اطلاعات ماخذ كتاب نسخ خطي كتابخانه-كاخ-گلستان

شناسنامه فهرست فهرست ديوان هاي خطي
كتابخانه سلطنتي
وكتاب هزارويكشب
تاليف
بدري آتاباي
جلددوم
ارديبهشت ماه 2535شاهنشاهي
اين كتاب در چاپخانه زيبا درششصدونودونه (699)صفحه متن وتعدادصدوسي وشش
(136)عكس رنگي بچاپ رسيد.
شماره ثبت كتابخانه ملي 529به تاريخ 5/4/35
حق طبع وتقليدوعكسبرداري محفوظ است
فصلي ازسرگذشت كتابخانه سلطنتي بسم الله الرحمن الرحيم
فصلي ازسرگذشت كتابخانه سلطنتي
نگارنده سطورلازم دانست كه ديباچه اين مجلدراكه جزء دوم فهرست
ديوان هاي خطي است به تاريخ ورويدادهاي اين كتابخانه اختصاص دهد
وهرگونه حوادث وتحولاتي راكه باتصاريف دهرومرورايام دراين گنجينه
رخ داده بااتكاء به اطلاعات ناقص وناتمام خودهرچه هست به عنوان تذكره
دراينجابياوردشايدمورددقت دانشمندان محترم وارباب خبرت وبصيرت
گرددوآن بزرگواران نيزباسعه علمي كه دارندكرامت فرموده بانگارش
معلومات واطلاعات خودشان دراين باب امربهره مندفرمايندتااين بحث
موجزباافادات ومقالات ايشان درضمن اجزاء بعدي فهرست هاي كتابخانه
به قدرمقدورصورت تكامل پذيرد.
آنچه مسلم است اين كتابخانه دراوايل قرن سيزدهم هجري قمري در
كاخ گلستان باهمت فتحعلي شاه قاجارتاسيس وبنام كتابخانه شاهنشاهي
موسوم شده است.
فتحعلي شاه قاجارتمايل به سرودن شعروتوجه خاصي به فن شريف
خطاطي وهنرظريف نقاشي داشته ،چنانكه خط نسخ كه بيشترموردعلاقه اين
سلطان بوددرعصروي به منتهي درجه استحكام وتكامل رسيده وهنرمندان
چيره دست درآن عهدمانند:عبدالله بن عاشوررناني -زين العابدين اشرف-
الكتاب اصفهاني -محمدشفيع بن محمدعلي تبريزي -وصال شيرازي وصدها
نسخ نويس وخوشنويس نامدارديگردراقلام مختلفه درآن عصرتربيت يافته
وباتفاخروتنافس درعرصه هنرنمائي به مسابقه پرداخته اند.آثارگرانبهاو
عديم المثل آنهاكه امروزدركتابخانه هاي عمومي وخصوصي جهان ادب به دقت
محافظت ميشودمصدق اين دعوي است.
ودرهمين عصراست كه مصوران ماهروچهره پردازان قوي پنجه پا
بعرصه وجودگذاشته وبازارصنعت نقاشي رابه سبك خاص وشيوه ويژه كه
به دوره قاجاراختصاص داردپيوسته گرم داشته ورونق اين فن راكه ازروزگار
اين پادشاه آغازوتاانقضاي سلطنت ناصرالدين شاه كشيده ميشودمتعاقبا
گسترش داده اندمانند:آقازمان -آقاصادق -ميرزابابا-آقامهرعلي -
الهويردي -علي اشرف -ابوالحسن افشار-آقالطفعلي -خاندان وصال -
آقانجف -آقاحيدرعلي -آقااسماعيل -محمدحسن افشار-صنيع الملك-
محمودخان ملك الشعرا-كمال الملك -اسماعيل جلايروديگرنقاشان و
تذهيب كاران هنرمندآتش دست كه باآثاردلفريب خودمحيط وسيع هنررا
آرايش داده اند.
اين پادشاه دردوران سلطنت خويش نظربه ذوق وشيفتگي وافري كه
به فنون خط وشعرونقاشي داشته نسخ نفيس وكتب خطي ومصورارزشمند
راجمع آوري نموده وخوشنويسان وهنرمندان رابه ايجادكتابهاي دست نويس
مذهب ومرصع همواره تشويق كرده است چنانكه دراوان دوران قاجارهنرو
صنايع ظريفه پس ازسلسله صفويه بارديگرباظهورهنرمندان وبزرگان اهل
ادب حياتي نوين يافته وآثارارجمندي درفرهنگ وادب فارسي متجلي گشته
ومكتب خاصي درهنرجلوه گرشده است.
خوشبختانه شخصيت هاي فاضل ودانشمندي چون ميرزاشفيع صدراعظم
وقت وميرزاعبدالوهاب موسوي معتمدالدوله اصفهاني متخلص به نشاط كه
درفنون شعروادب ودرهنرشكسته نويس نستعليق صاحب نظرواستاد
بوده اندنيزدرجمع آوري وحفظ وحراست كتب كتابخانه شاهنشاهي سهم
بسزاداشته اندخاصه آنكه سالهادركتابخانه سرپرست ياكتابداربوده اند
اكنون درپشت نخستين برگ بيشتركتب اين كتابخانه سجع مهرويادداشتهاي
اين بزرگان فضل وادب مشاهده ميشودكه باخطوطي زيباوجالب رقم
يافته است.
بدين ترتيب كتابخانه شاهنشاهي باجمع آوري بقاياي كتب كتابخانه هاي
سلاطين گذشته ايران ازبلادوامصارمختلف وازنسخه هاي بيادگارمانده
دوران پادشاهان صفويه -زنديه وبالاخص ازذخائروخزائن نادرشاه افشار
دركاخ گلستان پايه گذاري گرديدوپس ازمرگ فتحعليشاه قاجاردرزمان
محمدشاه اواسط قرن سيزدهم هجري كتابخانه شاهنشاهي كماكان دائر
بوده است.
دراين زمان حاج ميرزاآقاسي كه خودنظارت مستقيم بركتابخانه
شاهنشاهي داشته درجمع آوري كتب ديني علاقه وافري نشان ميداده است
مع الوصف بعضي ازكتابهارابعنوان خلعت وپاداش مي بخشيده است ازجمله
شاهنامه خط ميرعمادحسني باهفتاد(70)مجلس كه بابهترين تصاويربهزاد
نقاش منقوش بوده است.ناصرالدين ميرزاوليعهدمحمدشاه كه ناظراين بذل
وبخشش هاي بيجابوده است ازپادشاه استدعامي كندكه كتابخانه رابه او
واگذارندومحمدشاه خرسندمي شودكه فرزنداوكه وليعهداست به كتاب
علاقه منداست .ناصرالدين شاه ازهمان زمان كودكي ونوجواني به نقاشي
وشعروكتاب دل بستگي داشته است.
پس ازفوت محمدشاه قاجاردرزمان سلطنت ناصرالدين شاه يعني در
اوايل نيمه دوم قرن سيزدهم هجري قمري كتابخانه شاهنشاهي بنام كتابخانه
سلطنتي وياكتابخانه مباركه موزه سركاري ناميده شده است ودراثرتوجهات
عميق وعشق وعلاقه شخص ناصرالدين شاه به كتاب وكتابخواني اين كتابخانه
روبتوسعه بيشتري نهاده واين گنجينه مجلل ومعتبردرظل حمايت وسرپرستي
شخص پادشاه ازلحاظ كميت وكيفيت روبه تكامل گذاشته ودرجمع آوري
كتب نفيس نهايت دقت وحوصله بكارميرفته است چنانچه قسمتي ازكتابهائي
راكه درتصرف بازماندگان خاندان نادرشاه افشارباقيمانده بودبراي كتابخانه
سلطنتي خريداري شده است وكتاب مرقع گلشن هم درهمين زمان وليعهدي
ناصرالدين شاه بكتابخانه سلطنتي واردشده است.
نكته ئي دراينجالازم است يادآورشودكه نظارت مستقيم بركتابخانه
سلطنتي راشخص ناصرالدين شاه برعهده داشته چنانكه مهركتابخانه رادرهمه
احوال نزدخويش محفوظ داشته خودرارئيس كتابخانه سلطنتي ناميده است.
درهرحال دراين زمان بلحاظ علاقه ورغبتي كه اين پادشاه به فنون شعر
ونقاشي ومخصوصاكتابخواني داشته كتابخانه سلطنتي داراي نسخه هاي
نفيس وگرانقدري گرديده وازفعاليتهاي ادبي وهنري برخوردارشده است.
يادداشت هاي متعددي بخط ناصرالدين شاه قاجاردراغلب نسخ اين
كتابخانه مشاهده ميشودكه رغبت شديداين سلطان رابه مطالعه كتاب وهمچنين
دقت وتوجه عميق وي رانسبت به حفظ ونگهداري اين گنجينه ميرساند.
بعنوان نمونه ميتوان ازشش (6)مجلدخطي مصوربسيارنفيس و
گرانبهاي كتاب هزارويكشب (الف ليله وليله)يادكردكه بنابدستوروي با
هنرنمائي يكي ازاستادان خط محمدحسين تهراني وطراح ونقاش چيره دست
آن زمان ميرزاابوالحسن صنيع الملك ساخته وپرداخته شده كه مسلمادرنوع
خودشاهكاريست بي نظير(نگارنده شرح احوال وفهرست كتب نامبرده را
درهمين فهرست آورده وبراي نمونه تعدادي عكس رنگي ازنقاشي هاي جالب
آنهاارائه داده است)واين نسخه عزيزالوجودوبي همتااكنون زينت بخش
گنجينه كتابخانه سلطنتي است.
پس ازناصرالدين شاه قاجارديگرچندان توجهي به بسط كارهاي
هنري وادبي مبذول نگشت وكتابخانه سلطنتي بتدريج ازفعاليت هاي چشمگير
محروم وبمرورايام اموركتابخانه مختل گرديدوكتابهامتفرق واكثرابه بلاد
دوردست افتادوچنان دستخوش غارت وموردتعدي متعديان بي ذوق وسود-
طلبان حريص غيرمتعهدقرارگرفت كه بي پرواوآزادانه باين گنجينه هنري و
علمي وادبي دستبردهاي بي رحمانه زده ونهب وغارت به تمام معناي واقعي
دامنگيراين گنجينه محتشم وفخيم كه شخص ناصرالدين شاه بوجودآن افتخار
مي نمودگرديدكه خوشبختانه دراواخركارنظميه وقت متوجه گشته وتعداد
معدودي ازكتب مسروقه دوباره به كتابخانه عودت يافت وباسجع مهري باين
عنوان "كتب اكتشافي ومسروقه ازمنزل لسان الدوله" مشخص گرديده است.
حيف وصدحيف دراين دوران پرآشوب آنچه راكه نمي توانستندازكتابخانه
سلطنتي خارج نموده وبفروش برسانندصفحات آنرابامقراض بريده اندويا
مينياتورهاونقاشي هاي حواشي مذهب ومرصع راچيده وازمتن جدا
نموده وبه يغمابرده اند.
باكمال تاسف وتعجب بايدگفت كه دراواخردوران سلسله قاجاريه
عنايتي به كتابخانه سلطنتي نگرديده وبطوركلي كارهاي هنري تزئيني دستخوش
غفلت وزوال گشته وسيرنزولي كرده است.
درهرحال بااين مختصركه يادشدكتابخانه سلطنتي پس ازناصرالدين
شاه قاجارتاپايان دوران سلطنت اين سلسله ازفعاليت واقدامات هنري محروم
ومهجورمانده وبعلت گرفتاريهاي فراوان مملكتي سالياني چنددربوته
فراموشي واهمال مانده است ....
هنگامي كه وزارت معارف وقت برحسب امرپادشاه فقيدرضاشاه كبير
كتابخانه ملي راتاسيس كردمسئولين امربجاي آنكه خودبراي كتابخانه ملي
كتاب فراهم كنندكتابهاي سلطنتي رابردندوبسياري ازدوره هاي
كتب كتابخانه راناقص كردنددرسالهاي 1313-1317 شمسي تعدادچهارده
هزارجلدكتاب خطي وچاپي راازكتابخانه سلطنتي به كتابخانه معارف(ملي)
منتقل كردندكه دراوراق صورت مجالس اين مهم نام محمدقانع بصيري رئيس
بيوتات سلطنتي ومهدي بياني مديركل كتابخانه ملي ثبت شده كه ازتاريخ
هشتم ارديبهشت ماه 1315 شروع بتحويل گرفتن كتب نموده ودرتاريخ هفتم
تيرماه 1317 كتب مذكوربه كتابخانه ملي منتقل گرديد.
درسال 1321 شمسي مسئولين بيوتات سلطنتي به دعوت چندتن اهل
فضل وكتاب شناس صاحب صلاحيت ،تصميم گرفتندتانسبت به رفع مشكلات
صندوقهاي محتوي كتابهااقدامات موثربعمل آورده وترتيب صحيح وعاجلي
بوضع نسخه هابدهندوفهرستي نيزبراي آنهابنويسندولي آن هيئت انتخاب
شده كه مركب ازاستادعلامه محمدقزويني ،استادعباس اقبال آشتياني ،و
استادبديع الزمان فروزانفربودندموفق به اخذتصميم لازم وفوري واقدام
سريع ونافعي نسبت به ترتيب وتنظيم كتب وفهرست نگاري نشدندودرمدتي
كمترازيك ماه (همانطوركه درصورت جلسه هاي آن زمان ذكرشده است)
بدون اخذنتيجه واستفادتي محل راترك گفتندوكتابخانه بهمان وضع سابق
مقفل ومتروك ماند.
بالاخره درآبان ماه سال 1329 اداره اموركتابخانه سلطنتي به استاد
حبيب الله نوبخت ودربهمن ماه 1335 رياست كتابخانه سلطنتي به مهدي بياني
واگذارگرديدوسپس دراسفندماه 1346 رياست كتابخانه سلطنتي به استاد
بديع الزمان فروزانفرمحول گرديد....
نگارنده اين سطوركه ازمهرماه سال 1340 توفيق خدمتگزاري در
كتابخانه سلطنتي راداشتم درخردادماه 1349 عهده داراداره اموركتابخانه
شده وبه رياست كتابخانه سلطنتي مفتخرگرديدم وبه پاس وحرمت چنين
مسئوليتي بااخلاص تمام كمرهمت بخدمت اين آثاركه ميراث فرهنگ كهن
وهنروالاي نياكان ماميباشدبربسته وشاكرم كه تاامروزدرسايه رحمت الهي
ازهيچگونه خدمت صادقانه وصميمانه اي كه درحدامكان ودرخوراستعداد
بوده كوتاهي ننموده ام.
اكنون كه كتابخانه سلطنتي بحمدالله درسايه توجهات وعنايت خاص
اعليحضرت همايون محمدرضاشاه پهلوي شاهنشاه آريامهرازخواب هشتاد
ساله بيدارگشته وحياتي نوين يافته است.
اينك بجاست مژده صدورفرمان مبارك همايوني مبني بربازگردانيدن
كتب انتقالي وامانتي نامبرده راكه به استدعاي اين كمينه موردقبول معظم له
قرارگرفت بشارت دهم وبراي روشنائي اذهان خوانندگان محترم توضيح
دهدكه درتمامي اقدامات وفعاليتهائي كه جهت عودت كتب انتقالي موردبحث
معمول گرديده است فقط آنچه كه مطمح نظرونهايت مقصودبوده تكميل
نسخ باقيمانده دركتابخانه ميباشدولاغير.
چنانچه اكثرنسخ خطي وچاپي موجوددركتابخانه سلطنتي طوري
براي انتقال به كتابخانه ملي (معارف)انتخاب شده بوده كه نسخه هاي باقيمانده
بكلي ناقص واستفاده واستفاضه ازآنهامشكل ويااصولا متعذرمينمود.
بنابراين بااقدام به انتقال كتب بمحل وماواي اوليه واصلي ،اين نقص
مرتفع گرديده وبدين ترتيب بادامنه وسيعتري تحقيقات علمي ،ادبي ،وهنري
ادامه مي گيرد.انشائالله تعالي.
ضمنابموازات تحصيل اجازه انتقال كتب نامبرده بكتابخانه سلطنتي و
بمنظورتعميروتكميل محل استقراركتابخانه وكارمندان آن بناباستدهاي
اين كمترين ازپيشگاه مبارك شهرياردانش پرور،امرومقررگرديدعمارت
بادگيروعمارت شمس العماره كه ساليان درازدستخوش تصرفات وعوامل جوي
بوده وبصورت نيمه مخروبه اي درآمده بودبارديگرضمن توجه باسلوب و
اصول معماري وسبك تزئينات اسبق ،تعميراساسي بشودكه باتوجه وكمك هاي
مقامات مسئول اين امورنزديك بخاتمه وفيصله يافتن است واميدچنان ميرود
كه درسايه لطف پروردگار،درآينده نزديك باايجادسالنهاي متعددنمايشگاه
كه جنبه اساسي براي كتابخانه داردوهمچنين محل استقراركارمندان وكاركنان
كتابخانه كه درحال حاضر دچارضيق جاومحل كارميباشندترتيب اساسي
براي بهبودوضع آنان ازجانب كتابخانه داده شود.
اميدوارچنانست كه درضمن كارهاي ذكرشده وفهرست برداريهاي
ضروري وفوري واقدامات لازم بمنظورحفظ ونگهداري كتب موجودبا
روش واسلوب صحيح كه درگذشته اكثرادچارپوسيدگي وشيرازه گسيختگي
وفرسودگي بسيارگشته اندوبتصديق وتائيدكارشناسان متخصص قابل لمس
وعكسبرداري نمي باشندميكروفيلم هاي لازم تهيه گردد.
درهرحال كتابخانه سلطنتي بانسخ خطي نفيس وآثارمنظوم ومنثور
مصورومزين نادرالوجودكه بعضي ازآنهادررديف بهترين شاهكارهاي
هنري وادبي است درمنظرخيال هرصاحبدل واهل كمالي نشسته است وبراستي
معرف سيماي درخشان ادب وهنرومظهرذوق ودانش نياكان خوش قريحه و
نيك سرشت ماايرانيان است كه محققاآثاربديع وشگفت انگيزهنري وادبي
آنان الهام بخش ونيرودهنده ذوق واحساس انساني است.
اكنون بابررسي به سوابق اين كتابخانه به ذكراسامي روساي كتابخانه
سلطنتي ،ازاوايل قرن سيزدهم هجري قمري تاكنون كه اواخرقرن چهاردهم
هجري قمري است مي پردازد.
1-ميرزاشفيع صدراعظم فتحعليشاه قاجار.
2-ميرزاعبدالوهاب موسوي معتمدالدوله اصفهاني متخلص به نشاط.
3-حاجي ميرزاآقاسي شخص اول دولت محمدشاه غازي قاجار.
4-ناصرالدين شاه قاجار.
5-لسان الدوله.
6-اعتصام الملك.
7-شيخ اسماعيل شيخ المشايخ عضدي.
8-مرآت الممالك (رئيس بيوتات سلطنتي وقت).
9-حبيب الله نوبخت.
10-مهدي بياني .
11-بديع الزمان فروزانفر.
12-بدري آتاباي.
كمترين -بدري كامروز(آتاباي)
تهران -بتاريخ شنبه هيجدهم ارديبهشت ماه 2535 شاهنشاهي برابر باهشتم
جمادي الاول سال 1396 هجري قمري
فهرست مندرجات فهرست مندرجات وصفحات
جلددوم
فهرست مندرجات جلددوم
1- ازصفحه 725 الي صفحه 727 صباحي .
2- " 728 " " 729 صدرالشعراميرزامحمودكاشاني
3- " 730 " " 732 ضيائالدين پارسي
4- " 733 " " 734 طبيب اصفهاني
5- " 735 " " 742 ظهوري ترشيزي
6- " 743 " " 749 ظهيرالدين فاريابي
7- " 750 " " 758 عارفي هروي
8- " 759 " " 765 عاشق اصفهاني
9- " 766 " " 778 عبدالرزاق اصفهاني
10- " 779 " " 785 عرفي شيرازي
11- " 786 " " 788 عصارتبريزي
12- " 789 " " 811 عطارنيشابوري
13- " 812 " " 814 علي اصغربن علي اكبر
14- " 815 " " 817 عنصري.
15- " 818 " " 820 ميرزاتقي عنوان نگار
16- " 821 " " 825 غزالي مشهدي
17- " 826 " " 827 فخرالادبا
18- " 828 " " 829 ميرزاسعيداردستاني
19- " 830 " " 873 حكيم فردوسي طوسي
20- " 874 " " 878 فروغي بسطائي
21- " 879 " " 880 فلكي شرواني
22- " 881 " " 882 فنا.
23- " 883 " " 886 فيضي دكني
24- " 887 " " 929 قاجار
25- ازصفحه930 الي صفحه 935 قاسم انوار
26- " 936 " " 940 حكيم قطران
27- " 941 " " 994 قصايدازبعضي شعرا
28- " 995 " " 999 كليم كاشاني
29- " 1000 " " 1007 كمال خجندي
30- " 1008 " " 1010 كوزه كناني
31- " 1011 " " 1012 گذارش خان هندي
32- " 1013 " " 1018 لامعي
33- " 1019 " " 1020 مجمر
34- " 1021 " " 1186 مجموعه
35- " 1187 " " 1198 مكتبي شيرازي
36- " 1199 " " 1200 محمدطاهرقزويني
37- " 1201 " " 1203 مسعودسعدسليمان
38- " 1204 " " 1206 مشتاق اصفهاني
39- " 1207 " " 1209 مغربي تبريزي
40- " 1210 " " 1213 ملك محمدقمي
41- " 1214 " " 1215 مومن استرابادي
42- " 1216 " " 1231 ناصرخسروقبادياني
43- " 1232 " " 1233 عليرضاخان انصاري
44- " 1234 " " 1238 ناظم هروي
45- " 1239 " " 1251 نشاط اصفهاني
46- " 1252 " " 1253 قاضي نظام الدين
47- " 1254 " " 1319 نظامي گنجوي
48- " 1320 " " 1325 نظيري نيشابوري
49- " 1326 " " 1327 نوعي
50- " 1328 " " 1331 وفافراهاني
51- " 1332 " " 1343 وحشي بافقي
52- " 1344 " " 1345 هاتف اصفهاني
53- " 1346 " " 1358 هاتفي
54-ازصفحه1359الي صفحه 1362 هدايت رضاقلي
55- " 1363 " " 1369 هلالي جغتائي
56- " 1370 " " 1371 لاهيجي قاضي
57- " 1375 " " 1392 هزارويكشب.
فهرست نسخه هاي خطي فهرست کتابهای خطی این ماخذ
نمايه ها 1-القاب مقدم براسم شهرها
2-سجع مهرها
3-اسامي كاتبان
اسامي نقاشان -تذهيب كاران -جلدسازان
القاب مقدم و موخر براسم شهرها القاب مقدم براسم شهرها
1-دارالحرب آذربايجان (دارالجرب آذربايجان)
2-دارالارشاد اردبيل
3-دارالسلطنه اصفهان
4-دارالملك تبريز
5-دارالخلافه تهران
6-دارالمرز رشت
7-دارالخلافه ري
8-دارالصخر سمنان
9-دارالعلم شيراز
10-دارالنصرت اراك
11-دارالجنه قزوين
12-دارالمومنين كاشان
13-دارالشجاعه كردستان
14-دارالامان كرمان
15-دارالشوكت كرمانشاهان
16-دارالبركت گيلان
17-دارالغرور لرستان
18-دارالايمان مازندران
19-دارالحشمت همدان
20-دارالعباد-دارالمومنين يزد
1-دارالفاخره بخارا
2-دارالسلام بغداد
3-دارالسلطنه فاخره بلده هرات
4-دارالاثام شام -(اثام -گناهها)
5-دولت قويه آلمان
6-دولت فخيمه انگليس
7-دولت عليه ايران
8-دولت بهيه روس
9-دولت اسلاميه -سنيه عثماني -تركيه
10-امارت ناميه يمن
القاب موخربراسم شهرها
1-بخارا شريف
2-بلخ باميان
3-بغداد دارالسلام -زوراء(زورائنام دجله است)
4-شيراز جنت طراز
5-كربلاي معلي
6-مدينه يثرب -طيبه
7-مشهد مقدس
8-مصر صماد(ناشنوا)
9-نجف اشرف
شهرمدينه راپيش ازاسلام (يثرب)مي ناميدندونام مدينه كه ازكلمه (مد)
فارسي ساخته شده نامي است كه بعدازظهوراسلام برآن شهراطلاق شده است چنانك اعراب
شهرتيسفون را(مادايان)مي گفتندكه عربي آن (مداين)است.
ونيزدركتاب ربيع الابرار زمخشري آمده است كه نام شهر(مكه)نامي است
فارسي ازكلمه (مه كت)يا(ماه كده).
(نسخه اي خطي ازكتاب ربيع الابراربقلم نسخ خفي خوش ازمحمدجعفركاتب
بدون ذكرتاريخ بشماره دفتر1309دركتابخانه سلطنتي ثبت است).
نمايه سجع مهرها سجع مهرها
1-ابراهيم 1223
2-ابراهيم 1089
3-ابن غياث الدين 1012
4-احتشام الدوله ( خانلرميرزا)1270
5-احمد(عبده)1142
6-ارشدخان
7-اعتضادالسلطنه 1283
8-اعتمادحضور
9-اللهقلي ميرزاايلخاني
10-اميراصلان
11-انوشيروان 1260
12-اويس
13-بنده شاه محسن رااحسان 1259
14-جلال الدوله 1276
15-حميده بانوبيگم 968
16-حسن بن حسين غلام شاه عباس 1026
17-حسنعلي محمد1285
18-حسين بن هدايت الله 1322
19-حسين صفوي (شاه سلطان)1097
21-ركن الدوله (اردشيرميرزا)
22-سليمان بن شاهرخ 1200
23-سليمان خان بن قاجار1230
24-صدرالدوله
25-طهماسب ميرزاشاه
26-عارف خان
27-عباس (شاه دوم)
28-عبدالرحيم 943
31-عبدالله نوري
32-عبدالنبي 1233
33-عبده الراجي اردشير1251
34-عبده الراجي حسنعلي 1323
35-عبده عبدالوهاب الموسوي
36-عبده لطفعلي فرزندمويدالدوله قاجار
37-عطامحمد1267
38-علي اكبربن حسين الحسيني 1322
39-علي بن محمدتقي 1219
40-علي مراد1000
41-عيسي الحسيني (عبده)1263
42-غلام قادر1206
43-فتحليشاه قاجار
44-فخرالاطبا1264
46-قوم الدين محمدبن علي الحسيني 1145
47-كتابخانه دولت عليه ايران 1329
48-كريم بن آقا
49-گرجي (آقالر)1200
50-لطفعلي 1284
51-محمدابراهيم 1215
52-محمدامين 1083
53-محمدباقر(عبدالراجي)1211
54-محمدحسين 1240
55-محمدحسين مكري (سردارمكري)1314
56-محمدرضاالحسيني 1322
57-محمدرضابن عبدالرشيد
58-محمدشفيع 1043
59-محمدعلي 1030
60-محمدقاسم 1222
61-محمدكاظم
62-محمدمقيم
63-محمدمومن (بنده اهل)
64-محمودميرزا(عبده الراجي)
65-مريدخان
66-مشيرالسلطنه 1322
68-معتمدالدوله 1300
69-معزالدوله 1277
70-مهديخان نادري (ميرزا)1141
71-ناصرالدين شاه قاجار1274
72-نجفقلي خان مافي 1167
73-يحيي 1261
74-(يگانه گوهرشاه زمانه محمود)
نمايه كاتبان اسامي كاتبان
1-ابراهيم مرقص اواخرقرن سيزدهم هجري قمري
2-ابوالفيض ابن مولانامحمداصفهاني اواخرقرن سيزدهم " "
3-ابوالقاسم الحسيني الانجو اوايل قرن سيزدهم " "
4-ابوبكربن علي بن محمدالاسفرايني معروف به پاكان اوايل قرن هشتم " "
5-احمدنيريزي اوايل قرن دوازدهم " "
6-اسدالله الشيرازي اواسط قرن سيزدهم " "
7-اسمعيل ابن ملامحمودملاباشي اوايل قرن چهاردهم " "
8-اينانلو(ميرزاآقا) اواخرقرن سيزدهم " "
9-جعفربايسنغري تبريزي اوايل قرن نهم " "
10-جعفربن علي الحسيني السبزواري اواخرقرن دهم " "
11-حسين بن يوسف سبط مرحوم حاج
آقاحافظ ملقب به نظام اواخرقرن هفتم " "
12-حسين بن علي بن محمدالطبيب اوايل قرن هشتم " "
13-حسين كاتب الشيرازي (پير) اوايل قرن دهم " "
14-حسين هروي (سلطان) اواسط قرن دهم " "
15-داوري فرزندوصال شيرازي اواخرقرن سيزدهم " "
16-رشيداي ديلمي اوايل قرن يازدهم " "
17-رضاذاكربروجردي (شيخ) -
18-رضاقلي سرابي اواسط قرن سيزدهم " "
19-روح الله بن نورالله -
20-روزبه شيرازي اوايل قرن يازدهم " "
21-زين الدين محمود اوايل قرن دهم " "
22-شمس الدين سيستاني -
23-شمس المعالي -
24-صالح خاتون آبادي اواخرقرن يازدهم " "
25-طاهرمحمدهلالي اواسط قرن دهم " "
26-عالم الدين بن شيخ احمداخسيكتي اواخرقرن دهم " "
27-عباسقلي لسان الملك -
28-عبدالباقي التبريزي اواخرقرن دهم " "
29-عبدالجباراصفهاني اوايل قرن يازدهم هجري قمري
30-عبدالجواد اواسط قرن سيزدهم " "
31-عبدالرشيد -
32-عبدالغني جامي لنكري مشهوربه
قاسميه اوايل قرن يازدهم " "
33-عبدالكريم طباطبائي اواسط قرن سيزدهم " "
34-عبداللطيف عبدالله بغدادي اواسط قرن هشتم " "
35-عبدالله كاتب اصفهاني اواسط قرن نهم " "
36-عبدالمجيدطالقاني اواخرقرن دوازدهم " "
37-عبدالنبي اواخرقرن يازدهم " "
38-عبدي نيشابوري -
39-علي اصغرهمداني اوايل قرن سيزدهم " "
40-علي اكبرمحلاتي -
41-علي الحسيني الشيرازي (سيد) اوايل قرن سيزدهم " "
42-عليرضا اوايل قرن دهم " "
43-عليرضاي عباسي اوايل قرن يازدهم " "
44-علي (سلطان) اواخرقرن دهم " "
45-علي محمدشيرازي اواسط قرن سيزدهم " "
46-علي ملامتخلص بشيداي تويسركاني اوايل قزن سيزدهم " "
47-عمربن ابراهيم الحنفي اواسط قرن هشتم " "
48-عنايت الله اواخر قرن سيزدهم " "
49-غلام حسين بن ملك ايرج قاجار اواخرقرن سيزدهم " "
50-فرج الله منشي اواخر قرن سيزدهم " "
51-فضل الله ايلخاني اواسط قرن سيزدهم " "
52-قاسم شاه اواخرقرن دهم " "
53-كرم علي ابن مولانامحمد اواسط قرن سيزدهم " "
54-كمال ثاني اواسط قرن نهم " "
55-گوهرشادخانم دخترميرعماد
الحسني اوايل قرن يازدهم " "
56-مجدالدين اواخرقرن دهم " "
57-محسن اواسط قرن يازدهم " "
58-محمدابن ملاخليل ملقب به ملاحموا اواخرقرن دوازدهم " "
59-محمدابن ميرزامحمدجعفرالصافي
الاصفهاني اوايل قرن سيزدهم هجري قمري
60-محمدآشتياني اواسط قرن سيزدهم " "
61-محمدالخوانساري ابن محمدحسن
(احسن الخطاطين) اواسط قرن سيزدهم " "
62-محمدبروجردي اواسط قرن سيزدهم " "
63-محمدبن خالداصفهاني اوايل قزن هشتم " "
64-محمدبن شاه محمدتركستاني
(ميرزا) اواخرقرن دهم " "
65-محمدبن ملاميرالحسني الاستادي اوايل قرن يازدهم " "
66-محمدتقي الكاتب الخاتون آبادي
الاصفهاني اواسط قرن يازدهم " "
67-محمدجعفربن محمدصادق وقايع نگار -
68-محمدحسين آشتياني قمي اواسط قرن سيزدهم " "
69-محمدحسين الحسيني الفراهاني اواخرقرن سيزدهم " "
70-محمدحسين الطهراني اواخرقرن سيزدهم " "
71-محمدحسين بيگلربيگي قاجاردولو
شعاعي اواخرقرن سيزدهم " "
72-محمدحسين رياضي (كليم)متخلص
به اشراق اوايل قزن چهاردهم " "
73-محمدحسين شيرازي كاتب الحضره
السلطاني اواخرقرن سيزدهم " "
74-محمدحسين ولدحاجي الحرمين
حاجي قوام سلمه التعالي اواخرقرن يازدهم " "
75-محمدرضاابن عزيزالله اواخرقرن دوازدهم " "
76-محمدرضا-خوئي اواسط قرن سيزدهم " "
77-محمدرضارستمداري اواخرقرن يازدهم " "
78-محمدرضا(علي اكبرتفرشي)كاتب
حضرت سلطاني اواسط قرن سيزدهم " "
79-محمدرضامتخلص بصفاملقب به
سلطان الكتاب لشگرنويس اوايل قرن چهاردهم " "
80-محمدشادي اواخرقرن دهم " "
81-محمدششنقي حنفي اوايل قرن نهم " "
82-محمدصادق الگلپايگاني متخلص
بمدهوش اوايل قرن سيزدهم هجري قمري
83-محمدصادق انجو اوايل قرن سيزدهم " "
84-محمدصادق نائيني اواسط قرن سيزدهم " "
85-محمدعرفي اوايل قرن دهم " "
86-محمدعلي مستوفي الشيرازي اوايل قرن چهاردهم " "
87-محمدغني اواخرقرن يازدهم " "
88-محمدفصيح اوايل قرن دوازدهم " "
89-محمدقوام شيرازي اوايل قرن يازدهم " "
90-محمدمحمودبن محمدنظام القيري اوايل قرن دهم " "
91-محمدمعجزي اليزدي ابن
شمس الدين اوايل قرن يازدهم " "
92-محمدمعين بن محمدشفيع الكاتب اواسط قرن يازدهم " "
93-محمدمهدي الحسيني الفراهاني اواخرقرن سيزدهم " "
94-محمدمهدي ملك الكتاب اواسط قرن سيزدهم " "
96-محمدنورسلطان اوايل قرن دهم " "
97-محمدهادي بن حاجي عبدالله
آشتياني قمي اوايل قرن سيزدهم " "
98-محمدهاشم ابن مهدي همداني اوايل قرن سيزدهم " "
99-محمديحيي ابن رستم كيا -
100-محمديونس منشي نوري الاصل اوايل قرن چهاردهم " "
101-محموداشرفي متخلص به چاكر اوايل قرن سيزدهم " "
103-محمودالنيشابوري اواخرقرن دهم " "
104-محمودبن اسحاق شهابي اواسط قرن دهم " "
105-محمودبن اسحاق شيرازي اواسط قرن سيزدهم " "
106-محمودبن فقيه احمدالكاتب اواسط قرن دهم " "
107-محمودبن مصطفي الموسوي
المستوفي اوايل قرن چهاردهم " "
108-محمودوقاروصال شيرازي اواخرقرن سيزدهم " "
109-مرتضي باباقلي شاملو اوايل قرن دوازدهم " "
110-مرتضي قلي ابن نظام الدوله اواخرقرن سيزدهم " "
111-مرشدالكاتب شيرازي اواسط قرن دهم " "
112-مظفرحسين بن محمدامين اواخرقرن دهم " "
113-معروف بغدادي -
114-منعم الدين الاوحدي اواخرقرن نهم هجري قمري
115-ميرزاآقاشيرازي اوايل قرن چهاردهم " "
116-ميرعلي اواخرقرن يازدهم " "
117-نجم الدين كشميري اواسط قرن سيزدهم " "
118-نديم الملك اصفهاني اواسط قرن چهاردهم " "
119-نعيم الدين الكاتب اوايل قرن دهم " "
120-نورالدين محمدلاهيجي اوايل قرن يازدهم " "
121-ياقوت المستعصمي اواسط قرن هفتم " "
نمايه نقاشان اسامي نقاشان
1-ابوالحسن صنيع الملك (ميرزا)
نمايه تذهيب كاران اسامي تذهيب كاران
1-عبدالرحيم كشميري اواسط قرن سيزدهم هجري قمري
نمايه جلدسازان اسامي جلدسازان
ابومحمد اوايل قرن سيزدهم هجري قمري
غلامعلي اواخرقرن سيزدهم " "
محمدعلي اشرف -
ميرزااحمد اواخرقرن سيزدهم " "
ميرزاجاني اواخرقرن سيزدهم " "
روانشان شادويادونامشان گرامي باد
خاتمه خاتمه
اكنون كه مجلددوم فهرست ديوان هاي خطي موجوددركتابخانه
سلطنتي باتفضل به ذات يكتاوبي همتاي باري تعالي شروع به ثبت ونگارش
ميگرددلازم دانست خوانندگان عزيزراكه همواره بانظرلطف واغماض آثار
ناقابل كمترين رامطالعه ميكننددرجريان مسافرتهاوماموريتهاي فرهنگي كه
كه بخارج ازكشورايران درمدت اندك تصدي اين بنده ناتوان دركتابخانه
سلطنتي بعمل آمده ازآنجاكه مطالب آن روشنگربرداشت ذهني ادباوفضلا
ودانشمندان ديگرممالك ازشعرا-متفكران وهنرمندان كشورماايرانست
بگذارم .بااين ترتيب ملاحظه ميشودكه خدمات بسيارناچيزنگارنده درمعرفي
آثاربديع وفاخرفرهنگ وهنرگذشتگان اين آب وخاك كه مايه وپايه بخش
اعظم آنهامعلومات واطلاعات حاصله ازكتابخانه سلطنتي ميباشددردوبخش
تقسيم و اينك بااعتراف به ناتواني علمي وتشكرازمواهب الهيه مختصري
بعرض ارباب فضل وهنرميرسد.
1-بخش مكتوب كه بصورت فهرست كتب وآلبوم هاي كتابخانه
سلطنتي منتشرميشودونيزتدوين وتنظيم دفاترمربوط به تحويل وتحول و
ثبت وضبط آنهادرنهايت دقت ودلسوزي اقدام وانجام گرديده است.
2-بخش غيرمكتوب كه عبارت است ازدعوتهاي فرهنگي وقبول
مسئوليت چنين ماموريتهائي كه متضمن بحث وسخنراني هاي تاريخي وادبي
درباره موضوعات مطروحه است كه بلطف خداونددرهرموردبقصداستكمال
امرباندازه ي وسع وتوان فكري وذهني وظيفه خويش رابانجام رسانيده ام
كه تاكنون درخصوص آنهامطلبي براي آگاهي بيشترخوانندگان گرامي
انتشار نيافته است .(ضمناازآوردن متن سخنراني هاي موردبحث دراين
مقاله بعلت اطاله كلام خودداري شده است).بنابراين آنچه كه درباره آن ضمن
شرح مختصري بحث خواهدشدبخش دوم يعني مسافرتهاي فرهنگي خارج از
كشوراست بشرح آتي:
1-دعوت وشركت دربيست وششمين (26)كنگره خاورشناسي در
دهلي نوبهمن ماه 1342.
2-دعوت وشركت دركنفرانس هاي علمي وادبي درشهرهاي
مسكو-لنين گراد-گرجستان آبانماه 1348.
3-دعوت وشركت دركنگره جشن هفتصدمين سال خواجه حافظ
شيرازي درشهرهاي مسكو-تاجيكستان -ارديبهشت ماه 1349.
4-دعوت وشركت درجشنهاي دوهزاروپانصدساله شاهنشاهي ايران
درمسكومهرماه 1350.
5-شركت دركنگره تمدن وفرهنگ ملل آسيائي كه درافغانستان
(كابل)برپاشده بودمهرماه 1350.
6-دعوت وشركت دركنگره مربوط به تمدن آسياي مركزي درقرن
نوزدهم وبيستم درتركمنستان شوروي سوسياليستي(عشق آباد)مهرماه 1351.
7-دعوت وشركت به كشورجمهوري عربي مصرجهت ديداركتابخانه ها
ومراكزفرهنگي آن كشورشهريورماه 1354.
8-دعوت وشركت دركنگره بزرگداشت وتجليل ازمحمدابونصر
فارابي واميرخسرودهلوي درشهرهاي مسكو-قزاقستان (آلماآتا)
تاجيكستان (دوشنبه)ودرهمين مسافرت آكادمي علوم اتحادجماهيرشوروي
سوسياليستي .اين بنده ناچيزراجهت اخذدرجه دكتري افتخاري ادبيات از
دانشگاه لنين تاجيكستان انتخاب نمودندكه درهرحال باديده احترام واغتنام
مي نگرم واميدوارم كه خداوندمتعال توفيق وادامه خدمت راكرامت فرمايد
وياري دهدتاقطره اي ازدرياي علم ودانش نصيب اين تشنه لب گردد.
مقدمه فهرست نگار بر فهرست كتاب هزارويكشب شروع فهرست كتاب هزارويكشب
مقدمه
الف ليله وليله
شماره رديف 555
هزارويكشب (الف ليله وليله).
پيدايش ونگارش قصص وافسانه هانشانگرآرزوهاي
صعب الحصول ونمايانگرخواسته هاي نهاني وجلوه اي
ازعوالم ناكاميهاي دنياي دروني انسانست .
آدمي نواقص وكمبودهاي زندگي خويش راباتخيل
ودرعالم تصوردرقالب قصه وافسانه ريخته وبراي
جبران محروميت هاي خويش داستانهاي رويائي
مي آفريندكه دردنياي بي كرانه خيال برواقعيت هاي
تلخ زندگي پيروزگردد.
بشرخاكي كه ازلحاظ قواي ظاهري وباطني نيرومند
مي نمايددرحقيقت گرفتارهزاروگونه تمنيات وخواسته -
هاي خيال انگيزوفريبنده است كه محدوديت نيروي
بدني وفكري وي راازرسيدن بدينگونه امال واماني
مانع مي آيدناگزيربقوه خيال وشهپروهم وپندار
به دنياي اميدآفرين آرزوهاي خويش بال وپرگشاده
تابانچه كه تمناي دل آرزومنداوست دست يابد.
حبيب دل سوخته مشتاق عوالم قرب به محبوب رادر
آئينه دل ودرجام ديده باطن خويش بحس معاينه
مشاهده مينمايد.
عاشق ناكام ديداررخ معشوق رادرعالم روياتصورو
درذهن خويش تصويرميكند.
گرسنه بي نواي ازخانمان دورخوان هاي رنگين
خوردني ونوشيدني هاي گواراومطلوب رادردنياي
وهم وپنداردردسترس خويش مي يابد.
به موازات تحولات زندگي بشروپيدايش جوامع
اوليه انگيزه وريشه اساسي خلق افسانه هاميل واشتياقي
است كه بشركنجكاودرهمه دوران به كشف مجهولات
وايهام داشته وشايق وراغب به روشن ساختن تاريكي
وابهام راه آينده وتجسم انديشه هاي مجسم خويش
است.
ونيزسرمايه اصلي ابداع وآفرينش داستانهاي حماسي
واساطيري يادآوري ازگذشته درخشان مردمان دلير
وشكست ناپذيروتهيج واحياي روح شجاعت و
مقاومت دربرابرناملايمات وفرازونشيب روزگاردر
طي گذشت قرن و اعصاراست كه به تجربه ثابت
گرديده چنين پديده اي مايه دلگرمي واميدواري و
تقويت روح پايداري درلحظات ناگواروبسيارسخت
زندگي بوده آرامش وطمائينه اي غرورآميزآميخته
بااحساس قهرماني وپهلواني به اقوام وملل مي بخشد.
بدون شك نمونه والاوارجمنداينگونه داستانهاي
حماسي وتاريخي كتاب فاخرومستطاب شاهنامه از
حكيم ابوالقاسم فردوسي طوسي عليه الرحمه است .
محرك ديگرداستان نويسان ومصلحين اجتماعي از
خلق كتابهائي چون كليله ودمنه -مرزبان نامه-
قابوسنامه -عبيدزاكاني وديگراين قبيل آثاربازگو
كردن مفاسداجتماع زمان وطرزدرمان ومبارزه با
آن معايب و نقائص است .زيرا در پس پرده رازورمز
هرافسانه اي حقيقت ونكته اي عبرت آموزمستترو
نهفته وعواقب نيك كارخيروفرجام زشت اعمال و
انديشه شرباكمك مخلوقات زائيده فكروهزاران
عجائب وبدايع ديگربصورت داستان وافسانه هاي
پركشش وعامه پسندعرضه شده است ونكته قابل
دقت اينكه بنظرعقلاومتفكرين شرح وبازگوكردن
حقايق زندگي خوديكي ازعجيب ترين وحيرت -
آورترين افسانه هاي بشراست.
نكته جالب آنست كه اغلب شعراونويسندگان منظور
ومقصوداصلي ونهائي خودرابيشتردرپس پرده
ايهام داستانهاومطالب طنزاميرقصه هامخفي داشته
وازهمين داستانهاي خيالي وذهني براي تمثيل واثبات
نظرات وگفتارخويش وروشن ساختن اذهان استمداد
جسته وبهره برده اند.
ازهمه والاتروشامل ترآنكه ذات يكتاي حضرت
احديت جهت اتمام نعم وبخشايش بي پايان خويش
بربندگان وارشادوهدايت خلق وارائه طريق صواب
ازناصواب دركتب مقدس آسماني خاصه كلام الله مجيد
كتاب ديني عظيم الشان وجليل القدرمامسلمانان بتوسط
رسول اكرم وپيغمبرمفخم خاتم النبين صلي الله عليه
وآله وسلم قصص وحكاياتي ازشرح احوال اقوام
گذشته بصورت سورمباركه ضمن آيات بينات محكم
الهي امربه نزول فرموده كه همچون چراغي فروزان
وحبلي متين وراهنمائي شفيق فراراه معاش ومعاد
همگان نهاده شده است.
گذشته ازاين مطلب مهم داستان وافسانه هاآئينه هاي
تمام نمائي هستندازحقايق آداب ورسوم اجتماعي
ملل ونحل ويادبودهاي ارزنده اي ازفرهنگ وادب
كه بدون پرده پوشي وهيچگونه اغماض بيان وابراز
شده وبوسيله راويان ونقالان خوش بيان وشيرين
گفتاربصحنه ميادين هرشهرودياركشانيده شده و
ميشود.
اينك درخصوص ريشه هاي داستان هاي هزارويكشب
ومضنفين آنهانتيجه تحقيقاتي كه تاكنون بوسيله
خاورشناسان معتبربعمل آمده بشرح ذيل وبطرزخلاصه
نگاشته ميشود.تحقيقات كاملي كه درباره كتاب مورد
بحث معمول گرديده ازقرن نوزدهم واوائل قرن
بيستم ميلادي دركشورهاي فرانسه -آلمان -انگلستان
شروع وبمنظوراثبات هندي ايراني وعربي وحتي
يوناني بودن ماخذومنابع افسانه هاي هزارويكشب
به بحث وتحقيق طولاني پرداخته اند.
دوهامرخاورشناس معروف بااستشهادبه مطالب كتاب
مروج الذهب ومعادن الجوهرتاليف ابوالحسن علي بن
حسين بن علي مسعودي به اثبات رسانيدكه زادگاه
وريشه داستانهاي هزارويكشب ايران وهندبوده است.
سپس سخنان محمدبن اسحق النديم الوراق مصنف
كتاب الفهرست مويداين مدعاميباشدمبني براينكه
ايرانيان نخستين ملتي بودندكه افسانه سرائي كرده و
بصورت كتاب تدوين ودرخزائن ضبط مينمودند.
اولين كتاب ازاين نوع هزارافسان نام داشته كه از
دوران پادشاهان هخامنشي واشكاني بجاي مانده و
بعدهادرزمان سلطنت ساسانيان بدستورخسرو
انوشيروان پادشاه ساساني ايران زمين داستانهاي هندي
درزبان سانسكريت به زبان پهلوي ترجمه وبه كتاب
هزارافسان افزوده گرديده است سپس بعدازهجوم
اعراب وفتح مدائن وپريشان گشتن نظم ونظام زندگي
ايرانيان كتاب موردبحث هم مانندسايراشيائذيقيمت
ونفيس به ممالك متصرفي عرب رفت ودرقرن سوم
هجري قمري دربغدادكتاب هزارافسان بعربي ترجمه
وبنام (الف خرافه)نام گذاري شدوازآن پس
نويسندگان عرب دركليه تصرفات عربي اسلامي آن
روزگاران بخصوص كشورمصرشهردمشق -مراكش
وديگرشهرهابنابرميل وسليقه ودلخواه خويش
داستانهاي ديگري راازماخذومنابع گوناگون ممالك
متصرفي بمرورزمان بكتاب هزارافسان افزوده وبا
اشعاروامثال عربي تغييرشكل محسوسي باين كتاب
بخشيده وبنام (الف ليله وليله)مشهورومعروف
گرديد.
درنتيجه ازمجموعه تحقيقات واصل كنوني داستانهاي
هزارويكشب چنين مستفادميشودكه اين كتاب داراي
مولف ومصنف بخصوص وواحدي نبوده بلكه بمرور
ايام ودرطي قرون متمادي بمناسبت جذابيت داستانهاي
اعجاب انگيزش چون ورقي پربهابرسم تحفه بكليه
ممالك راقيه اسلامي بارمغان رفته ودرهردياري
داستاني توسط اهل ذوق بان افزوده شده وازمجموعه
اين قصص گنجينه اي بنام كتاب هزارويكشب (الف
ليله وليله)بيادگارمانده كه حاوي ومعرف آداب
ورسوم وادب وفرهنگ اقوام وقبايل وملل مختلف
است .اولين ترجمه كتاب هزارويكشب بزبان هاي
اروپائي توسط (انتوان گالان)دراوئل قرن هيجدهم
ميلادي بزبان فرانسه دردوازده مجلدترجمه وچاپ
گرديدازآن پس بسبب دلفريبي وجذبه مخصوص
داستانهااين كتاب به اكثرزبانهاترجمه وچاپ گرديده
است.
درايران همانطوركه درمقدمه فارسي چاپي كتاب
هزارويكشب ذكرشده تازمان سلطنت محمدشاه غازي
قاجاراقدام به ترجمه فارسي وچاپ كتاب موردبحث
نگرديده بوددراين هنگام حسب الاشاره بهمن ميرزا
فرزندوليعهدعباس ميرزانائب السلطنه قاجاركتاب
الف ليله وليله توسط عبداللطيف الطسوجي التبريزي
ازتازي بفارسي ترجمه وسروش اصفهاني شاعرمعاصر
نيزماموريت يافت بجاي اشعارعربي آن معادلش رااز
اشعارشعراي متقدم ايران انتخاب واستفاده كرده و
درصورت بدست نيامدن مضامين ومعاني اشعار
بفحواي داستان شخص سروش ابيات موردنيازرا
سروده وجانشين اشعارعربي متن كتاب نمايدكه
بدرستي مترجم وشاعردرنهايت زيبائي وفصاحت
لفظ ومعنااين مهم راكفايت كرده وباارائه نثري بديع
ولطيف وبرگزيدن اشعاري مناسب داستانها(اثري
بوجودآورده اندكه ازهرلحاظ قابل تحسين وتمجيد
است.
اولين باركتاب هزارويكشب درايران درسال 1260
هجري قمري باحروف سنگي بسعي واهتمام آقا
محمدرضاباقركاشاني دردارالطباع آقاميرباقرصورت
انطباع پذيرفته است.
نفيس ترين وزيباترين نسخ خطي ومصوركتاب هزارو
يكشب همين نسخه خطي بديع وعديم المثالي است كه
به امرناصرالدين شاه قاجاربوجودآمده وتاكنون
درگنجينه كتابخانه سلطنتي محفوظ ومظبوط است
ونگارنده شرح خصوصيات وامتيازات آن رادراين
فهرست حتي الامكان توصيف وذكركرده است.
تشخص عظيم وشگفت آوراين نسخه برسايرنسخ
خطي هزارويكشب مربوط به مجالس نقاشيهاي آب و
رنگي خوش نقش ونگارآن است كه ازقلم سحرنگار
(ميرزاابوالحسن صنيع الملك)استادمسلم نقاشي
دوران قاجاربرصحايف اين پديده مصورنقش ابدي
جسته وباحسن وملاحت خامه شيواي كاتب (محمدحسين
تهراني)آراسته وبه هنرظريف ودلپسندكتاب آرائي
وجلدسازي (غلامعلي -ميرزااحمد-ميرزاجاني)
جلدسازونقاش كه روان جملگي شادويادآنان
بخيربادمزين وپيراسته گرديده است.
اين گنجينه نگارين ازلحاظ نقش وتصويروتلقيق
رنگهاي شادوبهجت افزادررديف بهترين وعاليترين
آثارشيوه هنري دوران قاجاريه است.
اميداست كه شرح وتوصيف محتويات اين كتاب و
تصاويررنگين وزيبائي كه بطورنمونه ازاصل نقاشيها
دراين فهرست آمده است مجموعابتواندگواه صادق
وشاهدگوياي مدعاي نگارنده درخصوص بداعت
ونفاست كتاب بوده باشد.
انشاء الله تعالي .
شماره دفتر2240
شماره رديف 556
فهرست نسخه هاي خطي فهرست کتابهای خطی این ماخذ