اطلاعات ماخذ كتاب نسخ خطي كتابخانه-مدرسه-عالي-شهيد-مطهري-سپهسالار

شناسنامه فهرست انجمن ايراني فلسفه
وعلوم انساني
نشريه شماره 4
فهرست
كتابخانه سپهسالار
از
محمد تقي دانش پژوه - و - علينقي منزوي
دبيران دانشگاه تهران
بخش چهارم
كتب خطي
ج - ذ
تصحيح وتجديد نظر بوسيله
علينقي منزوي
چاپخانه دانشگاه تهران
1346 - 1967
فهرست نسخه هاي خطي فهرست کتابهای خطی این ماخذ