اطلاعات ماخذ كتاب نسخ خطي كتابخانه-ملي-جمهوري-اسلامي-ايران

شناسنامه فهرست فهرست نسخ خطي كتابخانه ملي ايران جلد دوم - كتب فارسي
از شماره 501 تا 1000
فراهم آورنده سيد عبدالله انوار كتابخانه ملي ايران 1369
كتابخانه ملي ايران 1369
نام كتاب : فهرست نسخ خطي كتابخانه ملي ايران (ج 2)
فراهم آورنده :سيد عبدالله انوار
مسئول امور فني : عين الله كيانفر
ناشر : كتابخانه ملي ايران ( تهران، خيابان 30 تير، كدپستي
11364 تلفن 673315، 673564، ساختمان نياوران
281667، 282222 )
تيراژ : 1000 نسخه
چاپ : دوم
چاپخانه : ارمغان
تاريخ انتشار : 1369 قيمت : 1800 ريال شماره برگه كتابخانه ملي ايران: 11 - 65 م
مقدمه ناشر الحمدلله الذي انزل علي عبده الكتاب و لم يجعل له عوجا
جلد دوم " فهرست نسخ خطي كتابخانه ملي ايران " كه سالها ناياب بود، اينك با
توفيق الهي پس از تصحيح اغلاط و تجديدنظر دوباره منتشر مي شود. كتابخانه ملي
ايران صاحب يكي از گرانبهاترين مجموعه هاي نسخ خطي فارسي و عربي در جهان است،
فهرست اين گنجينه غني و پويار به همت استاد دانشمند جناب آقاي سيد عبد الله
انوار با دقت و ممارست بسيار در ده جلد طي سالهاي 1343 تا 1357 منتشر شد. در اين مجلدات دهگانه جمعا 5068 نسخه فهرست شده است.
پس از انقلاب اسلامي ايران، نسخ خطي كتابخانه سابق پهلوي نيز به كتابخانه ملي
ايران منتقل شدكه خود از بركات اين انقلاب اصيل فرهنگي است. اميد است كار فهرست
نويسي نسخ اخير نيز بزودي آغاز شود و بتدريح انتشار يابد تا سرانجام فهرست
مجموعه كامل نسخ خطي كتابخانه ملي ايران كه سرشار از نفائس كتب و جلوه گرعلم و
دانش و ذوق و هنر دانشمندان و هنرمندان ايران اسلامي است در دسترس دانش پژوهان و محققان قرار گيرد.
نسخ خطي كتابخانه ملي به ترتيب شماره هاي مسلسل كتابها و به همان صورتي كه در
قفسه چيده شده، فهرست شده است و " ناگزير در آنها تفكيك موضوعي انجام نگرفته و
چه بسا جلدهاي يك كتاب يا نسخه هاي مكرر يك كتاب خاص در جاهاي متخلف فهرست شده
باشد. براي تسهيل دستيابي به كتابها لازم بود يك فهرست عام براي كليه مجلدات
تهيه شود. اين فهرست كه شامل فهرست تفكيكي موضوعي وفهرست الفبائي نام نويسنده و
عنوان كتاب خواهد بود، جزو برنامه هاي آتي كتابخانه ملي است.
در خاتمه لازم است از استاد سيد عبدالله انوار كه با سماحت و
بزرگواري پيشنهاد كتابخانه را براي تجديدنظر در فهرست پذيرفتند و اين فهرست را
بازبيني و اغلاط آن را تصحيح كردند، و نيز آقاي عين الله كيانفر، كارمندبخش نسخ
خطي، كه فهرست را آماده چاپ ساختند و خانم احترام السادات نبوي كه درماشين كردن
فهرست هاي آخر كتاب دقت كافي نمودند، سپاسگزاري شود.
كتابخانه ملي ايران
مقدمه فهرست نگار هو
فحمدا ثم حمدا ثم حمدا لمن يعطي، اذا شكر، المزايا
حمد مر خدايي را كه بهمت انفاس قدسيه اهل حق طيب الله انفاسهم جلددوم فهرست نسخ
خطي كتابخانه ملي ايران را از سواد به بياض آورد و ببازار نقد برداميدانكه آنرا
ازين بازار سربلند بيرون آرد تا حقير نزد صاحبنظران سربزبريهاي فراوان نداشته
باشد. ديده مي خواهم سبب سوراخ كن.
شيوه كار درين جلد همانست كه در مقدمه جلد اول شرح آن بتفصيل گذشت و هر اعاده
بحثي راجع بان ديگر اطناب ممل است و هر كه اطلاعي از آن خواهد بايد بدان مقدمه
رجوع كند.
آنچه درينجا لازم بذكر است پاسخ بدو ايراديست كه پس از نشر جلد اول از جانب جمعي بدان شد بشرح زير:
ايراد اول: چرا بوقت توضيح هر كتاب شرح حال مولف آن مفصل در فهرست نيامد و تنها بذكر نام مولف اكتفاء شد.
ايراد دوم: چرا بگاه توصيف كتابهاي مندرج در فهرست ارجاع بفهارس ديگر نشد و فقط بتوصيف كتابهاي مزبور بسنده گرديد.
اما پاسخ:
1 - در مورد ايراد اول بايد بگوييم ادني توجهي بنام و عنوان
فهرست يعني عنوان " فهرست نسخ خطي كتابخانه ملي ايران " ما را بي نياز از هر
پاسخي درين زمينه مي كند چه اين عنوان بما مي آموزد كه " موضوع " اين فهرست "
كتاب من حيث هو كتاب " است نه " من حيث المولف " لذا بموجب اين قيد موضوع بايد
درين جا از عوارض ذاتي كتاب سخن رود نه چيز ديگر و بعباره اخري محمولات منتسب
بموضوعات بايد در اينجا ذاتيات و عوارض ذاتي كتب باشندنه مباحث استطرادي آن چون
شرح حال مولف و نام پدر و مادر او. بنابراين بحث در " فصول و ابواب " و " علت
نگارش " و " خلاصه اي از مافي الدفتين " كتاب را بگوشه اي گذاشتن و بشرح حال
نويسنده آن پرداختن در واقع مصداق ترك واجب وقيام بماليس بواجب است كه شناعت آن
نزد اهل نظر حاجت بتوضيح ندارد. بلي در موارد ضروري طردا للباب از حال مولف -
آنهم در قالب كتاب مورد بحث نه بصورت كلي و مطلق - بايدسخن گفت كه اين هم درين
فهرست مراعات شد ولي متاسفانه معلوم نيست كه چرا آن در ديد اعتراض كننده واقع
نگرديد.
پس اينكه درين فهرست شرح حال مولف بطور كلي بگوشه اي گذارده شد و جاي آنراتوضيح
كتاب گرفت علت آن تنهافرار از مخالفت با اصل فوق بود و بس.
اما اگر گفته شود كه اجماع فهرست نگاران فرنگي برين است كه در فهرست خود بشرح
حال مولف مي پردازند در جواب مي گوييم در صورت احراز اجماع محصل در اينمورد و
نيز الزام به تبعيت از روش غلط آنها - كه هر دو مورد گفتگوست - تازه كارآنچناني
فرنگي نمي تواند ملاك اينچنيني ما واقع شود زيرافرنگي روزگاري دست بتاليف فهرست
زد كه كتب تاريخ ادبيات و رجال فرنگي پسند بدست نبود و با نقص فوق فهرست نگار
فرنگي پيش خود مي گفت من با يك كرشمه دو كار مي كنم. اما امروز كه كتب تاريخ
ادبيات فراوان بدست است، بخدا صفحات فهرست را بجاي شناساندن كتب باشرح حال زيد
و عمرو پر كردن ذنب لايغفري است كه لايفعله الاالضالون و المضلون، هركه آن كند
چراغ فرا راه آن طماع بيكاره اي مي گذارد كه بجاي سير در متون كتب و حل مشكلات
آن با در دست داشتن تعدادي شرح حال مردمان فهرست ها پر مي كند و كيسه ها
مي انبارد بدون آنكه كار او روزي نيازمندي را بكار آيد.
2 - در مورد ايراد دوم مي گوييم: گمان مي رود كه هر مطلع بر موز تعريف خودپاسخ
باين ايراد را بدون تامل مي دهد چهارجاع بمعرفي
وقتي صحيح است كه بقول منطقي ها ان معرف از معرف در نزد سائل اجلي و اعرف باشد
والا ارجاع مزبور در حقيقت اضلال طالب و مطلوبست.
با اينمقدمه آيا مضحك نيست آنكه در نزد خود فهرستي دارد بجاي آنكه از آن فهرست
مشكل خود گشايد با تعدادي رمز و عدد به " جابلقا " و " جابلسا " و" كتب ابراهيم
ونعمان" احاله گردد كه تازه صاحبان اين مراجع جز تعدادي مراكز ثروتمند اداري و
عده اي اغنياء متفنن كس ديگر نيست.
آيا اين عمل جز تضييع وقت طالب و فضل فروشي و تنبلي فهرست نگار چيز ديگريست.
بلي ممكن است ارجاع و احاله مفيد اين باشد كه باجمال طالب فلان نسخه بداند كه
چند جلد از اين نسخه در فلان كتابخانه يا فلان محل است. اينهم گرچه استقرائناقص
و غيرمفيد علم است التبه با فراهم بودن وسائل و شرايط آن خالي ازلطف نيست باين
معني كه فهرست نگار واجد وسائل پس از توصيف كامل خود از كتاب - نه بدون آن -دست
باين ارجاعات زند. ولي براي امكانات بيسار ضعيف اين ضعيف كه حتي از داشتن چند
جلد كتاب پيش پاافتاده مرجع هم محروم بود نه تنها امكان آن تحقق نداشت بلكه از
محالات مي نمود.
خوشبختانه اين روزها موسسه بنياد فرهنگ چون باهميت فيش مجموعي ( با مشترك) پي
برده مشغول تدوين كتابي درين زمينه از روي فهارس كتابخانه هاي عالم است كه ان
شاء الله با چاپ و انتشار آن براي هميشه فهرست نگار ايراني از چنين ايرادي
بركنار خواهد بود و نيز فهرست نگاري در ايران از جدول لگاريتم يا دفترچه تلفن
بودن نجات خواهد يافت و علاوه بر آن موجب خواهد شد تا جوانان علاقه مند بكار
فهرست خود مستقيما به پژوهش كتب پردازند و نه چون مشتي دروغزن و متمكن از همه
امكانات با دادن دفترچه هايي از اعداد و علامات مردم را گمراه و حيران وخود را
فهرست نگار قلمداد كنند كه هذا اضلال مبين.
باري اين مراتب باعث شد كه فهرست حاضر فارغ از دوايراد فوق تدوين يابد و در
دسترس علاقه مندان بكتاب و كتابخانه گذارده شود. اميد آنكه راه و شيوه آن نسل
جوان كتابداري را كه امروز از مدرسه بكتابخانه مي آيد خوش آيدكه فن كتابداري جز
باين جوانان برومند بكس ديگر اميدي ندارد.
در خاتمه از عزيزاني كه در تهيه اين فهرست بطريقي بذل لطف
و محبت كرده اند بدين شرح سپاسگزاري ميشود:
ابتداء از دوست جوان و همكار عزيز و مهربان خود آقاي خسرو سليمي سپاسگزارم كه
ايشان مثل سابق اهم مطالب نسخه نويسي كتب را با صداقت فراهم آوردند. جزاه الله
عني جزاء خيرا.
در ثاني بر ذمه خود فرض مي دانم كه از زحمات آقاي حسين خديوجم كارمند فاضل
كتابخانه ملي ايران تشكر كنم كه ايشان در مقام نعم البدلي آقاي محمدعلي شيخ
شوشتري بخلاصه كردن فيش ها پرداختند و باصطلاح اهل چاپخانه براي مطبعه " خبر "
فراهم كردند. وفقه الله تعالي في الدارين.
تصحيح مطبعي اين فهرست چون فهرست قبل باز بر دوش چشم ضعيف ونيمه تاريك اين حقير
بود كه اميد است اين ضعيف باصره شفيع اغلاط چاپي متن در پيشگاه خوانندگان باشد
كه ليس علي المريض حرج.
اميدانكه اين فهرست در نزد اهل نظر مورد نظر افتد و چنانكه صاحبدلي روزي از آن
مشكلي گشود از روي رحمت در حق اين درويش از دعاي خيري مضايقت نكندكه بي شك همين
دعا او را بهترين پاداش و خاصه نيكوترين ذخيرت در روز " يفر الولد من الوالد "و
" لاينفع مال و لا بنون " خواهد بود. ان شاء الله
سيدعبدالله انوار
خرداد 1347
فهرست نسخه هاي خطي فهرست کتابهای خطی این ماخذ
نمايه نام كتاب نام كتاب شماره صفحه كتاب
آثار البديعه في اخبار المنيعه 48 559/ ف
آداب عباسي 368 835/ ف
آيات الاحكام 370 836/ ف - 2
آيات بهائي 93 586/ ف - 10
آيات عبائي 94 586/ ف -12
حرف الف
ابداع 45 555/ف
ابواب الجنان 554 999/ف
اجوبه و خطاب 91 586/ف - 7
احكام الجهاد و اسباب الرشاد 155 651/ف
احكام الجهاد و اسباب الرشاد 225 720/ف
(رساله جهاديه ) احوال بلوك مال امير 423 890/ف
احكام دوازده معانه دردوازده خانه از كتاب برهان الكفايه 543 987/ف - 1
احوال تراكمه 129 620/ف
احوال چين 431 895/ف - 1
اخبار محمدي 75 578/ف
اختيارات 510 966/ف - 1
اختيارات بديعي 484 943/ف
اختيارات بديعي 499 962/ف
اختيارات بديعي 532 978/ف - 4
(مفرحات )اختيارات بديعي 544 988/ف
اختيارات بديعي 552 996/ف
اخلاق جلالي رك . لوامع الشراق في علم الاخلاق .
اخلاق محسني 44 554/ف
اخلاق محسني 546 990/ف - 1
اخلاق محمودي 67 571/ف
اخلاق ناصري 35 542/ف
اخلاق ناصري 547 990/ف - 2
ادعيه 223 717/ف
ادعيه 192 690/ف - 1
ادعيه 438 903/ف
ادعيه بابيه 173 672/ف
ادعيه وزيارات و تعقيبات 219 712/ف
ادعيه و سوره هاي قرآن 540 985/ف
ادعيه و نامه ها 95 586/ف - 15
ادعيه هفت حصار و دعاي قدح و دعاي چشم زخم دعاهاي ديگر 203 697/ف
ادويه طبي 270 748/ف
ارجوزه در مواريث 325 795/ف - 6
اسامي منازل عرض راه مشهد و سرخس 365 831/ف
استخراج 353 817/ف - 2
اسرار الابتلا 319 793/ف
اسرار القلوب في اوصاف المحبوب 183 682/ف - 3
اسرار الوجود 53630/ف
اسرار سر 313 788/ف
اسكندر نامه 486 946/ف
اسكندر نامه 523
اشارات رموز في آيات كلام رب العالمين 541 986 / ف
اشعار مايل 175 675 / ف
اشعار متفرقه 286 762 / ف - 7
اشعه اللمعات و رساله اي در وجود 307 782 / ف -
اصطلاحات حلقه اسكندري 427 891 / ف -
4 اصطلاحات حلقه سلطاني رك . اصطلاحات حلقه اسكندري اصل الاصول 209 703 / ف -1
اصول دين 211 703 / ف - 3
اطوار سبعه 336 801 / ف - 2
اعصار و اسنه اوليه فلرات در ارمنستان روسيه 28 534 / ف
اعمال الساعات 25 531 / ف
اعمال الساعات 37 545 / ف
افتتاح ناصري 418 884 / ف
اقبال 539
رك. الدره الدريه في شرح المسئله النصيريه 0 الرساله الجهاديه
المسمات بالمحمديه 130 621 / ف
الرساله الفخريه في معرفه النيه 372 836 / ف - 4
الرساله القدسيه في المعارف الهيه من المبد الي المعاد 239 727 / ف -
13 الفرج بعد الشده 527 977 / ف
الوجيزه 214 707 / ف
امان البليه 166 665 / ف
انكشاف سوئيس امريكن 115 604 / ف - 5
انوار سهيلي 496 958 / ف
انيس العشاق 55 564 / ف - 5
اوضاع اجتماعي 155 650 / ف
ايقان 336 801 / ف - 3
حروف ب
بحري الاوصاف و بهجه الاشراف 444 908 / ف
بدايع الخيال في اثبات ماعده القوم من المحال 299 774 / ف
بدايع وقايع نخستين سفر مظفر الدين شاه به اروپا 34 541 / ف
بر آورد مخارج راه سازي راه مارندران 348 812 / ف
برهان الامامه في عنوان الخلافه 279 758 / ف
برهان الكفايه 550 994 / ف
بساط و نشاط 408 874 / ف
بصيرت نامه 254 731 / ف
بغيه الطالب در شناختن مفروض و واجب 147 640 / ف
بوستان 523
بوستان سعدي 485 944 / ف
بياض ادعيه مختلف 224 719 / ف
بياض اشعار 252 728 / ف
بيست و سه پند 72 574 ف -
4 حرف پ
پادزهر نامه گزين پوتيك خسروان 105 597 / ف
فرماندهان و صنايع آنان در لشكرداري و كشورگيري 144 636/ف
حرف ت
تاريخ جنگ مشرق زمين 158 654 / ف
تاريخ جودت ( = تاريخ عثماني جلد اول اول ) 46 557 / ف
تاريخ جودت ( = تاريخ عثماني جلد دوم ) 47 558 / ف
تاريخ زردشت و قسمتي از زند 229 724 / ف
تاريخ سزار 435 899 / ف
تاريخ شاهزاده خانم بابلي 143 634 / ف
تاريخ شهر قسطنطنيه و قياصره 411 877 / ف
ناريخ فردريك 150 643 / ف
تاريخ قاجار 449 914 / ف
تاريخ كشف و فتح امريكا ( جلد اول ) 64 568 / ف
تاريخ مختصر پطروروسيه 124 614 / ف
تاريخ مصر پس از بازگشت ناپلئون 51 563 / ف
تاريخ مملكت ساووايي يمن 26 532 / ف
تاريخ ناپلئون چهارم ( = ناپلئان چهارم ) 386 1 / 851 / ف
ناريخ نگارستان 74 576 / ف
تاريخ نيكلاي اول 108 601 / ف
تاريخ وصاف 0 رك 0 تجريه الامصار و تزجيه الاعصار .
تاريخ يافعي 527
تجزيه الامصار و تزجيه الاعصار 273 751 / ف
(= تاريخ وصاف ) تحفه الاحباب 553
تحفه الاحرار 295 768 / ف
تحفه الاحرار 522
تحفه الزائرين 485 945 / ف
تحفه السفر لنور البصر 291 763 / ف
تحفه السلطان 124 613 / ف
تحفه السلطان 227 722 / ف
تحفه الصحه 440 905 / ف
تحفه العالم 429 893 / ف
تحفه العراقين 523
تحفه الملوك 5 506 / ف
تحفه الملوك 71 574 / ف -
2 تحفه المومنين 516 967 / ف
تحفه المومنين 537 981 / ف
تحفه المومنين 539 983 / ف
تحفه جلاليه 355 819 / ف
تحفه جهانباني 363 828 / ف
تحفه حكيم مومن 0 رك 0 تحفه المومنين 0 تحفه سامي 432 896/ف
تحفه سامي . رك . تذكره سامي تحفه سلطاني 275 753 / ف
تحفه شاهنشاهي 224 718 / ف
تحفه مظفري 437 902 / ف
تحفه ناصري 448 913 / ف
تحقيق المبدء و المعاد 240 727 / ف
تحقيق در مذهب و طريقه علي اللهي 452 918 / ف
تذكره الاولياء 487 947 / ف
تذكره الاولياء 492 953 / ف
تذكره الخطاطين 111 603 / ف
تذكره الشعرا، سمرقندي 491 952 / ف
تذكره العابدين 539 984 / ف
تذكره دولتشاه 341 805 / ف -
1 تذكره سامي 342 805 / ف
2 ترجمه احوال چين رك 0 احوال چين 11 514 / ف
ترجمه الصلوه 192 690 / ف -
2 ترجمه العقايد 168 667 / ف
1 ترجمه تاريخ فتوح 493 955 / ف
(جلد دوم )ترجمه تاريخ مصر 10 512 / ف
ترجمه تحرير اقليدس 412 878 / ف
ترجمه توردومند 469 930 / ف
ترجمه حديث مفضل 545 989 / ف
ترجمه حيات فوبلاس 402 868 / ف
(جلد اول )ترجمه راپورتي در باب تصرفات رود نيل 471 932/ف
ترجمه رذائل مردم ترجمه روزنامه هاي فرنگ 376 840 / ف
ترجمه روزنامه هاي فرنگستان 403 869 / ف
ترجمه الشرق 53
ترجمه شرعيه الاسلام 116 606 / ف
ترجمه العشق 53
انگليس 417 883 / ف
ترجمه رساله اي در قضا و قدر 186 683 / ف -
2 ترجمه رساله حديث لاجبر و لا تفريض 185 683 / ف -
1 ترجمه روزنامجات سن پطرزبورگ 391 856 / ف
ترجمه روزنمجات وبا 387 851 / ف -
2 ترجمه روزنامه هاي فرنگ 36 544 / ف
ترجمه عهد نامه حضرت امير به مالك اشتر 8 510 / ف
ترجمه عهد نامه حضرت امير به مالك اشتر 208 702 / ف
ترجمه كتاب سياحت استانلي 360 824 / ف
ترجمه كتابي در خصوص تركيب ونمو وامراض دندان 405 871 / ف
ترجمه مفتاح الفلاح 180 681 / ف
ترجمه منظوم صد كلمه حضرت امير 283 762 / ف
تركيب بند 269 747 / ف
تركيب عوامل جرجاني 80 582 / ف -
3 تركيب نحوي عوامل جرجاني 80 582 / ف -
2 تشريح 415 881 / ف
تفسير آيه نور 314 789 / ف
تفسير آيه " آمنوا و عملوا " 184 682 / ف -
4 تفسير مواهب عليه 490 951 / ف
تقويم 309 784 / ف
تقويم 349 814 / ف
تقويم سال 1284 ق 0 4 505 / ف
تقويم سال 1304 ق 0 19 524 / ف
تقويم سال 1313 ق 0 423 889 / ف
تقويم سال 1317 ق 0 154 649 / ف
تقويم سال 1319 ق 0 278 757 / ف
تقويم سال 1344 ق 0 56 565 / ف
تقويم ناسخ التواريخ 6 508 / ف
تمثيل عروس و داماد 104 596 / ف
تمهيدات 460 928 / ف
تنظيمات سپاه آلمان 472 933 / ف
توضيح المسائل 293 765 / ف
تير شهاب 216 709 / ف
حرف ث
ثمره 273 752 / ف
ثمره 352 1 / 817 / ف
حرف ج
جاماسب نامه 327 796 / ف
جام جم 521
جامع الحكايات 527
جامع الدعوات 539
جامع الفوائد يوسفي 535 6/ 978 / ف
جداولي در جفر 120 3 608 / ف
جراحي و درسهاي كلينيك 555 1000 / ف
جغرافيا 447 912 / ف
جفارفياي رشت و مازندران 420 886 / ف
جغرافياي رودبار قصران 344 808 / ف
جغرافياي عالم 33 540 / ف
جغرافياي عالم اسلام 1 501 / ف
جغرافياي قديم ( محتملا هفت كشور ) 134 626 / ف
جغرافي و تاريخ لار 147 639 / ف
جنات الخلود المعمور في جداول النور 497 960 / ف
جنگ 193 1 / 690 / ف
جنگ 197 7 / 691 / ف
جنگ 231 1 / 727 / ف
جنگ 234 4 / 727 / ف
جنگ 235 6 / 727 / ف
جنگ 236 8 / 727 / ف
جنگ 238 12 / 727 / ف
جنگ 242 17 / 727 / ف
جنگ 248 26 / 727 / ف
جنگ 250 30 / 727 / ف
جنگ 268 2 / 746 / ف
جنگ 304 2 / 779 / ف
جنگ 329 2 / 797 / ف
جنگ 330 4 / 797 / ف
جنگ 371 3 / 836 / ف
جنگ 373 5 / 836 / ف
جنگ 375 838 / ف
جنگ 426 3 / 891 / ف
جنگ 464 7 / 929 / ف
جنگ 465 8 / 929 / ف
جنگ 468 12 / 929 / ف
جنگ 468 13 / 929 / ف
جنگ اشعار و مكتوبات 343 806 / ف
جنگ روس و عثماني 382 846 / ف
جنگ سزار بابلجيكا 389 854 / ف
جنگ طبي 536 8 / 978 / ف
جواب در حقيقه غنا 88 3 / 586 / ف
جواب نامه هدايت الله 9 511 / ف
جواهر العقود 71 3 / 574 / ف
جواهر التفسير لتحفه الامير 490 951 / ف
جواهر نامه 206 700 / ف
جهاديه ناصريه 339 803 / ف
جهانگشاي جويني 27 533 / ف
( جلد اول )
حرف چ
چهار مقاله عروضي 170 669 / ف
حرف ح
حاشيه بر اشكال التاسيس 783 582 / ف
حاشيه بر فرائض نصيريه 326 7 795 / ف
حاشيه در مناسخات - الارث طوسي 323 3 / 795 / ف
حاشيه نفحات الانس 439 904 / ف
حاصل حيات 285 7625 / ف
حبيب السير 527
حدايق 264 743 / ف
حديقه 521
حديقه الحقيقه 220 713 / ف
حديقه سنائي 549 993 / ف
حديقه ناصريه 133 625 / ف
حديقه غريزيه 29 535 / ف
حركت افواج 473 934 / ف
حقايق الاخبار ناصري 141 1 / 633 / ف
حقايق الاخبار ناصري 142 2 / 633 / ف
( بقيه ) حقايق البرهان و تحفه السلطان 13 516 / ف
حق اليقين 284 7622 / ف
حكايت مقامرت هارون الرشيد بازبيده 159 655 / ف
حكمه اليماني في شرح فصل الثاني 182 2/ 682 / ف
حليه الابدان 234 5 / 727 / ف
حرف خ
خاص الحيوانات 161 657 / ف
خردنامه اسكندري 523
خردنامه مظفري 257 734 / ف
خزائن الانوار 497
خسرو و شيرين 523
خطابات و و صايا 94 13/ 586 / ف
خطبه القصيده البرده 462 2 / 929 / ف
خلاصه التواريخ 261 740 / ف
خلاصه الحكم 500 1 / 963 / ف
خواص الحيوان 513 3 / 966 / ف
خواص الحيوان 253 730 / ف
خواص اسما، الحسني 401 867 / ف
خيره الكاتب 269 3 / 746 / ف
حرف د
داستان دختركي از كردستان 122 610 / ف
دانش نامه جهان 337 8021 / ف
دايره 246 23 / 727 / ف
در بيان آيه فلما راي قميصه قد 93 11 / 586 / ف
دره الدريه في شرح المسئله النصيريه 324 5 / 795 / ف
در معرفت خط نصف النهار و قبله 308 782 / ف
دستور الاطبا ، في دفع الطاعون و الوبا 115 605 / ف
دستور العمل 361 825 / ف
دستور العمل احتياطات در جنگ 174 674 / ف
دعا 88 2 / 586 / ف
دعا و مناجات 95 58614 / ف
دعوات روزنوروز 348 813 / ف
ده لوح مراد 118 1 / 608 / ف
ديباج الشهود 364 829 / ف
ديوان ابو الفرج روني 65 1 / 569 / ف
ديوان اديب صابر 65 2 / 569 / ف
ديوان ارزقي 132 623 / ف
ديوان اشعار 276 754 / ف
ديوان اشعار 278 756 / ف
ديوان اشعار 459 927 / ف
ديوان اشعار 345 809 / ف
ديوان اشعارمير عبد الفتاح 380 844 / ف
ديوان امير خسرو دهلوي 162 659 / ف
ديوان امير معزي 68 572 / ف
ديوان امير معزي 103 594 / ف
ديوان امير معزي 106 598 / ف
ديوان امير معزي 450 915 / ف
ديوان انوري 86 585 / ف
ديوان بابافغاني 177 677 / ف
ديوان بسحق اطعمه 296 769 / ف
ديوان بهجت قاجار 395 860 / ف
ديوان جمال الدين عبد الرزاق 455 921 / ف
ديوان حافظ 60 5 / 567 / ف
ديوان حسينعلي ميرزا 447 911 / ف
ديوان حكيم ازرقي 66 3 / 569 / ف
ديوان خاقاني 477 938 / ف
ديوان زنوزي 252 729 / ف
ديوان سلطاني 375 839 / ف
ديوان شعاعي 519 970 / ف
ديوان شعر 296 770 / ف
ديوان شعر 397 863 / ف
ديوان شمس 489 950 / ف
ديوان شمس تبريزي 58 1/ 567 / ف
ديوان شمس مغربي 58 2 / 567 / ف
ديوان شهاب 161 658 / ف
ديوان صباحي 12 515 / ف
ديوان صدر الشعرا، 38 546 / ف
ديوان ظهير الدين فاريابي و امير طهراني 381 845 / ف
ديوان ظهير فاريابي 309 783 / ف
ديوان عاجز 432 2 / 895 / ف
ديوان عرفي 178 678 / ف
ديوان عرفي 379 843 / ف
ديوان غزاليه 41 550 / ف
ديوان غزليات تركي 367 833 / ف
ديوان غزليات شيخ عطار 59 4 / 567 / ف
ديوان غزليات نشاط 222 715 / ف
ديوان غزليات نور علي شاه 222 716 / ف
ديوان غزليات نور علي شاه 167 666 / ف
ديوان فرخي 419 885 / ف
ديوان فيض 476 937 / ف
ديوان قصائد 230 726 / ف
ديوان كمال الدين اسماعيل 143 635 / ف
ديوان لامعي 451 917 / ف
ديوان مسكين 160 656 / ف
ديوان ملا محسن فيض 59 3 / 567 / ف
ديوان منوچهري 10 513 / ف
ديوان منوچهري دامغاني 146 638 / ف
ديوان ميرزا نظام المك شيرازي 164 662 / ف
ديوان نشاط 218 711 / ف
ديوان نظيري 295 767 / ف
ديوان نظيري نيشابوري 302 777 / ف
ديوان نور عليشاه 262 741 / ف
ديو نامه 446 910 / ف
حرف ذ
ذبيح نامه 190 688 / ف
ذخيره خوارزمشاهي 524 974 / ف
ذوات الاذناب و بليد 453 919 / ف
حرف ر
راپورت فوج فيروزجنگ 383 847 / ف
رباعيات ابو سعيد ابو الخير 511 3 / 966 / ف
رباعيات خيام 367 834 / ف
رباعيات دو بيتي هاي باباطاهر عريان 516 12 / 966 / ف
رباعيات يوسفي 41 551 / ف
ربن سون كروزه 200 694 / ف
رساله ابو حفض سغدي 553
رساله اسدي طوسي 553
رساله الجهاديه المسمات بالمحمديه
رك 0 الرساله الجهاديه المسمات بالمحمديه
رساله الفخريه في معرفه النيه . رك .
الرساله الفخريه في معرفه النيه
رساله القدسيه في المعارف الالهيه من المبد، الي المعاد
رك . الرساله القدسيه في المعارف الالهيه من المبد، الي المعاد
رساله اي در آداب مريد 369 1 / 836 / ف
رساله اي در اجراي فتوات 101 592 / ف
رساله اي در احكام نماز و روزه 211 4 / 703 / ف
رساله اي در ارث 479 2 / 939 / ف
رساله اي در اصول دين و رووس نماز 171 670 / ف
رساله اي در ايمان و صلوه و صوم 461 9298 / ف
رساله اي در بيان احوال جواهر 378 842 / ف
رساله اي در بيان امور مربوط به مقدمات وواجبات نماز و روزه 212 5 / 703 / ف
رساله اي در بيان عالم ملك وعالم ملكوت و عالم جبروت 287 8 / 762 / ف
رساله اي در تاريخ خط و نقاشي 6196 / 691 / ف
رساله اي در خواص چوب چيني و قهوه و چاي 315 790 / ف
رساله اي در زكوه و خمس و نكاح 17 521 / ف
رساله اي در سلوك 245 222 / 727 / ف
رساله اي در شرك و توحيد شيطان 122 611 / ف
رساله اي در صحت عبادات اهل خلاف 187 684 / ف
رساله اي در صلوه 2227 / 721 / ف
رساله اي در طب 66 570 / ف
رساله اي در طريقت 479 1 / 939 / ف
رساله اي در عدل 259 737 / ف
رساله اي در عرفان 244 20 / 727 / ف
رساله اي در عطر كشي 97 1/ 588 / ف
رساله اي در عكاسي 77 580 / ف
رساله اي در فروع دين 190 2 / 687 / ف
رساله اي در قرانات 544 2 / 987 / ف
رساله اي در قوافي 200 2 / 693 / ف
رساله اي در مبد، و معاد و نفس 168127 / ف
رساله اي در محرمات به نزد بهائيان 92 9 / 586 / ف
رساله اي در وجه و نفس 288 10 / 762 / ف
رساله بيان بهشت و دوزخ 278 9 / 762 / ف
رساله تجويديه 463 5 / 929 / ف
رساله جهاديه 145 637 / ف
رساله جهاديه 435 900 / ف
رساله حل ما ينحل 169 668 / ف
رساله در اثبات دعوت 91 8 / 586 / ف
رساله در اثبات صانع 324 4 / 795 / ف
رساله در اخلاق 554 998 / ف
رساله در امراض و علل و معالجات 514 9 / 966 / ف
رساله در تحقيق مجردات 82 6 / 582 / ف
رساله در خواص دعاي سيفي و شرح آن 233 2 / 727 / ف
رساله در خواص سيارات و اسما، الهي و جفر 119 2 / 608 / ف
رساله در شر الخلافه 3233 / 727 / ف
رساله در مقارنه و تثليث 427 5 / 891 / ف
رساله در وبا 257 735 / ف
رساله در وجه و نفس 288 10 / 762 / ف
رساله در وفات لسان الملك 126 616 / ف
رساله در ويشيه 250 29 / 727 / ف
رساله دفع آفات و رفع بليات 317 2 / 791 / ف
رساله ذكريه 249 82 / 727 / ف
رساله سلطانيه 148 641 / ف
رساله شمسيه 81 4 / 482 / ف
رساله شيخ عبد الحي الا سفرايني در شرح كلمات شيخ ابو الحسن بستي
245 12 / 727 / ف
رساله عرشيه محمديه 157 653 / ف
رساله علميه در كشف عقوبات اخرويه 179 680 / ف
رساله غوثيه 7235 / 727 / ف
رساله فتحيه 215 708 / ف
رساله فرائض نصيريه 322 2 / 795 / ف
رساله في الحروف 243 19 727 / ف
رساله في كلمه التوحيد 321 1 / 795 / ف
رساله قاضي زاده 331 798 / ف
رساله كاشف الفرق 139 1 / 631 / ف
رساله معاد متمم كفايه العرفان 45 556 / ف
رساله معاديه 237 10 / 727 / ف
رساله معميات 199 1 / 693 / ف
رساله مويديه 127 617 / ف
رساله واردات علي ثاني 249 27 / 727 / ف
رساله هيئت و نجوم 15 519 / ف
رشف المعين 520 971 / ف
رموز الغرايب 204 698 / ف
روزنامچه مملكت خراسان 16 520 / ف
روزنامه استرآباد 271 749 / ف
روزنامه سفر خراسان 347 811 / ف
روضه الاحباب في سيره النبي و الال و الاصحاب ( جلد اول ) 495 957 / ف
روضه القلوب و نزهه المحب و المحبوب 194 2 / 691 / ف
روضه الصفا ( جلد پنجم ) 36 543 / ف
روضه الصفا 527
روضه الصفا 499
روضه الصفا ( جلد دوم ) 498 961 / ف
رياض الفتوح 61 7 / 567 / ف
ريحانه الصدور 434 848 / ف
حرف ز
زاد الروح 458 935 / ف
زاد السالك 169 2 / 667 / ف
زاد المجاورين 265 744 / ف
زاد المعاد 526 976 / ف
زاد المعاد 539
زايجه مظفر الدين شاه قاجار 23 529 / ف
زبده الاثار 475 936 / ف
زبده العلاج 501
زبده العلاج 502 2 / 963 / ف
زينت المجالس 527 977 / ف
حرف س
ساقي نامه 60 6 / 567 / ف
ساقي نامه 393 858 / ف
سبحه الابرار 523
سحر العيون 414 880 / ف
سدره المنتهي 359 823 / ف
سراج المنير 217 710 / ف
سر مكتوم 396 862 / ف
سفر انكشاف رودخانه
آمازون و مدرا 113 3 / 604 / ف
سفرنامه ادوارد شاطن 112 1 / 604 / ف
سفرنامه استانلي بافريقا ( جلد اول ) 454 920 / ف
سفرنامه بحري از پاراناي پوئنز آيزر به اسامبسيون 114 4 / 604 / ف
سفرنامه پسر اعتماد السلطنه 39 547 / ف
سفرنامه جعفر قلي خان به بروجرد 132 624 / ف
سفرنامه چمن سلطانيه 2 502 / ف
سفرنامه روسيه 256 733 / ف
سفرنامه روسيه 398 864 / ف
سفرنامه قطب شمال 117 607 / ف
سفرنامه كجلر 153 647 / ف
سفرنامه مان تن و برديقرا 113 2 / 604 / ف
سفرنامه مصطفي قلي خان سفرنامه مظفر الدين شاه 152 646 / ف
به خوي 149 642 / ف
سفرنامه مكه 69 573 / ف
سفرنامه مكه 282 761 / ف
سفرنامه مكه 301 776 / ف
سفرنامه مكه 399 865 / ف
سفرنامه منظوم 4 504 / ف
سفرنامه منظوم راه مكه 374 837 / ف
سفرنامه نواحي شمال 76 579 / ف
سلامان وابسال 522
سلسله الذهب 521
سوال و جواب 90 6 / 586 / ف
سوال و جواب در علم توپخانه 229 725 / ف
سوال و جواب در فقه 312 787 / ف
سوز و گداز 54 3 / 564 / ف
سياحتنامه جبال آلپ 456 922 / ف
سياحتنامه يكنفر روسي 422 888 / ف
سياست مدن 202 696 / ف
سياست نامه .رك. سير الملوك. سياحتنامه هندوستان 128 619 / ف
سير الملوك ( = سياستنامه ) 123 612 / ف
حرف ش
شان الفارسي 90 5 / 586 / ف
شاهنامه 521 972 / ف
شاهنامه 523
شاهنامه فردوسي 538 982 / ف
شاه و درويش 63 11 / 567 / ف
شرح احوال پروس 74 577 / ف
شرح احوال قوچان 172 671 / ف
شرح اختراعات قرن نوزدهم م 416 882 / ف
شرح الفصل في حقيقه عالم الوصل 182 1 / 682 / ف
شرح بر فرائض نصيريه 326 8 / 795 / ف
شرح بلدان چين 395 861 / ف
شرح بيست باب 298 773 / ف
شرح بيست باب 474 935 / ف
شرح حال شيطان 21 526 / ف
شرح حال محمد سليم ملقب به جهانگير 42 552 / ف
شرح در النظيم 135 627 / ف
شرح زايحه محمد شاه 13 517 / ف
شرح عوامل جرجاني 79 1/ 582 / ف
شرح عوامل جرجاني 82 5 / 582 / ف
شرح عيوب وعلاج نواقص مملكتي ايراني 394 859 / ف
شرح فصل اول از ده فصل كلمات مرموزه 310 785 / ف
شرح قطعات مملكت انگليس 22 527 / ف
شرح كبري 109 1 / 602 / ف
شرح كبري 110 2 / 602 / ف
شرح كبري 111 3 / 602 / ف
شرح لاري بر هيئت قوشيحي 189 1 / 687 / ف
شرح " ما الحقيقه " 238 11 / 727 / ف
شرح مناقب ائمه اثني عشر محي الدين اعرابي 413 879 / ف
شرح نصاب الصبيان 268 1 / 746 / ف
شرفنامه منيري 553
شعب ايمان 241 16 / 727
شفا، القلوب 102 593 / ف
شكار گاههاي اردبيل و مشكين و سبلان 292 764 / ف
شمس الانوار 280 759 / ف
شمسيه 483 942 / ف
شورش هندوستان 99 1 / 590 / ف
شيرين و فرهاد و اسكندر نامه 486 946 / ف
حرف ص
صحيفه الادله في بيان اثبات ظهور نقطه المشيه 89 4 / 586 / ف
صحيفه العدليه 87 1 / 586 / ف
صرف مير 201 695 / ف
صفات هدهد 514 8 / 966 / ف
صفوه الصفا 488 949 / ف
صور مختلف جنگ 263 742 / ف
حرف ض
ضيا، القلوب 24 530 / ف
حرف ط
طب الابدان من اخبار مرويه عن النبي 467 11 / 929 / ف
طب النبويه . رك . طب الابدان من اخبار مرويه عن النبي .
طب منظوم 535 7 / 978 / ف
طرز توپهاي ميتر اليوزها چكيس 409 875 / ف
طغيان ارامنه 436 901 / ف
طلسم شاهي 356 820 / ف
طوبي 366 832 / ف
حرف ع
عالم آراي عباسي 537 980 / ف
عبرت نامه 191 689 / ف
عشق و عقل 408 873 / ف
عقد العلي يللموقف الاعلي 271 750 / ف
عقد العلي للموقف الاعلي 305 780 / ف
عقد العلي للموقف الاعلي 459 926 / ف
حرف غ
غزليات سعدي 61 8 / 567 / ف
غزليات شاه نعمت الله ولي 62 10 / 567 / ف
حرف ف
فرائض 373 6 / 836 / ف
فرائض منظومه 466 10 / 929 / ف
فراق نامه 523
فرج بعد الشده . رك . الفرج بعد الشده فرسنامه 513 7 / 966 / ف
فروغستان 551 995 / ف
فرهنگ جهانگيري 497 959 / ف
فرهنگ سروري . رك . مجمع الفرس سروري .فرهنگ سروري 205 699 / ف
فوائد اخيار= رباعيات يوسفي 41 551/ف
فهرست كتاب الاشباه والنظاير الفقهيه
علي مذهب الحنفيه 84 8 582 / ف
فيه ما فيه 174 673 / ف
حرف ق
قابوس نامه 50 561 / ف
قاعده اي در حساب عدد 98 2 / 588 / ف
قانون خدمت نظام 385 850 / ف
قانون نظاميه 121 609 / ف
قبسات 480 940 / ف
قرعه ما، مونه ( = سخنان حضرت رضا ) 515 966 / ف
قصايدي در مدح عليشاه ظل السلطان 104 595 / ف
قصه افسرزرين كسري 176 1 / 676 / ف
قصيده اي از سنائي 962 / 567 / ف
قصيده اي مدح حضرت سيد الشهدا، 150 644 / ف
قصيده اي در مدح قاخان 351 816 / ف
قصيده برده 462 2 / 929 / ف
قصيده در مدح امام حسين 470 931 / ف
قصيده در مدح مهد عليا 320 794 / ف
قصيده در نعمت رسول اكرم 464 6 / 929 / ف
قصيده عربي و فارسي 136 628 / ف
قلندر نامه 243 1 / 727 / ف
حرف ك
كارهاي كنگره بين المللي راجع به علم جغرافيائي 421 887 / ف
كبري 163 661 / ف
كبري 339 2 / 802 / ف
كتاب تنبيه وتا،ديب مقصرات سرباز ( ترجمه ) 212 704 / ف
كتابچه تومان بندي افواج 98 589 / ف
كتاب طهارت 428 892 / ف
كتاب علم جنگ 384 849 / ف
كتاب عروض 463 4 / 929 / ف
كتاب كافي درترسيم كانواي نقشها از علم توپو گرافي 50 562 / ف
كتاب مختصر قوانين آل عثمان 456 923 / ف
كتاب مكاشفات افريقاي مركزي 137 629 / ف
( جلد دوم )
كشف المحجوب هجويري 487
كشف المعين 520
كشف اليقين در ذكر فضائل امير المومنين 255 732 / ف
كشف و اشراق 433 897 / ف
كشكول العارفين 358 822 / ف
كفايه العرفان 46
كفايت مجاهده 443 907 / ف
كفايت مجاهده 524 1 / 974 / ف
كلمات مكنونه 101 591 / ف
كلنامه دارا 179 679 / ف
كلياتي در جغرافياي عالم 165 664 / ف
كنز السالكين 510 2 / 966 / ف
كنز اللغات 481 941 / ف
حرف گ
گلستان ارم 14 518 / ف
گلستان سعدي 163 660 / ف
گلشن راز 221 714 / ف
گلشن راز 284 3 / 762 / ف
گل و بلبل 329 3 / 762 / ف
حرف ل
لئالي مخزونه 316 1 / 791 / ف
لسان التنزيل 300 775 / ف
لغايت طبي 528 1 / 978 / ف
لغت و اصطلاحات فرانسه 214 706 / ف
لغز باسم مبارك حضرت ظل الله 184 5 / 682 / ف
لوامع الاشراق في علم الاخلاق (= اخلاق جلالي ) 547 3 / 990 / ف
لوامع الشراق في مكارم الاخلاق 40 549 / ف
( = اخلاق جلالي )
لوامع الاشراق في مكارم الاخلاق (= اخلاق جلالي ) 549 992 / ف
ليلي و مجنون 523
حرف م
ماثر مهديه 518 969 / ف
مباحث حكمت 377 841 / ف
مبطلات نماز 340 804 / ف
مثنوي 522
مثنوي 63 21 / 567 / ف
مثنوي 457 924 / ف
مثنوي 466 9 / 929 / ف
مثنوي معنوي 548 991 / ف
مجالس العشاق 318 792 / ف
مجالس المومنين ( از مجلس 6 تا 9 ) 492 954 / ف
مجالس المومنين 525 975 / ف
مجمع الفرس سروري ( فرهنگ سروري ) 553 997 / ف
مجموعه 52 564 / ف
مجموعه 57 567 / ف
مجموعه 64 569 / ف
مجموعه 70 574 / ف
مجموعه 79 582 / ف
مجموعه 87 586 / ف
مجموعه 97 588 / ف
مجموعه 99 590 / ف
مجموعه 109 602 / ف
مجموعه 112 604 / ف
مجموعه 118 608 / ف
مجموعه 138 631 / ف
مجموعه 141 633 / ف
مجموعه 168 667 / ف
مجموعه 176 676 / ف
مجموعه 181 682 / ف
مجموعه 185 683 / ف
مجموعه 189 687 / ف
مجموعه 192 690 / ف
مجموعه 193 691 / ف
مجموعه 199 693 / ف
مجموعه 209 703 / ف
مجموعه 226 721 / ف
مجموعه 231 727 / ف
مجموعه 267 746 / ف
مجموعه 283 762 / ف
مجموعه 303 779 / ف
مجموعه 306 782 / ف
مجموعه 316 791 / ف
مجموعه 321 795 / ف
مجموعه 328 797 / ف
مجموعه 334 801 / ف
مجموعه 337 802 / ف
مجموعه 341 805 / ف
مجموعه 351 817 / ف
مجموعه 369 836 / ف
مجموعه 386 851 / ف
مجموعه 424 891 / ف
مجموعه 430 895 / ف
مجموعه 461 929 / ف
مجموعه 478 939 / ف
مجموعه 500 963 / ف
مجموعه 509 966 / ف
مجموعه 528 978 / ف
مجموعه 543 987 / ف
مجموعه 546 990 / ف
مجموعه اشعار 290 31 / 762/ ف
مجموعه اشعار مختلف ( = جنگ ) 52 1 / 564 / ف
مجموعه اشعار و نامه هاي عربي و فارسي 72 575 / ف
مجموعه الصنايع 533 5 / 978 / ف
مجموعه شعر 517 968 / ف
محرق القلوب 494 956 / ف
محمود اياز 53 2 / 564 / ف
مختصر التواريخ 333 800 / ف
مختصر النحويه 19 523 / ف
مختصر مرشد العوام 362 826 / ف
مختصر در طب 531 3 / 987 / ف
مختصر در نباتات و بادمجان بري 7 509 / ف
مخزن الاسرار 522
مخزن الاسرار 295
مخزن الاسرار 196 5 / 691 / ف
مخلوقات عالم 241 15 / 727 / ف
مخمسي در مدح مظفر الدين شاه 354 818 / ف
مرآت الاكوان 362 827 / ف
مرآت الاكوان 365 830 / ف
مراتب السالكين 335 1 / 801 / ف
مرآت محمدي 75 و 85 584 / ف
مرثيه 187 685 / ف
مرقعات ( ده مرقع ) 487 948 / ف
مرقعات 503 964 / ف
مرقعات 506 965 / ف
مشكوه السنيه 151 645 / ف
مشكوه محمديه 207 701 / ف
مصابيح المحمديه 18 522 / ف
مصادر اللغه 188 686 / ف
مصادر زوزني 125 615 / ف
مطالب مختلفه 177 2 / 676 / ف
مطالع الانوار 295
مطلع الانوار 486
معالجات با آب 404 807 / ف
معجون الهي 137 630 / ف
معرفت التقويم 429 893 / ف
معيار جمالي 553
معين العوام 56 566 / ف
معين العوام 96 587 / ف
( جلد دوم )
مفاتيح الادب في تواريخ العرب 332 799 / ف
مفتاح الامان 391 857 / ف
مفتاح الفلاح 49 560 / ف
مفتاح النجات 350 815 / ف
مفتوح العنوه 311 786 / ف
مفرجه الفوا، د 0 رك 0 مفرحه الفواد مفرحه الفواد 343 807 / ف
مقاليد الظفر 3 503 / ف
مقباس المصابيح 541 916 / ف
مقدمه ژاولوژي 153 648 / ف
مقصد اقصي 289 11 / 762 / ف
مناجات خواجه عبدالله انصاري 387 852 / ف
منازل بين تهران و مشهد 297 771 / ف
منتخبات الاحكام 425 2 / 891 / ف
منتخب التواريخ 78 581 / ف
منتخب التواريخ 106 599 / ف
منتخب الخاقان 445 909 / ف
منتخب غزليات 390 855 / ف
منتخب قصائد قاآني 32 538 / ف
منتخب مثنوي جلال الدين بلخي 442 906 / ف
منتخب مثنوي نشاط 358 821 / ف
منتخبي از آثار عباسقلي خان 328 1 / 797 / ف
منتخبي از اشعار فروغي 302 778 / ف
منتخبي از المستظرف و بعضي از كتب ديگر 195 4 / 691 / ف
منتخبي از تاريخ يافعي و بعضي مطالب ديگر 195 3 / 691 / ف
منتخبي از ديوان فضولي 286 6 / 762 / ف
منتخبي از ديوان منوچهري 303 1 / 779 / ف
منتخبي از ديوان نظيري 298 772 / ف
منتخبي از رساله معين العوام 20 525 / ف
منتخبي از رساله قوس نامه 261 739 / ف
منتخبي از غزليات سعدي 304 3 / 779 / ف
منتخبي از قطعات و غزليات 260 738 / ف
منتخبي از كتاب الابداع في الاكشاف و الاختراع 277 755 / ف
منطق الحمار 388 853 / ف
منطق الطير 522
منظومه اخلاق زن و مرد 407 872 / ف
منهاج العلي 410 876 / ف
منهاج المبتدئين 529 2 / 978 / ف
مواهب عليه ( تفسير ) 536 979 / ف
مويد الفضلاء 553
مهذب الاخلاق 6 507 / ف
مهيج الاشواق ( = معجون الهي ) 137 630 / ف
مهيج الاشواق ( = معجون الهي ) 140 632 / ف
ميزان الدين في معرفه اليقين 258 736 / ف
حرف ن
ناصريه 306 781 / ف
نان و حلوا 70 1 / 574 / ف
نان و حلوا 516 12 / 966 / ف
نخبه اعتقادات شرعيه 31 537 / ف
نخبه المدايح السلطاني 400 866 / ف
نخبه صوميه و اعتكاف 226 1 / 721 / ف
نزهت الارواح 281 760 / ف
نزهت الارواح 284 4 / 762 / ف
نزهت القلوب 527
نسبه الخرقه 237 9 / 727 / ف
نسب نامه بني هاشم و بني عباس 85 583 / ف
نسخه ايست دربيان بعضي از معالجات و مرهمها 512 5 / 966 / ف
نسخه مهر و وفا 54 4 / 564 / ف
نصاب الصبيان 33 539 / ف
نصاب طبري 39 548 / ف
نصيحت نامه 384 848 / ف
نظم الدرر 281
نكت ابي معشر 425 1 / 891 / ف
نمونه ميمونه 346 810 / ف
نياز السلاطين 213 705 / ف
حرف و
وجيزه . رك . الوجيزه وصاياي پيغمبر به امير المومنين 512 4 / 966 / ف
وصل الفصول 210 2 / 703 / ف
وصيت شيخ شهاب الدين سهروردي 247 24 / 727 / ف
وصيت محي الدين عربي 247 25 / 727 / ف
وصيت نامه 294 766 / ف
وصيت نامه 289 12 / 862 / ف
وقايع سواري 164 663 / ف
وقايع هندوستان 156 652 / ف
حرف ه
هدايه الجاحدين 266 745 / ف
هدايه الطالبين 198 692 / ف
هفت اورنگ 521 973 / ف
هفت پيگر 521
هفت كشور رك 0 جغرافياي قديم 626 / ف
هندوستان و استيلاي انگليس 100 2 / 590 / ف
حرف ي
ياد داشت جغرافيايي 130 662 / ف
( ترجمه )
يادگار 228 723 / ف
يا،س و رجا، 22 528 / ف
يوسف و زليخا 523
نمايه نام كسان حرف آ
آدولف ژان ( مسيو ) 113
آغا محمد خان 265
آقا بابا شهمير زادي 118
آقا جمال 181
آقا حسيني خوانساري 508
آقا خان مهندسي 10
آقا سيد رضي 60
آقا شيخ علي 148 ، 147
آقا محمد علي محلاتي 438
آقا محمود 137
آقا مير فتاح مراغه اي 61
آلبو ( دكتر ) 555
آل بوسعيد 332
آنتوان مسيحي 386 ، 385 ، 279
حرف الف
ابراهيم 229
ابراهيم ابن محمد عربشاه اسفرايني 110
ابراهيم ابن ميرزا شاه حسين اصفهاني ( ميرزا) 205
ابراهيم الحسني 520
ابراهيم پاشا 469 ، 468
ابراهيم خليل ( پيغمبر ) 85
ابراهيم خليل بن حاج ميرزا عبد الباقي
اعتضاد الاطباء ر 0 ك 0 خليل ابن
حاج ميرزا عبد الباقي 404
ابراهيم خواص 239
ابراهيم منجم 425
ابن المشرف المارديني 73
ابن المشرق المارديني 73
ابن المعز العباسي 73
ابن النقيب 73
ابن بزار ( ابو الفتح الحسيني ) 484
ابن جعفر ابن علي النقي الجواد 215
ابن خانبا باعبد الله الزنوزي التبريزي 445 ، 180 ، 179
ابن سبعين منوبي 242
ابن سيرين 73
ابن سناء 73
ابن عباس 301
ابن علي بن محمد اسمعيل ابن محمد مهدي علي اكبر شيرازي 229
ابن فخر الدين حسن جمال الدين ( = عضد الدوله ) 497
ابن فضل الله 73
ابن محمد 482
ابن محمد كاظم اصفهاني 425
ابن نجفعلي عبد الرزاق 454
ابو احمد ابن عبد النبي خراساني 363
ابو البقاء اسحق الحسيني 289
ابو التمام الطائي 73
ابو الجراير حسن بن علي كاتب 73
ابو الحسن 309
ابو الحسن 494
ابو الحسن الشريف اصفهاني 73
ابو الحسن بستي ( شيخ ) 245
ابو الحسن خان 172
ابو الخير 469
ابو العباس احمد ابن علي الاصفهاني الحاسب 352
ابو العباس عبد الله معتز العباسي 73
ابو الفتح ابن مخدوم الحسني 110
ابوالفتح الحسيني ( ابن بزاز ) .ر.ك. ابن بزاز
ابو الفتح خليل بهادر سلطان 378
ابو الفرج روني 65
ابو الفضل احمد ابن الحسين ابن يحيي ابن سعيد همداني 73
ابو الفضل جمال الديني عبد الرحمن سيوطي شافعي 258
ابو القاسم ( ميرزا ) ر . ك . ميرزا ابو القاسم ابو القاسم احمد 415
ابو القاسم الشريف 433
ابو القاسم ابن ميرزا جان منجم 373 ، 372 ، 369
ابو القاسم جيلاني ( ميرزا ) 362
ابو القاسم حبيب نيشابوري 467
ابو القاسم قشيري 237
ابو القاسم محمد ابن عبد الرحمن الشيرازي 194
ابو المجد مجدود ابن آدم سنائي ر. ك .سنائي ابو المظفر شاه عباس بهادر خان.ر.ك.
شاه عباس بهادر خان ابوبكر 493
ابو بكر اللبانه 73
ابو تراب بيك 53
ابو تراب خان طباطبائي 263
ابوتراب طباطبائي 101
ابو تراب طباطبائي كاشاني 21
ابو جميل نيشابوري 73
ابو حفص سفدي 553 ، 205
ابو سعيد ابو الخير 511 ، 232
ابو طالب 291
ابو طالب بهبهاني 410
ابو ظهير 73
ابو عبد الله الحسين ابن علي ابن
احمد الزوزني 125
ابو عبد الله محمد ابي حبيش الانصاري 463
ابو فراس الحرث ابن سعيد 73
ابو لهب 494
ابو محمد اعثم كوفي 493
ابو معشر بلخي 425 ، 248
ابو منصور علي ابن احمد اسدي 205
ابو النصر فتح الله شيباني 475
ابو النصر فراهي 268 ، 44
ابو نصر حسن بهادر خان 378
ابو نواس بن هاني 73
ابو هاشم صوفي 232
ابي حبيش الانصاري 0 ر . ك . ابو عبد الله محمد ابي حبيش الانصاري
احمد ( سهيلي ) 496
احمد اديب كاشاني 261
احمد افندي 47 ، 46
احمد ابن ابي حامد كرماني ( افضل الدين ) 275 ، 305
احمد ابن علي الاصفهاني الحاسب ر. ك .ابو العباس احمد ابن علي الاصفهاني الحاسب
احمد ابن عمر ( = نظامي عروضي ) 170
احمد ابن محمد السبعي 325 ، 324
احمد ابن محمود مشير الوزاره 15
احمد ابن مهدي موسوي كاشاني 24
احمد الحلبي 73
احمد خان 333
احمد خان ( سرتيپ ) 331
احمد خان ( ميرزا ) 165
احمد طبسي سكاكي ابن حاج محمد 135
احمد ميرزا 253
احمد نظامي سمر قندي ابن عمر ابن علي 170
احمد نيريزي 540 ، 488
احمد يوسف مصري ( مهندس ) 352
احنف عكبري 73
ادوارد برجيس ( مستر ) 431 ، 33 ، 11
ادوارد پاري 117
ادوارد شاطن 112
اديب صابر 66 ، 65
ارسطا طاليس 513
ارسطو 444
ازرقي 132 ، 66
استانلي 454 ، 360
اسحاق 465
اسحاق افندي 466
اسد الله الحسيني 103
اسد الله ابن ابراهيم شيرازي 350
اسد الله ابن محمد كاظم 346
اسدي طوسي 53 ، 553
اسكندر 134
اسكندر بيك منشي تركمان 537
اسماعيل محلاتي 122
اعتضاد الاطباء ، حاجي ميرزا عبد الباقي 555
اعتضاد السلطنه ( = عليقلي ميرزا )
320 ، 168 ، 51 ، 50 ، 447 ، 430 ، 429
اعتضاد السلطنه ( = محمد علي ميرزا ) 21
اعتماد السلطنه ( = عبد الله ابن مصطفي قلي خان ) 39
اعتماد السلطنهه ( = محمد حسن خان صنيع الدوله) 452، 417، 389
اعتماد الدوله 507
افضل الدين احمد ابن حامد كرماني 454 ، 271
البهاء زهير 73
الجايتو ر. ك . او ليجانيوالجواد ( ع ) ( = امام ) 439
الشطاح عبد الله البلباني 246
الكساندر اول 108
المعتمد بنب عباد 73
المهدي 439
الهادي 439
اليس ( مستر ) 431 ، 11
ام الفضل 215
امام جعفر صادق ( ع ) 439 ، 438 ، 371
امام جواد (ع) .ر. ك . جواد ( ع )امام حسين ( ع ) 439 ، 319 ، 187 ، 470
امام رضا ( ع ) 439 ، 401
امام زين العابدين ( ع ) 224
امام مقلي قاجار ابن بديع الزمان ميرزاي صاحب اختيار 449
امام محمد باقر ( ع ) 439
امام موسي كاظم ( ع ) 439
امان الله 344
امان الله ابن فتحعليشاه 166
امان الله خان 165
امان ميرزا ابن فتحعليشاه 343
امپراطور پل 108
اميدي طهراني 381
امير اصلان 407
امير المومنين ( ع ) 0 ر 0 ك 0 علي ابن ابيطالب (ع) امير بيك بنب حاجي سلطان
ميرك مشهدي 481
امير تيمور گوركان 499
امير خند ( = مير خوند ) 499
امير زاد مويد الدوله 182
امير خسرو دهلوي 486 ، 295
امير سيد قاسم لاذل 414
امير عبد الرحمن خان 77
امير عليشير نوائي 536 ، 498 ، 495 ، 490
امير معزي 450 ، 343 ، 106 ، 103 ، 68
امير نظام ( گروسي ) 149
امير همايون 290
امين ( پسر هارون الرشيد ) 159
امين السلطان 476
امين اقدس 37
اندريا كوپاس 64
انس بن مالك 251 ، 251
انو شيروان 72
انوري ابيوردي 304 ، 86
انيسي شاملو 53
اوانس 100 ، 99
اوحدي 531 ، 291 ، 232
اوليجايتو ( = سلطان محمد خدابنده ) 520 ، 255
ايرواني ( = لعلي ) 329
حرف " ب "
باب 173 ، 434
بابا طاهر 516
بابا فغاني 290
بارون دومالرتي 10
بارون نرمان 129
باقر ابن محمد تقي ( ع ) امام 485
باقي افندي 465
بختيشوع 458
بديع الجمال 552 ، 544 ، 499 ، 484
برجيس انگليسي ر . ك . ادوارد برجيس بروسكي ( مسيو ) 447 ، 112
بستي ، ابو الحسن رك 0 ابو الحسن بستي ببسحق اطعمهه شيرازي (شيخ احمد ) 296
بطلميوس 352
بلوس 143
بنوال ( مسيو ) 131
بني عباس 185
بو الحسين 63
بوذر جمهر 251 72
بوشه دوپرط ( مسيو 000 ) 28
بهاء الله ( رك 0 ميرزاحسينعلي ) بهائي ر. ك. شيخ بهائي بهجت قاجار 359
بهزاد ( استاد ) 197
بهلر ( مسيو ) 473 ، 420
بهمن ميرزا 431 ، 11
بيان السلطنه 330
بير علي خادمي 44
حرف پ
پطر كبير 330 ، 125
پطروس 76
پيكر پاشا 382
حرف ت
تفتازاني 291
تيمور ابن صدر الشعراء 269
تيمورقا آن 36
تيمور قاجار ( = تيمور ميرزا متخلص به امير ) 365، 363، 362، 39
حرف ج
جواد ابن جعفر ابن علي النقي ( ع ) امام . ر. ك . ابن جعفر ابن علي النقي
جاماس حكيم 327
جامي ( مولانا ) 464 ، 462 ، 439 ، 290
جان ( مستر ) 101
جبرئيل ( مسيو ) 257
جعفر ابن ابي اسحاق 5
جعفر ابن محمد صادق 545
جعفر الصادق 194
جعفر بن محمد 232
جعفر قليخان 132
جعفر قليخان 505
جعفر يزدي ( حاجي ) 526
جلال الدوله 0 رك 0 سلطان محمد حسين ميرزا ميرزاجلال الدين دواني 547
جلال الدين رومي بلخي رك . مولوي جلال السادات 347
جلاير ( ميرزا ) 347
جمال الدين عبد الرزاق اصفهاني 455
جمال الدين محمد بن حاج محمد فراواني كراوج ( متخلص به صدق اصفهاني ) 71
جمال الدين محمد ابن حسين خوانساري 180
جمال حكيم 273
جناني افندي 465
جنيد بغدادي 234
جواد ( ع ) امام 439
جوري چلبي 468
جوهريان 206
جهانشاه خان افشار 329
جهانگير 43
جهانگير خان 404
حرف چ
چاكري 465
چنگيز 36 ، 31
چنگيز قاجار ( ميرزا ) 349 ، 348
حرف ح
حاجي 102
حاجي زين العطار 552 ، 544 ، 532
حاجي سيد محمدد باقر 107
حاجي صفي ميرزا حسين 119 ، 118
حاجي عبد الواحد ابن مرحوم حاجي محمد مومن 554
حاجي كلبعلي خان بهادر 9
حاجي محمد ابراهيم اصفهاني 226
حاجي محمد ميرزاي مهندس 344
حاجي ملا محمدي رضا همداني 436 ، 435
حاجي ملاهادي سبزواري 31
حاجي ميرزا آقاسي 312 ، 311 ، 310
551 ،365 ،363 ، 350 ، 344 ، 315 ، 314
حاجي ندر علي 545
حاذق افندي 468
حافظ ، خواجه شمس الدين محمد 465 ، 290 ، 60
حالتي 465
حبيب الله خان نظام 6
حزين شيرواني 190
حسام الدوله شمس المعالي ( = ابو الحسن علي ابن مسعود ابن الحسيني ) 170
حسام الدين 330
حسام السلطنه رك 0 محمد تقي ميرزا حسن 384
حسن آقا 170 ، 169
حسن بصري 251
حسن ابن علي ( ع ) امام 239
حسن ابن علي كاتب ( ابو الجواير ) 0 رك . ابو الجراير حسن ابن كاتب
حسن ابن فخر الدين ملقب به جمال الدين .رك. ابن فخر الدين حسن جمال الدين .
حسن ابن محمد 171
حسن ابن محمد ( ملقب به شرف الدين الرامي ) 55
حسن ابن وزير امير تاج الدين ابن امير علي 67
حسن جمال الدين ابن فخر الدين ( عضد الدوله ) . رك.ابن فخرالدين حسن جمال الدين
حسن رشتي ابن حاج شيخ مرتضي 359
حسنعلي افشار ابن فرج الله خان 150 ، 121
حسنعلي الزنجاني 38
حسنعلي خان 165
حسنعلي ميرزا قاجار ( شجاع السلطنه ) 447، 291
حسن كرماني ( ميرزا ) 505
حسين ( = علي واعظ ) 496
حسين اخلاصي 239 ، 204
حسين الحسيني تفرشي 357
حسين بن عالم 284
حسين ابن عبد اللمجيد 514
حسين ابن علي واعظ كاشفي رك . حسين كاشفي حسين ابن محمد 82 ، 79
حسين ابن محمد الحسيني 199
حسين ثنائي ( خواجه ) 276
حسين درويش 329
حسينعلي بهاء الله رك 0 بهاء الله حسينعلي خان معير الممالك 116، 115
حسينعلي خان نظاام السلطنه مافي 332
حسين كاشفي ( ملا ) 546 ، 490 ، 44
حسين ميرزا ( سلطان ) 74
حسين وفائي 205
حضرت امير 53
حكيم ابو القاسم فردوسي رك 0 فردوسي حكيم ازرقي . رك . ازرقي 132، 66
حكيم الممالك 476
حكيم قاآني شيرازي. رك. قاآني شيرازي
حكيم سنائي . رك. سنائي حكيم مومن 539 ، 537 ، 516
حكيم مومن تنگ آبادي 532 ، 530
حكمي 465
حلبيب 465
حمزه اصفهاني 232
حيدر ( ميرزا ) 165
حيدر ابن سعيد شرف الدين علي ابن علي ابن محمد ابراهيم بيهقي 372
حيدر كلوخ 53
حرف خ
خاقان 252
خاقاني 523 ، 477
خاكي 465
خالصي 465
خدا بنده ( = سلطان محمد الجايتو = اوليجايتو ).رك . اوليجايتو
خديجه كبري 225
خلاق المعاني ( اسماعيل سپاهاني ) 144، 143
خليل آقا ( محمد اسماعيل ) خليل ابن حاجي ميرزا عبد الباقي
اعلم الدوله ثقفي 404
خموشي 169
خواجه شمس الدين محمد حافظ ر. ك . حافظ خواجه عبدالله انصاري 234، 232
510 ، 388 ، 249
خواجه نصير الدين طوسي 0 ر 0 ك 0 نصير الدين طوسي
خواجه نظام الملك . ر . ك . نظام الملك
حرف د
دارا 178
دانيل ديفو 200
دواني ،(جلال الدين)0ر.ك 0جلال الدين دواني دولتشاه ابن علاالدوله ابن بختيشاه
الغازي السمر قندي 491 ، 341
دوويربه ( مسيو ) 130
ديالافوا 131
حرف ذ
ذاتي 466 ، 465
ذو النون مصري 239
ذو اليمينين ( طاهر ) 498
حرف ر
رابعه عدويه 232
ربيع 329
رحمي 465
رستم الحكماء شمس الوزراء 281 ، 280
رشيد خلخالي ( ميرزا ) 177
رضا خان ريشار 166
رضا قلي ابن جعفر قليخان نير الملك 34
رضا قلي تاريخ نويس 51
رضا قلي خان ميرزا بزرگ نوري 364
رضا قلي هدايت 257
رضاي غفاري 387 ، 386 ، 376
رضوان 0 ر 0 ك 0 سام ابن محمد قلي رضوان علي 367
رفيع الدين محمد ابن فتح الله واعظ قزويني 554
ركن الدوله 520 ، 256
روبنسون 201
روحي 464
روملوس 411
رياضي 290
ريشارخان 0 ر 0 ك 0 رضا خان ريشار
حرف ز
زاهد ابن داود 277
زبيده خاتون 159
زعفراني 73
زوزني 188
زيدا بن علي ( ع ) 493
زين العابدين ( ع ) امام 439
زين العابدين ابن عبد النبي 488
زين العابدين ابن محمد علي الجهرمي الفارسي 103
زين العابدين مترجم الملك 456
زين العطار 0 ر 0 ك 0 علي ابن الانصاري
حرف ژ
ژوزف فردريك 67 ، 66
ژول سزار 435
ژون روس 117
حرف س
ساعد الملك 149
ساقي 464
سالم مداح 53
سام ابن اسماعيل حسيني 342
سام ابن محمد قلي ميرزا متخلص به رضوان 164 ، 2
سام ميرزا 432
سپهسالار اعظم 344
سحابي كاشي 304
سردار مكرم 383
سزار 389
سعدي ، شيخ مصلح الدين 73 ، 61
523 ، 334 ، 291 ، 251 ،
سلامي 464
سلطان 375
سلطان احمد ابن سلطان محمد ابن سلطان مراد ( پادشاه عثماني ) 456
سلطان حسين ابن سلطان منصور بايقراء ابن عمر شيخ 318
سلطان عبد الحميد 437
سلطان عثمان 465
سلطان محمد ( = خدابنده = الجايتو ) ر. ك. اوليجايتو سلطان محمد حسين ميرزا
( جلال الدوله ) 355
سلطان محمد نور 485
سلطان محمود 541 ، 419
سلمان 523
سلطمان فارسي 234
سليم 42
سليمان 290 سليمان 541
سليمان صفوي 73
سليم خان 466
سنائي ، ابو المجد مجدود بن آدم 549 ، 221 ، 220 ، 65
سنجر ( كاشي ) 53
سواسي 464
سووس 352
سوزني 304
سهيل ابن عليشاه سنجابي 206 ، 205
سيامك ميرزا ابن مرحوم حاجي همايون 255
سيد بحريني 148
سيد برغش 333
سيد ابن طاووس 549
سيد بوراني 347
سيد تركي 332
سيد ثويني 342
سيد جعفر كاشاني 26
سيد سعيد 332
سيد سلطان ابن سيد احمد 332
سيد شريف 82
سيد عبد الحسين شوشتري . ر . ك . عبد الحسين شوشتري ( سيد )
سيد عبد اللطيف شوشتري 429
سيد عبد الله ( مترجم روسي ) 422
سيد عزيز الحسيني سيد علي ( ولد سيد رضي ) 114
سيد علي خان 375
سيد علي محمد باب . ر. ك . باب سيد غلامعلي حسيني 0 ر 0 ك 0 غلامعلي حسيني
سيد قوام الدين رودباري 0 ر 0 ك . قوام الدين رودباري
سيد ماجد 333
سيد محمد باقر 0 ر 0 ك 0 حاجي سيد محمد باقر سيد محمد رضا 26
سيد محمد طارمي 377
سيد مرتضي علم الهدي 73
سيد موسي ابن فضل الله الهمداني 127
سيد هاشم ابن محمد موسوي خوانساري 220
سير مارتن كنواي 456
سيف الدوله سلطان محمد بن فتحعلي شاه 282
حرف ش
شارول بوآنزا 456
شاكر افندي 465
شاني 465
شاني تكلو 53
شاه سلطان حسين ( صفوي ) 516 ، 451 ، 275 ، 125 ،
شاه طهماسب اول ( صفوي ) 544 ، 488 ، 287 ، 197
شاه عباس اول ( صفوي ) 553 ، 331 ، 315
شاه گشتاسب 229
شاه نعمت الله ولي 251 ، 62
شجاع الدوله 172
شجاع السلطنه 0 ر 0 ك 0 حسنعلي ميرزا شجاع السلطنه شرر 304
شروان شاهان 15
شريف جرجاني ( ميرسيد ) 163 ، 201
شعاع السلطنه 201 ، 200
شكيبي 291
شمس الدين بن ابو القاسم السنندجي 139
شمس الدين محمد 483
شمس المعالي 393 ، 136
شيندلر ( سرتيپ ) 106 ، 78
شوريده 343
شهاب ( اصفهاني ) 304 ، 162 ، 161
شهاب الدين احمد السمناني 73
شهاب الدين العمري 73
شيخ ابراهيم كريم الجولمي 231
شيخ ابوالفضل ابن وفائي مصري 73
شيخ الرئيس ( بو علي سينا ) 299
شيخ الغربي 237
شيخ بهائي ( = شيخ بهاء الدين جبل عاملي ) 180 ، 73 ، 70 ، 48 516، 358
شيخ جعفر نجفي 190 شيح حسن 73
شيح حسن ابن شيح جعفر نجفي 312
شيح حسن البوريني 73
شيخ شهاب سهروردي 250 ، 247 ، 234
شيخ شطاح عبد الله البلباني رك . شطاح شيخ صلاح صفدي 73
شيح عبد الصمد 73
شيح عبد القاهر جرجاني 79
شيح عبد الهادي سودي 73
شيح علي نقي 503
شيح محمد 122
شيح محمد حسن ابن شيح باقر نجفي 428
شيح محمود شبستري 221
شيح مصلح الدين سعدي شيرازي 0 ر. ك . سعدي شيخ مغربي 58
شيح نجم الدين 440
شيح نور الدين علي 73
شيري 465
حرف ص
صاحب اختيار امام قلي . ر. ك . امامقلي قاجار صاحب ديوان 347
صالح الموسوي ابن موسوي خلخالي 413
صاللح سلطان 356
صبا ( فتحعلي خان ) 457 ، 104
صبا 191
صباحي 12
صبوحي 465
صدر 384
صدر الدين ( سيد ) 308
صدر الدين قونوي 307 ، 242
صدر الدين محمد تبريزي 368
صدر الشعراء غلامحسين قاجار 160 ، 41 ، 38
صفائي اصفهاني 53
صفدي 73
صفويان 15
صفي الدين اردبيلي ( شيخ ) 489
صفي ميرزا حسين . ر. ك . حاجي صفي ميرزا حسين صمصام السلطنه 404
صنيع الدوله محمد حسن . ر. ك . اعتماد السلطنه 475 ، 424 ، 147 ،
حرف ض
ضيا 330
حرف ط
طاهري 466
طرفه نيازي . ر. ك . فرج الله منشي خان الاشعار طفيل گيلاني 53
طهماسب اول ( شاه ) . ر. ك . شاه طهماسب ( صفوي ) طهماسبقلي 195 ، 191
حرف ظ
ظل السلطان ( عليشاه ) 104
ظل السلطان 423 ، 132
ظهير الدين طاهر ابن محمد فاريابي ( امير ) 381 ، 309
حرف ع
عاجز 432
عباسقلي خان مظهر 328
عباسقلي قدسي 14 عباس ميرزا 225 ، 153 ، 85
296 ، 265 ، 264 ، 254 ، 226
عباسي ( المستعصم ) 85
عبد الاحد بن ابي حنيفه 548
عبد الحسين ابن محمد رفيع 230
عبد الحسين الواعظ كاشفي 119
عبد الحسين خان منشي 113
عبد الحسين شوشتري ( سيد ) 89
عبد الحسين لسان السلطنه ( سپهر ) 297 ، 277 ، 258 ، 49 ، 48 ، 45 ،
عبد الحي ابن عبد الوهاب الحسيني الاشرفي الجرجاني 326
عبد الحي الاسفرايني ( شيخ ) 245
عبد الرحمن ( استاد ) 266
عبد الرحيم الطبيب 447 ، 115
(ابن احمد الاديب ) عبد الرحيم مراغي 130
عبدالرزاق ابن نجفعلي.ر.ك.ابن نجفقلي عبدالرزاق عبدالرزاق ابوالعنائم كاشي 237
عبد الرزاق بيك دنبلي 449 ، 264
عبد العزيز الكرماني 181
( ابن محمد صادق ) عبد العلي ابن محمد حسين 135
عبد العلي ابن محمد حسين بيرجندي 299 ، 298
عبد الغفار نجم الدوله 454 ، 453 ، 50
عبد الغفور اللاري 439
عبد القادر روياني 429
عبد القاهر جرجاني 79
عبد الكريم 170
عبد الكريم ملا باشي آذربايجاني 230
عبد الله 34
عبد الله ابن خانبابا الزنوزي التبريزي 0 ر . ك . ابن خانباباعبد اله الزنوزي
التبريزي عبدالله ابن سيد نور الدين ابن سيد
نعمت الله جزايري 356
عبد الله ابن فضل الله شيرازي ( = وصاف الحضره ) 272
عبد الله ابن مصطفي قلي خان اعتماد السلطنه قراگزلو. ر.ك. اعتماد السلطنه
عبد الله جقه چي 465
عبد الله خان سرهنگ 365
عبد الله مغربي 414
عبد اللطيف موسوي 3
عبد اللطيف شوشتري ( سيد) . ر ك لا سيد عبد اللطيف شوشتري
عبد المجيد ( درويش ) 505 ، 503 ،509، 508 ، 506
عبد الوهاب خان اصفهاني ( = معتمد الدوله نشاط ) 358، 260، 218
عبدي 465
عثمان اول 46
عراقي 307
عرفي ( شيرازي ) 379 ، 178 ، 53
عرفي زاده 295
عزيز ابن محمد النسفي 289 ، 288 ، 287 ،
عزيز الله ( ميرزا ) 165
عزيز الله خان 418
عزيز الله حسيني ( سيد ) 0 ر 0 ك 0 سيد عزيز اله حسيني
عسكر خان افشار ارومي 121 عسكري ابن هدايت الله الحسيني 339
عسكري ( امام ) 439
عشقي 290
عضد الدوله حسن جمال الدين ابن فخر الدين 0 ر 0 ك 0 ابن فخر الدين (عضدالدوله)
عطاء الله ابن فضل الله ( = جمال الحسيني ) 465
عطار ( شيخ فريدن الدين نيشابوري ) 232 ، 73 ، 59 ،522، 492، 487، 366
عطا ملك جويني 27
عطبه ابن معيط 494
عكاسباشي 384
علاء الدوله سمناني 232
علامه ( حلي ) 520 ، 255 ، 239
علي ( ملقب به احمد محمد القاضي التستري ) 515
علي ( ابن ابيطالب ) عليه السلام 232 ، 209 ، 208 ، 88 ، 81
238 ، 235 ، 234 ، 233 ، 251 ، 255، 279، 283، 343، 371، 397، 439، 517
علي ابن اسماعيل 186 ، 185
علي ابن الحاج رستم 368
علي ابن اللحسين الانصاري ( = حاج زين العطار ) 499 ، 484
علي ابن حمزه التوقاني 474
علي ابن رضاي نامه نگار 406 ، 405
علي ابن عبد الجليل 415
علي ابن محمد حسين استر آبادي 157
علي ابن محمد شريف ابن يحيي الشريف البكري الموصلي 550 ، 543
علي ابن موسي ابن ابراهيم 97
علي ابن موسي الرضا ( ع ) امام 234
علي اكبر 317 ، 316
علي اكبر 384
علي اكبر ابن علي ابن محمد اسماعيل ابن محمد مهدي شيرازي .ر. ك. ابن علي اكبر
علي اكبر سرهنگ ( پسر حسام الملك ) 418
علي اكبر صادق الملك كردستاني ( متخلص به افسر ) 390
علي اكبر طبيب 7
علي اكبر منشي وقايع نگار ( ميرزا ) 133
علي بخش ابن اسكندر ابن عباس ابن فتحعليشاه قاجار 31 ، 30 ،155، 402، 416
علي پاشا 403
علي ثاني ( آقا مير سيد علي همداني ) 250، 249
علي حكيم ( آقا ) 139
علي خان ( ميرزا ) 137
علي رضا ابن حاجي محمد جعفر 540
عليشاه ( ظل السلطان ) 179 ، 103
عليشير ( امير ) 199
عليقلي ابن محمد باقر كاشاني 27 ، 26
علي مترجم 454 ، 131 ، 130
عليمحمد باب ( سيد ) رك . باب عليمحمد صفا 202
عليمحمد طبيب اصفهاني ( = عليمحمد كروني اصفهاني ) 151
عماد ( امير ) 202
عماد الحسيني ( = مير عماد ) 488
عمر الن عبد العزيز 73
عمر خيام 367
عنايت الله ابن هدايت الله الحسني 408
عنصر المعالي 50
عهدي ابن شمس البغدادي 433 ، 432
عيسي حسيني فراهاني 225
عيسي خان گروسي ( مترجم ) 470، 469، 37، 36
عين القضاه همداني 460
عين علي قوللري 456
عيوق 3
حرف غ
غباري 53
غزالي ( امام محمد ) 242 ، 232
غزالي ( شاعر ) 465
غلامحسين قاجار ( صدر الشعراء ) 160، 41، 38
غلامعلي حسيني ( سيد ) 314 ، 313
غياث الدين علي ابن علي اميران حسيني اصفهاني 337
غياث الدين محمد ابن حسن بيك منجم 544 ، 543
حرف ف
فاضل 466
فاضل محقق 238
فاضل همداني 18
فاطمه زهراء ( س ) 88
فايزه حبشي 159
فايضا اردبيلي 54
فتح الله ( مشير حضور ) 472
فتح الله شيباني 0 ر 0 ك 0 ابو النصر فتح الله شيباني
فتحعليشاه ( قاجار ) 124 ، 104
224 ، 216 ، 215 ، 187 ، 127
351 ، 345 ، 282 ، 265 ، 252
432 ، 400 ، 378 ، 377 ، 362
458 ، 457 ، 445 ، 436 ، 435
فخر الدين 545
فخر الدين ابراهيم همداني 307
فخر الدين رازي ( امام فخر ) 170 ، 169
فخر الدين ماوراء النهري 545 ، 546
فخر الملك 67
فرانز كلرلزلژه 114 ، 113
فرانكلين 117
فرج الله تفرشي 382
فرج الله خان ابن عسكر خان افشار ارومي 121
فرج الله منشي خازن الشعراء( متخلص به طرفه نيازي ) 213
فرخي سيستاني 419
فردريك برزگ 74
فردوسي ، حكيم ابو القاسم 538 ، 523 ، 521 ، 73
فرعون 457
فرمز 143
فروغي بسطامي 464 ، 302
فرهاد پاشا 465
فريدون خان يوزباشي 133
فضل ابن يحيي برمكي 232
فضل الله الحسيني 329
فضل الله منشي طباطبائي 257
فضولي ( بغدادي ) 465 ، 290 ، 296 ، 53
فنائي 465
فيروز ابن ركن الدوله ابن عضد الدوله 73
فيض( ملا محسن ) 0 ر 0 ك 0 ملا محسن فيض
حرف ق
قا آني شيرازي 32
قاضي ابن شرريح 239
قاضي ابن كاشف الدين محمد طبيب يزدي 315
قاضي زاده 331
قبولي 464
قسطنطين 411
قطب الدين محمد قصه خوان 196
قوام الدين 272
قوام الدين 122
قوام الدين رودباري ( سيد ) 158 ، 157
قوسي 367
قوشيد خان 39
قول آغاسي ووق زاده علي 228
حرف ك
كاپوس 131
كاشي 517
كامران ميرزا 231 ، 230
( نايب السلطنه )
كروسينسكي 254
كريستف كلمب 74
كريم ابن ابراهيم ( = حاجي محمد كريمخان شيخي ) 215 ، 98 ، 97
كريم خان زند 427، 425، 280
كسري 176
كلبعلي خان بهادر 0 ر 0 ك 0 حاجي كلبعلي خان بهادر
كمال الدين اسماعيل 73
كمال الدين عبد الرزاق كاشي 239
كميل ابن زياد 238
كوربلن 34
حرف گ
گيوم آمبورژه 391
حرف ل
لاري انصاري ( محمد مصلح الدين ) ر. ك. محمد ( موعوبه مصلح الدين لاري انصاري )
لاكهارت 254
لامعي ( گرگاني ) 451 ، 343
لانس السلطنه سپهر 0 ر 0 ك . عبدالحسين لسان السلطنه لسان الملك
لسان الملك هدايت الله .ر.ك هدايت الله لسان الملك لساني 290
لعلي ( ايرواني ) 0 ر 0 ك 0 ايرواني 0 لويي فريدل آلماني 6
ليلي 73
لين پول ( مادام ) 0 ر 0 ك 0 مادام لين پول ليو ينگستون 454، 360
حرف م
مادام لين پول 402
ماطاووس 278
مالك اشتر 209 ، 208 ، 8
مامون 248 ، 232 ، 215 ، 159
ماني 291
مجد الدين اصفهاني ( = مجد الدين ابن شرف الدين اصفهاني ) 322، 321
327 ، 326 ، 325 ، 323
مايل افشار 278 ، 175
مجد الدين محمد الحسيني 527
( متخلص به مجد )
مجنون عامري 73
مجنوني 466 ، 465
محبعلي خان 64
محنشم 291 ، 290
محرم 320
محسن ابن حاج شيخ كاظم 435
محسن خان مشير الدوله ( ميرزا 00 ) 16
محسن منشي 201 ، 200، 168
محمد 31
محمد 83
محمد 137
محمد ( مدعوبه مصلح الدين لاري انصاري ) 190 ، 189
محمد 207
محمد 238 ، 236
محمد ابراهيم ابن محمد شريف القزويني 143 ، 50
محمد ابراهيم اصفهاني 0 ر 0 ك 0 حاج محمد ابراهيم اصفهاني محمدابراهيم المجتهدي
عسكري الرضوي 172
محمد ابراهيم شيرازي 527
محمد ابراهيم قزويني 50
محمد اسماعيل 117
محمد اسماعيل ابن حسنخاني القليجي السبزواري 306
محمد اسماعيلي ابن محمد باقرمجد الادباء خراساني 520
محمد الجايتو ( سلطان ) رك 0 الجايتو محمد الخارزمي الحسيني 233
( = محمد الخوارزمي )
محمد الطوسي 322
محمد ابن ابو الفتح ميرسيد علي الحسيني المرعشي الشوشتري 22
محمد ابن احمد ابي بكر ابن احمد مستوفي ملقب به ( رضي ) 493
محمد ابن اسعد دواني معرف به ملا جلال دواني 40
محمد ابن الجرزي الشافعي 463
محمد ابن الحس 325
محمد ابن الحسن الحوانساري 401
محمد ابن ايوب الحاسب الطبري 353
محمد ابن خاوند شاه 499 ، 36
محمد ابن جلال الحسيني التبريزي 204
محمد ابن جمال الاصفهاني 268
محمد ابن الحسن 325
محمد ابن الحسن 401
محمد ابن حسن مطهر 372
محمد ابن خاوند شاه ( = مير خواند ) 498، 36
محمد ابن دوست محمد سمر قندي 545
محمد ابن سعيد 332
محمد ابن سلي 360
محمد ابن شيخ علي ( نويسنده ) 242 ، 241 ، 240 ، 236 ، 233 ، 231
محمد ابن عبد الخالق 481
محمد ابن عبد نور بخش حسيني 484
محمد ابن علي ( ملقب به مشكوه الملك 444
محمد ابن علي ابن ابي الصفر 73
محمد ابن علي اصغر طوسي 539
محمد ابن علي اكبر دماوندي 494
محمد ابن قوام الدين 232
محمد ابن محمد ابن حسين البلخي ( مولانا جلال الدين رومي ) 174
محمد ابن محمد باقر لاهيجي ( ملقب به نواب ) 183 ، 182 ، 184، 310
محمد ابن محمد صادق التمامي الشيرازي 227
محمد ابن مرتضي 0 ر 0 ك . ملا محسن فيض ( المدعو به محسن فيض )
محمد ابن مقصود بيك تلختائي 545
محمد ابن منصور دشتكي 378
محمد ابن مهدي ( شهير به بهشتي ) 8
محمد ابن مير محمد رضا شريف شيرازي 380
محمد اسماعيل 520
محمد باقر 388 ، 189
محمد باقر ابن حيدر علي 276
محمد باقر ابن محمد تقي 451
محمد باقر ابن مرتضي قوللر آقاسي 118
محمد باقر الجهرمي الشيرازي 180
محمد باقر مجلسي 451 ، 526 ، 510
محمدد باقر مير داماد 480 ، 196
محمد تقي بن ابي طالب 311
محمد تقي ابن الحاج محمد حسين كاشاني 293، 266، 55
محمد تقي ابن محمد رحيم 227
محمد تقي حسيني 502
محمدد تقي طبيب كاشاني 105 ، 66 ، 29
محمد تقي كمال السلطنه 438 ، 437
محمد تقي مروي 89
محمد تقي ميرزاي حسام السلطنه 16 ، 5
محمد تقي ولد اسماعيل 226
محمد ثاني 14
محمد جان قدسي 53
محمد جعفر 351
محمد جعفر ابن محمد صادق مروزي خراساني ( وقايع نگار ) 448
محمدجعفر ابن محمد صفي الفارسي 355، 214
محمد جعفر ابن محمد علي 37
محمد جعفر استرآبادي 361 ، 212 ، 211 ، 210 ، 209
محمد جعفر خورموجي 142 ، 141
محمد جعفر شيخ الاسلام اصفهاني 275
محمد حسن ( صنيع الدوله = اعتماد السلطنه ) 453،452، 423، 406، 147
محمد حسن ابن محمد عسكري حسني سمناني 124
محمد حسين ابن مسعود 260 ، 259
محمدحسن المازندراني 436
محمد حسن ابن رضا قلي قاجار 411، 395
محمد حسين ابن محمد علي گلپايگاني 55
محمد حسين اصفهاني 539
محمد حسين الهمداني 218
محمد حسينخان سرتيپ فيروزكوهي 473
محمد حسينخان قاجار بيگلر بيگي ( متخلص به شعاعي ) 519
محمد حسين خوئي 47 ، 46
محمد حسين فراهاني 69
محمد حسين قاجار 257
محمد حسين نيشابوري 298
( نظيري نيشابوري )
محمد حسيني 478
محمد حموي 243
محمد خان 12
محمد خان بلوچ 255 ، 254
محمد خان سپهسالار 358
محمد رحيم ابن ميرزا محمد 497
محمد رضا ( ولد طهماسبقلي ) 197 ، 193
محمدرضا ابن عنايت الله ديلماني 500
محمد رضا ابن كاتب خاتون آبادي 455
محمد رضا الحسيني القاساني ابن محمد جعفر 37 ، 25
محمد رضا امامي ابن محمد مومن 497
محمد رضا منشي 452
محمد زمان ابن حاجي خانميرزاي مراغي 494
محمد زمان الحسيني 430
محمد ساوجي 303
محمد سراج كاتب 83
محمد سعيد ابن عبد العلي الطالقاني 517
محمد سليم 42
محمد شاه غازي قاجار 12 ، 11 ، 8
86 ، 85 ، 76 ، 75 ، 19 ، 18 ، 13 ،
184 ، 158 ، 150 ، 129 ، 116
262 ، 258 ، 257 ، 227 ، 189
348 ، 343 ، 319 ، 313 ، 280
395 ، 374 ، 363 ، 362 ، 356
433 ، 411 ، 408 ، 400 ، 396
458 ، 449 ، 448 ، 435 ، 434
551 ، 498
محمد شريف ابن شمس الدين 217
محمد شريف كرماني ايازي 216
محمد شفيع ابن محمد حسين كزازي 319
محمدصادق ( شيخ ) 203
محمد صادق تويسركاني 129
محمد صادق سرخوش 144
محمد صادق مشهدي 223
محمد طارمي ( سيد ) 377
محمد طاهر ميرزا 153
محمد عارف 1
محمد علي ابن الحاج زين العابدين العاملي الاصفهاني 310
محمد علي ابن عبد الرحيم زنجاني 434
محمد علي ابن فتح الدين شوشتري 526
محمد علي ابن فتح الله فراش خلوت 6
محمد علي ابن محمد مهدي الهاشمي السمناني 124
محمد علي ابن ميرزا ابراهيم مصدق الدوله غفاري 294
محمد علي آشتياني ( ميرزا ) 296
محمد علي پاشا 10
محمد علي تفرشي 345
محمد علي حاجي اسماعلي خان 505
محمد علي ذكاء الملك ( فروغي ) 436
محمد علي طباطبائي حكيم 202 ، 203
محمد علي قايني 519
محمد علي محلاتي 439
محمد علي ميرزا ابن فتحعليشاه قاجار ( دولتشاه ) 363
محمدعلي ميرزا اعتضاد السلطنه ( محمد علي شاه قاجار ) 264، 263
محمد علي واعظ 312
( مشهور به مساله دان )
محمد قاسم ابن حاج محمد كاشاني ( مدعوبه سروري ) 553 ، 205
محمد قاسم ساوي ( خداببخش ) 479
محمد قاسم مشهدي 53
محمد قزويني 99
محمد قلي ميرزا 449
( ملقب به ملك آرا )
محمد كاطم ابن احمد محلاتي 77
محمد كاظم ابن محمد باقر خراساني 334
محمد كاظم ابن ملا محمد باقر 173
محمد كاظم گيلاني 440
محمد كريم فيروزكوهي 473 ، 384
محمد موسوي حسيني اصفهاني 479، 478
محمد مومن ( حاجي ) 554
محمد مهدي ابن ابراهيم 504 ، 198
محمد مهدي ابن محمد باقر اصفهاني ( = فروغ ) 551
محمد مهدي ابن محمد حسن الحسيني المنجم 412 ، 24 ، 23
محمد مسيح الموسوي 198
محمد مسيح موسوي كاشاني 49
محمد ميرزاي مهندس . ر . ك . حاج ميرزاي مهندس محمد ولي 113
محمد هاشم 448
محمدي ( ولد پير حسن ) 285
محمود 86
محمود آقا 137
محمود آقا 137
محمود ابن ابي طاهر الكاشي 238
محمود ابن محمد تبريزي 102
محمود بزچلوئي 129
محمود خان مشير الوزراه 16
محمود دوستعلي مكري 120
محمود سرهنگ خلج 144
محمود شبستري ( شيخ ) 284
محمود منشي 454 ، 137
محمود ميرزاي قاجار 224 ، 85 ، 76 ، 75
محي الدين ( ابو عبد اللهه محمد ابن محمد المغربي الطائي الحاتمي الاندلسي )
413 ، 247 ، 245 ، 235 ، 234
مرتضي خان قوللر آقاسي 118
مرتضي حسيني 509
مرتضي علم الهدي ( سيد ) 493
مرتضي علي عليه السلام 301
مرتضي قاجار 450
مرتضي قلي خان هدايت 53
مرتضي كتابدار باشي 209
مرشد قلي 291
مرضعي 290
مريخ قاجار 458
مستر ادوارد برجيس 11
مستر اليس 11
مستر جان 101
مستوفي الممالك 111
مسعود عقيل الدين ابن ركن الدين الحسيني 477
مسكين 160
مسيو آدولف ژان 113
مسيو بوشه دوپرط 28
مسيو جبرئيل 257
مشير الدوله ( محسن خان ) 16
مشير حضور ( فتح الله خان ) 472
مشكوه الملك 405 ، 404
مصدق الدوله غفاري 0 ر 0 ك 0 محمد علي ابن ميرزا ابراهيم مصطفي 17
مصطفي ابن اسماعيل علوي شيرازي 356
مصطفي خان 465
مصطفي خان ( ميرزا ) 166 ، 165
مصطفي قليخان ( مير پنچه ) 398 ، 152
مصطفي قلي منتصر لشكر 383
مصلح الدين سعدي شيرازي . ر. ك . سعدي ( شيخ ) 485 ، 304 ، 163
مظفر الدين شاه قاجار ( = مظفر الدين ميرزا بزمان وليعهد )
25 ، 24 ، 18 ، 17 ، 16 ، 15
49 ، 45 ، 41 ، 38 ، 34 ، 26
148 ، 138 ، 137 ، 118 ، 117
209 ، 204 ، 154 ، 150 ، 149
258 ، 257 ، 252 ، 230 ، 229
294 ، 280 ، 279 ، 269 ، 259
395 ، 390 ، 382 ، 364 ، 354
470 ، 456 ، 454 ، 437 ، 416
472 ،
مظفر ابن محمد الحسيني الشفائي 270
مظهر 329
معتضد السلطنه 173 ، 172
معتمد الدوله ( نشاط ) 260
معتمد السلطنه محمد علي خان ( متخلص به عاري ) 332
معير الممالك حسينعلي خان 116
معيني الدين چشتي 42
معيني 446
مغول 15
مفتح ابن حاجي محمد صادق المصحح 546
ملك زاده پير محمد 499
ملك غياث الدين پير علي 499
ملازين العابدين يزدي 498
ملا عبدالرحمن جامي 521، 307
ملا عبد العلي بيرجندي 474
ملا جلال الدين دواني . ر. ك . جلال الدين دواني 549 ، 547
ملا جلال الدين رومي ( مولوي ) رك لا 0 مولوي ملا حسين كاشفي 536
ر 0 ك 0 حسين واعظ كاشفي ملا رفيع الدين محمد ابن فتح الله قزويني 554
ملا شيخعلي خراساني 89
ملا محسن ( حاجي ) 276
ملا محسن فيض 477 ، 476 ،317 ، 169 ،101 ، 59
ملا محمد تقي فاضل كاشاني 96 ، 20
ملا محمد رضا همداني . ر.ك . حاجي ملا محمد رضاي همداني
ملا محمد علي جدلي 127
ملا معين استر آبادي 251
ملا مهدي نراقي 494
ملكم 394
ملكونوف 76
منبعي 76
منشي الممالك 465
منصور ابن احمد ابن يوسف ابن الياس 443
منصورر ابن محمد 524
منوچهر ميرزا ابن عماد الدوله 471، 128
منوچهر دامغاني 343،303 ، 146 ، 10
مولانا ابو الحسن 326
مولانا استرآبادي مولانا اسدي 0 ر . ك 0 اسدي 53
مولانا جامي . ر . ك . جامي مولانا جلال الدين رومي 0 ر . ك . مولوي 330، 251
مولانا حسن 53
مولانا شمس الدين محمد 531
مولانا نظمي 53
موسي ( حضرت ) 512 ، 458 ، 369
موسي قاضي الرومي 83
موتمن الملك 394
مولوي ، مولونا جلال الدين رومي 442 ، 73 ، 58 ، 330 ، 251 ، 489، 548، 522
مسونوار ( مسيو ) 130
مويد الدوله ( امير زاده ) 0 ر 0 ك 0 امير زاده مويد الدوله مهد عليا 320
مهدي ابن رضاقلي تاريخ نويس 518
مهدي ابن يوسف خراساني 358
مهديخاني سمناني ( ميرزا ) 264
مهديقلي خان 166 ، 165
مهدي واعظ خراساني 359
مير ابو القاسم خان ابن امير حسين خان 152
مير بهاء الدين 381
مير حسين خان ابن ميرزا غلامرضا 152
مير داماد 0 ر 0 ك 0 محمد باقر داماد مير دانا 285
ميرزا آقاسي ( حاجي ) 449 ، 184 ، 183 ، 182 ، 181 ، 102
ميرزا ابو القاسم 165
ميرزا ابو القاسم قمي 215
ميرزا احمد خان 17
ميرزا اكبر 124
ميرزا بزرگ قائم مقام 155
ميرزا جان ابن ميرزا عبد الله تفرشي 420 ، 419
ميرزا جعفر قراچه داغي 104
ميرزا جلاير 374
ميرزا جواد كاشاني 96
ميرزا حسين ابن ميرزا عبد الله سرابي 74
ميرزا حسينعلي بهاء الله 346
ميرزا زين العابدين 404 ، 403
ميرزا سيدرضا منشي باشي 330
ميرزا سيد رضي حكيم باشي نظام 114
ميرزا صادق ( متخلص به پروانه ) 400
ميرزا صادق 431 ، 11
ميرزا صادق 504
ميرزا عبد الرسول زنوزي فناء الحق 252
ميرزا عبد العفار حاجي نجم الدوله ر. ك . عبد الغفار حاجي نجم الدوله
ميرزا عبدالوهاب رشدي 17
ميرزا عبدالوهاب معتمد الدوله نشاط ر. ك . عبد الوهاب نشاط ميرزاعلي 137
ميرزا علي مجتهدي 151
ميرزا علي قلي 404، 403
ميرزا غلامرضا فندرسكي ( الشهير به ميرفندرسكي ) 152
ميرزا كاظم همداني ( متخلص به مهجور ) 329
ميرزا محمد 89
ميرزا محمد ابراهيم 172
ميرزا محمد اسماعيل 425
ميرزا محمد حسن 13
ميرزا محمد علي ابن فتحعلي 159
ميرزا محمد نائيني 314
ميرزا محمد نثار 9
ميرزا محمود خان علاء الملك 456
مبرزا محمود مترجم انگليسي 157 ، 156
ميرزا موسي ساوجي 115
ميرزا مهديخان بدايع نگار 45
ميرزا نصير 556
ميرزا هدايت الله ابن محمد حسين آشتياني ( وزير دفتر ) 433، 397، 396 ، 9
مير خواند 0 ر 0 ك 0 محمد ابن خاوند شاه
مير سيد شريف جرجاني 339،201،163،110 ، 109
مير عبد الفتاح موسوي مراعي 380
مير عماد الدين ابن مير ابو القاسم خان 152
ميرويس 265
حرف ن
نادر شاه 427، 265، 264 ، 125 ، 75 ، 15
ناپلئون ( اول ) 145 ، 98 ، 52 ، 51
ناپلئون چهارم ( = ناپلئان چهارم ) 387
ناصر الدين شاه 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
22 ، 20 ، 19 ، 17 ، 16 ، 11 ، 7
32 ، 31 ، 30 ، 27 ، 26 ، 24
52 ، 46 ، 39 ، 38 ، 37 ، 33
102 ، 99 ، 98 ، 97 ، 77 ، 75
108 ، 106 ، 105 ، 104 ، 103
122 ، 121 ، 114 ، 113 ، 112
128 ، 127 ، 126 ، 125 ، 124
133 ، 132 ، 131 ، 130 ، 129
141 ، 140 ، 139 ، 138 ، 134
152 ، 151 ، 147 ، 145 ، 144
165 ، 164 ، 158 ، 154 ، 153
230 ، 214 ، 213 ، 202 ، 166
260 ، 259 ، 255 ، 254 ، 253
293 ، 292 ، 266 ، 262 ، 261
313 ، 306 ، 303 ، 302 ، 301
348 ، 347 ، 346 ، 320 ، 314
398 ، 394 ، 391 ، 385 ، 350
410 ، 405 ، 404 ، 402 ، 339
420 ، 418 ، 417 ، 413 ، 412
446 ، 444 ، 440 ، 423 ، 422
473 ، 472 ، 470 ، 466 ، 453
476 ، 475
نجفقلي 229
نجفقلي الانجداني 320،142، 141 ، 140
نجم الدين كبري 244
ندر علي 0 ر 0 ك 0 حاجي ندر علي نرمي 464
نسيمي 291
نشاطي 464
نصر الله ابن محمد شفيع 188
نصر الله منشي 496
نصره الدوله سالار لشگر 330
نصير الدين طوسسي ( خواجه ) 0 ر 0 ك 0 خواجه نصير 308، 299، 234
547 ، 474 ، 324 ، 444 ، 322
نظام الدين محمود ( سيد ) 248
نظام الملك 0 ر 0 ك 0 خواجه نظام الملك 123، 68، 67
نظام الملك شيرازي ( ميرزا ) 164
نظامي 523 ، 522 ، 521 ، 295 ، 286
نظيره خرمي 464
نظيره نيشابوري 302 ، 298 ، 295
( ملا محمد حسين نيشابوري )
نعمه الله 237
نوح 234
نور الدين محمد جهانگير ( ابو المظفر ) ر.ك .ابوالمظفر نور الدين محمد جهانگيري
نور الله ابن شريف مرعشي شوشتري 525
نور علي شاه ( نور علي مرشد ) 457 ، 262 ، 222
نوعي خموشاني 54
نوشيروان 232
نيازي 464
نير الملك 34
نيريزي ( احمد ) 543 ، 541
نيكلاي اول 108
حرف واو
واعظ قزويني 53
و اليه خانم 408
ون سان هوف 471
وصاف الحضره 263
ولي ابن مرحوم عليخان شيرازي 176
ولي الله الحسيني ولد نصر الاطباء 28
ويت ني 115
ويسي 466
ويكتور امانوئل 27
حرف ه
هاتفي 73
هادي . ر. ك . الهادي هارون 51 ، 369
هارون الرشيد 159
هجويري 487
هدايت الله مستوفي 126 ، 111 ، 9
( پسر لسان الملك )
هدايت الله منشي 157
هلاكوخان مغول 85
هلالي 29 ، 63 ، 43
هيدان 115
حرف ي
يافث ابن نوح 36
يافعي 251 ، 296 ، 195
يحيي 465
يزدگرد 521
يزيد ( ابن معاويه ) 493 ، 73
يزيد الاسلم 239
يعقوب اسحاق 35
يغما( ميرزا ) 304
يوسف 439
يوسف ابن فضل علي تبريزي 253
يوسف ابن محمد علي قراچه داغي 361، 360
يوسفي ابن محمد يوسف 535 ، 41