اطلاعات ماخذ كتاب نسخ خطي كتابخانه-مدرسه-عالي-شهيد-مطهري-سپهسالار

شناسنامه فهرست فهرست
كتابخانه مدرسه عالي سپهسالار جلد دوم
كتب خطي فارسي - عربي - تركي
تاليف
ابن يوسف شيرازي
در چاپخانه مجلس از خرداد 1316 تا ديماه 1318 چاپ شد
تهران
مقدمه مولف بنام خداوند بخشنده مهربان مسلم است كه استفاده از كتاب و كتابخانه بدون وجود اينگونه فهرستها
كه در حقيقت كليد و راهنماي جويندگان و متتبعين ميباشد امكان پذير
نيست و گذشته از اين، فهرستهائي كه مشتمل بر شرح حال و آثار بزرگان
علم و ادب است و تمام يا بيشتر آنان ايراني بوده اند بهترين وسيله براي
معرفي يك كشور باستاني بجهان ميباشد.
در اين فهرست گذشته از اينكه خصوصيات كتب ادبي و نسخ آنها
نگارش يافته شرح حال و آثار و مولفات دويست و پنجاه نفر از ادبا و شعرا
و دانشمندان نگاشته شده و تقريبا سه هزار مولفه ديگر را بمناسبت معرفي
نموده و در آخر، چون اعلام و نام شهرها، آنها را بترتيب حروف تهجي
مرتب نموده ايم.
اين مجلد كه شامل بخشي از كتب ادبي كتابخانه است با دقت زياد
تاليف گرديده مولف و ياران وي در تاليف و تنظيم آن رنجهاي فراوان
برده اند و بررسي و دقت در مندرجات آن، ادعا را ثابت ميكنند و زبان حال
نگارنده اين بيت است:
بداني چو نيكو در او بنگري كه جان كنده ام تا تو جان پروري
در مجلد پيشين چند گراور از نسخ مهمه گذارده شد ولي در اين مجلد چون
بيشتر نسخه ها از حيث خط و كميابي و تذهيب و نقاشي داراي اهميت
زيادي ميباشند ترجيح هر يك را بر ديگري بدون مرجح دانسته و از
اين كار بركنار شديم.
گذشته از ماخذيكه در مقدمه جلد اول يادآوري شده بيش از پنجاه مجلد
از كتب تاريخ و رجال و ادب در هنگام نگارش اين مجلد نيز مورد مراجعه
بوده و عموما در مواقع خود ماخذ نگارش مطالب را نگاشته ايم.
در خاتمه متذكر ميشود كه نگارش اين مجلد چون مجلد پيشين بمعاونت
و مساعدت و همراهي دانشمندان محترم آقاي عبدالحسين امين عراقي و
آقاي محمد جعفر واجد كه هر دو از بهترين دانشجويان و فارغ التحصيلهاي
دانشكده معقول و منقول ميباشند صورت گرفته و تصحيح آنرا هم آقاي
سيد حسن نوربخش عهده دار بوده و بدين وسيله از ايشان شكر گزاري
مينمايم. تهران 5 ديماه 1318 ضياء الدين حدائق - ابن يوسف شيرازي
فهرست مندرجات 1 - مقدمه از صفحه تا صفحه
2 - خطب و منشات ( مشتمل بر 38 كتاب و 67 نسخه است ) 2 - 159
3 - لغات و فرهنگها ( مشتمل بر 48 كتاب و 99 نسخه است ) 160 - 302
4 - صرف و نحو ( مشتمل بر 55 كتاب و 114 نسخه است ) 303 - 400
5 - معاني و بيان و بديع ( مشتمل بر 19 كتاب و 48 نسخه است ) 401 - 435
6 - عروض و قافيه ( مشتمل بر 22 كتاب و 23 نسخه است ) 436 - 451
7 - اشعار و تذكره ها و ديوانها ( مشتمل بر 113 كتاب و 198 نسخه است ) 452 - 705
8 - فهرست اماكن 706 - 712
9 - فهرست كتب متفرقه 713 - 735
10 - فهرست اعلام 736 - 771
11 - فهرست كتب اين مجلد 772 - 791
12 - غلطنامه 793 - 795
ادامه مقدمه بنام خداوند بخشنده مهربان
خطب و منشات
چنانكه در مقدمه جلد اول نگاشته شد مجلد دوم فهرست اين كتابخانه شامل
كتب ادبي ميباشد و نخستين فصل آن بنام " خطب و منشات " ناميده شد.
فهرست نسخه هاي خطي فهرست کتابهای خطی این ماخذ
خاتمه سپاس و ستايش فراوان مر خداوند را كه اين نگارنده ناتوان را توانائي داد تا
بخش دوم از فهرست را بپايان رساند و از وي نيز اميدوارم كه در چشم دانشمندان
آنرا بخوبي جلوه دهد.
و اين كار در روز شنبه سي و يكم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هيجده خورشيدي
كه برابر با هشتم ماه شعبان سال 1358 هجري قمري است انجام پذيرفت.
طهران - ابن يوسف شيرازي
نمايه جايها فهرست اماكن
شماره هاي سياه كه برابر نامها گذارده شده ميرسانند كه در آن صفحه
آن شهر يا محل معرفي گرديده است.
الف
آذربايجان - 144 ، 440، 530، 618، 632، 633، 653، 664.
آستان قدس رضوي عليه السلام ( مشهد ) - 329.
آستانه - 304، 313، 321، 331، 349، 369، 417.
آشتيان - 687.
آك - 257.
آمد - 76.
آمل - 57، 638 ح.
آوه - 216.
ابرقو - 484.
ابيورد ( باورد ) 564 ح.
احمد نگر - 312 ح.
اردبيل - 77، 145، 618.
ارمن - 210.
اروپا - 5 ح، 7، 13ن 19، 70، 71، 89، 92، 309، 391، 398، 476، 551، 586، 669.
از ملك - 704.
اسپانيا - 549.
استراباد - 442، 616، 692 ح، 659.
اسديه حلب - 369.
اسفراين - 320، 589، 704.
اسفرنگ - 613.
اسفرورين - 257، 258.
اسكوريال ( كتابخانه ايست در اسپانيا ) - 288.
اسلامبول - 7، 26، 68، 70، 87، 92، 103، 129، 143، 144، 145، 424، 441، 476.
اسيوط ( سيوط ) -337 ح.
اصطخر - 153.
اصطهبانات - 153.
اصفهان - 8، 9، 17، 28، 55، 106، 107، 130، 136، 143، 153 ح، 174 ح، 176 ح،
231، 325، 358 ح، 452، 453، 477، 478، 484، 489، 504، 561، 573، 574، 595،596،
598، 604، 627، 632، 643، 661، 671، 679، 696، 699.
اكبر آباد - 572.
اكسفورد - 331.
اندلس - 37 ح، 303، 382، 436، 508، 548، 594.
ايطاليا - 66، 304.
ايران - 4، 24، 26، 28، 31، 47، 66، 70، 89، 92، 95، 97، 100، 136، 148،154،
161، 163، 184، 190، 191، 197، 207، 214، 230، 231، 233، 234، 237، 252، 261،
275، 283 ح، 292، 301، 304، 311، 313، 331، 338، 344، 349، 351، 358، 361 ح،384
، 389، 390، 395، 420، 452، 460، 484، 542، 573، 598، 603، 607، 623، 628.
ب
بالس - 333 ح.
باكو ( بادكوبه ) - 25.
بحرين - 50، 75.
بحيره - 693.
بخارا - 170، 416، 573.
بر الطويل - 548.
برلن - 205، 236، 288، 307، 331، 334، 376، 657، 687.
بروسه 251.
برهانپور هندوستان - 227.
بسطام - 450.
بصره 7 ح، 19، 56، 58، 62، 79، 89، 91، 281.
بصره الصغري ( زوزن ) 282 ح.
بعلبك - 335.
بغداد ( دارالسلام ) - 42، 47، 149، 153، 234، 254، 265، 331، 337، 364، 466، 490، 498، 504، 508، 509، 514، 546، 669.
بلخ - 320، 631 ح، 658.
بلنسيه - 548.
بمبئي - 77، 152 ح، 586، 601، 639.
بنارس - 144.
بندر بوشهر - 148، 233 ح.
بولاق مصر - 71، 240، 357.
بهار هندوستان - 190.
بهبهان - 233.
بيابانك - 484.
بيت السعاده مصر - 234.
بيت المقدس - 505.
بيروت - 6، 8 ح، 10، 12، 13، 135، 139، 146، 304، 417، 436 ح، 547، 551، 554، 669.
بيلقان - 465.
پ
پارس ( فارس ديده شود )
پاريس - 26، 283، 304، 307، 331، 449، 686.
پسا ( فسا ) - 153 ح.
پژوه ( شفروه ) - 9.
پطرزبوغ ( لنين گراد ) - 304.
پيرنه ( كوه ) 549.
ت
تا - 524 ح.
تاشكند - 646.
تبريز - 70، 71، 85 ح، 105 ح، 107، 111، 131، 135، 147، 175، 219، 226، 269،
271، 430، 440، 441، 445، 566، 646، 662، 663، 664، 665، 704، 705.
تته - 217 ح.
تربت - 630.
تربت شيخ جام - 358.
ترشيز - 569، 659.
تركيه عثماني ( روم ديده شود ).
تفت - 574.
تفرش - 524 ح.
تفليس - 24، 25، 26، 28، 97.
تكيه الهيه - 696.
تكيه نور - 291.
توران - 452.
تون ( فردوس كنوني ) - 489.
تونس - 313، 586.
تويسركان - 675.
ج
جام - 358.
جامع الازهر مصر - 244.
جامع طولوني - 333.
جايدر - 324.
جرجان - 87، 89.
الجزاير - 325، 376.
جزيره ابن عمر - 299.
جندي شاپور - 233 ح.
جوزجان - 621.
جوين - 589.
جيان - 303.
چ
چرندآب ( يكي از محلات تبريز است ) - 42.
چمن داش تپه رحمت آباد ( ميان دو آب ) - 219.
چيچكتو - 632 ح.
ح
حجاز - 466، 508.
حسين آباد - 257.
حلب - 29 ح، 333 ح، 265.
حله - 50، 51.
حمص - 504، 669.
حيدرآباد - 205.
حيدرآباد دكن - 622.
حيدرآباد هند - 690.
خ
خانقاه نوريه - 559.
خاوران - 564 ح.
ختن - 365.
خراسان - 51، 69، 88، 100، 106، 107، 181، 184، 189، 295، 484، 514،523، 543،
555، 564، 576، 596، 597، 631، 649، 653، 659، 703، 705.
خبزه - 236.
خرجردجام - 358، 543، 653.
خروزان - 257.
الخضير - 337 ح.
خفر ( خپر ) 153 ح.
خليج فارس - 452.
خمسه ( زنجان ) - 624.
خوارزم - 39، 555.
خوزستان - 205، 419، 474، 623.
خيارج - 257.
د
دارابجرد - 153 ح.
دارالعباد ( يزد ) 665.
دارالعلم ( مدرسه شخصي سيد رضي ) 151.
دارالكتب مرو - 170.
دامغان - 193.
دانشگاه صيدا - 184.
دان اصفهان - 257.
دردشت - 358.
دشت بياض - 189 ح، 702.
دشتستان - 358 ح.
دشت قپچاق - 663.
دكن - 99، 205، 442، 486، 581، 630، 683.
دماوند - 627.
دمشق شام 80، 85، 330، 331، 335، 369، 416، 504
دولت آباد هند - 587.
ديوگير - 587.
دهلي - 572.
دياربكر 76.
دينور - 4، 281.
ر
رامند - 257، 258.
راوند - 103.
رودك - 603.
روسيه - 391.
روم - تركيه ( عثماني ) - 100، 234، 247، 269، 364، 416، 429، 514، 622.
ري - 210، 285 ح، 286، 484، 607، 667 ح.
ربنجن ( ربيخن اربيخن اربنجن ) - 259.
ز
زاويه شافعي ( در مصر است ) - 333.
زبيد 181 ح، 183، 234، 243.
زنجان - 136، 658.
زوزن - 282 ح.
س
سامرا - 124.
سبزوار - 616.
سپاهان ( اصفهان ) - 210.
سجاس - 624.
سجستان - 88.
سجلماسه - 39.
سراي ( شهر سراي ) 663.
سرخس - 564 ح.
سروج - 90.
سعادت آباد اصفهان - 574.
سعيد ( پرت سعيد ) 371.
سغد - 295، 612.
سلامه - 236.
سمرقند - 94، 170، 271، 295، 320، 367، 611، 612، 613، 653.
سمنان - 607.
سنجار شام - 295.
سند - 217، 613.
سهرورد - 624.
سياه دهن - 257، 258.
سيحون - 631.
سيواس - 430.
سيوط ( اسيوط ) - 337 ح.
ش
شاربن - 257.
شابران ( قلعه است ) 465.
شاش - 631.
شال - 257، 258.
شاطبيه - 548.
شام - 73 ح، 184، 234، 295، 417، 430، 452، 466، 508، 529 ح، 553.
شاه درك ( قلعه است ) - 660.
شدونه - 37 ح.
شروان - 463، 460، 659.
شريش - 37 ح.
شط العرب - 325.
شفروه - 9.
شقر - 548.
شوشتر - 473، 474، 475.
شهرري ( قصبه حضرت عبد العظيم ) - 266.
شيراز - 77، 141، 148، 205، 210، 212، 233، 234، 242، 291،323، 325، 351، 367
، 370، 421 ح، 429، 430، 452، 509، 510، 515، 517، 559، 561،581، 624، 627، 638
، 642، 648، 649.
ص
صباعيه - 325.
صفد - 73 ح.
صقليه ( جزيره ) - 508.
صيمره - 281.
ط
طائف - 236.
طالقان خراسان - 631 ح.
طهران - 16، 21، 25، 31، 39، 40، 51، 53، 55، 56، 69،71، 80، 87، 89، 94، 95،
96 ح، 98، 104، 126، 129، 134، 135، 140، 141، 143، 146، 147، 148، 149، 191،
201، 202، 204، 205، 207، 231، 240، 241، 263، 266، 292، 300، 305، 354، 362،
381، 401، 407، 431، 434، 460، 462، 478، 479، 483، 488، 490، 494، 495، 499،
515، 590، 603، 608، 619، 623، 624، 649، 658، 670 ح، 671، 686، 687 ح.
ع
عامل شام - 628 ح.
عراق - 47، 51، 100، 234، 440، 466، 477، 508، 543.
عراق عرب - 137، 412، 450، 698.
غ
غجدوان - 416 ح.
غرجستان - 637.
غرمانيا ( جرمانيا = آلمان ) - 96.
غري ( نجف اشرف ) - 358.
غزنين - 88، 588.
غوطا - 283.
ف
فارياب - 181، 631.
فارس ( پارس ) - 136، 153 ح،210، 212، 214، 215، 323 ح، 426 ح، 430، 483، 669.
فاس - 239.
فدشكو - 426 ح.
فرانسه - 549.
فسا ( پسا ) - 153 ح، 426.
فلسطين - 508.
فيروز آباد فارس - 232.
ق
قائن خراسان - 189 ح، 702.
قاهره ( مصر نيز ديده شود ) - 73، 90، 163، 330، 376.
قرش - 200 ح .
قبرآقا - 670 ح.
قرطبه - 436 ح.
قرقه - 257.
قزوين - 210، 257، 389.
قسطنطنيه ( اسلامبول نيز ديده شود ) - 197، 260، 264، 288 ح، 424، 548، 693.
قصر احمد بهمن شاه - 391.
قصر زر استراباد - 367.
قفقاز - 25.
قهقهه ( قلعه ) - 461.
قم - 210، 440، 452، 524، 626، 627، 671، 683، 703، 704.
قومس ( كرمانشاهان ) - 194.
قونيه - 296.
ك
كانپور - 639.
كاشان - 103، 176 ح، 626، 660، 703.
كاشان ( از شهرهاي اسفرنگ ) - 613 ح.
كارزين - 233.
كازرون - 232 ح، 484.
كاشغر - 202 ح.
كاظمين - 134.
كتابخانه آستانه - 238.
كتابخانه آستانه مقدس علي بن ابي طالب ع - 138.
كتابخانه آصفيه دكن - 190.
كتابخانه آقاي تقوي - 658.
كتابخانه احمديه حلب - 169.
كتابخانه اسعد پاشا در اسلامبول - 129.
كتابخانه اسكوريال - 154 ح.
كتابخانه الجزائر - 237.
كتابخانه اهليه پاريس - 508.
كتابخانه اياصوفيا - 169.
كتابخانه برلن - 507.
كتابخانه تيموريه ( خزانه تيموريه ) - 237.
كتابخانه خديويه مصر - 196.
كتابخانه خونساري - 65.
كتابخانه دارالكتب مصر - 238.
كتابخانه دهلي - 528.
كتابخانه سرپل بازارچه - 170.
كتابخانه سلطنتي تهران - 124.
كتابخانه شاه عباس - 611.
كتابخانه ظاهريه دمشق - 234.
كتابخانه فاضليه خراسان - 184.
كتابخانه فلايشر - 237.
كتابخانه كوپرلي در آستانه - 169.
كتابخانه مدرسه مروي تهران - 406 ح.
كتابخانه ملي ملك ( تهران ) - 482.
كتابخانه نجف آبادي در نجف اشرف - 138.
كتابخانه نور عثمانيه - 169.
كتابخانه ولي الدين در اسلامبول - 70.
كربلاء معلي - 509.
كرمان - 491 ح، 513، 514، 613، 637، 642، 673، 679، 698.
كرمانشاهان - 4، 141، 325.
كشمير - 485، 649.
كلاش - 611.
كلكته - 163، 201، 218، 237، 240، 293، 307، 407، 519، 531، 669.
كنده ( محله اي از بغداد است ) - 669.
كول جلالي - 216.
كوفه - 4، 18، 466.
كوه پيرنه - 549.
كوه شهربانو - 670 ح.
گ
گجرات - 189، 212 ح.
گروس 459، 460.
گيلان - 99، 147، 440، 453.
ل
لار فارس - 69، 323، 452، 583.
لاهور - 8 ح، 201 ح، 203، 219، 575، 586، 690.
لاهيجان - 558.
لبنان - 282.
لقانطه - 31.
لكنو - 36.
لكنهو - 190، 215، 372، 519.
لندن - 80.
لورقه - 382 ح.
ليپزيك - 71، 303.
ليدن - 331، 356، 376.
م
مازندران - 58، 628، 629.
ماوراء النهر - 200 ح، 432، 610، 613، 673.
محمود آباد هند - 257.
مدائن - 463.
مدرس ( يكي از شهرهاي هندوستان ) - 89.
مدرسه جده اصفهان - 696.
مدرسه جعفريه اصفهان - 421.
مدرسه خواجه تاج الدين حسين - 408.
مدرسه دارالشفاء شيراز - 368.
مدرسه صالحيه ( مدرسه نواب ) - 479، 480.
مدرسه صدر تهران - 93.
مدرسه عماديه ( در دمشق ) - 504.
مدرسه قنبر عليخان - 353.
مدرسه كاسه گران اصفهان - 671.
مدرسه محمديه اميريه مصر - 74.
مدرسه مروي - 292.
مدرسه مقيميه شيراز - 421.
مدرسه منصوريه شيراز - 412.
مدرسه نجم آبادي در بخش سنگلج تهران - 148.
مدرسه نظاميه بغداد - 234.
مدينه طيبه - 205، 212 ح، 217 ح، 234، 239، 265، 289 ح، 458، 605، 689.
مراغه - 219، 487، 429.
مرغنان - 612.
مرو - 637.
مسجد بني حرام - 90.
مسجد جامع عتيق شيراز ( مسجد جمعه ) - 421 ح، 429.
مسجد جامع نيشابور - 196.
مسجد شاه تهران - 55.
مشان - 19.
مشهد مقدس - 55 ح، 123 ح، 126، 129، 133، 137، 274، 479 ح، 575، 596، 598، 639 .
مصر - 4، 5، 7، 8 ح، 12، 13، 19، 37، 47، 73، 77، 79، 80، 88، 89، 90،92، 136
، 139، 141، 142، 154، 198، 207، 233، 234، 235 ح، 237، 238، 240، 282، 288،292
، 301، 304، 307، 310 ح، 313، 314، 321، 331، 333، 337 ح، 338، 347، 357، 369،
370، 375، 376، 377، 381، 383، 388، 391، 393، 395، 398، 402، 420، 426، 429،
433، 436، 440، 457 ح، 504، 508، 549، 554، 559، 586، 641، 669. ( قاهره نيز ديده شود )
مطبعه احمدي شيراز - 140.
مكتب هندي - 376.
مكه ( بيت الله حرام ) - 35، 48، 205، 212 ح، 234، 245، 273، 394، 400، 457، 458، 466، 478، 530، 551، 586، 605.
ملطيه - 430.
ملاير - 472، 675.
مندو - 486.
منير - 190 ح.
موريان - 419 ح.
موزور - 37 ح.
موزه بريتانيا - 10.
موزه لندن - 315 ح.
موصل - 364، 416، 466، 508، 526 ح، 529 ح.
مومن آباد هند - 516.
ن
نائين - 28.
نجف اشرف - 54، 65، 138، 151، 152، 361، 605، 629.
نرجه - 257.
نسا - 564 ح.
نطنز - 176 ح.
نظاميه - 31.
نواج - 73 ح.
نوقان ( محله در مشهد ) - 123 ح.
نوفان - نزديك نيشابور - 123.
نيشابور - 87، 123 ح، 193، 282 ح، 320 ح، 447، 132، 659، 694.
و
واسط - 508.
و لازيكرد - 257.
وين - 12.
ه
هرات - 88، 282 ح، 558، 637، 653.
هزاره بلخ - 516.
هزار جريب - 629.
همدان - 86، 87، 286، 459، 466.
هند - 36، 80، 89، 92، 95، 100، 140، 190، 163، 195، 197، 201، 205، 210،212
ح، 215، 216، 219، 220، 233، 235، 237، 238، 283 ح، 293، 304، 324، 331، 338،
375، 376، 377، 391، 395، 398، 408، 420، 452، 466، 473، 476، 485، 497، 514،
516، 517، 518، 521 ح، 523، 528، 572، 574، 579، 581، 588، 590، 615، 622،623، 628، 639، 669، 682، 687، 689.
هيرمند - 210.
ي
يزد - 484، 573، 574، 698.
يكي جامع ( كتابخانه ) - 196.
يمن - 181، 234، 239، 375، 508.
فهرست كتب متفرقه فهرست كتب متفرقه
كتابهائيكه بمناسبت در اين مجلد از فهرست نام برده شده در اينجا بترتيب حروف
تهجي با قيد صفحات مرتب گرديد و چون اندك معرفي از آنها شده باشد شماره صفحات
را با شماره هاي سياه معين كرده ايم.
آثار البلاد ( از ماخذ است ) - 463.
آثار العجم فرصت ( از ماخذ است ) - 581.
آداب البحث قاضي عضد ايجي - 321.
آداب العشره - 5.
آرايش نگار - 622.
آئينه اسكندري ( از خمسه امير خسرو دهلوي ) - 519.
ابتهاج النفوس بذكر مافات القاموس - 237.
ابواب الجنان - 317.
ابواب الحكم ( ترجمه فارسي كلمات قصار ) - 147.
الاتباع و المزاوجه - 288.
اثاره اللحون في زياره الحجون - 236.
اثني عشريه ( اصول ) - 273.
اجروميه - 310.
الاحتجاج في مسائل الاحتياج - 273.
احسن التواريخ - 412.
احوال الصحابه و التابعين - 205.
احياء العلوم - 424.
اخ القرآن ( نهج البلاغه ) - 43.
اخبار ذو الرمه - 598.
اخبار قضاه بغداد - 153.
اختلافتاويل الحديث ( تاويل مختلف الحديث ) - 5.
اختلاف النحويين - 288.
اختيارات بديعي - 252.
الاختيارات من شعر الشعرا - 553.
اخلاق النبي ( سيره النبي ) - 289.
ادب الكاتب ( ابن انباري ) - 7.
ادب الكاتب ( ابن دريد ) - 7.
ادب الكاتب ( ابو جعفر احمد بن محمد نحاس ) - 7.
ادب الكاتب ( صفدي ) - 7.
ادب الكاتب علي الحقيقه ( شرح ادب الكاتب ) - 7.
اداه الفضلا - 191، 221.
اربعين ( مير فيض الله حسيني تفرشي ) - 104.
اربعين ( شيخ طريحي ) - 273.
اربعين ( شهيد اول ) - 104.
اربعين ( منظوم - امير عليشير ) - 539.
الازمنه - 270.
اساس السياسه ( شرح عهدنامه مالك اشتر ) - 141.
الاستغاثه الي الاخوان الثلاثه - 93.
استقصاء النظر في امامه الائمه الاثني عشر - 52.
استنجاز الوعد - 79.
الاستيعاب ( تاليف ابن عبد البر ) - 127.
اسرار البلاغه - 315.
اسرار الشهود - 560.
اسرار فاتحه - 682.
الاسعاد بالاصعاد الي درجه الاجتهاد - 236.
اسماء اسراح في اسماء النكاح - 236.
الاسمي في الاسماء - 296.
اشارات ابو علي - 127.
الاشاره الي مافي كتب الفقه من الاسماء و الاماكن و اللغات - 237.
الاشباح و النظائر - 340.
الاشتقاق ( قطرب ) - 270.
اشعه قدسيه - 98.
اشعه اللمعات - 358.
اشك و آه - 518.
اصباح ( شرح مصباح مطرزي ) - 373.
الاصباح ( در فقه ) - 61 ح.
اصداف الدرر ( ترجمه غرر الحكم ) - 77.
اصلاح غلط ابي عبيد ( در غريب حديث ) - 5.
الاصلاح للخلل الواقع في الصحاح - 195.
اصلاح المنطق - 39، 297.
الاصنام - 79.
اصول آدميت و اصول مذهب ديوانيان - 68.
اصول دين ( ركن الدين استرابادي ) - 364.
اصول الفصول - 491.
اصول الفقه - 289.
اصول الملاحم ( ملحمه دانيال ) - 247 ح.
الاصول المنطقيه - 367.
اضائه الادموس و رياضه النفوس - 238.
اضائه الادموس و رياضه الشموس - 238.
اضائه الراموس و افاضه الناموس - 238.
الاضداد ( قطرب ) - 270.
الاطول ( شرح تلخيص المفتاح ) - 320.
الاعتبار - 42.
اعجاز خسروي - 518.
اعجاز القرآن صغير - 315.
اعجاز القرآن كبير - 315.
اعراب الفيه ابن مالك - 310.
الاعراب عن قواعد الاعراب - 207.
اعراب القرآن - 5.
الاعلام ( اكمال الاعلام ) - 304.
اعلام نهج البلاغه ( شرح نهج البلاغه ) - 139.
اغاني - 585 ح.
افتتاح ( شرح مصباح مطرزي ) - 373.
افتخار الملوك ( نام يكي از قصائد اظهري است ) - 561.
افسانه شيرين ( خسرو شيرين منثور ) - 528.
الافصاح ( الايضاح ) - 39.
الانصاح - 309.
الافصاح في زوائد القاموس علي الصحاح - 240.
اقبال ( سيد ابن طاوس ) - 156.
الاقتضاب ( شرح ادب الكتاب ) - 6.
اقرب الموارد - 87.
اقليد ( شرح مفصل ) - 398.
الاقناع لماحوي تحت القناع - 39.
اقنوم عجم - 265.
الاقيانوس البسيط في ترجمه القاموس المحيط - 238.
اكمال الاعلام ( الاعلام ) - 304.
الهي نامه حسيني - 510، 511.
السنه ثلاثه - 249.
الفيه ابن شحنه - 433.
الفيه و شلفيه - 557.
امالي بديع همداني - 88.
الامالي النحويه ( ابن حاجب ) 331.
الاسامه و السياسه - 5.
امتحان الفضلائسنگلاخ ( از ماخذ است ) - 617.
امتضاض السهاد في افتراض الجهاد - 236.
امثال علي ( ترجمه كلمات قصار تركي ) - 145.
امثال و حكم ( دهخدا ) - 294.
امواج العباد ( نام يكي از قصائد اظهري است ) - 561.
الانتصار لثعلب - 288.
الانتقاد - 373.
انساب سمعاني - 603.
انس اللهفان ( صد كلمه از عثمان - رض ) - 440 ح.
انشراح الصدر ( مختصر ديوان رضي ) - 154 ح.
الانصاف - 117.
الانصاف في الجمع بين الكشف و الكشاف - 299.
انموزج - 398 ، 340.
انموزج جليل من اسئله واجوبه من غرائب آي - التنزيل - 278.
الانواء - 5.
انواء الغيث في اسماء الليث - 236.
انوار العيون ( نام يكي از قصائد اظهري است ) - 561.
انوار الفصاحه واسرار البلاغه ( شرح نهج البلاغه نظام الدين گيلاني ) - 131.
انوار ناصريه - 175.
الانوار النعمانيه - 325.
انهار جاريه - 77.
اوستا - 259.
الايضاح ( ابن حاجب ) - 331.
ايضاح ( ظاهرا از ابوعلي است ) - 315 ح.
ب
البارغ - 506.
الباهز في الفروق في النحو - 299.
البايوس ( احمد ابن مركز ) - 240.
البحر الخضم - 52.
البخلاء - 79.
بدايع الجمال - 513.
بدايع الوسط - 539.
البديع في شرح الفصول - 299.
بدره المعاني في ترجمه اللالي ( ترجمه منظوم نثر اللالي ) - 145.
البرق الشامي - 504.
بساتين الفضلا و رياحين العقلا ( شرح تاريخ عتبي ) - 445.
بسحق اطعمه - 191.
البسيط ( شرح كبير بر كافيه ركن الدين استرابادي ) 365.
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز - 235.
بلاغ المنهج ( شرح نهج البلاغه شهرستاني ) - 137.
البلغه في تراجم ائمه النحاه و اللغه - 226.
بلغه المترجم في اللغه - 296.
بلقيس و سليمان ( سليمان و بلقيس - نظام استرابادي ) - 689.
البنين و البنات و الاباء و الامهات ( المرصع في - الاباء و الامهات ) - 300.
بوستان - 453.
بهارستان ( جامي ) - 358.
بهروز و بهرام ( سنائي ) - 494.
بهجه الحدائق ( شرح نهج البلاغه گلستانه ) - 133.
بهجه النفوس في المحاكمه بين الصحاح و القاموس ( شرح قاموس ) - 239.
بيان الاعراب - 181، 194.
بيان التصريف - 244.
بيان الصناعات - 247.
بيان الصناعات - 247.
بيان الطب - 247.
بيان مذاهب شيعه - 79.
البيان و التبيين - 79.
پ
پازند ( شرح زند ) - 259.
پولتيكهاي دولتي - 68.
پيدايش خط و خطاطان ( از ماخذ است ) - 649 ح.
ت
تاويلات ملاعبد الرزاق - 350.
تاويل مختلف الحديث ( اختلاف تاويل الحديث ) - 5.
تاهيل الغريب - 73.
تاج العروس من جواهر القاموس - 238.
التاج في اخلاق الملوك - 79.
تاج الماثر - 191.
تاج المصدر - 282.
تاريخ الاداب العربي ( از ماخذ است ) - 91.
تاريخ آل عثمان ( ابن كمال پاشا ) - 260.
تاريخ اخبار البشر - 320 ح.
تاريخ ادبيات ( دكتر رضازاده شفق ) - 13.
تاريخ الاسلام - 303.
تاريخ اكبري - 521.
تاريخ انبيا ( نوائي ) - 539.
تاريخ بغداد - 295.
تاريخ جهانگشاي جويني - 170.
تاريخ حلب - 433.
تاريخ خاتون آبادي - 60 ح.
تاريخ دهلي - 518.
تاريخ سحاب - 461.
تاريخ سلاجقه ( زبده النصره و نخبه العصره ) - 505.
تاريخ طبري - 127.
تاريخ عتبي - 445.
تاريخ علائي ( خزائن الفتوح ) - 518.
تاريخ غزالي - 554 ح.
تاريخ ملوك عجم ( امير عليشير ) - 539.
تبيان نافع - 163.
التتمه - 315.
تجارب السلف - 21.
التجاريح في فوائد متعلفه با حاديث المصابيح - 236.
تجريد - 367.
تجريد التجريد - 260.
تجير الموشين في مايقال بالسين و الشين - 236.
تحرير مجسطي - 350.
التحصيل و التفصيل لكتاب التكميل ( شرح تسهيل الفوائد است ) - 307
التحفه - 325.
تحفه الابرار ( سيد حسين بن مساعد ) - 138.
تحفه ابن حجر - 239.
تحفه الابيه في من نسب الي غيرابيه - 237.
تحفه الاحباب - 220.
تحفهالحرمين - 478.
تحفه خاقاني - 18.
تحفه سليمانيه ( شرح عهدنامه مالك اشتر ) - 140.
تحفه الشاهيه - 431.
تحفه الصديق ( صد كلمه ابوبكر - رض ) - 440.
تحفه العالم - 452.
تحفه القمائيل في من يسمي من الملائكه و الناس باسماعيل - 236.
تحفه المورود في المقصور و الممدود - 304.
تحفه الوارد و عقال الشارد - 273.
تذكره تقي الدين كاشي - 189 ح.
تذكره عرفات - 697.
التذكره في الفوائد النادره - 205، 206.
تذكرهالمعاصرين ( تاليف محمد علي حزين ) 573
التربيع و التدوبر - 79.
ترتيب خلاصه العلامه - 273.
الترجمان - 280.
ترجمان القرآن ( ترجمه فارسي لغات قرآن كريم - ميرسيد شريف جرجاني ) - 368.
ترجمان القرآن ( تاليف زوزني ) - 283.
ترجمان اللغه قزويني - 239.
ترجمان المترجم بمنتهي الارب في لغه الترك و العجم و العرب - 254 ح.
ترجمه ادب الكبير - 141.
ترجمه اطواق الذهب - 13.
ترجمه توحيد مفصل - 14.
ترجمه جوك - 255.
ترجمه شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد - 130.
ترجمه شرح ابن عقيل ( آلماني ) - 334.
ترجمه كتاب شرح جامي ( تركي ) - 359.
ترجمه الشوق ( قصيده اي از عرفي است ) - 639.
ترجمه صحيفه سجاديه بفارسي ( محمد هادي مازندراني ) - 352.
ترجمه صيدنه ابوريحان - 223.
ترجمه الضوء ( تركي ) - 372.
ترجمه قاموسي فارسي ( ظاهرا از شيرواني است ) - 240.
ترجمه قرآن كريم بفارسي ( محمد هادي مازندراني ) 352.
ترجمه كافيه ( محمد هادي مازندراني ) - 352.
ترجمه كلمات قصار ( هزار كلمه بفارسي ) - 146.
ترجمه كلمات قصار بتركي ( امثال علي ) - 145.
ترجمه لغات تركي بفارسي - 161.
ترجمه مائه كلمه ( تركي ) - 144.
ترجمه مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه - 491 ح،
ترجمه معالم الاصول بفارسي ( محمد هادي مازندراني ) - 352.
ترجمه نثر اللالي ( نوائي = بفارسي ) 539.
ترجمه نثر اللالي ( دره المعاني في ترجمه اللالي ) 145.
ترجمه نثر اللالي ( رشته جواهر ) تركي 145.
ترفيق الاسل في تضعيف العسل - 236.
ترويج الارواح في تهذيب الصحاح - 166.
التسويه بين العرب و العجم - 5.
تسهيل - 335.
تسهيل طريق الوصول الي الاحاديث الزائده علي جامع الاصول - 236.
تصحيح المقياس في تفسير القسطاس - 313.
التطريف ( حاشيه ابن هلال بن شرح تصريف ) - 318 ح.
تعريفات العلوم - 367.
التعريف علي تغليط التطريف - 318 ح .
تعلق نامه - 518.
تعليق خلاف الفقهاء
التعليقات الوفيه ( شرح الدره الالفيه ابن معط ) - 37.
التعليق الوجيز علي الكتاب العزيز - 333.
تعليل الاعراب الشافيه في حل التركيب الكافيه - 309.
تعليم نامه در عمل آبله زدن - 175.
تعيين الغرفات للمعين علي عين عرفات 236.
تفسير آيه فارهبون - 359.
تفسير آيه الكرسي ( عبد الوهاب استرابادي ) - 415.
تفسير اسماء النبي - 288، 289 ح.
تفسير التحرير ( حاشيه تحرير مجسطي ) - 350.
تفسير قرآن ( سوره بقره بنظم ) - 489.
تفسير قرآن ( ابن عباس ) 235.
تفسير قرآن كريم ( ابن كمال پاشا ) - 260.
تفسير قرآن ( ابوالفتوح رازي ) - 493.
تفسير قرآن ( ثعلب ) - 299.
تفسير قرآن كريم ( جامي ) - 359.
تفسير قرآن جزائري ( حواشي قرآن ) - 326.
تفسير قرآن ( عكبري ) - 278.
تفسير قرآن ( علي بن ابراهيم ) - 128.
تفضيل النطق علي الصمت - 79.
تقدمه دارات العرب - 288.
تقدمه الفرائض - 288.
التقريب ( ازهري ) - 167.
تقويم اللسان ( ابن جوزي ) - 81، 85.
تقويم اللسان ( ابن قتيبه ) 82.
تقويم اللسان ( زين الدين قاسم ابن قطلوبغان - 82.
تقويم اللسان ( محمد الخوارزمي ) - 82.
تقويم اللسان ( محمد ذكاء الله ) - 82.
تكمله ( شرح تسهيل ) - 335.
تكمله الاخبار - 462.
تكمله الحياه - 134.
تكمله نفحات الانس - 357 ح.
تلخيص البيان عن مجازات القرآن - 152.
تلخيص ديوان الادب ( ابو سعيد محمد بن جعفر ) - 183.
تلخيص ديوان الادب ( حسن بن مظفر ) - 183.
تلخيص القاموس - 240 ح.
تلقين نامه - 25.
تمثيلات - 25.
تمرين الطلاب - 310.
تمييز المتشابه من اسماء الرجال - 272 ح.
تنظيم لشكر و مجلس اداره - 68.
تنوير المقباس في تفسير ابن عباس - 235.
التوصيف ( حاشيه بر شرح تصريف ) - 318 ح.
توضيح ( ابن هشام ) - 73 ح.
توضيح التذكره ( شرح تذكره ) - 350.
توفيق امانت - 68.
تهذيب الاسماء و الكناه - 170.
تهذيب الفصول - 299.
تهييج الغرام الي بلد الحرام - 236.
تيسير فاتحه الاهاب بتفسير فاتحه الكتاب - 235.
تيغ تيز - 163.
تيغ تيزتر - 163.
ج
الجاسوس علي القاموس - 237.
جامع الاصول في احاديث الرسول - 299، 300.
جامع التاويل في تفسير القرآن - 289.
جام جهان نما 682.
جامع الرواه - 60.
جامع الشواهد - 338.
الجامع الصغير ( ابن هشام ) - 307.
جامع الفقه - 5 .
جامعه الفوائد - 273.
جامع كبير - 383.
الجامع الكبير ( ابن هشام ) - 307.
جامع اللغات ( فرهنگ نيازي حجازي ) - 221.
جامع المقال في تمييز المشتركه من الرجال - 272.
جامع المقدمات - 344.
جامع النحو - 5.
الجليس الانيس في اسماء الخندريس - 236.
جمرات - 98.
جمشيد و خورشيد ( سلمان ) - 607.
الجمع بين العباب و المحكم - 174 ح.
جمل ( ابو عبدالله محمد بن هشام ) - 668.
جمل ( تاليف حسين بن احمد ) - 315.
الجمل الكبيره زجاجي - 315.
الجمهره ( ابن دريد ) - 690.
الجنه العاليه و الجعبه الغاليه - 121.
جواهر - 33.
جواهر الاسرار ( آذري ) - 642.
جواهر البحور - 376.
جواهر الكلمات في العقود و الايقاعات - 281.
جواهر المطالب في فضائل علي بن ابي طالب ع - 273.
جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص - 358 ح.
جهانگشاي نادري - 268.
الجيد من شعرابي تمام - 153.
ح
حاسد و محسود - 79.
حاشيه بر ارشاد ( از عباسي و در فقه شافعي است ). 425.
حاشيه بر استبصار ( جزائري ) - 326.
حاشيه بر اوضع المسالك - 308.
حاشيه بر ايضاح ابوعلي فارسي - 153.
حاشيه بر بحث موضوع از حاشيه ملاجلال - 412.
حاشيه بر تجريد العقايد ( ركن الدين استرابادي ) - 364.
حاشيه بر تفسير بيضاوي ( چلبي ) - 402.
حاشيه بر توضيح - 73.
حاشيه بر تهذيب المنطق صغير ( ملاعبدالله يزدي ) - 424.
حاشيه بر تهذيب المنطق كبير ( ملا عبدالله يزدي ) - 424.
حاشيه بر جاربردي - 73.
حاشيه بر حاشيه ملا جلال بن تهذيب المنطق ( ملا عبدالله يزدي ) - 412.
حاشيه بر حاشيه ميرسيد شريف بر شمسيه - 321.
حاشيه بر حاشيه عبد الغفور ( مولي نور محمد ) - 324.
حاشيه بر حاشيه عبد الغفور ( سيالكوتي ) - 324.
حاشيه بر رساله وضعيه - 321 .
حاشيه بر شرح اصفهاني بر تجريد ( جرجاني ) - 267.
حاشيه بر شرح تصريف تفتازاني ( التطريف ) - 318.
حاشيه بر شرح تصريف ( شيخ ناصر الدين ) - 318 ح.
حاشيه بر شرح توحيد صدوق ملاخليل ( شرح عربي ) - 373.
حاشيه بر شرح جامي ( جزائري ) - 326.
حاشيه بر خطبه شقشقيه ( سيد عباس شوشتري ) - 140.
حاشيه بر شرح رضي بر كافيه ( جرجاني ) - 367.
حاشيه بر شرح شمسيه قطبي ( اسفرايني ) - 321.
حاشيه بر شرح شمسيه ( جرجاني ) - 367.
حاشيه بر شرح شمسيه ( ملا عبدالله يزدي ) - 412.
حاشيه بر شرح عقايد نسفي - 321.
حاشيه بر شرح متوسط كافيه ( جرجاني ) - 367.
حاشيه بر شرح مطالع ( جرجاني ) - 367.
حاشيه بر شرح مفتاح سيد شريف - 407.
حاشيه بر شرح مواقف ( چلبي ) - 403.
حاشيه بر شرح هدايه اثيريه ميبدي - 323.
حاشيه بر شرح هدايه اثيريه ( ميرك ) - 415.
حاشيه بر شفا ( شمني ) - 380.
حاشيه بر عوامل ملامحسن ( نظر علي جيلاني ) - 394.
حاشيه بر فوائد شيخ ميثم بحراني - 367.
حاشيه قاموس ( شمس العلماء ) - 241.
حاشيه قاموس ( چلبي ) - 240.
حاشيه بر كبري - 321.
حاشيه بر كشاف - 260.
حاشيه بر كشاف ( جاربردي ) - 349.
حاشيه بر كشاف ( جرجاني ) - 367.
حاشيه بر كشاف ( حافظ ) - 580.
حاشيه بر مختصر ( چلبي ) - 402
حاشيه بر مختصر ( مولانا زاده خطائي ) - 406.
حاشيه بر مختصر ( ملا عبدالله يزدي ) - 412.
حاشيه بر مطول ( جرجاني ) - 367.
حاشيه بر مطول ( خطائي ) - 405.
حاشيه بر مطول ( ميرزا كمالا ) - 427.
حاشيه بر معتبر محقق ( طريحي ) - 273.
حاشيه بر مغني ( جزائري ) - 326.
حاشيه بر هدايه - 260.
حاصل كوره الخلاص في فضائل سوره الاخلاص - 235.
حاسن اللطائف في محاسن الطائف - 236.
الحاوي - 364.
الحجر - 288.
حدائق - 33.
حدائق الحقائق في فسرد قائق احسن الخلائق ( شرح نهج البلاغه قطب كيدري ) - 124 ، 125.
حديقه ( نظامي ) - 531.
حرف غريب - 68.
حسن المحاضره - 337.
الحسن من شعر الحسين ( منتخب شعر ابن الحجاج ) - 152.
حصار ناي - 677.
حقائق التاويل في متشابه التنزيل ( تفسير سيد رضي ) - 152.
الحكايه و المحكي - 5.
حكم الامثال - 5.
حليه الفقها - 288.
الحماسه المحدثه - 288.
الحنين الي الاوطان - 79.
حنين المستجير الي حضرت المجير - 93.
حيواه الحيوان - 79.
خ
خداوند نامه صبا - 626.
خزانه الادب - 585 ح .
خزائن الفتوح ( تاريخ علائي ) 518.
خسرو شيرين ( عنصري ) - 645.
خسرو شيرين منثور ( افسانه شيرين ) - 528.
خصائص الائمه - 153.
الخطط الجديده ( الخطط التوفيقيه الجديده ) - 72.
خلاصه الاشعار - 440.
خلاصه الاقوال - 126.
خلاصه الترجمان ( شرح خطبه البيان ) - 140.
خلاصه التعريف بدقايق شرح التصريف - 318 ح.
خلاصه لطايف الخيال ( تلخيص خالص ) - 481.
خلاصه المجمع ( مختصر مجمع الفرس سروري ) - 223.
خلد برين - 698.
خلع العذار في وصف العذار - 73.
خلق الانسان ( ابن فارس ) - 288.
خلق الانسان ( ابن قتيبه ) - 5 .
خلق الانسان ( قطرب ) - 270.
خلق الفرس - 270.
خلوت راز ( وحيد قزويني ) - 699.
خمسه المتحيرين - 539.
خنگ يت و سرخ يت - 645.
د
دائره المعارف ( فريد وجدي ) - 114.
دافع هذيان - 163.
درايه شهيد - 206 ح.
الدره ( ترجمه عربي كبري ) - 367 ح .
الدره الالفيه في العلم العربيه ( الفيه ابن معط ) - 303.
دره التاج لغره الديباج - 431.
الدره الفاخره في تحقيق مذهب الصوفيه - 359.
دره نادري - 268.
الدره النجفيه ( شرح نهج البلاغه ) - 135.
دره النوء ( شرح خطبه الضوء ) - 373 ح.
الدرجات الرفيعه في طبقات شيعه الاماميه - 205.
الدرر الغرويه في العتزه المصطفويه - 621.
درر غرر ( درر الكلم و غرر الحكم ) - 110.
الدر الغالي في الاحاديث الغوالي - 236.
درر الفريد في معرفت التوحيد - 682.
الدرر الكامنه - 306.
الدرر اللوامع علي همع الهوامع - 347.
الدرر النثير - 301.
الدرر النظيم الي فضائل القرآن العظيم - 235.
الدرر اللقيط في اغلاط القاموس المحيط - 237.
درياي كبير - 581.
دلائل الاعجاز - 315.
دلائل النبوه - 5.
دميه القصر و عصره اهل العصر - 505.
ده نامه ( منطق العشاق ) - 487.
دول راني و خضر خاني - 518.
ديوان الادب في نوادر شعر العرب - 184.
ديوان الاريب ( مختصر مغني اللبيب ) - 395.
ديوان رسائل و مكاتيب ( ابن اثير ) - 299.
ديوان رسائل ( حريري ) - 19.
ديوان رسائل عربي ( عماد كاتب ) - 504.
ديوان رسائل فارسي ( عماد كاتب ) - 504.
ديوان شعر ( اثير الدين اوماني ) - 702.
ديوان اشعار ( بديع الزمان همداني ) - 88.
ديوان شعر ( حريري ) - 19.
ديوان خواجو ( صنايع الكمال ) - 513.
ديوان سعدي - 211.
ديوان ( شيخ طريحي ) - 273.
ديوان شعر ( عماد كاتب ) - 504.
ديوان دو بيتي و رباعي ( عماد كاتب ) - 504.
ديوان منجيك - 657.
ديوان منصور شيرازي - 211.
ديوان مهيار ديلمي - 549.
ديوان ( قصائد و غزليات هاتفي ) - 543.
ديوان الكتاب - 5.
ذ
ذخيره الكلمات - 288.
الذريعه في اصول الشريعه - 42.
ذكري حبيب ( منتخب ديوان ابوتمام ) - 554.
ذيل شقائق النعمانيه ( تركي ) - 323.
ذم الخطاء في الشعر - 288.
الذهب الابريز في تفسير كتاب العزيز - 278.
راز و نياز ( وحيد قزويني ) - 699.
الراموز في اللغه العربيه - 196.
ربيع الابرار - 127.
رجال نجاشي - 5.
رجل الطاوس في اغلاط القاموس - 238.
الرحل و المنزل - 5.
رد برقاموس ( مناوي ) - 239.
الرد علي المشبهه - 5.
الرد علي الملحدين في متشابه القرآن - 270.
رشته جواهر ( ترجمه نثر اللالي بتركي ) - 145.
رشحات سحاب - 605.
رفع الخساسه عن قراء الخلاصه - 307.
رفع الستور و الا رائك - 307.
رفيق و وزير - 68.
روشنائي نامه - 687.
روض الاذهان - 336.
الروض المسلوف في ما له اسمان الي الوف - 236.
الروضه - 473.
الروضه الادبيه - 307.
روضه الانوار ( شرح نهج البلاغه زواري ) - 129.
روضه الانوار ( يكي از كتابهاي خمسه خواجو است ) - 515.
روضه الرضا في مدح ابي الرضا - 93.
روضه الشهداء - 61.
روضه الشهداء ( منظوم ) - 489.
روضه الفصاحه - 278.
روضه المجالس في البديع المجانس.
روضه الناظر في ترجمه شيخ عبد القادر - 236.
روزنامه ارشاد - 25.
روزنامه دولتي - 96 ح.
روزنامه شفق سرخ - 358 ح.
روزنامه علمي - 96 ح.
روزنامه ملت - 96 ح.
رياض الانشاء - 101.
رياض السالكين ( شرح صحيفه سجاديه ) - 24 ح.
رياض الشعراء - 219.
رسائل بديع الزمان - 88.
رسائل جاحظ - 79.
رسائل سيد رضي - 153.
رسائل طريحي - 273.
رساله در آداب بحث - 52.
رساله ابوحفص سوزي ( فرهنگ ) - 221.
رساله ابو نصر علي طوسي ( فرهنگ اسدي ) - 221.
رساله در اثبات خلافت علي عليه السلام ( غديريه ) - 342.
رساله استعارات بديعيه - 321.
رساله استعارات سمرقندي ( الفرائد و الفوائد = سمرقنديه ) - 409.
رساله الاضحويه ( ابو علي ) - 127.
رساله در اغلاط قاموس - 238.
رساله در انتقاد از انشاء مجلدات سه گانه روضه الصفا - 25.
رساله در بيان نسب ميان قضايا - 321.
رساله در پند و موعظه - 489.
رساله در تحقيق لفظ جلاله - 373.
رساله در تحقيق محصورات اربع - 321.
رساله در تحقيق معني حرف - 367.
رساله در تصور و تصديق ( از قطب شيرازي يا قطب رازي ) - 431 ح.
رساله در تقسيم قضيه - 321.
رساله حسنيه - 57.
رساله در حكم قناديل النبويه - 237.
رساله در رجعت - 132.
رساله در رضاع ( ابو الحسن عاملي ) - 33.
رساله در شرح حال امير معزي و ممدوحين وي - 680.
الرساله الشريعيه ( در آداب البحث ) - 367.
رساله در طريقه سادات نقشبنديه - 358.
رساله در عروض ( اديب صابر ) - 446.
رساله در عروض ( جامي ) - 359.
رساله در علم - 52.
رساله در علم حساب ( نظام الدين نيشابوري ) - 350.
رساله در علم فراست يا قيافه - 141.
رساله غيبيه - 68.
رساله در فن اصول حديث - 367.
رساله در كلمه لا اله الا الله - 395.
رساله معاديه ( ابو علي ) - 127.
رساله محمد هندو شاه ( صحاح العجم ) - 221.
رساله در موسيقي ( جامي ) - 359.
رساله معربات - 218.
رساله در معرفت تقويم ( پيوسته به شماره ده كتابخانه و 891 فهرست است ) - 268.
رساله در معما ( تاثير ) - 574.
رساله در معما - صغير و متوسط و كبير ( جامي ) - 359.
رساله در مونثات سماعي ( محمد مهدي قزويني ) - 373.
رساله در موسيقي ( امير خسرو دهلوي ) - 518.
رساله ناصر و خسرو در جواب نود و نه سوال - 687.
رساله در وجود - 359.
رساله در وحي و الهام - 52.
روضه المناظرفي اخبار الاوايل و الاواخر - 433 ح.
رياض الابرار في مناقب الائمه الاطهار - 325.
ز
زاد السالكين ( طريق التحقيق ) - 494.
زاد المسافرين - 687.
زاد المعاد ( بر وزن بانت سعاد ) - 236.
زبده الحقايق - 147.
زبده النصره و نخبه العصره ( مختصر نصره الفتره ) - 505.
زند - 259 ح.
الزهره - 205.
زهر الربيع - 204 ح.
زينه الدهر في عصره اهل العصر - 506 ح.
زينت المسالك ( شرح الفيه ابن مالك ) - 388.
س
ساطع برهان - 163.
ساغر سرشار ( وحيد قزويني ) - 699.
ساقي نامه ( اهلي خراساني ) - 570 ح.
ساقي نامه ( ملك قمي ) - 683.
سالار نامه - 149.
سام نامه - 514.
السامي في الاسامي - 296.
سبعه معلقه - 282.
سحاب البكا - 605.
سحر حلال - 659.
سخن نامه نظامي ( فرهنگ سعد بن نصير غزنوي ) - 213.
سراط السطور - 2.
سرخ بت و خنگ بت - 645.
سعادت نامه - 687.
سفر السعاده - 236.
سفرنامه ناصر خسرو - 686.
سفينه الشعراء - 476.
سلاسل الحديد في تقييد ابن ابي الحديد - 44.
السلافه البهيه في الترجمه الميثميه - 52.
سلافه العصر - 204.
سلسله الذهب - 209.
سلم السموات - 429.
سليمان و بلقيس ( يكي از كتابهاي خمسه فيضي است ) - 522.
سليمان و بلقيس يا ( بلقيس و سليمان ) نظام استرابادي - 689.
سلوه الحريف بمناظره الربيع و الخريف - 79.
سلوه الغريب و اسوه الاديب - 205.
سمرقنديه ( رساله استعارات ابوالقاسم سمرقندي ) - 409 و 423.
سند باد - 557.
سواطع الالهام ( تفسير بي نقطه ) - 521.
سهو اللسان - 618 - 666.
سياحي گويد - 68.
سيره الرسول ( ابن هشام بصري ) - 308.
سيره النبي ( ظ = اخلاق النبي است ) - 289 ح.
سيره الطاهر ( تاليف سيد رضي ) - 152.
سير العباد الي المعاد - 494.
سيف الرسائل - 478.
السيف الصارم علي عنق عضد الظالم - 348.
السيف الصقيل - 333.
ش
شاد بهروعين الحيات - 645.
الشافي في شرح مسند الشافعي - 299.
الشامل - 196.
شاهنامه ( فردوسي ) - 190 ح .
شاهنامه ( هاتفي ) - 543.
شاهنشاه نامه - 626.
شذور الذهب في معرفه كلام العرب - 306.
شرح آداب البحث ( عصام اسفرايني ) - 321.
شرح آداب المريدين - 189.
شرح اثني عشريه شهيد - 273.
شرح اجروميه ( خالد ازهري ) - 310.
شرح احتجاج ( قاطع اللجاج ) - 325.
شرح الاحتشام علي نهج بلاغه الامام ( شرح جواد طارمي ) - 136.
شرح ادب الكاتب ( احمد بن داود جذامي ) - 7.
شرح ادب الكاتب ( اسحق بن ابراهيم فارابي ) - 7.
شرح ادب الكاتب ( ابواسحق فارابي ) - 181.
شرح ادب الكاتب ( ابي علي حسن بن محمد - بطليوسي - 7.
شرح ادب الكاتب ( ابي منصور موهوب بن احمد جوالقي ) - 6 - 529، 466.
شرح ادب الكاتب ( جوهري ) - 194.
شرح ادب الكاتب ( زجاجي ) - 7.
شرح ادب الكاتب ( سليمان بن محمد زهراوي ) - 7.
شرح ادب الكاتب ( مبارك بن فاخر ) - 7.
شرح ادب الكاتب ( الاقتضاب ) - 6.
شرح ارشاد ( موضح الرشاد ) - 205.
شرح الازهريه - 310 ح.
شرح استبصار ( كشف الاسرار ) جزائري - 325.
شرح اسماء الحسني - 325.
شرح اسماء الله حسني ( ابو منصور ازهري ) - 167.
شرح اشارات ( شرح اشارات شيخ علي بحراني از ابن ميثم ) - 52.
شرح اصلاح المنطق ابن سكيت ( ازهري ) - 167.
شرح الفاظ المزني - 167.
شرح الفيه ابن شحنه - 433.
شرح الفيه ابن مالك ( ابن ام قاسم ) - 384 ح .
شرح الفيه ابن مالك ( ابن عقيل ) - 384 ح.
شرح الفيه ابن مالك ( سلوستر دساسي ) - 304.
شرح الفيه ابن مالك = زينت المسالك ( ملا محسن قزويني ) - 388.
شرح الفيه ابن مالك ( ابن ناظم ) - 384 ح.
شرح الفيه ابن مالك ( عبدالله طوسي ) - 342.
شرح الفيه ابن مالك ( محمد بن علي كاشاني ) - 343.
شرح الفيه ابن مالك ( محمد بن سليم گيلاني ) - 343.
شرح الفيه ابن معط ( ابن النحوي ) - 336 ح.
شرح الفيه ابن معط الدره الالفيه ( التعليقات الوفيه ) 37.
شرح الايضاح ( شريشي ) - 37.
شرح ايضاح ابوعلي ( المغني ) - 315.
شرح ايضاح ( المقصد = المقتصد ) - 315.
شرح باب حادي عشر - 71.
شرح تائيه ابن فارس - 358.
شرح تسهيل ( ابن عقيل = المساعد ) - 333.
شرح تسهيل الفوائد ( التحصيل و التفصيل ) 307 ح .
شرح تسهيل ( دماميني ) - 376.
شرح تصريف عزي ( جرجاني ) - 367.
شرح تلخيص المفتاح ( خطيب قزويني ) = ايضاح - 417.
شرح توحيد صدوق ( جزائري ) - 325.
شرح تهذيب الاحكام ( صغير ) سيد نعمه الله - 325.
شرح تهذيب الاحكام ( كبير ) سيد نعمه الله - 325.
شرح تهذيب الاحكام ( جزائري = غايه المرام ) - 325.
شرح تهذيب بهائي در نحو جزائري - 325.
شرح الجمل ( جرجاني ) - 315.
شرح الجمل ( شريشي ) - 37.
شرح جمل ملاخليل ( محمد مهدي قزويني ) - 373.
شرح جواهر البحور - 376.
شرح حبيه ( شرح شافيه ابن ناظم ) - 336 ح.
شرح حال امير معزي - 680.
شرح حاوي ( ركن الدين استرابادي ) - 364.
شرح حديث كساء - 104.
شرح حكمه العين ( جرجاني ) - 367.
شرح حكمه الاشراق ( قطب شيرازي ) - 431.
شرح خبيصي - 366.
شرح خزرجيه ( عباسي = بدر الدين اسلامبولي ) - 425.
شرح خزرجيه ( العيون الفاخره الغامزه ) - 376.
شرح خطب نهج البلاغه ( شيخ محمد علي اصفهاني ) - 144.
شرح خطب و مكاتيب حضرت علي عليه السلام ( تاليف سپهر - لسان الملك ) - 144.
شرح خطيه شقسقيه ( سيد عباس شوشتري ) - 140.
شرح خطيه شقشقيه ( سيد مرتضي علم الهدي متوفي 436 ) - 140.
شرح خطيه طتنجيه ( سيد كاظم رشتي ) - 143.
شرح خطيه قاصعه - 143.
شرح خطبه البيان ( محمد بن محمود دهدار بنام شرح خلاصه ("الترجمان " ) - 139، 140.
شرح خطبه البيان ( معالم التبيان ) - 139، 140.
شرح خطبه قاموس ( تاليف ابو الروح عيسي ) - 239.
شرح خطبه القاموس ( فتح القدوس ) - 238.
شرح خطبه قاموس ( محمد بن شحنه ) - 239.
شرح خطبه قاموس ( ميرزا علي شيرازي ) - 239.
شرح خطبه القاموس ( تاليف مناوي ) - 238.
شرح خطبه الكشاف - 235.
شرح خطبه همام ( مير آصف قزويني ) - 143.
شرح خطبه همام ( شيخ مهدي الهي ) - 143.
شرح ديباچه دفاتر ششگانه مثنوي مولوي رومي - 510.
شرح ديوان حماسه ابوتمام ( ابن فارس ) - 553.
شرح ديوان ابي تمام ( ازهري ) - 167.
شرح ديوان ذو الرمه - 599.
شرح رباعيات لوايح - 358.
شرح رساله استعاره سمرقندي ( عصام اسفرايني ) - 321.
شرح رساله زهري الي عبد الملك بن مروان - 288.
شرح رساله در هندسه - 431.
شرح روضه كافي ( جزائري ) - 325.
شرح شرح زاد المعاد - 236.
شرح سامي في الاسامي - 221.
شرح سمرقنديه ( عصام اسفرايني ) - 409.
شرح شاطبيه ( علم الدين اندلسي ) - 382.
شرح شافيه ( خود ابن حاجب ) - 330.
شرح شافيه ابن حاجب ( ابن ناظم ) - 336.
شرح شافيه ابن حاجب ( شيخ رضي ) - 361.
شرح شافيه ( ركن الدين استرابادي ) - 364.
شرح شافيه ابن حاجب ( ميرزا كمالا ) - 427.
شرح شافيه ابن حاجب ( نقره كار ) - 369.
شرح شذور الذهب - 306.
شرح شرايع ( شيخ مفلح صيمري ) - 381.
شرح شرح تصريف - 318 ح .
شرح شرح كافيه ابن حاجب - 390.
شرح شمسيه منطق ( اسفرايني ) - 321.
شرح شمسيه منطق ( ركن الدين استرابادي ) - 366.
شرح شواهد الانتقاد - 373.
شرح شواهد خبيصي - 374.
شرح شواهد عيني ( المقاصد النحويه في شرح شواهد شروح الالفيه ) - 384 ح .
شرح شواهد مغني صغري ( ابن هشام ) - 307.
شرح شواهد مغني كبري ( ابن هشام ) - 307.
شرح صحيح بخاري ( بدر الدين عباسي = عبد - الرحيم ) - 424.
شرح صحيح بخاري ( دماميني ) - 376.
شرح صحيفه سجاديه ( النكت اللطيفه ) - 273.
شرح صحيفه سجاديه صغير ( جزائري ) - 325.
شرح صحيفه سجاديه كبير ( جزائري ) - 325.
شرح صمديه سيد عليخان ( متوسط ) - 354.
شرح عبارت قدجرت عادت المصنفين - 321.
شرح عروض الشعر - 37.
شرح عهدنامه مالك اشتر ( تركي ) - 143.
شرح عهدنامه مالك اشتر ( ابولحسن عاملي ) - 149.
شرح عهدنامه مالك اشتر ( بدايع نگار ) - 142.
شرح عهدنامه مالك اشتر يا تحفه سليماني ( سيد ماجد بحراني ) - 140.
شرح عهدنامه مالك اشتر ( اساس السياسه في - تاسيس الرياسه ) - 141.
شرح عهدنامه مالك اشتر ( محمد باقر مجلسي ) - 141.
شرح عهدنامه مالك ( هدايات الحسام في عجائب - الهدايات الحكام ) - 141.
شرح عهدنامه مالك اشتر ( مقتبس السياسه ) شيخ محمد عبده - 141.
شرح عهدنامه مالك اشتر ( شيخ محمد هادي بيرجندي ) - 141.
شرح عهدنامه مالك اشتر ( وقار بن وصال ) 141.
شرح عيون اخبار الرضا ( جزائري ) - 325.
شرح عصام بر فريده - 321.
شرح غوالي اللالي - 325.
شرح فرائض سراجيه - 367.
شرح فصوص الحكم - 358.
شرح فصول نصيريه ( عبد الوهاب استرابادي ) - 415.
شرح قاموس ( سعدي افندي ) - 239.
شرح قاموس ( كسر الناموس ) - 239.
شرح قاموس ( مقدسي ) - 239.
شرح قانون ابوعلي ( قطب شيرازي ) - 431.
شرح قصائد سبعه ابن ابي الحديد ( شيخ رضي ) - 361.
شرح قصيده بانت سعاد - 306.
شرح قصيده برده - 310.
شرح قصيده بانت ( مهلب بن حسين ) - 31.
شرح قصيده دعبل خزاعي ( ميرزا كمالا ) - 427.
شرح قواعد الاعراب ازهري ( موصل الطلاب الي قواعد الاعراب ) - 310 ح.
شرح قواعد العقايد ( ركن الدين استرابادي ) - 364.
شرح قواعد علامه ( ملاعبدالله يزدي ) - 412.
شرح قوافي دماميني ( ابن عمر بلخي ) - 376.
شرح كافيه ( خود ابن حاجب ) - 330.
شرح كافيه ( ابن ناظم ) - 335.
شرح كافيه ابن حاجب ( جزائري ) - 325.
شرح كافيه ابن حاجب = البسيط ( ركن الدين - استرابادي ) - 364 ، 366.
شرح كافيه ابن حاجب = صغير ( ركن الدين - استرابادي ) - 364.
شرح كافيه بفارسي ( محمد امين هروي ) - 368.
شرح كافيه ( هندي ) - 391.
شرح كشاف ( تفتازاني ) - 422.
شرح كلمات خواجه محمد پارسا - 358.
شرح كل ج - ب - 321.
شرح گلشن راز ( لاهيجي ) - 559.
شرح لاميه ابن مالك ( ابن ناظم ) - 355.
شرح لاميه العجم صفدي - 376.
شرح لباب اسفرايني ( محمد بن مسعود سيرافي قالي ) - 370.
شرح مبادي علامه - 273.
شرح مثنوي ( لطائف المثنوي ) - 227.
شرح محصل - 42.
شرح مختصر الاصول عضدي ( جرجاني ) - 367.
شرح مختصر الاصول ابن حاجب ( ركن الدين - استرابادي ) - 364.
شرح مختصر ابن حاجب ( قطب شيرازي ) - 431.
شرح مختصر الشرايع ( الضوء اللامع ) 273.
شرح مختصر الوقايه - 380.
شرح مراح الارواح ( ريكنقوز ) - 393.
شرح مراح الارواح ( الفلاح ) - 394.
شرح مراح ( المفراح ) - 394.
شرح مشكلات الغرر - 42.
شرح مصباح ( الافتتاح ) - 371.
شرح المصباح ( ابن النحوي ) - 336 ح.
شرح مطالع ( ركن الدين استرابادي ) - 364.
شرح مطالع ( قطب رازي ) - 431 ح.
شرح المظنون به علي غير اهله - 313.
شرح المظنون به علي غير اهله ( غزالي ) - 313 ح.
شرح معلقات سبعه ( زوزني ) - 282.
شرح مغني ( مختصر دماميني ) 377.
شرح مفتاح ميرسيد شريف ( الاطول ) - 367، 421.
شرح مقامات حريري ( محمد بن ابي بكر رازي ) - 278.
شرح مقامات حريري ( عباسي = عبد الرحيم - اسلامبولي ) - 424.
شرح مقامات حريري ( مظهر الدين شيرازي ) - 91.
شرح مقدمه جزريه ( خالد ازهري ) - 310.
شرح الملحه - 307.
شرح ملحه الاعراب ( ابن ناظم ) - 336.
شرح ملحقات صحيفه ( جزائري ) - 320.
شرح منهاج بيضاوي - 348.
شرح مواقف قاضي عضد ايجي ( جرجاني ) - 367.
شرح موجز ( شيخ مفتح صيمري ) - 281.
شرح نصاب ( دشت بياضي ) - 189.
شرح نظام الغريب - 239.
شرح نظم النخبه - 380.
شرح نهج البلاغه ( سيد ابن طاوس ) - 126.
شرح نهج البلاغه ( ابن عتائقي ) - 126.
شرح نهج البلاغه ( ابن العنقا ) - 138.
شرح نهج البلاغه الهي اردبيلي ( منهج الفصاحه ) - 129.
شرح نهج البلاغه ( اصفهاني ) - 138.
شرح نهج البلاغه ( فصيح الدين = تحفه العلويه ) - 138.
شرح نهج البلاغه ( امام فخررازي ) - 125.
شرح نهج البلاغه ( امام وبري ) - 124.
شرح نهج البلاغه ( برغاني ) - 125.
شرح نهج البلاغه ( بيهقي ) - 124.
شرح نهج البلاغه ( تفتازاني ) - 126.
شرح نهج البلاغه ( جرموزي ) - 133.
شرح نهج البلاغه ( سيد جزائري ) - 133.
شرح نهج البلاغه ( جهانگيرخان قشقائي ) - 136.
شرح نهج البلاغه ( شيخ حسين عاملي ) - 132.
شرح نهج البلاغه ( خوئي - الدره النجفيه ) - 135.
شرح نهج البلاغه ( حبيب الله خوئي = منهاج البراعه في شرح نهج البلاغه ) - 136
شرح نهج البلاغه ( دزفولي ) - 135.
شرح نهج البلاغه ( سيد ذاكر حسين اختر هندي دهلوي ) - 137.
شرح نهج البلاغه ( زواري = روضه الانوار ) - 129.
شرح نهج البلاغه ( صغير ) شبر - 134.
شرح نهج البلاغه ( كبير ) شبر - 134.
شرح نهج البلاغه ( شهرستاني ) بلاغ المنهج - 137.
شرح نهج البلاغه ( صنعاني ) - 138.
شرح نهج البلاغه - جواد طارمي ( شرح الاحتشام علي نهج البلاغه ) - 136.
شرح نهج البلاغه ( سلطان محمود طبسي - مختصر شرح ابن ابي الحديد - 132.
شرح نهج البلاغه ( عبد الباقي صوفي ) - 131.
شرح نهج البلاغه ( علامه حلي ) - 126.
شرح نهج البلاغه ( علي بن ناصر - اعلام نهج البلاغه ) - 139.
شرح نهج البلاغه ( عماد الدين قاري استرابادي ) - 129.
شرح نهج البلاغه ( فخر الدين = مختصر شرح ابن ابي الحديد = العقد النضيد يا در- النضيد ) - 132.
شرح نهج البلاغه ( فضل الله راوندي ) - 125.
شرح نهج البلاغه ( قطب راوندي ) - 124.
شرح نهج البلاغه ( قطب راوندي - منهاج البراعه ) - 125.
شرح نهج البلاغه ( قطب كيدري - حدائق الحقايق في فسر دقائق احسن الخلائق ) - 124، 125.
شرح نهج البلاغه ( قوام الدين شيرازي ) - 129.
شرح نهج البلاغه ( كجكجي ) - 133.
شرح نهج البلاغه ( گلستانه - بهجه الحدائق ) - 133.
شرح يا ترجمه نهج البلاغه ( لاهيجي ) - 134.
شرح نهج البلاغه ( سيد ماجد بحراني ) - 133.
شرح نهج البلاغه ( سيد محمد تقي قزويني ) - 134.
شرح نهج البلاغه ( محمد رفيع جيلاني ) - 133.
شرح نهج البلاغه ( شيخ محمد عبده ) - 135.
شرح نهج البلاغه ( محمد بن حبيب الدين ) - 129.
شرح نهج البلاغه ( محمد محي الدين ) - 139.
شرح نهج البلاغه ( محيي الدين خياط ) - 139.
شرح نهج البلاغه ( مختصر قديمي مجهول المولف ) - 137.
شرح نهج البلاغه ( مختصر قديمي ) - 138.
شرح نهج البلاغه ( ميرصفي ) - 136.
شرح نهج البلاغه ( منهاج الولايه ) مولف مجهول است - 137.
شرح نهج البلاغه ( المولوي الهندي ) - 137.
شرح نهج البلاغه ( مهابادي ) - 125.
شرح نهج البلاغه ( نظام الدين گيلاني = انوار - الفصاحه و اسرار البلاغه ) - 131.
شرح نهج البلاغه ( نفائس ) - 126.
شرح و ترجمه نهج البلاغه ( نور محمد ) - 130.
شرح نهج البلاغه ( يحيي بن حمزه علوي ) - 126.
شرح وصاياي حضرت علي عليه السلام ( تاليف ميرزا جهانگير خان آذربايجاني ضيائي ) - 144.
شرح الهادي = ( الكافي ) - 313.
شرح الهادي ( الصغير ) - 348.
شرح هدايه ( خطائي ) - 407.
شرح ياقوت ابن نوبخت - 42.
شريعه الشيعه و دلائل الشريعه ( شرح مفاتيح فيض ) - 33.
الشعر و الشعراء - 5.
شفا ( ابوعلي سينا ) - 127.
الشفا في بديع الاكتفا - 73.
شمس المغرب في المرقص و المطرب - 376.
شمسيه - 321.
شوارق الاسرار العليه في شرح مشارق الانوار النبويه - 235.
شواهد التوضيح و التصحيح لمشكلات الصحيح 304.
شواهد عيني - 384.
شواهد النبوه - 359.
الشهاب السعيدي - 296.
الشيات و الحلي - 289.
شيرين و خسرو ( يكي از كتابهاي خمسه امير خسرو دهلوي است ) 518.
شيرين و خسرو ( يكي از منظومات هاتفي است ) 544 ح.
ص
الصاحبي ( فقه اللغه ) - 288.
صبح صادق - 525 ح.
صبح گلشن - 219.
صحاح بخاري - 300.
صحاح اخبار - 118.
صحاح مسلم - 300.
صحاح العجم - 21.
صحاح عجم جديد - 265.
صحاح عجم ديرينه - 265 ح.
صحائف الحسنات - 73.
صحائف العالم - 28.
صحه الابدان - 247.
صد خطابه ( ميرزا آقاخان كرماني ) - 25.
صد كلمه ( حاج شيخ عباس قمي ) - 146.
صدور زمان الفتور و فتور زمان الصدور - 91.
الصراط المستقيم - 236.
صرف مير - 367.
صغري - 367.
الصفات - 270.
صحف ابراهيم - 487.
صفو الراح من مختار الصحاح - 196.
الصلات و البشر في الصلاه علي خير البشر - 236.
ض
ضاله الاديب في الجمع بين الصحاح و التهذيب - 170.
الضوء ( تاليف برهان الدين باعوني ) - 73 ح.
الضوء اللامع في اعيان القرن التاسع - 234.
الضوء اللامع في شرح مختصر الشرايع - 273.
ضياء القلوب ( نام يكي از قصائد اظهري است ) - 561.
ط
طبقات اكبري - 99.
طبقات سيوطي - 192 ح.
طبقات الشافعيه ( اسدي ) - 72.
طبقات الشعرا - 4 ، 5.
طبقات المغنين - 79.
الطراز ( تاليف امام يحيي ) - 74.
الطراز في الحقيقه و المجاز - 74.
الطراز الموشي في صناعت الانشا ( شيخ محمد نجار ) - 74.
طريق التحقيق ( زاد السالكين - 494.
طوطي نامه - 209.
طيف الخيال - 154 ح.
ظ
ظفر الاماني في مختصر الجرجاني - 367.
ظفر نامه تيموري ( شرف الدين يزدي ) - 543 ح .
ظفر نامه شاه جهاني - 660.
ع
عاشق و معشوق ( وحيد قزويني ) - 699.
العباب ( در لغت است ) - 174.
العباب في علم الاعراب - 370.
العبقري الحسان - 42.
عجائب البلدان - 91.
العرجان و البرصان و القرمان - 79.
عروض سيفي - 449.
عشق نامه ( سنائي ) - 494.
العشق و النساء - 79.
عشقيه يا عشيقه - 518.
العقد الفريد - 436.
عقد الجواهر - 337.
العقد النضيد يا الدر النضيد المستخرج من شرح ابن ابي الحديد - 46.
العقود و المرجان ( تفسير جزائري ) - 326.
العلل في النحو - 270.
علل القراآت - 167.
علل القوافي - 37.
العلم و الحال - 289 ح.
العمده ( در صرف ) - 315.
عمده الاحكام في شرح عمده الاحكام - 236.
عمده الطالب في انساب آل ابي طالب - 120.
عمده الطالب في تحقيق صرف ابن حاجب - 306.
العنايه خفاجي - 239.
عنوان الزمان - 73.
عواطف الاستبصار - 273.
عود الشباب - 507.
العين ( خليل ) - 167.
عين الحيات ( دماميني ) - 376.
عين الحيات ( محمد مهدي قزويني ) - 373.
عيون الاخبار ( مشتمل بر ده كتاب ) - 5.
عيون الشرف - 443.
عيون الشعر ( مشتمل بر ده كتاب ) - 4.
العيون و المحاسن ( عيون الحكم و المواعظ ) - 74 ح.
غ
الغاز نحويه - 306.
غايه المرام - 286.
غرايب الاخبار و نوادر الاثار - 325.
غرائب الصغر - 539.
غرائب القرآن ( تفسير نيشابوري ) - 350.
غرر الادله - 42.
الغرر المثلثه و الدرر المبثثه - 237.
الغره ( ترجمه عربي صغري ) - 367 ح.
غريب الحديث ( ابن قتيبه ) - 5.
غريب الحديث ( ابي عبيد ) - 290.
غريب الحديث ( طريحي ) - 274.
غريب الحديث ( قطرب ) - 270.
غريب القرآن ( ابن فارس ) - 288.
غريب القرآن ( ابن قتيبه ) - 5.
غريب القرآن و الحديث ( ابي عبيد ) - 300.
غريب القرآن ( نزهه الخاطر و سرور الناظر ) - 273.
غريب المصنف ( شيباني ) - 297.
غريب نامه - 494.
غنيه الطلاب - 373.
غنيمه الاغاني - 206.
ف
فائق ( زمخشري ) - 400.
فتاوي فقيه العرب - 288.
فتح الجليد ( شرح شواهد ابن عقيل ) - 234.
الفتح الرباني في الرد علي البنباني - 376.
الفتح القدسي في الفتح القدسي - 505.
فتح القدوس في شرح خطبه القاموس - 238.
الفتح القريب ( حاشيه مغني اللبيب ) - 385، 386 ح.
فتح نامه ( مفتاح الفتوح ) - 594.
فتح نامه قندهار ( صائب ) - 622.
فتح نامه قندهار ( وحيد قزويني ) - 699.
الفتن و الملاحم - 242.
فحول الشعر - 553.
فخر السودان علي البيضان - 79.
فخريه صغري - 273.
فخريه كبري - 273.
فراق نامه ( سلمان ) - 607.
فرائد الدر - 5.
الفرائد و القلائد - 147.
فرائض سراجيه - 367.
الفرق - 288.
فروغستان - 29.
فرهنگ ابراهيمي - 213.
فرهنگ ابو حفص سغدي - 213.
فرهنگ ابو منصور علي طوسي ( اسدي ) - 213.
فرهنگ اداه الفضلاء - 213
فرهنگ اسكندري - 213.
فرهنگ اوبهي ( تحفه الاحباب ) - 213.
فرهنگ تحفه السعاده - 220.
فرهنگ حسني - 213.
فرهنگ حسين وفائي ( نسخه حسين وفائي ) - 221.
فرهنگ دستور - 213.
فرهنگ دستور الافاضل - 213.
فرهنگ دستور الفضلا - 213.
فرهنگ ديوان خاقاني - 213.
فرهنگ رساله النصير - 213.
فرهنگ زبان گويا ( هفت بخشي ) - 213.
فرهنگ سعد بن نصير ( سخن نامه نظامي ) - 213.
فرهنگ شاهنامه - 213.
فرهنگ شيخ زاده عاشق - 213.
فرهنگ ضمير يا ضميري - 213.
فرهنگ ظهير - 213.
فرهنگ عاصمي - 213.
فرهنگ عالمي - 213.
فرهنگ شيخ عبد الرحيم بهاري - 213.
فرهنگ عبدالله نيشابوري - 213.
فرهنگ عجائب - 213.
فرهنگ علي نيك پي - 213.
فرهنگ ميرزا فتح الله رازي - 227.
فرهنگ فتنه الفتيان - 213.
فرهنگ فتنه الطالبين - 213.
فرهنگ فخر غواس ( مشهور بفخر غواس ) - 214.
فرهنگ فوائد برهاني - 213.
فرهنگ فوائد الفواد - 214.
فرهنگ قطران - 213.
فرهنگ لسان الشعراء - 213.
فرهنگ محمد بن قيس - 214.
فرهنگ محمد ابن هندو شاه ( صحاح العجم ) - 214
فرهنگ شيخ محمود بهاري - 213.
فرهنگ مختصر - 214.
فرهنگ منصور شيرازي - 214.
فرهنگ مويد الفضلاء - 214.
فرهنگ نيازي ( جامع اللغات ) - 213.
فرهنگ مولانا الهداد سرهندي - 214.
فصل الخطاب ( صد كلمه عمر ) - 440 ح.
فصل الدره من الخزره في فضل السلامه علي الخبزه 236.
الفصول ( ابن دهان ) - 299.
فصل الائمه - 79.
فصول نصيريه - 365.
القصيح - 289.
فقر البلغا - 553 ح.
فضائل الاتراك - 79.
الفضل الوفي في العدل الاشرفي - 236.
فقه اللغه ( الصاحبي ) - 288.
الفلاح لشرح المراح ( شرح مراح الارواح ) - 393.
الفلك الدائر علي المثل السائر - 42.
فوائد الاصول - 273.
الفواكه البدريه - 376.
فوائد غرويه - 33.
فوائد القلائد ( مختصر شرح شواهد عيني ) - 384 ح.
فوائد الكبر - 539.
فهرست اسپرنگر - 8 ح.
فهرست اينديا افيس - 700.
فهرست شواهد مغني - 374.
فهرست كافيه - 373.
ق
قائمه لطف الله حليمي - 265.
قاطع برهان - 163.
قانون ( مقالات متواليه ملكم ) - 68.
قانون استيفا - 518.
القدح القدسي في فتح القدسي ( الفتح القدسي ) - 505.
قدح المغني في مدح المعني - 93.
القراح بتكميل الصحاح - 201.
قران سعدين - 518.
قسطاس - 213.
قصائد مشهوره عرب - 36.
قصائد هفتگانه - 42.
قصص الانبياء - 325.
قصه شيخ صنعان - 539.
القصيده الموشحه بالاسماء المونثه - 331.
قطر الندي - 356.
قطر الندي منظوم - 356.
قلائد الادب في شرح اطباق الذهب - 13.
قلائد الشرف - 553.
قلائد العقيان - 508.
قراضه الذهب في علم النحو و الادب ( مختصر مغني اللبيب ) - 395.
قوس نامه - 658.
قواعد الاعراب - 310.
القواعد الكبري ( قواعد الاعراب = الاعراب عن قواعد الاعراب ) = 307 ح.
قواعد المرام - 52.
القول المانوس ( حاشيه قاموس ) - 240.
القول المانوس بشرح مغلق القاموس - 238.
القول المانوس في تحرير القاموس - 238.
القول المانوس في صفات القاموس - 240.
القوافي ( دماميني ) - 376.
القوافي ( قطرب ) - 270.
القيح القسي في فتح القدسي ( الفتح القدسي ) - 505.
ك
كارنامه بلخ - 494.
كافي في شرح الهادي - 313.
كافيه ( بديعيه صفي حلي ) - 373.
كامل التعبير - 247 ح.
كامل مبرد - 5.
كبري - 367.
كتاب الاشربه - 5.
كتاب التفقيه ( در نسخه چنين ضبط شده شايد النقفيه باشد ) - 5.
كتاب الثلاثه - 288.
كتاب الحيوان ( جاحظ ) - 79.
كتاب الخيل - 5.
كتاب در جمع هدايه و محرر - 407.
كتاب در معما - 367.
كتاب الروح - 167.
كتاب الزيادات في شعر ابي تمام - 153.
كتاب الشعر - 553.
كتاب صغير الحجم - 289.
كتاب العلم - 5.
كتاب العم و الخال - 289.
كتاب علي عليه السلام - 122.
كتاب فعل و افعل - 270.
كتاب المعارف - 5.
كتاب الهمزه - 270.
كشف الستاره عن نهج البلاغه - 148.
كشف غوامض القرآن - 273.
كشف الكشاف - 242.
كشف اللغات - 227.
كفايه سبزواري - 33.
كفايه الطب - 248.
كفايه المتعلمين في اختلاف النحويين - 288.
كلمات عليه غرا - 147.
الكلم الطيب - 204 ح.
كليات ملكم - 68.
كليله ودمنه منظوم ( رودكي ) - 603.
كنز الاسامي - 296.
كنز الرموز ( سير العباد الي المعاد ) - 494 ح.
كنز العلوم و اللغه ( دائره المعارف فريد و جدي ) - 121.
الكنز المذكور في عمل الساعات و الايام الليالي و الشهور - 273.
گ
گاهنامه - 512 ح.
گلستان سعدي - 67.
گنج شايگان - 30.
گنجينه الحق - 453.
گنجينه معارف ( مجله ) - 70.
گلشن راز - 131.
ل
لالي عمان ( جواهر خسروي ) - 518.
لاميه الافعال ( المفتاح = بنيه الافعال ) - 304.
لب الالباب يا لباب اسفرايني - 369.
لب التاويل - 350.
لسان الشعراء - 161.
لسان العرب - 241.
لطائف الخيال - 480.
لطائف المثنوي ( شرح مثنوي ) - 127.
لطائف اللغه - 228.
لطيفه العرفان ( الهي نامه سنائي ) منتخب حديقه - 499.
اللامع المعلم العجاب الجامع بين المحكم و العباب - 236.
اللبا و اللبن - 5.
اللمع في شرح الجمع - 273.
لمعه مظفريه - 86.
لوايح - 358.
ليلادقي - 521.
الليل و النهار - 288.
م
مادار بين الرضي و ابي اسحق الصابي ( مباحثات رضي و صابي ) - 153.
مبادي في التصريف - 313 ح.
متحيز الالفاظ
المتشابه في القرآن ( حقائق التاويل ) - 52 ح.
المتفق و صنعا المختلف صقعا - 236.
المثلث المتفق المعني - 237.
المثلث الكبير - 236.
المثل السائر - 42.
مثنوي ملاي روم - 227.
مجازات الاثار النبويه - 152.
مجازات الحديث ( مجازات الاثار النبويه ) - 152 ح.
مجالس النفائس ( پيوسته به شماره ده كتابخانه و 891 فهرست است ) - 268.
مجاميع نواجي - 72.
مجله ارمغان - 462.
مجله المقتبس ( المقتبس ) - 5.
مجمع البحرين ( محب و محبوب ) - 659.
مجمع الحكمتين و جامع الطبين - 175.
مجمع السوالات من صحاح الجوهري - 237.
مجمع الشتات - 273.
مجموعه رباعيات ( دقائق الخيال ) از اشخاص مختلف - 480.
مجموع المتون الكبير - 433.
مجمل اللغه 289، 290.
مجنون وليلي ( يكي از كتابهاي خمسه امير خسرو دهلوي است ) - 518.
مجيب الندي الي شرح قطر الندي ( شرح قطر ) - 357 ح.
المحاسن و الاضداد - 79.
محب و محبوب ( محب و محبوب ) - 659.
محبوب القلوب ( امير عليشير نوائي ) - 539.
محبوب القلوب ( اشكوري ) - 49 ح.
محرر - 407.
محرق قاطع برهان - 163.
محصل ( امام فخررازي ) - 42.
المحصل ديباجي ( شرح مفصل زمخشري ) - 382 ح.
محصول - 42.
محفظه الانوار - 148.
المحكم - 174.
محمود و اياز ( صائب ) - 622.
مختار الشعرا ( ابي اسحق صابي ) - 153.
مختصر الاصول ( ابن حاجب ) - 331 ح.
مختصر در فقه ( ابن حاجب ) - 330.
مختصر اصلاح المنطق ( مطرزي ) - 39.
مختصر حيوه الحيواندميري ( مقاطع الشرب ) - 376.
مختصر دره الغواص - 20.
مختصر شرح ابن ميثم بر نهج البلاغه - 53.
مختصر الشرح الكبير و الجامع النفيس - 333.
مختصر شرح مقامات شريشي ( شهاب الدين - حجازي ) - 37.
مختصر شرح نهج البلاغه ( علامه ) - 126.
مختصر الصحاح ( شيخ مفلح صيمري ) - 288.
مختصر قاموس ( تقي الدين كرماني ) - 239.
مختصر القاموس - 240.
مختلف الحديث - 5.
مختصر مجمع الفرس ( خلاصه المجمع ) - 223.
مختصر المصباح - 39 ح.
مختصر مفتاح در علم معاني ( المصباح ) تاليف ابن - ناظم - 335.
مختصر منظومه نسفي ( الفيه ) - 433.
مختصر نوادر القالي - 37.
مخلاه - 204.
مداد الخطوط - 2.
مدار الافاضل - 227.
مدح التجار و ذم عمل السلطان - 79.
مدخل منظوم - 191.
مرآت الخيال ( صائب ) - 622.
مرآت الصفا - 475 ح.
مرآت العالم - 219.
مرآت المثنوي - 227 ح.
المراتب و المناقب ( جزء عيون الشعر است ) - 5.
مراتع الغزلان - 73.
مراثي الحسين ع ( كبير، صغير، وسيط ) - 273.
مراقي النجابه في قواعد الكتابه - 145.
مرج البحرين اويسي - 240.
مرزبان نامه - 94.
المرصع في الاباء والامهات ( البنين و البنات و الاباء و الامهات ) - 300.
مرقاه الادب - ( نطنزي ) - 178.
المرقاه الارفعيه في طبقات الشافعيه - 237.
مرقاه اللغه - 177 ح.
المرقاه الوفيه في طبقات الحنفيه - 236.
المزهر - 289.
المسائل و الجوابات - 5.
مسائل سفريه ( ابن هشام ) - 307.
مسائل في الفقه - 289.
مسالك ابن فضل الله - 192.
مستطرفات نهج البلاغه - 273.
مستوجبه التشريف بتوضيح الشرح التصريف - 318 ح.
مسرح الفواد - 69.
مشارب التجارب - 124.
مشايخ الشيعه - 281.
المشكل - 5.
مشكل القرآن - 5.
مشكل الوسيط - 195.
مشكوه الانوار ( تفسير قرآن كريم است ) - 33.
مشكوه النجاه - 490.
المشوق المعلم في تلخيص الجمع بين العباب و المحكم 174 ح.
المصباح ( مختصر مفتاح تاليف ابن ناظم ) - 335.
مصباح در نحو - 39.
مصباح الارواح - 487.
مصباح السالكين ( شرح ابن ميثم بر نهج البلاغه ) - 53.
مصباح المنير - 242.
مصباح ناصرالدين مطرزي - 372.
المصطفي و المختار - 299.
مصنف الغريب ( ابي عبيد ) - 290.
مطالع الانوار - 580 ح.
مطلع الانوار ( يكي از كتب خمسه امير خسرو است و نسخه آن در اين كتابخانه نيست ) - 518.
مطلوب كل طالب ( صد كلمه امير المومنين عليه السلام ) - 440 ح.
المظنون به علي غير اهله ( عزالدين ) - 313.
المظنون به علي غير اهله ( غزالي ) - 313 ح.
مظهر البينات و مظهر الدلالات - 45.
معارج نهج البلاغه ( شرح نهج البلاغه بيهقي ) - 124.
المعارف ( ابن قتيبه ) - 127.
معالم التاويل و التبيان ( شرح خطبه البيان ) - 140.
معاني الشعر ( داراي 12 كتاب است ) - 4.
معاني القرآن ( سيد رضي ) - 153.
معاني القرآن ( قطب ) - 270.
المعراج السماوي - 52.
معرب الكافيه ( تاليف مرعشي ) - 309.
المعرب ( لغه فقهي تاليف مطرزي است ) - 39.
معيار جمالي - 220.
المغانم المطابه في معالم طابه - 236.
المغرب في ترتيب المعرب - 39.
المغني ( = اسماء النبي ) - 289 ح.
المغني ( جاربردي ) - 349.
المغني ( شرح ايضاح ابوعلي ) - 315.
مفاتيح فيض - 33.
مفردات در فن معما و عروض - 539.
المفتاح ( شرح بزرگ مصباح - تاليف ناضل اسفرايني ) - 372.
المفتاح ( جرجاني ) - 315.
مفتاح البدايع - 441.
مفتاح التواريخ - 526.
مفتاح العلوم - 431.
مقاتل الطالبيين
المقاصد النحويه في شرح شواهد شروح الالفيه ( شرح شواهد عيني ) - 384 ح.
مقاطع الشرب ( مختصر حيات الحيوان دميري ) -
376.
مقالات زمخشري - 80.
مقامات فيروز آبادي - 237.
المقتبس ( مجله المقتبس ) - 5.
مقتبس السياسيه ( شرح عهدنامه مالك اشتر ) - 141.
المقتبس في توضيح ما التبس فخر اسفندري - 382 ح.
مقدمه ازهريه - 310.
مقدمه في العروض - 336.
مقدمه في المنطق - 336.
مقدمه في النحو ( ابن فارس ) - 288.
مقدمه في النحو ( جوهري ) - 194.
المقصد الجليل في علم الخليل - 331.
مقصود ذوي الالباب في علم الاعراب - 236.
مكتوب وحيد قزويني - 700.
ملتقط الصحاح - 280، 281.
ملحه الاعراب - 19.
ملحمه دانيال ( اصول الملاحم ) - 247.
ملل و نحل - 78.
ملوك الكلام ( سلطان محمد بن فتحعليشاه ) - 478.
مناسك حج ( جامي ) - 359.
مناقب مولاناي روم - 359.
مناقب خواجه عبدالله انصاري - 359.
منتخب الخلاف - 281.
منتخب ديوان سيد رضي ( انشراح الصدر ) - 154.
المنتخب في الزيارات و الخطب ( مراثي الحسين ) - 273.
منتهي الارب في لغات العرب - 240.
منتهي السئول و العمل في علمي الاصول و الجدل - 331 ح.
منتهي عمل الاديب من الكلام علي مغني اللبيب ( شرح مغني اللبيب ) - 379.
منشور الادب الهي و دستور العمل كارآگاهي - 64.
منح الباري بالسيح الفصيح الجاري في شرح صحيح البخاري - 235.
منشات ( امير عليشير ) - 539.
منطق العشاق ( ده نامه ) - 487.
منظومه جزري ( الهدايه ) - 20.
منهاج البراعه في شرح نهج البلاغه ( سيد حبيب الله خوئي ) - 136.
منهاج بنباني - 376.
منهاج البراعه ( قطب راوندي ) - 124.
منهاج العارفين في شرح كلام امير المومنين ( شرح مائه كلمه الجاحظ تاليف ابن ميثم ) - 80.
منهاج الولايه ( شرح نهج البلاغه ) - 131.
منهج الفصاحه ( شرح نهج البلاغه تاليف الهي اردبيلي ) - 129.
منهج اليقين - 61.
منيه الراجي في الجوهر التاجي - 93.
منيه السئول في دعوات الرسول - 236.
ما هو نهج البلاغه - 110.
موارد الكلم - 521.
موصل ( شرح مفصل ) - 398.
موقد الاذهان و موقظ الوسنان - 306.
مويد الفضلا ( فرهنگ مويد الفضلا ) - 221.
مهر و ماه حسيني - 510، 511.
ميخانه ( صائب ) - 622.
ميزان الادب - 321.
ميزان الاعتدال - 114.
ميزان البلاغه - 428.
الميسر و القداح - 5.
ن
ناظر و منظور - 698.
الناموس ( شرح قاموس ) - 239.
نتايج الافكار - 525 ح.
نثر اللالي در فقه - 103.
نثر منتخبي از ديوان انوري و كمال اسمعيل و سلمان - 101.
نجاه القيامه في تحقيق امر الامامه - 52.
نجد الفلاح - 280.
نخبه التواريخ - 55 ح.
النخب الطرائف في النكت الشرائف - 236.
نزول الغيث - 376.
نزهه الخواطر - 189.
نزهه الخواطر و سرور الناظر ( غريب القرآن ) - 273.
نزهه الاذهان في تاريخ اصفهان - 236.
نزهه الساسانيه - 682.
نزهه القلوب ( حمد الله مستوفي ) - 565 ح.
نزهه الناظر بالطرف في شرح علم الصرف - 318 ح.
نسائم المحبه - 539.
نسخه حسين وفائي ( فرهنگ حسين وفائي ) - 221.
نسمه السحر - 133.
نصاب الصبيان - 187.
نصاب مثلث - 271.
نصايح الملوك و آداب السلوك - 33.
نصره الفتره و عصره القطره - 505.
نظام الغريب - 239.
نظم الجواهر ( نوائي ) - 539 ح.
نظم القرآن - 79.
نظم كافيه ( از خود اين حاجب ) - 331.
نظم كبري منطق - 490.
نفائس ( شرح نهج البلاغه ) - 126.
النفحه الغبريه في مولد خير البريه - 236.
نقد الشعر - 289.
نقد الفصوص - 358.
نقض المحصول - 42.
النكت اللطيفه ( شرح الصحيفه ) - 273.
نگارستان ( ابن كمال پاشا - نظير گلستان ) - 260.
نگارستان دارا - 224.
نمكدان دين ( نام يكي از مثنوي هاي محمد داود است ) - 598.
نوادر ( ابوعلي قالي بغدادي ) - 5.
النوادر ( قطرب ) - 270.
نوادر الشباب - 539.
نور الصباح في اغلاط الصحاح - 195.
نهايه الادراك - 431.
نيز نلت فصاحت ( شرح نهج البلاغه ) - 137.
و
الوافيه ( نظم كافيه از ابن حاجب ) - 291.
وامق و عذرا ( عنصري ) - 645.
وجه دين - 687.
الوجيز ( تفسير ابن عتائقي ) - 128.
وسط الحيات ( ديوان امير خسرو ) - 594.
وسيله العفاه الي اكفي الكفاه - 93.
وسيله المقاصد - 265.
الوشاح ( تاليف بيهقي - 447.
الوشاح و تثقيف الرماح - 240.
وصف الحال ( حسيني ) - 510، 511.
الوصل و المني في فضل مني - 236.
وقوف قرآن كريم ( نظام الدين نيشابوري ) - 350.
الوكلاء ( جاحظ ) - 79.
ويس ورامين - 531.
ه
هادي ( شرح تصريف عزي ) - 313.
الهادي ( تاليف عبدالغفار قزويني ) - 349.
هدايات الحسام في عجائب الهديات للحكام = ( شرح عهدنامه مالك اشتر ) - 141.
الهدايه ( منظومه جزري ) - 20.
هدايه النيريه - 407.
هفت اورنگ - 358.
( فرهنگ زبان گويا و جهان پويا ) هفت بخشي - 213.
هفت پيكر ( صبا ) - 626.
هفت كشور ( يكي از خمسه فيضي است ) - 522.
ي
يتيمه الدهر ( از ماخذ است ) - 506.
ينايبع اللغه - 196.
يوسف و زليخا ( آذر ) - 452.
فهرست اعلام فهرست اعلام
در اين مجلد چون مجلد پيشين نامهاي كسانيكه مولف كتابي و يا نويسنده
نسخه اي بوده اند و يا بمناسبت از آنها نام برده شده بترتيب حروف تهجي مرتب
گرديد و براي اينكه نگاه كنندگان بزودي مطلوب خويش را بيابند اصطلاحاتي
را كه بكار برده ايم يادآور ميشويم:
1 - نامي كه با حروف سياه نوشته بشرح حال وي پرداخته شده و صفحه ايكه
شامل شرح حال اوست در اين علامت [ ] گذارده ايم و چون مولفه ديگري
نيز از وي در اين فهرست معرفي شده باشد شماره صفحه آن در اين علامت ( )
قرار داده شده و شماره هائيكه در يكي از اين دو علامت نباشد ميرساند كه فقط
نام آن شخص در آن صفحات ياد گرديده است.
2 - چون كسي داراي لقب و كنيه و نام و شهرت باشد در ذيل نام مشهور وي
معرفي كامل و در ذيل ديگر نامها نيز معرفي و يا حواله بنام مشهور وي گرديده است.
3 - كسيكه مولفه از او در اين مجلد نبوده ولي بمناسبت مختصر معرفي گرديده
باشد شماره صفحه ايكه شامل آنست با شماره سياه نمايانده شده.
4 - چون كسي را در حاشيه صفحه اي نام برده باشيم پس از شماره صفحه
حرف ح گذارده ايم.
5 - پس از نام يا شماره اي چون حرف " ك " بوده باشد ميرساند كه آنشخص
نويسنده نسخه است.
فهرست اعلام
آخوندزاده ( ملافتحعلي بن ميرزا محمد تقي ) - [ 24 - 28 ]. ( 96 - 97 ) و 98.
آذر ( مولف آتشكده - حاج لطفعلي بيگدلي ) - [ 452 - 456 ]
گذشته از اينكه در اين صفحات ذيل آتشكده نام برده شده چون اين كتاب از ماخذ است در بسياري از صفحات نام وي برده شده.
آذري - شيخ - 517 ، 642.
آزاد كشميري - 471.
آصف قزويني - مير - 143.
آقابابا شاه ميرزائي 209 ك.
آقابزرگ - شيخ ( محمد حسن طهراني مولف - الذريعه الي تصانيف الشيعه ميباشد كه از ماخذ است و مكرر نام برده شده ).
آقاي بهبهاني ( محمد باقر ) - 252.
آقاجمال خونساري - [ 33 - 36 ]، 77، 145.
آقا حسن - 58.
آقاحسين خونساري - 325.
آقاخان ( پدر آذربيگدلي ) 452.
آقاسي - حاج ميرزا - 619.
آقاعلي حكيم - 490.
آقاملك = آقملك ( امير شاهي ديده شود ) .
آقا محمد علي بهبهاني - 252.
آل افراسياب ( ملوك خانيه ) - 610.
آل ظفر ( رجوع به جلال الدين بن شريف حسن شود ).
آل مروان - 613.
آمدي ( مولف غرر الحكم و در الكلم - ناصح - الدين ابو الفتح عبد الواحدبن محمد
تميمي ) - 34، 36، [ 76 - 78 ]، 80، 103، 106، 108، 145.
ابان بن تغلب - 62.
ابدال سنجان = شاه سنجان ( ركن الدين محمود ) - 656.
ابراهيم - امير - 659.
ابراهيم بن ابوالفتح ( ابن خفاجه ) - [ 548 - 550 ].
ابراهيم بن احمد - 348.
ابراهيم بن اسحق - 290.
ابراهيمي - 213.
ابراهيم انوار - حاج سيد ( حاج مدرس ) - 421 ح.
ابراهيم پاشا ( وزير ) - 259.
ابراهيم بن حسين خوئي - 135.
ابراهيم خان - 491 ح.
ابراهيم سلطان - شيخ - 40.
ابراهيم بن ميرزا ( شاه حسين اصفهاني - 190، 214، 221، [ 229 - 232 ].
ابراهيم بن صالح وراق - 196.
ابراهيم قوام فاروقي - [ 189 - 192 ] ، 220.
ابراهيم القياني - 318 ح.
ابراهيم بن محمد حلبي - 239.
ابراهيم بن محمد اسفرايني ( عصام الدين ) - [ 320 - 322 ]، 323، 410 و ( 423 - 424 ).
ابراهيم بن محمد حسين غفاري - 199.
ابراهيم بن محمد مهدي ( بدايع نگار ) - 142.
ابراهيم بن محمد هروي - 240 ح.
ابراهيم مرتضي ( جد سيد مرتضي ) - 120.
ابراهيم ميرزاي صفوي - 576.
ابن ابي جمهور الاحسائي - 325.
ابن ابي الحديد ( عز الدين عبد الحميد بن هبه الله ) - [ 41 - 49 ]، 56، 61،
62، 65، 115، 116، 117، 118، 123، 125، 127، 128، 130، 132، 134، 135، 139، 146، 148، 150، 153، 154، 156، 361.
ابن ابي الشحناء - 117.
ابن اثير جزري ( ضياء الدين نصر الله ) - 42 و 299.
ابن اثير جزري ( عز الدين علي - ابوالحسن ) - 299.
ابن اثير جزري ( ابو السعادات مجد الدين مبارك بن عبد الكريم ) - [ 297 - 302 ] .
ابن ام قاسم - 384 ح.
ابن انباري ( ابوبكر محمد بن قاسم ) - 7.
ابن الاهدل - 553.
ابن اياس - 72.
ابن بابويه ( بني بابويه - 298.
ابن الپهلوان ( ادريس بن حاج سليمان ) - 545.
ابن النعاويذي ( محمد بن عبيد الله بن عبدالله ) - [ 546 - 548 ].
ابن جزري - 73.
ابن جني - 154 ح، 383.
ابن جوزي ( ابوالفرج بن جوزي ) - [ 81 - 85 ]، 285 ح.
ابن حاجب ( جمال الدين ابو عمرو عثمان بن عمر مالكي ) - 306، 308، 309، 321،
[ 330 - 332 ]، ( 390 - 392 ) ، 419، 427، 431.
ابن الحجاج - 153.
ابن حجر - 233، 239، 269، 433 ح.
ابن حجه حموئي ( تقي الدين ) - 376، 501.
ابن حنبلي ( محمد بن ابراهيم حلبي ) - 318 ح.
ابن خالويه ( حسين بن احمد ) - 315.
ابن الخشاب ( ابو محمد عبدالله بن احمد ) - 116، 153، 393.
ابن خفاجه ( ابواسحق ابراهيم بن ابوالفتح ) - [ 548 - 550 ].
ابن خلدون ( تاريخ تاليف وي از ماخذ است و نام وي بسيار تكرار شده ).
ابن دريد ( محمد بن الحسن اللغوي ) - 7.
ابن الدهان ( يحيي بن سعدون قرطبي ) - 298، 299.
ابن الزبعري - 585.
ابن السقا ( احمد بن علي بن مسعود ) - [ 393 - 394 ]
ابن السكيت - 39، 167، 290، 297.
ابن السمعاني - 506.
ابن سيد بطليوسي ( عبدالله بن محمد بن سيد بطليوسي ) - 6.
ابن سيده - 174 ح.
ابن سينا ( ابو علي = شيخ الرئيس ) - 127 ، 431، 525 ح.
ابن الشحنه ( محب الدين محمد بن محمد بن محمد ) - 417، [ 432 - 434 ].
ابن شهر آشوب - 76، 120.
ابن صائغ دمشقي ( شمس الدين محمد بن حسن بن سباع ) - 279.
ابن صلاح - 195.
ابن طاوس - سيد - 126، 298.
ابن عباس - 116، 235 ح.
ابن عبد البر - 127، 128.
ابن عتائقي - 124، 125، 127، 128، 134، 138.
ابن عتيق ( شريف تقي ) - 458.
ابن عبدربه ( ابو عمرو احمد بن محمد بن عبدربه ) - 311، [ 436، 437 ].
ابن العربي - 131.
ابن عقيل ( بهاء الدين عبدالله بن عبد الرحمن ) - 303، [ 333 - 335 ]، 338، 339، 340، 384 ح.
ابن علقمي - 42، 43 و 47.
ابن عمر بلخي - 376.
ابن عميد - 288.
ابن العنقاء - 138.
ابن فارس ( ابو الحسين احمد بن فارس بن زكريا ) - 85 ح، 87، 88، 131، 196، [ 285 - 293 ] و 553.
ابن فارض ( عمر بن ابي الحسن حموي مصري ) - 358 و [ 550 - 552 ].
ابن فضل الله - 192 ح.
ابن قبه ( ابو جعفر محمد بن عبدالرحمن بن قبه رازي ) - 117.
ابن قتيبه ( ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبه ) - [ 4 - 8 ]، 82 و 127.
ابن كمال پاشا ( احمد بن سليمان ) - [ 259 - 261 ]، 319، 393 و ( 399 - 400 ).
ابن لولو زركشي - 376.
ابن مالك ( محمد بن عبد الله بن مالك ) - 32، 73 ح، [ 303 - 306 ]، 313، 336، 384 و 388.
ابن المصنف ( ابن ناظم ديده شود ).
ابن المعالي ( سعد بن علي وراق ) - 505.
ابن معط ( يحيي بن عبد المعطي ) - 37، 303 و 336 ح.
ابن مقفع - 141.
ابن مقله - 194.
ابن مكتوم - 174 ح.
ابن ملا ( احمد بن محمد بن علي ) - [ 379 - 380 ].
ابن منظور الافريقي - 241.
ابن ميثم ( كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم بحراني ) - [ 49 - 54 ]، 56، 58،
59، 62، 65، 80، 115، 117، 118، 126، 127، 128، 131، 134، 155، 158 و 287.
ابن ناظم = ابن المصنف ( بدرالدين محمد بن محمد بن مالك ) - 303، [ 335 - 336 ] ، 339، 340، 341 و 384 ح.
ابن نديم ( مولف فهرست مشهور است كه يكي از ماخذ نگارش است ).
ابن نوبخت - 42.
ابن هاني - 676.
ابن هشام بصري - 306 و 308.
ابن هشام نحوي ( جمال الدين ابو محمد عبد الله بن يوسف ) - 73، 303، [ 306 -
308 ]، 310، ( 332 )، ( 356 ) ، 373، 374، 380، 384، 385، ( 394 - 397 ).
ابن هلال نحوي ( شمس الدين محمد ) - 318.
ابن يمين - 261.
ابواسحق ( حاكم اندلس ) - 549.
ابو اسحق اسفرايني - 320.
ابواسحق شيرازي - 153 ح، 233، 513، 515، 580 و 581.
ابواسحق صابي - 151 و 153.
ابوايوب موراني ( سليمان بن ابي سليمان ) - 419 ح.
ابو لبقا - 383.
ابوبكر ( اتابك نصره الدين ) - 529 و 530.
ابوبكر خوارزمي - 87.
ابوبكر بن دريد - 290.
ابوبكر صديق - 233.
ابوبكر صولي - 553 و 554.
ابوتراب رازي - امير - 475.
ابوتمام طائي ( حبيب بن اوس ) - 167 و [ 552 - 554 ].
ابوالجيش ( محمد بن انصاري ) - 448.
ابوحامد غزالي - 213 ح.
ابوالحسن ( امير خسرو دهلوي ديده شود ).
ابوالحسن اصفهاني - 327.
ابوالحسن بيهقي - 91 و 127.
ابوالحسن جهرمي - 382.
ابوالحسن خان شيرازي - ميرزا - 31.
ابوالحسن عاملي - ملا - [ 33 - 34 ] و 149.
ابوالحسن موسوي ( رضي ديده شود ).
ابوالحسين بن علي - 193 ح.
ابوالحسين نحوي - 288.
ابوحفص سغدي - 213.
ابوحفص سوزي - 221.
ابوالحكيم خيري - 153 ح و 154 ح.
ابوحنيفه - رض - 29 ح و 497 ح.
ابوحنيفه اسكافي - 645.
ابوحيان ( محمد بن يوسف ) - 306، 307 ح و 333.
ابوذويب - 199.
ابوريحان بيروني - 223.
ابوسعيد بهادر ( سلطان شيخ ابوسعيد ) - 21، 22 و 514.
ابوسفيان - 585.
ابوالشرف بن صفي الدين زواري - 321 و 322.
ابوطالب - ك - 305.
ابوطالب اصفهاني - ميرزا ( صاحب حاشيه بر سيوطي ) - [ 329 - 330 ]، 338 و 340.
ابوطالب بن ميرزا علي رضاي اصفهاني - ميرزا - 329.
ابوطالب بن فخر الدوله ديلمي - 286.
ابوطالب كليم ( كليم كاشاني ) - [ 659 - 660 ].
ابوطالب بن كنعان تبريزي انصاري - ك - 362.
ابوالطيب ( متنبي احمد بن حسين ) - 101، 153 ح و [ 668 - 669 ].
ابو عبدالله اللقياني - 318 ح.
ابوعبيد - 279 و 290.
ابو العتاهيه - 38.
ابو العلاء صاعدي - 661 ح.
ابوالعلاء گنجه اي - 465.
ابوالعلاء المعري - 554.
ابوعلي طبرسي - [ 103 - 104 ] و 144.
ابوعلي طبري - 446.
ابوعلي فارسي - 153، 193، 314 و 315.
ابوعلي قالي بغدادي - 5.
ابوالفتح ( آمدي ديده شود ).
ابوالفتح ( دخترزاده نطنزي ) - 176 ح.
ابوالفتح اسكندري - 85، 87 و 90.
ابوالفتح بستي - 69.
ابوالفتح گيلاني - حكيم - 638.
ابوالفتوح رازي - شيخ - 493 ح.
ابوالفدا - 114 و 120.
ابوالفرج اصفهاني - 127.
ابوالفرج ابن جوزي ( ابن جوزي ) - [ 81 - 85 ] و 285 ح.
ابوالفرج سكزي - 645.
ابوالفضل ساوجي - حاج ميرزا ( مجد الدين محمد بن فضل الله ) - [ 670 - 671 ].
ابوالفضل طبيب - ميرزا - 536.
ابوالفضل طبيب كاشاني - ميرزا - 262.
ابوالفضل قرشي ( محمد بن خالد ) - [ 445 ].
ابوالفضل بن مبارك - 521، 522 ح و 698 ح.
ابوالفيض ( فيضي هندي ديده شود ).
ابوالقاسم ( امام جمعه طهران در اول مشروطه ) - 55.
ابوالقاسم بلخي - 116 ح، 117.
ابوالقاسم بن حسنقلي - ك - 294.
ابوالقاسم سكوت - 510.
ابوالقاسم سمرقندي - 331 و [ 410 - 411 ]، 421، 422 و 423.
ابوالقاسم - ميرزا ( قائم مقام ) - 261.
ابوالقاسم كازروني - 429.
ابوالقاسم بن مجد الاشراف شيرازي - 140.
ابوالقاسم بن محمد - ك - 159.
ابوالقاسم نائيني - سيد - ك - 92.
ابوالقاسم هجري - 455.
ابوالمحاسن شنجي - 505 ح.
ابو محمد بن التعاويذي - 547.
ابومحمد بن شيخ صنعان - ك 118 و 155.
ابومحمد ( نظامي گنجوي ديده شود ).
ابومحمد يمني عبدالله = يافعي - 114، 192 و 330.
ابوالمعالي ( سعد بن علي وراق خطيري ) - 506.
ابونصر اخت الليث - 290.
ابونصر علي طوسي ( اسدي طوسي ديده شود ).
ابونصر فارابي - 631.
ابونعيم بصري ( علي بن حمزه ) - 553 ح.
ابوالوفا - سيد - 581.
ابوهفان - 78.
ابويوسف ( يعقوب اسفرايني ) قاضي - 147.
ابيوردي - 414.
اتابك سعد زنگي - 429.
اتسز بن اوق غزي - 184.
اتسز بن خوارزمشاه - 183، 184، 555 و 556.
اته - 700.
اثير الدين اوماني - 702.
احمد ( خواجه ميرزا - پدرامين احمد رازي ) - 483.
احمد بن ابراهيم المعداني - ابوالعباس - 290.
احمد بن محمد علي ( رجوع به تاج الدين عراقي شود ).
احمد بن محمد علي ابي بكر البربهي - صفي الدين - 235.
احمد ابي وردي - ملا - [ 327 - 329 ].
احمد احسائي - شيخ - 28، 29 ح، 31، 143.
احمد احسائي بن امين شنقيطي - 347.
احمد بيجوري - شمس الدين - 395.
احمد بن حاج عبد الواحد كرماني ( رجوع به نظامعليشاه شود ).
احمد بهمن شاه - 391.
احمد تبريزي - ميرزا ( صاحب چاپخانه احمدي ) - 77.
احمد چنگيزي - 73.
احمد حريري - خان - 410.
احمد بن حسن ( رجوع به فخرالدين - جاربردي شود ).
احمد بن حسين ( ابوالطيب متنبي ) - 101، 153 ح، [ 668 - 669 ].
احمد بن شيخ حمزه - ك - 420.
احمد بن عبد المومن - ابوالعباس ( شريشي ) - [ 36 - 38 ].
احمد حنبل - امام - 433.
احمد خان - ميرزا - 474.
احمد بن خضر اسكوبي علوي - 260.
احمد بن داود جذامي - 7.
احمد ديكنقوز - شمس الدين - 393.
احمد زين عاملي - شيخ - 275.
احمد بن سليمان ( ابن كمال پاشا ) - [ 259 - 261 ]، 319، 393 و ( 399 - 400 ).
احمد شيرازي - شيخ - 434.
احمد صفوه المورخين - 122.
احمد عاصم افندي - 238.
احمد عاصم عنتابي - 163.
احمد عبادي - شهاب الدين - 318 ح.
احمد بن عبدالله - ابوجعفر - 4.
احمد بن عبدالعزيز سجلماسي - ابوالعباس - 238.
احمد بن عبدالعزيز فيلالي - ابوالعباس - 239.
احمد علي حسيني - ك - 41.
احمد علي احمد ( مولف هفت آسمان ميباشد ) - 521.
احمدعلي سپهر ( مورخ الدوله ) - 148.
احمد بن علي بن مسعود ( ابن السقا ) - [ 393 - 394 ].
احمد بن علي مقري بيهقي ( بوجعفرك ) - 196 و 283.
احمد فارس معروف به شدياق - 238.
احمد قسطنطيني - تقي الدين ( شمني ) - [ 380 - 382 ].
احمد كاشاني - شيخ - 148.
احمد كرماني - شيخ - اديب - 149.
احمد بن محمد حجازي ( شهاب الدين ) - 37.
احمد بن محمد خازرنجي - 7.
احمد بن محمد خفاجي - 318.
احمد بن محمدرضا - ك - 308.
احمد بن حاج محمدسنان ( وهبي ) - 550.
احمد شاه بن محمد شاه بن مظفر شاه - 377.
احمد بن محمد بن عربشاه دمشقي - 254.
احمد بن ملامحمد كاتب - ك - 202.
احمد بن محمد النحاس النحوي - ابوجعفر - 7.
احمد بن محمد هروي - ابوعبدالله - 300.
احمد بن محمود بن علي النحوي - 10.
احمد بن مركز - 240.
احمد بن المستضي عباسي ( الناصر لدين الله ) - 505.
احمد بن مصطفي اللبابيدي - 228.
احمد بن مفضل كاشاني - علائالدين - 344.
احمد منيري - شرف الدين - 189، 190، 191، 213 و 220.
احمد بن موسي ع - شاه چراغ - 205.
احمد مهذب - ميرزا سيد - 204 و 354.
احمد بن مهنا - 120.
احمد ميداني - 296.
احمد نظام الدين ( پدر سيد عليخان كبير ) - 206.
احمد هاتف اصفهاني - سيد - 604 و [ 703 - 704 ].
احمد هندي - شهاب الدين - 391.
احمد بن يوسف السلانيكي - 309.
احمدي كرماني - 178 ح.
احنف - 56.
اختري ( قره حصاري - مصطفي بن شمس الدين ) - [ 263 - 264 ] و 265.
اخستان بن منوچهر - شروانشاه - 528.
اخي فرج زنجاني - 531.
ادريس بن حاج سليمان ( ابن الپهلوان ) - 545.
ادوارد برون - 476، 483 و 677.
ادوارد فانديك - 114، 120 و 121.
اديب صابر ( صابر بن اسمعيل ) - 446 [ 554 - 557 ].
اردشير - ميرزا قاجار - 378 و 625.
ارسطو - 615 ح.
ارسلان سلجوقي - مزالدين - 673.
ارسلان بن كرمانشاه - 637 و 673.
ارسلان بن مسعود غزنوي ( ابو الملوك ) - 673، 674 ح و 677
ارسلان - نورالدين پادشاه موصل - 526 ح.
ارسلان خان ( محمد بن داود ) - 673 ح.
ارگاني ( محمد جواد ) - 205 و 623.
ازرقي ( ابوبكر بن اسمعيل وراق ) - [ 557 - 558 ].
ازهري ( ابومنصور محمد بن احمد بن ازهر ) - [ 166 - 173 ]، 184، 196، 300 و 310.
اسحق بن ابراهيم فارابي ( صاحب ديوان الادب ) - 7، [ 180 - 185 ]، 193، 194 و 631.
اسحق بيگ ( عذري ) - 453 و [ 469 - 472 ].
اسحق بن محمود القرشي - 309.
احمد بن مراد شيباني - 297.
اسدالله - سيد - 353.
اسدالله خان ( حاكم توسركان ) - 675.
اسدالله ( غالب دهلوي ) - 163.
اسدالله گلپايگاني - شيخ - 136.
اسدالله بن ميرزا خليل - ك - 681.
اسدالله نائيني - 28، 29 و 32.
اسدي طوسي - 191، 211، 213، 221، 261، 645.
اسدي ( مولف طبقات الشافعيه ) - 72.
اسعد پاشا - 441.
اسفرايني ( عصام الدين - ابراهيم ) - [ 320 - 322 ] ، 323، 410 و ( 423 - 424 ).
اسفرايني ( شيخ نورالدين عبدالرحمن ) - 682.
اسفندياري ( جناب حاج محتشم السلطنه - حسن ) - 15 ح، 45، 65، 130، 141 و 322.
اسكندر - 529.
اسكندر بيگ - 231.
اسكندر خان - 367.
اسكندر شاه - 615.
اسكندري - 213.
اسمعيل بن اسحق قاضي - 78.
اسمعيل اشرف ( پادشاه يمن ) - 234 و 236 ح.
اسمعيل بن حسن دزفولي - ك - 554.
اسمعيل بن حماد ( جوهري صاحب صحاح ديده شود ).
اسمعيل حميد الملك - 698.
اسمعيل خان - ميرزا - 474.
اسمعيل خان - ميرزا - دبير - 55 ح.
اسمعيل خورسند شيرازي - 471.
اسمعيل سيسي - شيخ - 682.
اسمعيل بن علي - 365.
اسمعيل بن محمد نيشابوري - ابومحمد - 194.
اسمعيل موسوي حسيني - ك - 276 و 277.
اسمعيل بن نورالدين - پادشاه دمشق - 504.
اسمعيل وراق - 558.
اسيري ( شمس الدين محمد بن يحيي لاهيجي ) - [ 558 - 560 ].
اشراق - ميرزا - 475.
اصفهاني ( شارح نهج البلاغه ) - 138.
اصطخري = استخري - 153 ح.
اصمعي - 599.
اظهري ( بوداق ) - [ 561 - 564 ] ك.
اعتضاد السلطنه ( در بيشتر از صفحات نام ايشان برده شده و در ص 454 و 455 و 461 خط ايشان موجود است ).
اعتماد الدوله - حاتم بيگ - 222.
اعجاز حسين - سيد - 123.
اعشي - 585.
افتخار الدين - 610.
افصح الدين - 138.
افضل بن قاضي محمد نظام الدين - ك - 284.
اقبال آشتياني ( عباس ) - 22 ح، 47، 70، 71، 120، 152 ح، 438، 439 ح، 512 ح، 513 ح، 587، 612 ح و 680.
اكبر شاه - 212، 242، 521، 522 و 698 ح.
الله داد سرهندي - شيخ - 227.
الب ارسلان - 558.
الغ بيگ بن شاهرخ - 517، 653 و 667.
القاس ميرزا - 461.
الهي اردبيلي ( حسين ) - 129.
الهي قمشه اي ( مهدي ) - 143.
امام جمعه طهران ( حاج سيد محمد ) - 55.
امام جمعه طهران ( محمد مهدي ديده شود ).
امام فخر رازي - 42 و 125.
امام قلي - 219.
امام قلي استرابادي - ك - 351.
امام قليخان - 210.
امام وبري ( احمد بن محمد = الشيخ الجليل ) - 123، 124 و 127.
امامي هروي 261 و 632.
امرء القيس - 283، 437 و 598.
اميرانشاه بن امير تيمور - 664.
امير ابوتراب رازي - 475.
امير تيمور گوركان - 73، 234، 367، 433 ح، 438، 452 و 667.
اميرخان - 650.
امير خسرو دهلوي ( خسرو - ابوالحسن - محمد كاسه ليس - ترك الله ) - 209،514،
[ 516 - 520 ]، 543، 586، 587، ( 591 - 593 ) ، ( 593 - 595 ) و 676.
امير شاهي سبزواري ( شاهي - آقملك ) [ 616 - 618 ].
امير عليشير نوائي ( نوائي - عليشير ) - 103، 160، 161، 174، 176، 267، 268،
410، 449، 462، 475، [ 538 - 541 ]، 653، ( 691 - 694 و ( 694 - 695 ).
امير كبير ( ميرزا تقي خان ) - 86.
امير معزي ( معزي - محمد بن عبد الملك ) - 261، 554، 557، 673 و [ 680 - 681 ] .
امير نجم ثاني - 97.
اميري فيروزكوهي - 131 و 132.
امين احمد رازي - [ 482 - 486 ] ( گذشته از اينكه در اين دو صفحه، هفت اقليم
او معرفي شده چون كتاب او از ماخذ است بسيار از وي نام برده شده است ).
امين الدين كازروني - شيخ - 484.
امين عراقي ( عبد الحسين ) - 147 و 319.
اندلس بن نوح عليه السلام - 548.
انوري ( علي بن اسحق يا محمد بن محمد ) - 95، 101، 177 ح، 191، 261، 295، 296، 445، [ 564 - 569 ]، 632، 658 و 681.
انوشيروان - 46، 465 ح.
انوشيروان بن محمد كاشاني وزير - 90 و 91.
اوباش ( نظام الدين حيدر ) - 165.
اوبهي - 213.
اوحد الدين كرماني - 29 ح و 486.
اوحدي شيرازي ( منعم الدين ) - ك - 582 و 634.
اوحدي مراغي اصفهاني - [ 486 - 489 ].
اورنگ زيب - 203.
اولان رمضان - ك - 473.
اويس بهادرخان ( سلطان اويس = شاه اويس ) - 21، 22، 23، 606، 607.
اويس بن محمد - 240.
اهلي خراساني - [ 569 - 571 ].
اهلي شيرازي - 569، 570 و 659.
اهلي نوائي - 570 ح.
اهوازي - 93.
ايماني ( طالع هروي ) - [ 160 - 161 ] و 267.
ب
بابافغاني شيرازي - [ 648 - 651 ].
بابربهادر خان ( سلطان ابوالقاسم ) - 665.
بابوتاربيخزن متر - 165.
البارع بن الدباس النحوي - ابو عبدالله - 507.
باقي ( عبدالباقي صوفي ) - 69 ح.
بايزيد خان پادشاه عثماني - سلطان - 424.
سلطان بايزيد ابن سلطان محمد - 402.
سلطان بايزيد بن سلطان مراد - 371.
بايسنقرابن شاهرخ - 517، 659 و 667 ح.
بتول - 193.
بحتري - 153 ح.
بحر العلوم ( آقا سيد مهدي بروجردي ) - 224، 225.
بحريني - سيدهاشم - 44 و 286.
بخاري - 300، 304 و 376.
بخت - 571 ح.
بدايع نگار - 143.
بدر محمد دهلوي - قاضي خان 213، 221.
بدر شاهي - 191.
بدرالدين ( مولف فرهنگ زبان گويا ) - 213.
بدرالدين محمود - عيني - 384 ح.
بدرالدين خبوشاني - 447.
بدرالدين قرافي - 238.
بدواني - 521.
بديع الزمان - 9.
بديع الزمان بن سلطان حسين ميرزا - 539 ح.
بديع الزمان خراساني - 464، 637.
بديع الزمان ( عبدالواسع جبلي ديده شود ).
بديع الزمان ابوعبد الله حسين بن ابراهيم نطنزي - [ 176، 180 ].
بديع الزمان همداني - ابوالفضل احمد بن حسين - [ 85، 90 ]، 94 و 285.
بديعي حكيم - [ 271، 272 ].
بديعي تبريزي - 271.
بديعي سمرقندي ( مولانا زاده ) - 271.
بركيارق ( برادر سنجر سلجوقي ) - 295.
بروكلمان آلماني - 5.
برهان الدين - 240 ح.
برهان الدين ابراهيم ابن احمد بن ناصر بن خليفه مقدسي شافعي ناصري باعوني دمشقي - 73.
برهان بن ابي ذرغفاري - 405.
برهان الدين ( ابوالمظفر ناصر بن المطرزي ) - 41.
برهان نظام الدين شاه هندوي - 212 ح.
برهاني - 213.
برهاني ( عبدالملك پدر امير معزي ) - 680.
بشير خان - [ 209 - 211 ].
بلعمي - 603.
باباابن ميرزا محمد - ميرزا - ك - 164.
بنباني - 376.
بنتو ( مستشرق ) - 304.
بنداربن لوه الاصفهاني - 290.
بندينجي - 5.
بني المظفر - 547.
بوجعفرك = بيهقي - 283.
بهاء الدوله ديلمي - 150 و 152.
بهائالدين - 41.
بهائالدين بن علي النجفي الشهير بالغطاوي - 275.
بهائالدين محمد بغدادي - 21.
بهائالدين ( محمود بن عز الدين يوسف ) - 515.
بهائي - شيخ - ( بهائالدين محمد بن حسين بن عبدالصمد حارثي جبائي عاملي ) - 29
ح، 49 ح، 54، 81، 82 ح، 83، 325، 353، [ 389 - 390 ]، 389 و 551.
بهرام چوبينه - 465 ح.
بهرامشاه - 495.
بهرامشاه رومي - 527.
بهرامشاه غزنوي - 497، 498، 589، 636، 673.
بهرام گور - 519، 529.
بهمن بن اسفنديار - 177 ح.
بهمن ميرزا پسر نايب السلطنه عباس ميرزا - 500.
بيدل ( رجوع به عبدالقادر شود ).
بيدل ( رجوع به محمد حسن بروجردي شود ).
بيضاوي ( قاضي ) - 348، 457، 458.
بيهقي - 282 ح.
بيهقي ( صاحب تاريخ ) - 603.
بيهقي ( علي بن ابوالقاسم ) - 125.
بيهقي ابوالحسن علي - 124.
بيهقي ( شارح نهج البلاغه ) - 123.
بيهقي وحيدي - 448.
پ
پژمان - 581 ح.
پندت كشميري - 255.
پيرمحمد بن يوسف الانقروي - 280، 281.
ت
تاتارخان - 484.
تاثير ( ميرزا محسن ) - [ 573 - 575 ].
تاج الدين ابن محمد اسفرايني ( فاضل اسفرايني ) - 369.
تاج الدين حسين - 408.
تاج الدين زاهد - 517، 594.
تاج الدين عراقي ( احمد بن محمد بن علي ) - 513، 514.
تاج الدين عم زاده - 565.
تاج الدين كندي - 382، 383.
تاج الدين محمود پادشاه كرمان - سلطان - 613.
تاج الدين محمود بن عبدالحواري لغوي - 170.
تاج الشعراء ( شهاب اصفهاني ) - 619.
تارابي - 170.
تربيت ( محمد علي ) - كمتر صفحه ايست كه نام ايشان را نداشته باشدچرا كه مولفه
ايشان از ماخذ است. ترك الله ( امير خسرو دهلوي ديده شود ).
ترمدي - 658.
تفتازاني ( سعدالدين مسعود ) - 126، 313، 318، 319، 321، 327، [ 344، 346 ]،
367، 380، 402، 412، ( 416 - 420 )، 423، 427، 432.
تقريري - 195.
تقي صانع - 333.
تقي عبقري منشي - 68.
تنكابني ( محمد طاهر ) - 61، 62، 74، 91، 206، 431.
تقوي - حاج سيد نصرالله رئيس دانشكده - 64 ح، 65، 69، 86، 227، 241، 658 و 687 .
تقي الدين كاشاني - 8 ح، 189 ح، 525 ح، 611 و 480.
تقي الدين كرماني - 239، 240.
تقي الدين اوحدي ( مولف عرفات ) - 697، 698.
تقي زاده - سيد حسن - 686، 687.
ث
ثعالبي - 149، 150، 152، 193، 196، 288 ح، 506.
ثعلب - 289 ح.
ثعلبي - 299.
ثقه الملك ( طاهر بن علي ) - 676، 677.
ثاني مشهدي ( خواجه حسين ) [ 575 - 577 ] ، 690 و 702.
ج
جاحظ ( ابوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب كناني ليثي ) - 5، 68، 71، 72، 76 [ 78 - 81 ]، 127، 144 و 552.
جارالله ( زمخشري ديده شود ).
جاربردي ( فخرالدين احمد بن حسن ) - 313 ح و [ 348 - 349 ].
جامي ( عبدالرحمن بن احمد - نورالدين ) - 71، 99، 100، 209، 211، 310، 320،
339، 341، [ 357 - 360 ]، 391، ( 449 )، 463، 462، 464، 539 ح، 540 ح، 542، ( 577 - 579 )، 633 ح و 668.
جرجاني ( ابوبكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ) - [ 314 - 316 ]، 367 و 383.
جرجاني ( رجوع به ميرسيد شريف شود ).
جرجي زيدان - 114، 150، 169 و 237.
جعفر بن شمس الخلافه ك - 600.
جعفر بن عباس ك - 419، 423.
جعفر صادق عليه السلام ( امام ششم شيعه ) - 199.
جعفر قراچه داغي - ميرزا - 25.
جعفر همداني متخلص به رياض - ميرزا - 86.
جغتاي - 613.
جلال بن خضر بن داود - 242.
جلال الدين اوبهي - 407.
جلال الدين بن شريف حسن ( آل ظفر ) - 348.
جلال الدين خوارزمشاهي - سلطان - 613.
جلال - ملا ( دواني) - 129، 350 و 411.
جلال الدين رومي - 426، 494.
جلال الدين ( سيوطي ) - 183، 329، 333، [ 337 - 341 ]، ( 346 - 348 )، ( 385 - 386 )، 398، 399 و 425.
جلال الدين ابن شريف حسن عباسي ( آل ظفر ) ك - 348.
جلال الدين طهراني - سيد - 364 ح، 512 ح.
جلال الدين قزويني - 333.
جلال محدث ارومي - 399 ح.
جلال همائي - 512 ح.
جلوه - ميرزا - 672.
جمال الدين - 421.
جمال الدين ( ابن هشام ديده شود ).
جمال الدين ( اسدآبادي همداني ايراني افغاني - )
سيد - 135.
سيد انجو - مير - 220.
سيد عبدالرزاق اصفهاني - 9، 445، 632 و 661.
جمال الدين وزير - 466.
جمال قرشي ( ابوالفضل جمال الدين محمد بن خالد قرشي ) - [ 200 - 204 ].
جمال الدين محمد مطرزي - 448.
جمال الدين محمود - 411.
جميل بيك - 337.
جنيدين عوض سالار - ك - 644.
جواد طارمي - شيخ - 136.
جواد عراقي - شيخ - 126.
جوالقي يا جواليقي - 195.
جواهر الكلام - عبد العزيز ( مكرر نام برده شده ).
جوهري ( اسمعيل بن حماد جوهري فارابي ) - 40، 170، 178 ح، 180، 183، [ 192 - 200 ]، 201، 240، 278، 279 و 631 ح.
جوهري سمرقندي - 449 و 450.
جهانگير خان قشقائي - 136.
جهانگيرخان آذربايجاني ( ضيائي ) - ميرزا - 144.
جبان - ابومنصور - 194.
چ
چلبي ( حسن بن محمد شاه فناري ) - 240، 338، 345، 391، [ 402 - 405 ]، 414، 420، 421 و 422.
چنگيزخان - 565 ح.
ح
حاتم طائي - 552.
حاج بن منصور احسائي ك - 20.
حاج ميرزا حسن ( صاحب فارسنامه ) - 206.
حاجب شيرازي - 625.
حاجي باباالطوسي - 308.
حاجي نوري ( محدث نوري - حسين ) - 326.
حافظ اوبهي - 221.
حافظ شيرازي ( شمس الدين محمد ) - 101، 131، 191، 209، 211، 261، 455، 513، [ 579 - 585 ]، 634، 642، 654، 655، 664.
حامد بن برهان غفاري - [ 405 - 406 ]، 408، 413.
حبيب بن اوس ( ابوتمام ) - 167، [ 552 - 554 ].
حبيب الدين محمد خوئي ( شارح نهج البلاغه ) - 136.
حبيب الله بن محمود - 40.
حبيش بن ابراهيم بن محمد التفليسي - [ 247 - 250 ] و ( 250 - 251 ).
الحجاج - 89 ح.
حجه الاسلام رشتي - 74.
حر عاملي ( شيخ حر ) - 103، 104، 140، 272، 342 و 373.
حر بن يزيد رياحي - 266.
حريري ( ابو محمد قاسم بن علي بن عثمان البصري ) - [ 19 - 21 ]، 36، 38، 39،
41، 81، ( 90 - 93 )، 94، 100، 278، 289 ح و 424.
حسان بن ثابت - [ 585 - 586 ].
حسان عجم ( خاقاني ديده شود ).
حسن - حاج - [ 254 - 255 ].
حسن بن ابي نمي بن بركات - ابوعلي - 457 و 458.
حسن بن احمد بلخي ( عنصري ) - 191، 602 و [ 644 - 645 ].
حسن انجوي شيرازي - شاه - 212 ح.
حسن ايلكاني - شيخ - 606.
حسن بيك روملو - 412 و 413.
حسن پاشا بن علاء الدين اسود - [ 371 - 372 ].
حسن جرموزي يماني - 133.
حسن چلبي قنالي زاده - [ 472 - 473 ].
حسن حاندا - حاج شيخ كيا - 665.
حسن خطاط معروف ( معاصر درويش ) - 635.
حسن خان ( امير زين الدين هروي ملك الشعرا ) - 191.
حسن دهلوي - 543، [ 586 - 588 ]، 664.
حسن بن شهيد ثاني عاملي - 273.
حسن ( صاحب فرهنگ ) - 213.
حسن بن صدقه وزير انوشيروان - 90 ح.
حسن بن عبد المجيد واعظ اصفهاني ك - 11، 13.
حسنعلي ميرزا - 671.
حسن بن علي - ابوعلي - 193 ح.
حسن غزنوي - سيد - 261، [ 588 - 590 ].
حسن فنري ( چلبي حسن بن محمد ) - 402 ح.
حسن بن قاسم مرادي - شيخ شمس الدين - 384 ح.
حسن مجتبي عليه السلام - 53، 64، 144 و 212 ح.
حسن بن محمد بن ابي الشحنا - 184.
حسن بن محمد بطليوسي - ابوعلي - 7 ح.
حسن بن محمد البوريني شافعي - 390.
حسن بن محمد بن حسين النيشابوري ( نظام الدين اعرج ) - [ 350 - 352 ].
حسن بن محمد حكمي - 24.
حسن بن محمد زيباري - [ 409 - 410 ].
حسن بن محمد صنعاني - 174 ح.
حسين بن محمد فناري ( چلبي ) - 240، 338، 345، 391، [ 402 - 405 ]، 414، 420، 421، 422.
حسن بن مظفر نيشابوري - 183.
حسن - حاج ميرزا ( مولف فارسنامه ) - 206.
حسين آقاي ملك - حاج - 21.
حسين بن ابراهيم - ابوعبدالله - 87.
حسين بن ابي الحديد - 41 ح.
حسين اصفهاني - ميرزا شاه - 229 ح.
حسين انجو - [ 212 - 217 ].
حسين ايلكاني - سلطان - 606 ، 664.
حسين بايقرا - ( سلطان حسين بايقرا ديده شود ).
حسين بلگرامي حسيني - 165.
حسين ( تاج الدين ) - 408.
حسين جوهري - 690.
حسين بن الهائك - 282 ح.
حسينخان - ميرزا - 26.
حسين خونساري ( آقا حسين ديده شود ).
حسين شهرت ( حكيم الممالك ) - شيخ - 574.
حسين صفوي - مير - ك - 650.
حسين عاملي كركي - شيخ - 29 ح، 132.
حسينعلي خان - 352.
حسين بن علي ( سيد الشهداء عليه السلام ) - 489، 497، 510، 573، 605 و 619.
حسين بن علي بن منصور عائدي - 599 ح.
حسين بن عيسي حسيني تفريشي ك - 634.
حسين بن محمد خشنامي - ابوعلي - 88 ح.
حسين بن حاج محمد كاشاني - 185.
حسين بن ساعد حائري - سيد - 138.
حسين مسرور - 512 ح.
حسين مصري ك - سيد - 74.
حسين بن مفلح - 281.
حسين وفائي - 213 ، 221.
حسين بن يوسف هروي - 147.
حسيني - 623 ح.
حقايقي ( خاقاني شيرواني ديده شود ).
حكمت علي اصغر - 207 ، 262.
حكيم باشي - 263.
حكيم الممالك ( شيخ حسين شهرت ) - 574.
حكيم الملك ( نظام الدين ديده شود ).
الحلونسيم - 184.
حليمي - 254.
حميد الدين جوهري - 610.
حميد الدين عمر بن محمود محمودي مشهور به حميدي بلخي - [ 93 - 95 ].
حميدي ( قاضي حميد الدين ) - 565.
حميدي ( از رجال قرن چهارم ) - 285 ح.
حميد بن افضل الدين حسين - 405.
حيدر ( قطب الدين ) - [ 656 - 657 ].
حيدرعلي - مولوي - 165.
حيدرعلي ك - 338.
حيدر كرار ( رجوع به علي بن ابي طالب ع شود ).
حيدر ميرزاي صفوي - 442.
حيرتي - 440.
خ
خاقاني شرواني ( بديل بن علي ) - 9 ح، 191،
211، 213، 261، 445، [ 463 - 469 ]، 477، ( 502 - 503 )، 543، 554، ( 590 - 591 )، 602 و 632.
خالد بن عبدالله ازهري - [ 309 - 312 ]، ( 313 - 314 ) ، 332، 339.
خالد بن يزيد شيباني - 554.
خالص - 481.
خان خانان ( عبدالرحيم سپهسالار ) - 530 و 638.
خان قلي - 698.
خبري - خپري - خفري - حيري ( ابو الحكيم ) - 154 ح.
خبيصي - 366، 374.
خسته ( رجوع به ولي محمد ميرزا شود ).
خش قدم - 74.
خضر بن داود - 242.
خضر بن عطائالله موصلي - [ 457 - 459 ].
خضري خونساري - 210.
خضري لاري - 210.
خطائي ( نظام الدين عثمان ) - [ 406 - 409 ]، 419، 420.
خطيب بغدادي - 114، 506.
خطيب رستم مولوي - 265 ح.
خطيب قزويني ( جلال الدين محمد بن عبد الرحمن ) - 416، 432.
خفاجي ( شهاب الدين خفاجي ) - 239.
خلاق المعاني ( كمال الدين اسمعيل ديده شود ).
خليفه زمخشري ( مطرزي ديده شود ).
خليل - صوفي - 704.
خليل ( مولف كتاب العين ) - 167.
خليل بن احمد - 290، 437.
خليل بن ايبك ( صلاح الدين صفدي ) - 7، 376 و 553 ج.
خليل قزويني - ملا - 373، 374.
خواجه بيك - 499.
خواجه جهان ( نجم الدين محمود بن محمد گيلاني ). [ 99، 102 ].
خواجه مرشد پسر خواجه ميرك شيرازي - 533 ح.
خواجه ميرك شيرازي - 533 ح.
خواجو كرماني ( كمال الدين ابو العطا محمود بن علي كرماني ) - 191، 261، 455، [ 512 - 516 ].
خوارزمشاه - 555.
خوارزمي ( ابوبكر ) - 88.
خوشگو مولف سفينه خوشگو [ 473 - 475 ] ( در بسياري از صفحات نام وي نيز برده شده است ).
خيام - 582.
د
داود ( محمد داود ابن ميرزا عبدالله ) - [ 595 - 598 ].
داود خان وزير لشكر - ميرزا - 66، 620.
داود بن نصير طائي - 552.
دبستاني كرماني - 66.
دبير ( اسمعيل ) - 55.
درويش اشرف - 71.
درويش ( عبد المجيد ) - 453، [ 635 - 636 ]، و 703.
درويش بن مظفر - 130.
درويش يوسف سنان - 550.
دري شوشتري ( جامع تذكره خوشگو ) - 473، 475.
دساسي ( سلوستر ) - مستشرق - 92 و 304.
دشتي - ( جامي ديده شود ).
دشتي - علي - 358 ح.
دعبل خزاعي - 427.
دقيقي - 261، 602، 657.
دلشاد خاتون - 606.
دماميني ( بدرالدين محمد بن ابي بكر مخذومي ) - [ 375 - 378 ]، 379.
دميري ( صاحب حيات الحيوان ) - 79، 376.
دواني ( ملا جلال ) - 129، 350 و 411.
دوست علي ابن قنبر - ك - 476.
دولتشاه ابن علاء الدين بختشاه سمرقندي - [ 475 - 477 ] ( گذشته از اينجا در بيشتر از صفحات نام وي برده شده ).
دهخدا ( علي اكبر ) - 294، 603 - 687.
ذ
ذاكر حسين هندي دهلوي - سيد - 137.
ذو الرمه ( ابو الحرث غيلان بن عقبه بن مسعود ) - 201، [ 598 - 600 ].
ذوالفقار - سيد - 477.
ذو القرنين - 105 ح.
ذو اللسانين = نطنزي (بديع الزمان ابوعبدالله حسين بن ابراهيم ) - [ 176 - 180 ] .
ذوالمنقبتين ( سيد رضي ديده شود ).
ذهبي ( مولف ميزان الاعتدال ) - 114، 303، 331
ر
رازي - سيد - 121.
رازي شاعر - 650.
راشدي - 645.
رافعي نيشابوري - 685.
راوي گروسي بايندري ( محمد ملقب بفاضل ) - [ 459 - 461 ] ( گذشته از اينجا مكرر نام او برده شده ).
رجب برسي - شيخ - 139.
رجب بن محب علي شاملو - ك - 268، 647.
رشيد الدين ( صدر اعظم بوده ) - 661.
رشيد ( خواجه غياث الدين رشيد ) - 214.
رشيد الدين ( وطواط ) - 21، 22 ح، 70، 71، 93، 261، 438، [ 439 - 440 ]، 554 و ( 600 - 601 ).
رشيدي شاعر - 602.
رضا زاده شفق - دكتر - 13.
رضا شفاء تبريزي - ملا - 224.
رضا قليخان هدايت - ك - 613 و 651 ( بسيار نام وي در اين كتاب برده شده و چندين نسخه از اين فهرست شامل خط وي است ).
رضي - سيد رضي - رضي ذوالحسبين - رضي موسوي - ابوالحسن موسوي - 44، 47، 58، 62
، 76، [ 113 - 159 ] ( مخصوصا در ص 149 - 154 ) و 601.
رضي استرابادي ( نجم الائمه رضي الدين محمد بن حسن ) - 42، 324، 326، 356، [ 361، 363 ]، 366.
رضي الدين خوارزمي - 373 ح.
رضي الدين خشاب - 21، 22 ح.
رضي كتابدار - 500.
رضي الدين ( محمد بن محمد شفيع طباطبائي ) - [ 450 - 451 ].
رضيه حدائق - 528.
رفيعا نائيني - ميرزا ( محمد بن سيد حيدر ) - 317.
رفيع الدين لنباني - 9 و 603.
رفيع الدين ( محمد بن ملافتح الله قزويني ) واعظ - 317.
رفيع الدين محمد بن فرج گيلاني - 133.
ركن الدوله - 485.
ركن الدين ( ابو محمد يحيي ) - 351.
ركن الدين استرابادي ( حسن بن محمد ابن شرفشاه علوي حسيني ) - 328 و [ 363 - 366 ].
ركن الدين ( اوحدي مراغي ) - [ 486 - 489 ].
ركن الدين ( محمد بن علي استرابادي ) - 365.
رودكي ( جعفر بن محمد - ابو عبدالله ) - 221، [ 602 - 604 ]، 658.
رونق عليشاه - 490، 491.
رونقي همداني - 639.
رئيس خراسان ( ابوالقاسم علي بن جعفر بن حسين قدامه ) - 555 و 556.
ريموندوس - 313.
ز
زال بيك ( قورچي خاصه ) - 268، 648.
زال بيك ( يوزباشي ) - 647.
زبير - 62.
زجاجي ( ابوالقاسم عبدالرحمن ابن اسحق ) - 315.
زردشت - 259 ح.
زراتشت بهرام - 259.
زري = زيور ( محمد صادق ) - 455.
زكريا - پيغمبر - حضرت - 454.
زكي بن مويد ( جد نظامي است ) - 525 ح.
زليخا - 641.
زمخشري ( جارالله - ابوالقاسم ) - 9، 10 [ 11 - 14 ]، 39، 90، 127، 299، 313، 343، 356، ( 397، 398 )، 400 و ( 414 ).
زوزني ( ابوعبدالله حسين بن احمد ) - [ 282 - 285 ].
زهري - 288.
زيد الاسود - 212 ح.
زينب - ك ( بنت مقصود علي ) - 619.
زينتي سكزي - 645.
زين الدين خوافي - شيخ - 581.
زين الدين علي نقي كمره اي - [ 641 - 642 ].
زين الدين قاسم ابن قطلوبغا - 82.
زين الدين محمد بن شمس الدين ابي بكر رازي حنفي - [ 278 - 279 ].
زين الدين مغربي زواري - 197.
زين الدين نسيمي بن صالح - 242.
زين العابدين اصفهاني ك - 81.
زين العابدين حاج ميرزا ( امام جمعه تهران ) - 55، 670.
زين العابدين خان ( حسام الملك ) - 141.
زين العباد شريف ك - 545.
زين بن الكتاني - 333.
س
ساماني ( محمد حسن بن قاآني ) - 96 ح.
سام ميرزا پسر شاه اسمعيل - [ 461 - 463 ].
سجاعي - 334.
سجاوندي - 350.
سجزي - 296.
سحاب ( ابو القاسم ) - 55.
سحاب ( سيد محمد بن هاتف اصفهاني ) - 461، [ 604 - 606 ].
سخاوي - 233، 234، 236، 383، 402 ح.
سراج الدين ارموي - 580 ح.
سروري كاشاني ( محمد قاسم بن حاج محمد ) - 177، 213، 217، [ 219 - 224 ]، 229 و 230.
سروري ( مصطفي ابن شعبان ) - 220 ح.
سروش شمس الشعرا - 96، 97.
سعد بن احمد ميداني - 296.
سعد الله بردعي - 318 ح.
سعد الله چلبي - 240، 345.
سعدالله بن طبلاوي - 318 ح.
سعدالله مستقيم زاده - 249.
سعد مفتي 242.
سعد الملك ( مسعود بن اسعد ) - 610.
سعد بن نصير غزنوي - 213.
سعد وراويني - 94.
سعدي مصلح الدين شيرازي - 67، 101، 131، 191، 209، 211، 261، 429، 453، 517، 563 و 625.
سعدي افندي - 239.
سعد بن علي وراق ( ابو المعالي ديده شود ).
سعيد بن محمد ابراهيم رازي ك - 417.
سعيد نفيسي - 220، 494 ح، 512 ح، 602، 603 و 604.
سعيد بن هبه الله ( قطب راوندي ديده شود ).
سعيدي - 366.
سكاكي ( بابافغاني نيز ديده شود ) - 49، 6
سكاكي - صاحب مفتاح ( يوسف - سراج الدين ابو يعقوب ) - 415، 416، 431، 580.
سكوت ( ابوالقاسم ) - 510.
سلطان احمد ثالث - 250.
سلطان احمد خان - 147، 461.
سلطان اويس ايلكاني - 21، 22، 23، 438، 606 و 607.
سلطان بيگم بنت سلطان سليمان - 541.
سلطان حسين ابن سلطان اويس ايلكاني - 606 و 664.
سلطان حسين ميرزا بايقرا - 159، 160، 476، 538، 539 ح، 569، 577، 578، 581، 592، 689، 691، 692.
سلطان سليم خان - 129، 255.
سلطان سليمان - 425.
سلطان سليمان ابن سلطان سليم - 541.
سلطان العلماء ( خليفه السلطان ) - 48.
سلطان علي خليفه - 702 ح.
سلطان علي مشهدي - 2.
سلطان فرخ - 461.
سلطان محمد پادشاه دكن - 99.
سلطان محمد ( پدر سلطان بايزيد ) - 402.
سلطان محمد ( برادر سلطان سنجر ) - 295.
سلطان محمد ( پسر شاه طهماسب ) - 484.
سلطان محمد ( پسر فتحعليشاه ملقب به سيف - الدوله متخلص بسلطان ) - [ 477 - 479 ].
سلطان محمود بن غلامعلي طبسي - 46، 132.
سلطان مراد ثالث - 472.
سلطان مراد ابن سلطان محمد - 472.
سلطاني بهبهاني نماينده مجلس - 233.
سلمان ساوجي ( سلمان بن علائالدين محمود ساوجي جمال الدين ) - 101، 191، 209، [ 606 - 608 ].
سلمان فارسي - 610 ح.
سلوستردساسي ( مستشرق ) - 92 و 304.
سليمان بن ابراهيم علوي ( نفيس الدين ) - 235.
سليمان بن ابي سليمان ( ابو ايوب موراني ) - 419.
سليمان بيدگلي كاشاني ( صباحي ) - 461، 703.
سليمان بن محمد خان قاجار - ك 619.
سليمان بن محمد زهراوي - 7.
سمعاني - 176 ح، 603.
سنائي حكيم ( ابو المجد مجدود بن آدم غزنوي ) - 191، 466، [ 493 - 500 ] ، 588 ، ( 608 - 610 )، 672، 677 و 680.
سنجر سلجوقي - سلطان - 94، 295، 555، 556، 565، 610، 636 و 680.
سنجري خراساني - 295، 296.
سنگلاخ - ميرزاي سنگلاخ - 2.
سودي - 372.
سوزني ( محمد بن علي يا ابوبكر ابن اسلاني يا السلماني ) - 191، 602، [ 609 - 611 ].
سهيلي خوانساري - 649، 677.
سيبويه نحوي - 83، 270، 306، 373، 383.
سيد رضي ( محمد بن حسين موسوي شريف رضي رضي ديده شود ).
سيد مرتضي ( علي بن طاهر علم لهدي ديده شود ).
سيد الشهدا ( حسين بن علي عليه السلام ديده شود ).
سيرافي - 193، 383.
سيف الدوله آل حمدان - 669.
سيف الدين - خواجه - 689 ح.
سيف الدين اعرج ( سيف اسفرنگ ) - [ 612 - 614 ].
سيف الملك محمود - امير - 516.
سيف الملك ( عباسقليخان نوري ) - 11، 13 و 89.
سيواك ( محمد بن علي ) - 444.
سيوطي ( جلال الدين - عبد الرحمن ) - 183، 329، 333، [ 337 - 341 ]، ( 346 - 348 )، ( 385 - 386 )، 398، 399 و 425.
ش
شادان ( مهراج ) - [ 614 - 616 ].
شارح مقامات ( شريشي ديده شود ).
شافعي - امام - 299، 333، 456، 497 ح.
شامي - 209.
شاه ابدالان ( قطب الدين حيدر ) - [ 656 - 657 ].
شاه ابواسحق ( ابو اسحق شيرازي ) - 153، 233، 513، 515، 580، 581.
شاه اسمعيل صفوي - 129، 229 ح، 461، 462، 543.
شاه جهان - 217 ح، 293، 628، 660.
شاه داعي الله - 581.
شاهدي - 254.
شاهرخ ( پسرامير تيمور ) - 73، 653، 667 ح.
شاه سلطانحسين صفوي - 33، 105، 107، 110، 146، 239، 317، 596، 700.
شاه سليمان صفري - 130، 133، 573، 700.
شاه شجاع - 367، 581.
شاه صفي - 210، 562.
شاه طهماسب صفوي - 69، 129، 189 ح، 190، 229، 231، 461، 484، 535، 618، 702.
شاه طهماسب گيلاني - 190 ح.
شاه عباس اول - 131، 147، 220، 222، 389، 434، 451، 562، 573، 611، 702.
شاه عباس دوم - 450، 562، 622، 699.
شاه قلي - 229.
شاه محمود ( معاصر اولاد شيخ اويس ) - 606.
شاه محمود بهمني - 581.
شاه منصور بن شاه شجاع آل مظفر - 234، 438، 581.
شاه نعمت الله ولي - 511، 581.
شبر ( سيد عبد الله ) - 133.
شبلي نعمان - 622.
شرف رامي ( حسن بن محمد رامي تبريزي ) - [ 437 - 439 ]، 478.
شرف شفروه ( شرف الدين عبد المومن بن هبه الله مغربي اصفهاني ) - [ 8 - 11 ].
شرف الدين علي يزدي - 543 ح، 698.
شرف الدين عيسي بن ملك العادل ابي بكر - 383.
شرف الدين فضل الله ( شفروه ) - 8 ح.
شريشي ( ابوالعباس احمد بن عبد المومن ) - [ 36 - 38 ].
شريف اجل ( سيد رضي رجوع شود ).
شريف تبريزي - [ 618 - 619 ]، 666.
شريف تقي ( ابن عتيق ) - 458.
شريف رضي ( سيد رضي - محمد بن حسين موسوي ) - 44، 47، 58، 62، 76، [ 113 - 159 ] و 601.
شريف العلماء - 450.
شفاء تبريزي ( ملا رضاي قاضي عسگر ) - 224.
شفيعا - 635.
شفيع شيرازي - حاج ميرزا - 165.
شقوره يا شفروه ( شرف شفروه ديده شود ).
شمس فخري - 220، 222.
شمس الدين محمد بن حسن نواجي - [ 72 - 74 ].
شمس الدين محمد بن شيخ زين الدين - 318 ح.
شمس الدين محمد بن صائن - 515.
شمس الدين محمد بن مراد - 44، 130.
شمس الدين معزي - 432.
شمس منشي نخجواني ( محمد بن هندو شاه ) - [ 21 - 24 ]، 177 ح، 214 و 265.
شمس العلماء گرگاني - 241.
شمني - 192 ح و [ 380 - 382 ].
شهاب اصفهاني ( نصرالله - ميرزا ) - [ 619 - 620 ].
شهاب الدين سهروردي - 661.
شهاب الدين ( رجوع به احمد بن محمد حجازي شود ).
شهاب الدين ( صدر اعظم بوده ) - 661.
شهاب الدين احمد بن محمد حجازي - شيخ - 37.
شهاب الدين احمد منلا زاده سمرقندي خطابي - 407.
شهاب الدين حكيم كرماني - امير - 191.
شهابي - محمود ( استاد دانشكده ) - 69.
شهرت ( شيخ حسين حكيم الممالك ) - 574.
شهيد ثاني - 206 ح، 273.
شهيد ثالث ( محمدتقي قزويني ) - 135.
شهرستاني ( مولف ملل و نحل ) - 78.
شهرستاني ( سيد هبه الدين ) - 58، 74، 115، 117، 118، 120، 122، 123، 124، 133 ، 137، 138، 139، 146.
شيخ الاسلام - 419، 421، 422.
شيخ الاسلام اصفهان - 642.
شيخ زاده ( عاشق ) - 213.
شيخ طوسي ( محمد بن حسن ) - 76، 120، 123، 273.
شيخ عراقي - 29.
شيخ علي ميرزا - 472.
شيخ مفيد ( محمد بن نعمان ) - 151، 585.
شيرين - 456.
ص
صاحب جواهر ( شيخ محمد حسن ) - 33، 149.
صاحب حدائق = صاحب لولو ( شيخ يوسف بحريني ) - 33، 34، 43، 44، 52.
صاحب ديوان الادب ( اسحق بن ابراهيم فارابي ديده شود ).
صاحب رياض ( سيد علي ) - 224، 225.
صاحب رياض العلماء - 130، 138.
صاحب الزنج - 57.
صاحب ابن عباد - 87، 286، 288 ح.
صاحب علي آبادي ( ميرزا محمد تقي ) - 262.
[ 624 - 625 ].
صاحب مدارك ( سيد محمد ) - 42، 411.
صاحب معالم ( شيخ حسن ) - 411.
حضرت صادق ع ( امام ششم شيعه ) - 491 ح.
صادق بن امين ك - 421.
صادق انصاري - 189 ح.
صالح بن سعيد بحراني ك - 17.
صالح قزويني سيد - [ 620 - 621.
صالح مازندراني - ملا - 352.
صالحي خراساني - ك - 541.
صائب ميرزا محمدعلي ابن ميرزا عبدالرحيم تبريزي - [ 622، 624 ]، 659، 660.
صبا ( فتحعليخان ملك الشعرا ) - 261، 362، 468، 605، [ 626 - 627 ].
صباحي - 461 و 703.
صدر الافاضل ( قاسم بن حسين خوارزمي ) - 383.
صدرالدين علي ( عليخان كبير - سيد ديده شود ).
صدرالدين يميني شيخ - 653.
صدرالدين عمر خجندي - 661.
صدرالدين قونوي ( صدر المحققين ) - 131، 430.
صدر الدين محمد تبريزي ( نائب الصدر ) - [ 224 - 225 ].
صدرالدين محمد سالكدهي - ك - 202.
صدرالدين محمد شيرازي ( ملاصدرا ) - 243.
صدرالدين مكرم بن يحيي ك - 197.
صدر الممالك - 188.
صدرالممالك ( امير محمد صالح رضوي ) - 480.
صدوق ( محمد بن علي بن بابويه ) - 266، 286.
صفدي ( صلاح الدين خليل بن ابيك ) - 7، 376 و 553 ح.
صفي الدين اردبيلي - شيخ - 653.
صفي حلي - 373.
صفي الدين طريحي - 272، 274.
صفي الدين علاء بن صفي الدين علي بسطامي - 450.
صفي الدين محمود بن ابي بكر ارموي - 301.
صلاح الدين پادشاه مصر - 504.
صلاح الدين خليل بن ابيك ( صفدي ) - 7، 376، 553 ح.
صلاح الدين يوسف - 505.
صنعان - شيخ ك - 48.
صنعاني ( شارح نهج البلاغه ) - 138.
صوفي خليل - 704.
صهبا ( محمدتقي ) - [ 627 ]، 679، 702.
صيرفي - خواجه عبدالله - 85 ح.
ض
ضرار بن خطاب - 585.
ضميري - 213.
ضيائالدين نصرالله ( ابن اثير ) - 42، 299.
ضيائالدين يوسف بن خواجه اصيل الدين بن خواجه نصير الدين طوسي - خواجه - 487.
ط
طالب آملي - [ 628 ].
طالع هروي ( ايماني ) - [ 160 - 161 ]، 267.
طاها بن خزام ك - 552.
طاهر بن محمد الفاريابي ( ظهير فاريابي ) - 101، 191، 211، 613 و [ 631 - 635 ].
طاهر بن علي ( ثقه الملك ) - 676، 677.
الطائع خليفه عباسي - 150.
طبري - 57.
طريحي - شيخ - 154، 192 ح، [ 272 - 278 ].
طرماح - 157.
طغانشاه بن ارسلان - 557، 558.
طغانشاه ابن مويد - 558، 610، 632، 673.
طغرل بن ارسلان سلجوقي - 528.
طغرل بن ملكشاه - 9.
طمغاج خان ( جلال الدين ابراهيم بن حسين ) - 610 ح.
طمغاج خان ( مسعود بن حسين ) - 610.
طلحه - 62.
طوفان هزار جريبي ( ميرزا طيب ) - [ 629 - 630 ].
ظ
ظهوري ترشيزي ( نورالدين محمد ) - [ 630 - 631 ].
ظهير الدين مرعشي - 251 ح.
ظهير فاريابي - 101، 191، 211، 613، [ 631 - 635 ].
ظهير = قاضي - 213.
ع
عادل - [ 68 - 71 ]، 103، 104.
عادل ( از شعراي خراسان ) - 69.
عادل ( پادشاه لار ) - 69.
عادلشاه - 631.
عادل بن علي - 69.
عادل بن مراد اردستاني - 69.
عارف تبريزي اصفهاني ك - 623.
عاشق اصفهاني - 470.
عاشق - 679.
عاصمي - 356.
عالم اهل المشرق ( مير سيد شريف جرجاني است ) - 367.
عالم رباني ( ابن ميثم ديده شود ).
عالم گير - 217.
عاملي ( شيخ حرعاملي ديده شود ).
عالمي - 213.
عباس قمي = حاج شيخ - 146.
عباس ميرزا نائب السلطنه - 174، 175، 224، 225، 500.
عباس بن نجف ك - 418.
عباسقلي نوري ( سيف الملك ) - 11، 13، 89.
عباسي بدرالدين ( زين الدين ) ابوالفتح عبد الرحيم ابن عبد الرحمن احمد شريف قاهري اسلامبولي - [ 424 - 426 ] .
عبد الباسط ابن خليل حنفي = شيخ - 240، 242.
عبد الباقي صوفي ملقب به دانشمند - 69، 131 و 132.
عبدالباقي نهاوندي - 638.
عبد الجامع بن عمران بن ربيع - 636.
عبد الجبار شيعي = قاضي - 128.
عبد الجليل بن حسن ك - 371.
عبد الجليل نصيري = ميرزا - 267.
عبد الحجه ايرواني = سيد - 107.
عبدالحسين اصفهاني ك - 164.
عبدالحسين حلي ك - 151، 152 ح، 153، 154.
عبدالحسين ( ذو الرياستين ) نعمه اللهي شيرازي -حاج ميرزا - 131، 509 ح، 510.
عبد الحسين طريحي - شيخ - 620.
عبدالحسين ( فيض علي شاه ) - ميرزا - 489.
عبدالحكيم سيالكوتي - 324.
عبدالحي بن عماد ( مولف شذرات الذهب ) - 114.
عبد الخالق ( پدر بيدل هندي ) - 571.
عبد الرحمن ( جامي ديده شود ).
عبدالرحمن بن اسحق الزجاجي - ابوالقاسم - 7.
عبدالرحمن ( سيوطي ديده شود ).
عبد الرحمن بن عبدالعزيز - شيخ - 240.
عبدالرحمن بن علي الاماس - 240.
عبدالرحمن بن عيسي - 196.
عبدالرحيم بهاري - شيخ - 213.
عبدالرحيم خلخالي - سيد - 131.
عبدالرحيم سوربهاري - 227.
عبدالرحيم ابن عبد الكريم صفي پوري - 240.
عبدالرحيم ابن علي بن حسن لخمي ميساني عسقلاني مصري ( قاضي فاضل ) - 506.
عبدالرحيم بن فيروزآبادي - 237.
عبدالرحيم هندي - شيخ - 163 ح.
عبد الروف مناوي - تاج الدين - 238.
عبد الرزاق بن شيخ داود - 389.
عبدالرزاق غوطي - 41 ح، 42 و 46.
عبدالرزاق كاشاني - ملا - 350.
عبدالرزاق بن محمد اليميني ك - 242.
عبد الرزاق الويري ك - 253.
عبد الرسولي - 590.
عبد الرشيد ديلمي خطاط معروف ك - 499 و 649.
عبد الرشيد بن عبد الغفور حسن مدني تتوي [ 217 - 219 ] ، ( 293 - 294 ).
عبد الرضا بن محمد مبارك موسوي - 291.
عبدالسلام احمد القويسني - شيخ - 145.
عبد الصانع ابن حاج علي خونساري - 392.
عبد الصمد بن حسين عاملي - 390.
عبد العالي كركي - شيخ - 129، 358.
عبد العزيز پادشاه بخارا - 573.
عبد العزيز پادشاه عثماني - سلطان - 26، 28.
عبد العزيز جواهر الكلام - 389، 390.
عبد العزيز حلي - 238.
عبد العزيز ابن عمر - 170.
عبد العزيز فرغلي انصاري - شيخ - 356.
عبد العلي بن ملاعلي ك - 386.
عبد الغافر - 282.
عبد الغفار - 448.
عبد الغفار تويسركاني ك - 142.
عبد الغفار بن عبد الكريم قزويني - 348.
عبد الغفور لاري - ملا - [ 323 - 324 ].
عبد القادر بيدل - [ 571 - 572 ].
عبد القادر - شيخ - 236.
عبد القادر بن محمد شريف مكي ك - 54.
عبد القاهر نحوي جرجاني - شيخ - [ 314 - 316 ] و ( 387 و 388 ).
عبد الكريم حلبي ك - 198.
عبد الكريم سعادت - شيخ 148.
عبدالكريم بن عطاء الله اسكندري - 171.
عبدالكريم ابن ميرزا محمد سعيد اردستاني ك - 156.
عبد الكريم بن محمد يحيي قزويني - 77، [ 105 - 112 ] ، 143، 146.
عبدالكريم بن معصوم ك - 49.
عبد الله ( از دوستان و معاصرين طوفان ) - 629.
عبدالله - ميرزا - 595.
عبدالله بن احمد مكي = جمال الدين يا عفيف الدين - 357 ح.
عبدالله انصاري - خواجه - 359.
عبدالله بهبهاني - حاج سيد - 148.
عبدالله بيك ( جراح باشي نظام ) - 105.
عبدالله خونساري ك - 402.
عبدالله بن شاه منصور قزويني طوسي - 342.
عبدالله شبر - سيد - 134، 274.
عبدالله بن شرف الدين حسن پادشاه يمن - 239.
عبدالله بن شريك - 62.
عبدالله شوشتري - ملا - 412.
عبدالله بن عبد الجليل ك - 448.
عبدالله بن عبدالرضا - 291.
عبدالله ابن عبد العلي جزائري ك - 421.
عبيد الله عبيدي - 313.
عبدالله بن غلامعلي آل محسن - 232.
عبدالله كردي حسيني - ملا - 410.
عبدالله بن محب الدين ابن شحنه - 433.
عبدالله المحمديه ك - 92.
عبدالله بن المدي حوالي حميدي - 239.
عبدالله منشي طبري ك - 459.
عبدالله بن محمد بن احمد حسيني = سيد جمال الدين نقره كار - [ 369 - 371 ].
عبدالله ميرزا - 624.
عبدالله بن نورالدين بن نعمه الله - سيد - 325.
عبدالله نيشابوري - 213.
عبدالله يافعي - شيخ - 193 ح.
عبدالله يزدي - ملا - 406، 408 [ 411 - 413 ].
عبد اللطيف - ميرزا - 667.
عبداللطيف تستري - سيد - 452.
عبد اللطيف بن عبد الله كبير - [ 226 - 229 ].
عبد المجيد درويش - 453 [ 635 - 636 ]، 703.
عبد المحسن صوري - 549.
عبدالمحمد همداني - 472.
عبد الملك ( اصمعي ) - 599.
عبد الملك برهاني - ( پدر معزي ) - 680.
عبد الملك بن مروان - 288.
عبد المطلب كاشاني - ميرزا - [ 261 - 263 ].
عبد المنعم جرجاوي - 334.
عبد الواحد ( عالم عصر صفوي ) - 71.
عبد الواسط بلقيني - 239.
عبد الواسع جبلي - 191 [ 636 - 637 ].
عبد الوهاب مشتهر بواعظ ملكي اصفهاني ك - 17.
عبد الوهاب بن علي استرابادي حسيني - [ 415 - 416 ].
عبد الوهاب بن وجيه الدين ( عفيف الدين ) - 243.
عثمان بن عفان ( رض ) - 585.
عثمان بن محمد غزنوي - مختاري - [ 672 - 674 ].
عذري ( اسحق بيگ ) - 453 و [ 469 - 472 ].
عربشاه ابن محمد حسيني استادي ك - 583.
عرفي شيرازي سيد محمد بن خواجه زين الدين - 524، [ 637 - 641 ].
عز الدوله عبد الصمد ميرزا - 141.
عز الدين آملي - [ 57 - 60 ]، 64 ح، 129.
عز الدين ( ابن اثير ) - 298 و 299.
عز الدين زنجاني - 345.
عزالدين عبد الوهاب بن ابراهيم زنجاني - [ 312 - 313 ].
عز الدين مسعود پاشا ابن سلطان نورالدين ارسلان شاه ابن مسعود صاحب موصل 526 ح 530.
عزالدين موسك صلاحي - امير - 330.
عزيز الرحمن - 217 ح، 218.
عسجدي - 645.
عصام الدين اسفرايني ( ابراهيم بن محمد ديده شود )
عصمت - 366.
عضد الدين ايجي ( قاضي عضد ) - 91، 321، 348، 367.
عضد الدوله ديلمي - 212 ح، 669، 673.
عضد الدوله شيرزاد - 673 ح.
عطار - 131، 493.
عطائي - 323.
عفيف الدين ( عبد الوهاب بن وجه الدين بربهي ) - 841.
عكبري - 278.
علائالدين جويني ( عطا ملك ) - 51، 52.
علاء الدوله - 667.
علائالدوله سمناني - 515 و 607.
علائالدوله محمد خان - 673.
علائالدين علي - 606.
علائالدين عليشاه - 517.
علائالدين فيروزشاه - 587.
علائالدين قاضي ( مولف تاريخ حلب ) - 433.
علائالدين كرپ ارسلان - 529.
علائالدين گلستانه ( علائالدوله بن محمد بن - الامير شاه ابوتراب ) حسيني - [ 60 - 63 ]، 115، 133، 156، 157.
علائالدين محمد بن تكش بن ارسلان - 612، 613.
علائالدين محمد خلجي - 587.
علائالدين محمد شاه بلخي - 518.
علائالدين محمد شاه هندي - 519.
علاء قونوي - 333.
علاء الملك محمود خان طباطبائي تبريزي - 361.
علامه حلي ( حسن بن مطهر ) - 53، 126، 196، 273.
علامه شيرازي ( محمود بن مسعود - قطب الدين ديده شود ).
علامه مجلسي ( محمد باقر بن محمد تقي ) - 55، 74، 121، 134، 141، 325، 426.
علم الدين قاسم بن احمد اندلسي - [ 382 - 384 ] .
علم الهدي بن صفي ك - 291.
علم الهدي پسر فيض - 76.
علوي ( احمد بن خضر اسكوبي ) - 260.
علي بن ابي طالب عليه السلام - 7 ح، 14، 42، 43، 44، 45، 47، 49، 52، 53،58،
64، 67، 69، 71، 74، 75، 76، 80، 81، 102، 104، 106، 110، 112، 113، 115، 119،
122، 138، 155، 156، 206، 266، 273، 333، 342، 358، 361، 440، 447، 514ح ،544،
552، 555، 556، 557، 585، 590، 613، 615، 621، 624، 647، 666 و 675.
علي بن الحسين زين العابدين ع - 199.
علي بن موسي الرضا ع - 57 ح، 121، 126، 123، 142، 273، 342، 480، 621، 649، 650 و 693.
علي - شيخ - 17.
علي آقاي ايرواني - حاج سيد - 107.
علي بن ابراهيم - 128.
علي بن ابراهيم قطان - 290.
علي بن احمد حسيني ك - 159.
علي بن احمد ( سيد عليخان كبير ديده شود ).
علي بن احمد الساوي - 290.
علي بن احمد سينكي رازي ك - 403.
علي بن محمد استرابادي ( رجوع به ميرسيد شريف شود ).
علي بن محمد استرابادي الفنجكردي - 447.
علي بن محمد استرابادي مهابادي - ابو الحسن - 125.
علي بن محمد استرابادي الهيتي - 240.
علي بن اسحق پدر انوري ( انوري ديده شود ).
علي اصغر ك - 454.
علي اكبر مولف ميزان البلاغه - [ 434 - 435 ].
علي اكبر ك - 336.
علي اكبر - ميرزا - 165.
علي اكبر تبريزي - 693.
علي اكبر دهخدا - 294، 603، 687.
علي اكبر نهاوندي - 121.
عليجان بن حيدرعلي ك - 567.
علي بن جعفر بن حسين قدامه موسوي - ابوالقاسم مجدالدين - 555، 556.
علي بن حسام الدين هندي مشهور به متقي - شيخ - 301.
علي حسن - سيد ( مولف صبح روشن ) - 219.
علي بن حسن زواري - 64 ح، 129.
علي بن حسن كزازي ك - 339.
علي بن حمزه اصفهاني - 553.
علي بن حمزه بن عماره بن حمزه اصفهاني - 553 ح.
عليخان زنگنه - شيخ - 700.
عليخان ژنرال - 28.
عليخان كبير - سيد ( علي بن احمد نظام الدين ) - 103، [ 204 - 209 ]، (353 -
354 )، 355، 381 ك، ( 401 - 402 ) - 411 ك و 428.
علي خيرآبادي - منشي - امام - 165.
علي بن سلطان هروي - ملا - 239.
علي بن سليمان بحراني 52.
علي سهل بن شيخ ابواسحق - 513.
علي شيرازي - ميرزا - 239.
علي شيرازي ( متخلص به نياز ) - 165.
علي بن طاهر ( سيد مرتضي علم الهدي ) - 42، 76، 114، 119، 120، 121، 151، 265.
علي بن عبد العالي كركي - 281.
علي بن فضل الله حسيني راوندي - سيد - 103، 144.
علي قاري استرابادي - عماد الدين - 129.
علي قلي خان گروسي - 474.
علي قليخان واله - 603 و 650.
علي كلا - شيخ - 581.
علي محمد باب - ميرزا - 135.
علي محمد تاجر دهشتي - حاج ميرزا - 421 ح.
علي بن محمد رضائي رومي - 507.
علي محمد حكمي اصفهاني - ميرزا - 439، 449.
علي بن محمد بن الفرات - ابو الحسن - 117 متن و ح.
علي بن محمد بن ليثي واسطي - [ 74 - 75 ]، 146.
علي بن مطرز - 39.
علي بن محمد معصوم حسيني فاسي - 239.
علي ابن محمد ناشري - قاضي - 235.
علي مشتاق - سيد - 627.
علي بن ناصر - 139.
علي بن ناصر غزنوي ( برهان الدين ) - ابوالحسن - 498.
علي قائني ك - 72.
علي بن نظام ك - 583.
علي نقي بن اسمعيل موسوي ك - 418.
علينقي كمره اي ( زين الدين ) - [ 641 - 642 ].
علي نقي بن بهرام ك - 334.
علي نقي ( مونمن ديوان ) - 499.
علي نيك پي - 213.
علي واعظ تبريزي - حاج ملا - 111، 124.
علي همداني - سيد - 131.
علي بن يوسف قفطي - 195.
علي بن يونس عامل نباطي - 281.
عماد خطاط معروف - مير - [ 2 - 4 ]، 417.
عماد خوئي ( نظام الملك ثاني ) - 530 ح.
عماد الدين كاشي - 242.
عماد فقيه - 191، [ 642 - 644 ].
عماد كاتب اصفهاني ( ابوعبدالله عماد الدين محمد بن محمد بن حامد بن محمد ) - 91، [ 504 - 509 ] و 546.
عمادي - 191، 261.
عمر بن بحرين محبوب ( جاحظ ديده شود ).
عمر بن بهاء الدين بشيطي ك - 378.
عمر بن خطاب رض - 118.
عمر ابن سيد عزيز - سيد - 547.
عمرو بن عاص - 585.
عميد الدين فارسي - 661.
عندليب ( محمد حسين پسر ملك الشعرا صبا ) - 262.
عنصري ابوالقاسم حسن بن احمد بلخي - 191، 602 و [ 644 - 645 ].
عوفي - 169، 170، 463.
عهدي بن شمس البغدادي - 249.
عيسي بن عبد الكريم گجراتي - ابو الروح - 239.
عيسي بن محمد صفدي - 301.
عيسي پيغمبر عليه السلام - حضرت - 454.
عيسي - قاضي - 704.
عيسي بن هشام - 86، 89، 90.
غ
غالب دهلوي ( اسد الله ) - 163.
غزالي - 554 ح.
غضائري - 645.
غفور - 321.
غلام قادر - مولوي - 165.
غنيم بيك اوزبك - 702.
غياث الدين ( ممدوح وحشي ) - 698.
غياث الدين محمد رشيدي ( وزير ) - 21، 22، 445، 514.
غياث الدين رشيد - خواجه ( رشيد ) - 214.
غياث الدين محمد ( پدر ثنائي ) - 575.
غياث الدين بن محمد حسني حسيني - 41.
غياث الدين منصور دشتكي شيرازي - 41، 205.
غيرتي شيرازي - 638.
ف
فارس بن زكريا - 290.
فاطمه زهرا عليها سلام - حضرت - 53، 556، 590، 621.
فارض - 550 ح.
فتاحي - 462.
فتح الله رازي - ميرزا - 227.
فتح الله كاشي - ملا - [ 16 - 17 ] ، 64 ح، 130، 157.
فتح بن خاقان - 78، 548.
فتحعلي ( آخوند زاده ديده شود ).
فتحعليخان ( صبا ) - 261، 362، 460، 468، 605 [ 626 - 627 ].
فتحعليشاه قاجار - 17، 28، 29، 30، 31، 32، 55، 174 ح، 203، 329، 456، 460،
461، 471، 477، 478، 479، 491 ح، 605، 624، 625 و 626.
فتوحي - 296.
فتح بن علي بن محمد بنداري - 505.
فخر اسفندري - علي بن عمر - فقيهي - 382 ح.
فخرالدين احمد ( صدر اعظم بوده ) - 661.
فخر رازي - امام - 42.
فخرالدين عبدالله بن المويد بالله - 46، 132.
فخرالدين گرگاني - 531.
فخرالدين ماستري - خواجه - 438.
فخري قاجار - 216.
فخرالملك وزير بهاء الدوله - 150.
فراغي - 267.
فردوسي - 190 ح، 191، 211، 261، 445، 558، 644.
فرصت الدوله - 204 ح، 581.
فرمانفرما ( فريدون ميرزا ) - 378.
فروغ اصفهاني ( ميرزا محمد مهدي بن محمد باقر اصفهاني نائيني ) - [ 28 - 32 ].
فروغي ( محمد حسين ) - 149.
فروغي ( محمد علي ) - 582.
فرهاد - 456.
فرهاد ميرزا - معتمد الدوله - حاج - 34، 158، 211، 242، 291، 467، 552.
فريدون - 190.
فريدون حسين ميرزا - 569.
فريدوجدي - 114، 121، 122، 150 ح، 154 ح.
فضال - 29 ح.
فضل الله بن ابراهيم انصاري ك - 328.
فضل الله راوندي ( سيد ) - 125، 127.
فضل الله ساوجي - حاج ميرزا - 670.
فضل الله شرف الملك رضي الدين ابو الرضا - 94،
فضل الله كاتب ك - 266.
فضل الله نصير الملك - ميرزا - 242.
فضل الله مستوفي ك - ميرزا - 217.
فضل مولي خان متخلص به فضل - 165.
فضلعلي قاجار - 560.
فضولي ( محمد بن سليمان ) 211 و [ 646 - 648 ].
فغاني ( بابافغاني ديده شود )
فلايشر - 71.
فلك المعالي ( منوچهر بن قابوس ) - 684.
فلوگل - 82، 337، 399.
فندرسكي - مير - 255.
فواد پاشا صدر اعظم دولت عثماني - 26.
فيروز آبادي ابوطاهر مجد الدين محمد شيرازي شافعي - 205، 208 [ 232 - 247 ]، 270، 316.
فيشر - 96.
فيض كاشاني ( ملامحسن ) - 24، 33، 76، 325، [ 388 - 389 ]، ( 651، 652 ).
فيضي ( ابو الفيض بن شيخ مبارك ناگوري ) - 210، [ 520 - 524 ]، 531 و 638 ( 652 - 653 ).
فيلسوف الدوله ( كاظم بن محمد گيلاني ) - 104.
ق
القادر - 150.
قاورك آقا ابيوردي ك - 467.
قاسم آغا - 456.
قاسم ( قاسم انوار = قاسمي ) - 131، 209، 543، 583، [ 653 - 656 ].
قاسمي تبريزي - 665.
قاسم علي - 268.
قاسم بن قطلوبغا الحنفي - 82، 318 ح.
قاضي فاضل - 505.
قاضي نورالله - 552، 559، 653.
قالي ( ابو علي ) - 37.
قائم آل محمد عليه السلام - 286، 573.
قاسم بن احمد اندلسي - علم الدين - [ 382 - 384 ].
قدسي شيرازي ( محمد حسيني ) - 581.
قره العين - 135.
قرشي - 446.
قره حصاري - ( اختري مصلح الدين مصطفي بن شمس الدين ) - 220، [ 263 - 264 ]، 265.
قره دده ( كمال الدين دده خليفه ) - [ 318 - 320 ].
قزل ارسلان - اتابك - 528، 529، 632.
قزويني ( ميرزا محمد خان ) - 8 ح، 9، 94، 169، 170، 464، 493 ح، 494 ح، 495، 673 ح، 676 و 680.
قزويني ( صاحب آثار البلاد ) بسيار نام برده شده - 462.
قطب الدين حبش - امير - 613.
قطب الدين حنفي مكي - 242.
قطب الدين رازي - 367، 431.
قطب الدين راوندي ( سعيد بن هبه الله بن حسن فقيه ) - 44، 80، 123، 124، 125، 127، 130 و 144.
قطب الدين سرخسي - 170.
قطب الدين شيرازي ( ابو الثناء محمود بن مسعود - [ 429 - 432 ] ، 350.
قطب الدين ( قلج ارسلان ) - 250، 251.
قطب الدين كيدري ( ابوالحسن محمد بن حسين ) - 61 ح، 124، 125، 127، 128.
قطران تبريزي - 213، [ 657 - 658 ].
قطرب ابو علي محمد بن المستنيربن اجمد بصري - [ 269 - 271 ]، 282.
قفطي - 125، 181، 183.
قلج ارسلان بن مسعود - 247، 250.
قنالي زاده ( حسن چلبي ) - [ 472 - 473 ] .
قوام الدين عبدالله - 580.
قوام الدين قزويني - 434 ح.
قوام الدين يوسف شيرازي - 129.
ك
كاتبي ( محمد بن عبدالله ) - [ 659 ].
كاركيا سلطان محمد - 251.
كار ناصر كيا پادشاه گيلان - 251.
كارليل انگليسي - 599.
كارمك انگليسي - دكتر - 175.
كاظم رشتي - سيد - 28، 29 ح، 143.
كاظم بن ميرزا صادق ك - 216.
كاظم علي نصير آبادي - مولوي - 165.
كافور اخشيدي - 669.
كاكويار - 356.
كرماني ( اوحد الدين ) - 29 ح و 486.
كلمان هوار فرانسوي ( خاور شناس ) - 114، 337.
كليم ( ابوطالب ) - [ 659 - 660 ].
كمال الدوله محمد حسن قاجار - 147.
كمال الدين - 366.
كمال اسمعيل اصفهاني ( خلاق المعاني ) - 101، 191، 209، 261، [ 661، 663 ].
كمال الدين ( ابن ميثم ديده شود ).
كمال خجندي مسعود - 191، 581، 655، [ 663 - 665 ] و 682.
كمال الدين محمد ( پسر ابن فارض ) - 551.
كمال الدين محمد بن معين الدين محمد فدشكوئي فسائي مشهور بميرزا كمالا - [ 426 - 427 ].
كمال الدين بن محمود كرماني ك - 499.
كوكبي جيلاني ( ميرقاري ) - 147.
كوكه - مسيو - 306.
كوهي كرماني - 147، 494 ح، 512 ح.
گ
گپ - واقف انگليسي - 93 ح.
گرشاسب - 190 ح.
گلندام ( محمد - جامع ديوان حافظ ) - 581.
ل
لاد دهلوي - شيخ - 229.
لسان الملك سپهر - 146.
لساني شيرازي - 618، [ 666 - 667 ].
لطف الله حليمي - 265.
لطف الله بن محمد بن عبد المهدي البحراني ك - 48.
لطف الدين شكر الله تبريزي ( مخمور تخلص ) غير از مخمور معاصر اعتضاد السلطنه است - 675.
لطفي - [ 667 - 668 ].
لولو ( حاكم حمص ) - 669.
ليث بن ادريس - 290.
م
ماجد بحراني - سيد - 133، 140.
مالك - امام - 330.
مالك اشتر ( مالك ابن حارث ) - 14، 15، 33، 140، 143، 149، 158.
مبارز الدين مظفري - امير - 513.
مبارك ( پدر فيضي است ) - 524.
مبارك شاه غزنوي ( فخر قواس ) 214.
مبارك بن عبد الكريم ( ابن اثير ) - [ 267 - 302 ] .
مبارك بن فاخر نحوي - 7.
مبرد - 5.
متقي ( علي بن حسام الدين ) - 301.
متنبي ( ابو الطيب احمد بن حسن ديده شود ).
مجتبي مينوي - 687.
مجد الدوله - 485 ك.
مجدالدين خواجه نصيري - 49 ح، 51.
مجدالدين - ابوالفضل ساوجي [ 670 - 671 ]
مجد الدين همگر - 261، 632 ح.
مجذوب عليشاه - 490.
مجلسي اول - محمدتقي 132.
مجتهد الشعرا = مجمر ( حسين طباطبائي زواري ) - [ 671 - 672 ].
مجير الدين - 9 ح ، 170.
مجير بيلقاني - 9.
محب الدين حسن ك - 644.
محب الدين ابوالوليد محمد بن محمد ابن شحنه - 239، [ 432 - 434 ].
محتشم السلطنه - جناب ( اسفندياري ديده شود ).
محتشم كاشي - 327.
محدث نوري - 123.
محدث نيشابوري - 286.
محسن - حاج سيد - 353.
محسن - ميرزا - 31.
محسن خوشنويس ( عماد الفقرا متخلص به حالي ) - 77، 145.
محسن بن عبدالله بن فتحعليشاه - 674 ك.
محسن بن محمد طاهر قزويني - ملا - 388.
محسن نعمت اللهي - 106، 107.
محسن نواب - ميرزا - 479.
محقق ثاني - 57، 358.
محقق حلي ( ابوالقاسم ) - 273.
محمد اكبر عظيم آبادي - 165.
محمد بن عبدالله ص - 18، 34، 38، 65 ح، 82، 104 ح، 107، 115، 118، 127، 155،
170، 181، 182، 197، 206 ح، 223، 236 ح، 249، 250، 279، 281، 290، 291، 308،316
، 332، 338، 341، 347، 352، 377، 387، 395، 401، 433، 441، 446، 448، 544،562، 573، 577، 585، 621، 624، 636 و 688.
محمد جلال الدين - 143.
محمد بن ابراهيم بن اولغ خان ك - 468.
محمد ابراهيم سبزواري - 176.
محمد بن ابراهيم طهراني - شيخ - 199.
محمد بن ابي بكر - 142.
محمد بن ابي بكر محذومي ( دماميني ) - [ 375 - 378 ] ، 379.
محمد بن ابي بكر مخذومي اصفهاني - ابوموسي ) - 300.
محمد بن ابي بكر بن عبد القادر رازي حنفي ( زين الدين ) [ 278 - 279 ] - 280.
محمد ابوالحسن - 518.
محمد بن ابوالقاسم ك - 89.
محمد بن ابي نصر - 157.
محمد بن احمد ازهر = ازهري - [ 166 - 173 ]، 184، 196، 300، 310.
محمد بن احمد اصفهاني - ابوبكر - 290.
محمد بن احمد بن محمد علقمي ( ابن علقمي ) - 42، 43 و 47.
محمد بن ادريس بن الياس المرعشي - 309.
محمد اسمعيل - 650.
محمد اشرف ك 253.
محمد افضل سرخوش - ميرزا - 473.
محمد اكبر - 434 ح.
محمد اكبر - جلال الدين - 214.
محمد اكبر بيك - 252.
محمد امين ك - 186، 187، 272.
محمد امين - مير - 253.
محمد امين استرابادي - 273.
محمد امين نجفي ك - 396.
محمد باقر ك - 297.
محمد باقر بن حسنعلي حسيني طبيب اصفهاني ك - 18.
محمد باقر خونساري - ميرزا - 54، 126.
محمد باقر مدرس رضوي - 479.
محمد باقر بن ملا ولي استرابادي ك - 311، 437.
محمد باقر بن مير عربشاه مشهدي - مير - 575.
محمد باقر لاهيجي نواب - [ 17 - 19 ] ، 134.
محمد بقلك - سيد - 104.
محمدتقي ك - 185، 276.
محمد تقي - ميرزا - 28.
محمد تقي - حاج ميرزا - 439 و 449.
محمد استرابادي ك - 48.
محمد ابن حاج باقر ك - 391.
محمد جاراللهي طهراني - 439 و 449.
محمدتقي ابن ميرزا زكي مازندراني ( صاحب علي آبادي ) - 262، [ 624 - 625 ].
محمد شهيد ثالث - 135.
محمد مدرس رضوي - 479 ح.
محمد ابن سيد حسين نصر آبادي - 370.
محمد بن نعمان - ( شيخ مفيد ديده شود ).
محمدتقي بن شاه محمد ك - 21.
محمدتقي ابن امير مومن قزويني - 134.
محمد تقي ابن ملايد الله صهبا - [ 627 ]، 679، 702.
محمد جامي ك - 665.
محمد جرير طبري - 127.
محمد جعفر ك - 355.
محمد بن جعفر - ابوسعيد - 183.
محمد جعفر البصري - 480.
محمد جعفر بن عنايت الله شيرازي ك - 642.
محمد بن حاجي جمال اردستاني ك - 351.
محمد بن جمهور الاحسائي - شيخ - 103.
محمد جواد ارگاني - 205 و 623.
محمد جوكي - ميرزا - 667.
محمد جهان پهلوان - 528، 529.
محمد حافظ - ابوالفضل - 153 ح.
محمد بن حبيب الدين - 129.
محمد حبيب الله - 238.
محمد بن حسن نواجي - [ 72 - 74 ] و ( 500 - 502 ).
محمد ابن سيد حسن - سيد - 196.
محمد حسن بروجردي - بيدل - 475.
محمد حسن حسيني - 366.
محمد بن حسن شيرواني ( ملاميرزا ) - 241.
محمد بن حسن فارسي - ابوالحسين - 314.
محمد حسن بن قاآني شيرازي ( حكيم ساماني ) - 96 ح.
محمد حسن قاجار ( كمال الدوله ) - 147.
محمد حسن نائل مرصفي - 136.
محمد حسين ك - 440.
محمد بن حسين ( قطب كيدري ديده شود ).
محمد حسين - حاج ملا - 234 ح.
محمد حسين بن محمد حسن مجتهد - حاج - [ 509 - 512 ].
محمد خان مروي - حاج - 305.
محمدحسين ميرزا ( حشمت الدوله ) - 474.
محمدحسين استرابادي ك - 312.
محمدحسين خاتون آبادي - امير - 358.
محمدحسين خان ( نظام الدوله صدر اصفهاني ) - 98، 696.
محمدحسين طباطبائي نائيني ك - 569.
محمدحسين طبيب كاشاني - ميرزا - 263 و 362.
محمدحسين عندليب - 262.
محمدحسين فروغي ( ذكاء الملك ) - 149.
محمدحسين مشهدي ك - 576.
محمدحسين نيريزي ك - 459.
محمد بن حسين موسوي ( شريف رضي - سيد رضي ) - [ 144 - 155 ] . رضي نيز ديده شود
محمد بن حسين ك - 311.
محمد حسين بن خلف تبريزي متخلص به برهان - [ 161 - 165 ].
محمدحسين بن علي نقي همداني - 141.
محمد حسين فضل الله حسيني - 294.
محمد حسين محتشم - 327.
محمد حسين ( نظيري نيشابوري ) - [ 689 - 691 ].
محمدحسين بن نورالدين موسوي حسيني جزائري - 36.
محمد حكيم باشي شيرازي - ميرزا - 362.
محمد حلبي، ( رضي الدين ابوالبقا ) - 379.
محمد حنفيه - 64.
محمد خوارزمي - 82.
محمد خان - آغا - 461.
محمد خان قزويني - ميرزا ( قزويني ديده شود ).
محمد خان ( وزير ) - 573.
محمد خفري - شيخ - 210.
محمد خوئي ( حكيم قبلي ) - [ 173 - 176 ] .
محمد داود حسيني - 264.
محمد داود بن عبدالله ( داود تخلص ) - [ 595 - 598 ].
محمد بن داود ( ارسلان خان ) - 673 ح.
محمد درخشان - 180 ح.
محمد دشتي اصفهاني - شمس الدين - 357، 358 ح.
محمد ( ذكاء الدوله ) - 82.
محمد بن ميرذوالفقار كرمي ك - 339.
محمد رحيم ك - 66.
محمد رسول برزنجي - سيد - 238 ح.
محمدرضا - 276، 528.
محمدرضا كاتب اصفهاني ك - 454.
محمدرضا ابن عليخان طريشي ك - 156.
محمدرضا ابن حاج بيگلرك - 536.
محمد رضي بن محمد رحيم آشتياني قمي ك - 568.
محمد رضي محمد شفيع - 596، 597.
محمد رفيع بن محمد صادق شيرازي ك - 627، 636، 703.
محمد زمان - سيد امير - 77.
محمد زمان ابن حاج عبد اللطيف تبريزي ك - 342.
محمد بن زيد واسطي - ابو عبدالله - 135 ح.
محمد سحاب - سيد - [ 604 - 606 ] و 703.
محمد سعد الله مراد آبادي - 240.
محمد سعيد - ك - 640.
محمد سلطان - آقا - 58.
محمد سلطان - حاج شيخ - 141.
محمد سلمان بن عبد الباقي ك - 252.
محمد بن سليمان بغدادي ( فضولي ) - 211، [ 646 - 648 ].
محمد بن سليم گيلاني - 343.
محمد سنان - حاج - 550.
محمد سنجر حسيني - 339.
محمد بن شاكر بن جيعان - ابو البقا - 425 ح.
محمد بن شمس الدين ابي بكر رازي حنفي ( زين الدين ) [ 278 - 279 ] و 280.
محمد بن مير سيد شريف جرجاني - شمس الدين - 367 ح.
محمد شاه قاجار - 29، 31، 32، 174 ح، 175، 460.
محمد شاه هندي - 238، 473، 693.
محمد شريف ابهري ك - 312.
محمد شريف ابن حاج حسن آملي ك - 414.
محمد شريف ابن صفي قلي ك - 576.
محمد شفيع - ميرزا - 209، 302.
محمد شفيع طباطبائي - 450، 451.
محمد صادق ك - 345.
محمد صادق ( زري و اخيرا متخلص به زيور - 455.
محمد صادق سبزواري ك - 176.
محمد صالح برغاني قزويني - 135.
محمد صالح حسيني ( خاتون آبادي ) - امير - 33.
محمد صالح روغني - [ 14 - 16 ] - ( 63 - 66 ) - 133، 140.
محمد صالح بن عبد الوهاب جوشقاني ك - 223.
محمد صالح بن محمد رفيع طبيب رشتي ك - 390.
محمد صالح بن محمد كاظم هزار جريبي - 312.
محمد صالح نواب رضوي - امير [ 479 - 482 ].
محمد صدرالدين شيرازي ( ملاصدرا شيرازي ) - 243.
محمد طاهر ( تنكابني ) - ميرزا - 62، 91 و 206 ح.
محمد طاهر وحيد قزويني - [ 699 - 702 ].
محمد بن طاهر حسيني - 160.
محمد بن طيب بن محمد فاسي - 238 و 239.
محمد ظهير ابن حاج محمد زمان ك - 352.
محمد عباس شوشتري - سيد - 140.
محمد عبده - شيخ - 87، 89، 136، 139، 141، 154.
محمد بن عبدالله آشتياني ك - 468.
محمد بن عبدالله ( كاتبي ) - [ 659 ].
محمد بن عبد الخالق بن معروف - [ 251 - 253 ].
محمد بن عبد الرحيم ك - 375.
محمد بن عبد العمري باللي - 349.
محمد بن عبد الصبور طبيب حكيم باشي قبلي - محمد خوئي - [ 173 - 176 ].
محمد بن عبدالغني اردبيلي - [ 343 - 344 ].
محمد بن عبدالغني ( عبد العظيم حسني ) - [ 355 - 356 ].
محمد بن سيد عبدالكريم - 473.
محمد بن عبدالكريم ك - 271.
محمد بن عبدالكريم بيكسماتي ك - 251، 282.
محمد بن عبدالمجيد بن سامولي - 395.
محمد عسكر - ك - 396.
محمد عصار تبريزي - سيد - 100.
محمد علي - 396.
محمد علي - امام جمعه تون - 489.
محمد بن علي بصري - ابوالحسن - 42.
محمد علي بهبهاني - آقا - 62.
محمد جراح نظام ك - 105.
محمد جيلاني اصفهاني - 144.
محمد بن علي الرفا - 494 ح، 495، 596.
محمد بن علي ساوي - سعد الدين وزير - 349.
محمد بن علي ( سوزني ) - 191، 602 و [ 609 ، 611 ]
محمد بن علي ( صائب تبريزي ) - 600 [ 622 - 624 ]، 659.
محمد عليخان ( مهر ) - 471.
محمدعلي فروغي - 582.
محمد عليشاه قاجار - 135.
محمدعلي كاتوزيان شيخ - 180 ح.
محمد بن علي كاشاني - سلطان - 343.
محمد بن علي مشهدي معروف بسيواك - 444.
محمد علي ابن حاج محمد باقر تنكابني ك - 658.
محمد علي ابن محمد رضي ك - 535.
محمد علي ابن محمد هادي ك - 356.
محمدعلي ابن مولانا بابا تويسركاني - [ 341 - 342 ].
محمد بن علي بن موسي الرضا عليه السلام ( حضرت امام جواد محمدتقي ) - 552.
محمدعلي بن ميرزا عبد الحسين بن محمد علي رقي طبسي ( نور عليشاه ) - [ 489 - 492 ] ، ( 695 - 696 ).
محمد علي ميرزا - دولتشاه - 55، 474.
محمدعلي ناصح كارمند وزارت فرهنگ - 464.
محمدعلي نجفي - 17 ح.
محمد بن عمر ( قورد آفندي ) - 359.
محمد عيسي - مولا - 280.
محمد بن فصيح دشت بياضي - 188.
محمد بن فضل الله ( مجد الدين ساوجي ) - ابوالفضل - [ 670 - 671 ].
محمد قاري رود آوري ك - 413.
محمد قاسم بن خواجه محمد علي اصفهاني ( سراجا ) - 638.
محمد قبلي ( محمد خوئي - حكيم باشي - محمد ابن عبد
الصبور ) - 173، 176، 262.
محمد قصله العدوي - 334.
محمد بن فرج گيلاني ( رفيع الدين ) - 133.
محمد بن قاسم غزي - 318 ح.
محمد قاسم ( سروري كاشي ديده شود ).
محمد بن حاج قرط كاتب ك - 264.
محمد بن قطب الدين - 432.
محمد بن ملا فتح الله قزويني = واعظ ( رفيع الدين ) - 317.
محمدقلي ك - 76.
محمد قلي قطب شاه - 442، 443.
محمد بن امير قماج - 658.
محمد بن قوام بن رستم بلخي - 528.
محمد بن قيس - 214.
محمد كاسه ليس ( امير خسرو دهلوي ديده شود ).
محمد كاظم بروجردي - ك - 102، 245، 402.
محمد كاظم شرواني - 245.
محمد كاظم و اله اصفهاني - آقا - 28، [ 696 - 697 ].
محمد كاظم بن عبد الغفور - ك - 285.
محمد كاظم بن مفيد استرابادي - 291.
محمد بن كمال الدين حسين انصاري ك - 359، 387.
محمد گلندام - 580، 584.
محمد لاد دهلوي - 214، 221.
محمد حسن موسوي - 537.
محمد محسن ميرزا - 658.
محمد بن محمد ( فاضل اسفرايني ) - [ 372 - 373 ].
محمد بن محمد رضاي مشهدي - ميرزا - 375.
محمد بن محمد شفيع طباطبائي ( رضي الدين ) - [ 450 - 451 ].
محمد بن محمد شريف - ك - 338.
محمد بن محمد شفيع شيباني اثير الدين ابوالكرم - 298.
محمد بن محمد صالح لاهوري ك - 246.
محمد بن محمد عبد الكريم - ابو الكرم 0 پدر ابن اثير ) - 291.
محمد بن محمود دهدار - 140.
محمد محي الدين - 139.
محمد مرتضي زبيدي - 238.
محمد مروزي ديباجي ( منتخب الدين ) 382 ح.
محمد بن المنير بن احمد بصري - ابوعلي = قطرب - 270، 271 و 282.
محمد بن مسعود سيرافي قالي - 370.
محمد مسيح بن نويدي شيرازي ك - 467.
محمد مشكوه - 45، 47 ح، 61، 80، 134، 135.
محمد بن مصطفي - سيد - 198.
محمد بن مصطفي ( داود زاده ) - 237.
محمد بن مصطفي الواني ( وان قلي ) - 197.
محمد معصوم حسيني منصوري دشتكي - ك - 291.
محمد مناوي - 239.
محمد منجم - جلال الدين - 567.
محمد بن منصور - ابوسعيد - 87.
محمد مومن - 444.
محمد مومن استرابادي - 582.
محمد مومن حسيني - 443.
محمد مومن قايني ك - 408، 413.
محمد مومن بن علي حسيني استرابادي - [ 442 - 443 ] ، و 582.
محمد مهدي امام جمعه طهران - مير - 134 و [ 55 - 58 ].
محمد مهدي عبد الرب آبادي - ك - 381، 413، 600.
محمد مهدي كجكجي - شيخ - 133.
محمد مهدي ابن علي اصغر قزويني - [ 373 - 375 ].
محمد مهدي بن محمد باقر = فروغ اصفهاني - [ 28 - 32 ].
محمد بن محمد علي ك - 164.
محمد بن حاج محمد يوسف ك - 418.
محمد نبي ك - 374.
محمد نجار - شيخ - 74.
محمد نصير ( نصرت ) - [ 479 - 482 ].
محمد نصير ( نصيراي همداني ) - 442، [ 443 - 444 ].
محمد بن النعمان مفيد ( شيخ مفيد ) - 151، 117 ح.
محمد نوربخش - سيد - 558، 560.
محمد ولي بن علي اصغر - ك - 422.
محمد هادي - 75.
محمد هادي بيرجندي - شيخ - 141.
محمد هادي ( پسر ملا صالح مازندراني ) - [ 352 - 353 ].
محمد هادي طبيب - 38 ح.
محمد هادي بن حاجي عبدالله آشتياني ك - 681.
محمد هادي قزويني ك - 679.
محمد هادي بن محمد صادق حسيني ك - 422.
محمد هادي بن معصوم بروجردي ك - 355.
محمد هاشم بن محمد قاسم ك - 203.
محمد بن هشام - ابو عبدالله - 315.
محمد بن هندو شاه - [ 21 - 24 ]، 177 ح، 214، 265.
محمد بن يحيي الصولي كاتب - ابو عبدالله - 7.
محمد بن يحيي القرافي - 239.
محمد يحيي بن شفيع قزويني - 239، 240، [ 316 - 317 ].
محمد بن يحيي شطرنجي ( ابوبكر صولي ) - 553، 554.
محمد بن يعقوب دمشقي ( ابن النحوي ) - 336 ح.
محمد بن يوسف ( ابوحيان نحوي ) - 306، 307، 333.
محمد بن يوسف بيهقي وحيدي - [ 445 ].
محمد يوسف بن محمد قاسم نطنزي ك - 245.
محمود - ك - 488.
محمود بن احمد زنجاني - [ 166 ]، 280.
محمود بهاري - شيخ - 213.
محمود خان تبريزي طباطبائي ( علاء الملك ) - 149.
محمود خاطر بيك - 278.
محمود بن سليمان ك - 392، 424.
محمود شاه پادشاه كرمان - 613 ح.
محمود شهابي - 69.
محمود بن شيخ ضياء الدين محمد - 220.
محمود بن عز الدين يوسف ( بهاء الدين ) - 515.
محمود بن عمر نجاتي - 444.
محمود بن عمر بن محمد بن منصور قاضي الزنجي السنجري العربي - [ 294 - 297 ].
محمد غزنوي - سلطان - 558، 644، 689.
محمود بن شيخ محمد گيلاني ( نجم الدين خواجه جهان ) [ 99 - 102 ].
محمود بن علي كرماني - كمال الدين ( خواجو ) - 191، 261، 455، [ 512 - 516 ].
محمود بن مسعود ( علامه شيرازي - قطب الدين ) [ 429 - 432 ]، 350 و 364.
محمود بن يوسف - سيد - ك - 164.
محيي الدين خياط - 139، 138.
محيي الدين عبدالحي ك - 410.
محيي الدين عبدالقادر بن ابي القاسم مالكي مكي - 308.
محيي الدين عربي - 682.
محيي الدين يحيي شامي - ابي زكريا - 170.
محيط طباطبائي - 234 ح.
مختاري ( عثمان بن محمد ) [ 672 - 674 ] و 681.
مخلوق ابن عبدالله بن سلام ك - 552.
مخمور - [ 675 - 676 ].
مخمور ( لطف الدين شكر الله تبريزي ) - 675 ح.
مراد علي فومني ك - 344.
مراد علي قمشه ك - 165.
مرتضي علم الهدي - سيد ( علي بن طاهر ) - 42، 76، 114، 119، 120، 121، 151، 265.
مرتضي بن نور الله كازروني - سيد - ك - 157.
مرتضي قليخان - 96 ح.
مرتضي قليخان پسر ميرزا علي محمد خان نظام - الدوله - [ 98 - 99 ].
مرجان - 541.
مرشد كاتب شيرازي ( مرشد بن ميرك شيرازي ) - ك - 516، 532 و 533 ح.
مركليوس مستشرق - 547.
مرندي ك - 48.
مريم - حضرت - 454.
المسترشد بالله - 2.
المستنجد بالله - 94 ح.
مستقيم زاده ( ابوالمواهب سعد الدين سليمان ) - 250.
مسعود بيك - 209.
مسعود بن عمر - ( سعد الدين تفتازاني ديده شود ).
مسعود سعد سلمان - 555، 673، [ 676 - 678 ].
مسعود - سلطان ( ممدوح مسعود سعد سلمان ) - 677.
مسعود ( سوزني ديده شود ).
مسعودي - 122.
مسعود صاعدي - ركن الدين - 661.
مسعود بن محمود غزنوي - سلطان - 645.
مسلم - 300.
مسيح شيرازي ك - 322.
مسيوكوكه - 304.
مشتاق ( سيد علي ) - 627، [ 679 ].
مشرف الدين شفروه - 632.
مشكوه بيرجندي ( سيد محمد ) - 45، 47 ح، 61، 80، 134 و 135.
مشكور - شيخ - 621.
مشير السلطنه - 86 ح، 234، 693.
مصدق بن شيب واسطي - ابوالخير - 116.
مصطفي آغاپسر قاسم آغا - 456.
مصطفي قونوي - حافظ - 403.
مصطفي بن محمد ( خواجكي زاده ) - 144.
مصطفي بن شمس الدين ( قره حصاري اختري ) - [ 263 - 264 ] 265.
مصلح الدين لاري - 323، 392.
مطرزي - خليفه زمخشري ( ابوالفتح ناصر بن ابي المكارم عبد السيد بن علي مطرزي ) - [ 39 - 41 ] ، 289 ح و 372.
مظفر الدين شاه قاجار - 147، 219.
مظفر عليشاه - 695.
مظهر الدين شيرازي - 91.
معويه - 49، 62، 157، 585.
معتمد الدوله - حاج فرهاد ميرزا - 34، 158، 211، 242، 291، 467 و 552.
معتمد الدوله ( غير از فرهاد ميرزا ) - 552.
معتمد الدوله ( حاكم اصفهان ظاهرا منوچهر خان است ) - 671.
معروف بلخي - 603.
معروف بن حسان - 290.
معز الدين مخاطب به معز الملك ك - 77، 78.
معزي ( امير معزي ديده شود ) .
معصوم بن ابراهيم الخادم الحسيني ك - 398.
معصوم عليشاه - 489.
معلم ناجي - 145.
مغربي - محمد شيرين - 209 [ 681 - 684 ].
مفلح صيمري - شيخ - 281.
مفيد استرابادي - سيد - 291.
المقتدر بالله - 117.
مقدس اردبيلي - 411.
مقصود علي - 619.
مكتبي شيرازي - 147، 467.
ملك الجبال ( قطب الدين محمد ) - 532.
ملك خلاقي - 141.
ملكشاه - 558.
ملك الشعراء بهار - 147، 699 ح.
ملك الشعراء ( فتحعليخان صبا ديده شود )
ملك قمي - 630، ( 683 - 684 ].
ملكم خان ارمني اصفهاني ( ناظم الدوله - 26، [ 66 - 68 ]، 80.
منتخب الدين محمد مروزي ديباجي - 382 ح.
منجيك - 645.
منصور ( ظاهرا خليفه عباسي است ) - 419 ح.
منصور شيرازي - 191، 211، 214.
منظر ( يوسف ) 474.
منعم الدين ( اوحدي شيرازي ) ك - 582، 634.
ملا ( منلا ) زاده - 420.
منوچهر شروانشاه - 465.
منوچهري دامغاني - 435 ح، 471، 645، [ 684 - 686 ].
منيري - شرف الدين - 189، 190، 191، 210، 213 و 220.
منيف پاشا - 26.
مورخ الدوله ( احمد علي سپهر ) - 148.
موسي بن عيسي ك - 37.
موفق الدين - 42، 46.
مولانازاده ( بديعي سمرقندي ) - 271.
مولوي رومي - 29 ح، 261، 510، 560، 359.
مولوي الهندي - 137.
موهوب بن احمد جوالقي - ابو منصور - 7.
مويد ( جد نظامي ) - 525.
مهابادي ( علي بن احمد - ابوالحسن ) - 125.
مهدي بروجردي - سيد ( بحر العلوم ) - 224، 225.
مهديخان منشي نادرشاه - ميرزا - 160، 173، 174، 267، [ 268 - 269 ]، 539 ح، 629، 694.
مهلب بن حسين بن بركات - 21.
مهلهل - 194.
مهيار ديلمي - 151، 549.
ميداني - 221.
مير آصف قزويني - 143.
ميرداماد - 69.
ميرسيد شريف جرجاني ( علي بن محمد استرابادي ) . [ 366 - 368 ] ، 405، 406،
407، ( 513 - 414 ) ، 420 ، 421، 422، 423، 603.
ميرعلي هروي - 2.
ميرعلي كاتب ك - 579، 616، 617.
ميرعماد حسني خطاط ك - [ 2 - 4 ]، 617.
ميرقاري كوكبي جيلاني - 147.
ميرمعصوم - 659، 660.
ميرزا آقاخان كرماني - 25.
ميرزا آقاخان صدراعظم نوري - 30، 31، 175، 371، 620.
ميرزا جان باغنوي شيرازي - ملا - 411، 414، 421.
ميرزا قلي ( ميلي ) - 575.
ميرزا كمالا ( كمال الدين محمد فسائي ديده شود ) .
ميرزا كوچك ك - 453.
ميرزا كوچك ( وصال ) - 13، 141 و 698 ح.
ميرزاي شيرازي ( ميرزا محمد حسن ) - 141.
ميلاني ( محمد بن عبد الرحيم است كه در كشف الظنون بلالي ضبط شده ) - 349.
مهر ( محمد عليخان ) 471.
ن
نابغه جعدي - 585.
نابلسي - 358 ح.
ناجي ابن محمد قفطاني ك - 621.
نادرشاه - 160، 173، 267، 269، 452، 473، 629، 693.
ناصر خسرو - 215، 657، [ 686 - 688 ].
ناصر الدين - امام خواجه - 170.
ناصرالدين بارزي - 376.
ناصرالدين شاه - 28، 31، 32، 45، 67، 96 ح، 135، 175، 216، 262، 619.
ناصرالدين ( مطرزي ) - [ 39 - 41 ] ، 289 و 372.
ناصرالشريعه منصور - 41.
الناصر لدين الله ( احمد بن المستضيي بالله عباسي ) - 505.
ناظم الدوله ( ملكم خان ارمني ) - [ 66 - 68 ].
نائب السلطنه ( عباس ميرزا ديده شود ).
نائب الصدر تبريز ابن محمد رضا صدر الدين - تبريزي - [ 224 - 226 ].
نائب الصدر ( مولف طرائق الحقائق است كه از ماخذ ميباشد و مكرر نام برده شده ) .
نجاتي ( محمود بن عمر ) - [ 445 ]، 448.
نجاشي - 120، 123.
نجفعليخان حجري - 163 ح.
نجم الدين ( خواجه جهان - محمود بن محمد گيلاني ) - [ 99 - 102 ].
نجم الدين عبدالغفار بن عبد الكريم - 364.
نجم الدين كبري - شيخ - 20.
ندرعلي - 267.
نسفي - 321.
نسيمي - 659.
نصر آبادي - 23، 444.
نصر بن احمد ساماني - 603.
نصر الله - 26.
نصرالله بن ابوالقاسم ك - 247.
نصر الله تقوي - حاج سيد ( رئيس دانشكده ) - 64 ح، 65، 69 ح، 86، 227، 241، 658، 687.
نصر الله ( ضياء الدين - ابن الاثير جزري ) 42 و 299.
نصر الله بن ملافتحعلي دزفولي - حاج - 45، 135.
نصره الدين ابوبكر بن محمد بن ايلدگز - 529، 530 و 632.
نصره الدين ملك - 641.
نصرت = محمد نصير نصرت - [ 479 - 482 ].
نصيراي همداني ( محمد نصير ) - 442، [ 443 ]، 444.
نصيرالدوله - 25.
نصيرالدين طوسي - خواجه - 42، 47، 50، 331، 350، 364، 365، 429، 431، 446، 488 ح.
نصير بن فرج ك - 308.
نظام استرابادي ( نظام معمائي ) - 211 - 576، [ 688 - 689 ].
نظام الدين اعرج ( حسن بن محمد بن حسين نيشابوري ) - [ 350 - 352 ].
نظام الدين افضل بن قاضي محمد - ك - 284.
نظام الدين اوليا - 517، 519، 586.
نظام الدين پاني پاتي - 255.
نظام الدين حيدر ( اوباش ) - 165.
نظام الدين عثمان خطائي - [ 406 - 409 ].
نظام الدين گيلاني ( حكيم الملك ) - 20، 53، 131.
نظام الدين محمد - ك 485.
نظامعليشاه ( احمد بن حاج عبد الواحد كرماني ) - 490، 491.
نظام الملك - خواجه - 179، 213، 515.
نظام الملك ثاني ( عماد خوئي ) - 530 ح.
نظام الملك ( پسر صدراعظم نوري ) - 31، 371، 620.
نظامي اثيري نيشابوري - 532.
نظامي عروضي - 531، 532، 555، 602، 603.
نظامي منيري سمرقندي - 532.
نظامي گنجوي ( ويس بن يوسف ) - 191، 209، 514، 517، 521، 523، [ 524 - 538 ]، 539، 639.
نظر علي جيلاني - ملا - 389، 394.
نظيري نيشابوري ( محمد حسين ) - [ 689 - 691 ].
نعمت الله بن احمد بن مبارك رومي - [ 265 - 266 ] ، 364.
نعمت الله ولي - شاه - 511، 581.
نعمت الله جزائري سيد - 133، 204، [ 323، 327. ]
نعمت الله ( روشني زاده ) - 265.
نقيب ابواحمد ( حسين - پدر سيد رضي ) - 116.
نقي بن علي ك - 360.
نوائي ( امير عليشير ديده شود ).
نواب ( محمد باقر لاهيجي ) - [ 17 - 19 ] و 134.
نواجي ( محمد بن حسن ) - [ 72 - 74 ]، ( 500 - 502 ).
نوح افندي - 462.
نوح بنمصطفي مفتي - 296.
نورالدين ارسلان شاه پادشاه موصل - 526 ح .
نورالدين محمد ترشيزي ( ظهوري ) - [ 630 - 631 ].
نورالدين محمد لاهيجي ك - 641.
نورالدين منشي - 21.
نور عليشاه ( محمد علي بن ميرزا عبدالحسين ) - [ 489 - 492 ]، ( 695 - 696 ).
نورعلي ابن غانم مقدسي - 239.
نور محمد علي - 324.
نور محمد بن قاضي عبد العزيز محلي - 130.
نوفل بن حرث - 585.
نويدي شيرازي - 467، 474.
نياز ( سيد علي شيرازي ) - 165.
نيازي حجازي - 213، 121.
و
واحدي محقق - شيخ - 191.
واله اصفهاني - ( محمد كاظم ) - 28 و [ 696 - 697 ].
واله داغستاني - 603 ح، 650.
وبري - امام - 123، 124، 127.
وحشي كرماني - [ 697 - 699 ].
وحيد دستگردي - 462، 487 ح، 488، 525 ح، 528، 533 ح، 539 ح.
وحيد قزويني ( محمد طاهر ) - [ 699 - 702 ].
وحيد الدين محمد ( پدر انوري ) - 565.
وحيدي بيهقي - [ 446 ]، 447، 449 ك.
وحيدي تبريزي - 100، ] 440 - 442 ]، 449.
وزير لشكر ( ميرزا داود خان بن ميرزا آقاخان ) - 66، 620.
وصال شيرازي - 13، 141 و 698 ح.
وقار بن وصال - 141.
ولي بيك - 407، 705.
ولي دشت بياضي - 189 ح، 575، 576، [ 702 - 703 ].
ولي الدين - 70.
ولي محمد ميرزا ( خسته ) - 471.
ويتو - ( مسيو ) - 304.
ويس بن يوسف بن زكي ( نظامي گنجوي ديده شود. )
ه
هاتف اصفهاني - 679، [ 703 - 704 ]
هاتفي ( ملا عبدالله ) - [ 542 - 546 ].
هارون بن علي منجم - 506.
هارون بن موسي بن عبد الملك - 598.
هاشم بحراني - سيد - 44 ، 286.
هاشم ربيع زاده - 68.
هبه الله ( پدر ابن ابي الحديد ) - 41 ح.
هجري ( ابو القاسم ) - 455.
هداد سرهندي - 214.
هدايت الدين شكر الله ايموري ك - 662.
همام تبريزي - 446.
همايون اسفرايني - [ 704 - 705 ].
هندو شاه نخجواني - 21، 46، 221.
هوشنگ ابن ابو الملك بن فتحعليشاه قاجار - 155 ك.
ي
يافعي ( ابو محمد عبدالله يمني ) مولف مرآت الجنان - 192 ح، 330.
ياقوت ( صاحب معجم البلدان ) - 176 ح، 181، 183، 184، 192 ح.
ياقوت ابن نوبخت - 42.
ياقوت مستعصمي - 84، 85 ح .
يحيي بن ابراهيم بن يغرش - 365.
يحيي بن حمزه العلوي - 126.
يحيي بن سعدون قرطبي ( ابن الدهان ) - 298، 299.
يحيي بن معطي بن عبد النور - 197.
يزيد بن معويه - 193.
يزيدي - 194.
يعقوب اسفرايني = ابو يوسف - 147.
يعقوب - سلطان - 649، 704 ح.
يعقوب بن ابوالحسن ك - 687.
يعقوب هذياني - 430.
يوسف - پيغمبر ع - 641.
يوسف - شاه - 488 ح.
يوسف اعتصامي ( اعتصام الملك ) - 13 و 177 ح.
يوسف آفندي اسير - شيخ - 13.
يوسف آفندي النبهاني - شيخ - 10.
يوسف ابن شيخ اويس چشتي ك - 216.
يوسف بحراني - شيخ - 204 ح.
يوسف - حاج شيخ ( پدر مولف ) - 421، 580.
يوسف بن خضر بحيري - 244.
يوسف عروض نيشابوري - 445، 446، 448.
يوسف ( منظر تخلص ) - 474.
يوسف بنمويد ( پدر نظامي ) - 525 ح.
يوسف نصيب - 145.
يوسف يعقوب اسفرايني - ابو ( قاضي ) - 147.
يوسفي - 209.
يونس بن عبد الاعلي - ابوموسي - 456.
پوزش نگارنده اميدواربودكه فهرست اعلام وكتب متفرقه رابطرزي تنظيم خواهدنمود
كه در آن نقص فهرست هاي ديگر كتابها نباشد، بدبختانه در هنگام تهيه و چاپ دچار
ناخوشي درازي گرديد و اين آرزوي او انجام نيافت.
نمايه نام كتاب فهرست كتب اين مجلد
كتابهائي را كه در اين مجلد از فهرست در شش فصل معرفي كرده ايم اينك
بترتيب حروف تهجي در اينجا مرتب نموده و عربي بودن كتابي را بدين نشانه
( + ) و تركي بودن آنرا بدين ( × ) علامت و فارسي بودن هر يك را به نداشتن چيزي
نشان داده ايم و چون نسخه اي پيوسته يكي از اين كتابها باشد و در اين مجلد جاي
معرفي از آن نبوده با حروف سياه نگاشته شده است.
آتشكده آذر ( تذكره ) 452 - 456
آداب المشق 2 - 4
+ الابيات الحسان المجرده من وفيات الاعيان 456 - 457
× اختري = لغت كبير اختري 263 - 264
+ ادب الكاتب 4 - 8
+ الاسعاف 457 - 459
اسكندرنامه ( يكي از كتابهاي خمسه نظامي است آن كتاب ديده شود ) 529
اشترنامه ( يكي از كتابهاي خمسه حسيني است ) 509 - 512
+ اطباق الذهب 8 - 11
+ اطواق الذهب 11 - 14
+ اغناء الاديب = شرح مغني اللبيب 373 - 375
افتخار الملوك ( نام يكي از قصائد اظهري است ) 561
اقبال نامه ( يكي از كتابهاي خمسه نظامي و جزئي از اسكندر نامه است 530
+ الفيه ابن مالك 303 - 306
القاب العروض 448
امواج العباد ( نام يكي از قصائد اظهري است ) 561
انجمن خاقان 459 - 461
+ الانموزج = موجز البيان ( رساله در معاني و بيان و بديع ) 415 - 416
+ انوار الربيع 401 - 402
انوار العيون ( نام يكي از قصائد اظهري است ) 561
انيس العارفين ( پيوسته ديوان قاسم انوار شماره 266 كتابخانه است ) 453 - 456
انيس العشاق ( پيوسته شماره 381 كتابخانه است ) 634
+ اوضح المسالك ( شرح الفيه ابن مالك ) = التوضيح 306 - 308
ب
بدايع الاسحار 448
بدايع اللغه 160 - 161
برهان قاطع 161 - 165
بزم خاقان = تذكره السلاطين 477 - 479
× بنگ و باده 646 - 648
+ البهجه المرضيه ( شرح الفيه سيوطي ) 337 - 341
ت
تحفه الاغنياء ( نام يكي از قصائد اظهري است ) 561
تحفه الخيال ( نام يكي از قصائد اظهري است ) 561
تحفه سامي ( تذكره شعر است ) 461 - 463
تحفه الشعراء 449
تحفه الصغر ( يكي از ديوانهاي امير خسرو است ) 591 - 592
تحفه العراقين 463 - 469
تحفه الغريب = شرح مغني اللبيب 375 - 378
تذكره الاولياء = مقامات العارفين ( پيوسته ديوان قاسم انوار شماره
266 كتابخانه ميباشد ) 653 - 656
تذكره السلاطين = بزم خاقان 477 - 479
تذكره الشباب = سفينه الانشاء 28 - 32
تذكره اسحق 469 - 472
× تذكره حسن چلبي = تذكره قنالي زاده 472 - 473
تذكره خوشگو = سفينه خوشگو 473 - 475
تذكره دولتشاه سمرقندي ( تذكره الشعراء ) 475 - 477
× تذكره قنالي زاده = تذكره حسن چلبي 472 - 473
تذكره نصرت = خلاصه لطائف الخيال 479 - 482
تذكره هفت اقليم 482 - 486
ترجمه خطبه البيان ( از نور عليشاه و پيوسته ديوان اوست ) 695
ترجمه عهدنامه مالك اشتر ( يا شرح آن ) 14 - 16
ترجمه نهج البلاغه ( شرح ملافتح الله كاشاني ) = تنبيه الغافلين 16 - 17
ترجمه نهج البلاغه ( شرح محمد باقر لاهيجي ) 17 - 19
+ تركيب الفيه = تمرين الطلاب 313 - 314
تركيب بندجامي ( قسمتي از ديوان اوست ) 579
+ تركيب كافيه 308 - 309
توزوك تيموري ( پيوسته شماره 1502 كتابخانه است ) 440
+ التصريح بمضمون التوضيح ( شرح اوضح المسالك ) 309 - 312
+ تصريف - العزي في التصريف 312 - 313
+ تقريرات شريف العلما؟ 450
+ تلخيص المفتاح ( بمناسبت شروح آن بمعرفي آن پرداخته شده ) 416
تمرنامه = ظفرنامه هاتفي ( يكي از كتابهاي خمسه هاتفي است ) 542 - 546
+ تمرين الطلاب ( تركيب الفيه ابن مالك ) 313 - 314
+ تنقيح الصحاح 166
تنبيه الغافلين ( ترجمه يا شرح نهج البلاغه ) 16 - 17
+ التوضيح = اوضح المسالك 306 - 308
+ تهذيب اللغه 166 - 173
ث
ثمره الحجاب ( يكي از بخشهاي ديوان يا كليات تاثير است ) 574
ج
جام جم اوحدي 486 - 489
جامع الاسرار ( از نور عليشاه و نظير گلستان ميباشد و پيوسته بنسخه اي از جنات الوصال است ) 489
+ الجمل = جرجانيه 314 - 316
+ الجموع و المصادر 316 - 317
جنات الوصال 489 - 492
+ الجوهره الثانيه في اعاريض الشعر 436 - 437
جهان نما ( يكي از بخشهاي ديوان يا كليات تاثير است ) 574
ح
+ حاشيه بر حاشيه خطائي بر مختصر ( حامد ) 405 - 406
+ حاشيه بر حاشيه خطائي بر مختصر ( ملا عبدالله يزدي ) 411 - 413
+ حاشيه بر شرح الفيه سيوطي ( حاشيه ميرزا ابو طالب ) 329 - 330
+ حاشيه بر شرح تصريف = دده جنگي 317 - 320
+ حاشيه بر شرح جامي ( عصام اسفرايني ) 320 - 321
+ حاشيه بر شرح جامي ( عبد الغفور ) 323 - 324
+ حاشيه بر شرح جامي ( سيد نعمت الله جزائري ) 324 - 327
+ حاشيه بر شرح سمرقنديه ( زيباري ) 409 - 410
+ حاشيه بر شرح كافيه ( ابي وردي ) 327 - 339
+ حاشيه بر مختصر تفتازاني ( خطائي يا خطابي ) 406 - 409
+ حاشيه بر مطلول تفتازاني ( چلبي ) 402 - 405
+ حاشيه بر مطلول تفتازاني ( سمرقندي ) 410 - 411
+ حاشيه بر مطلول تفتازاني ( ميرسيد شريف ) 413 - 414
حاشيه ميرزا ابوطالب ( حاشيه بر شرح الفيه سيوطي ) 329 - 330
+ حاشيه بر هدايه اثيريه ( مصلح الدين لاري ) [ پيوسته بكتاب شماره 3162 كتابخانه است ] 392
حدائق الحقائق ( شرف رامي ) 437 - 439
+ حدائق الحقائق ( شرح نهج البلاغه گلستانه ) 60 - 62
حدائق السحر في دقائق الشعر 439 - 440
+ الحدائق النديه ( شرح صمديه كبير سيد عليخان ) 353 - 356
حديقه الحقيقه = حديقه سنائي = فخري نامه 493 - 500
حسن اتفاق ( بخش از ديوان يا كليات تاثير است ) 574
+ حلبه الكميت 500 - 502
× حيرت الابرار ( يكي از كتابهاي خمسه نوائي است ) 540
خ
ختم الغرائب 502 - 503
خرد نامه اسكندري = اقبال نامه ( يكي از كتابهاي خمسه نظامي است ) 530
+ خريده القصر و جريده اهل العصر 504 - 509
خسرو شيرين عرفي ( پيوسته ديوان عرفي است ديوان وي ديده شود ) 637 - 641
خسرو شيرين ( يكي از كتابهاي خمسه نظامي است ) 528
الخلاص = دستور اللغه نطنزي 176 - 180
خلاصه عباسي 173 - 176
خمسه حسيني ( از اين كتاب در اين كتابخانه فقط اشترنامه و وامق و عذرا ميباشد ) 509 - 512
خمسه خواجو 512 - 516
خمسه دهلوي - امير خسر ( فقط هشت بهشت آن در اين كتابخانه است ) 516 - 520
خمسه فيضي ( نل دمن و مركز ادوار ) 520 - 524
خمسه نظامي 524 - 538
× خمسه نوائي 538 - 541
خمسه هاتفي ( ليلي مجنون، هفت منظر و تمرنامه يا ظفر نامه ) 542 - 546
خوان خليل ظهوري ( پيوسته كتاب شماره 382 كتابخانه است ) 631
د
+ دده جنگي ( حاشيه بر شرح تصريف ) 317 - 320
+ دره الغواص في اوهام الخواص 19 - 21
+ الدره الغرويه ( ديوان سيد صالح قزويني ) 620 - 621
دستور الكاتب في تعيين المراتب 21 - 24
دستور اللغه نطنزي = الخلاص 176 - 180
دعوت العاشقين ( بخشي از ديوان يا كليات تاثير است ) 574
دقائق الحقائق ( لغت فارسي بتركي ) 259 - 261
ديباچه نورس ظهوري ( پيوسته به كتاب شماره 382 كتابخانه است ) 631
+ ديوان ابن التعاويذي 546 - 548
+ ديوان ابن خفاجه 548 - 550
+ ديوان ابن فارض 550 - 552
+ ديوان ابوتمام طائي 552 - 554
+ ديوان الادب 180 - 185
ديوان اديب صابر 554 - 557
ديوان ازرقي هروي 557 - 558
ديوان اسيري لاهيجي 558 - 560
ديوان اظهري 561 - 564
ديوان انوري 564 - 569
ديوان اهلي خراساساني 569 - 571
ديوان بيدل ( عبد القادر ) 571 - 572
ديوان تاثير = كليات تاثير 573 - 575
ديوان ثنائي مشهدي ( خواجه حسين ) 575 - 577
ديوان جامي 577 - 579
ديوان حافظ شيرازي 579 - 585
+ ديوان حسان بن ثابت 585 - 586
ديوان حسن دهلوي 586 - 588
ديوان حسن غزنوي 588 - 590
ديوان خاقاني شيرواني 590 - 591
ديوان امير خسرو دهلوي = تحفه الصغر 591 - 593
ديوان امير خسرو دهلوي = غره الكمال 593 - 595
ديوان داود ( محمد داود اصفهاني صفوي ) 595 - 598
+ ديوان ذو الرمه 598 - 600
ديوان رشيد و طواط 600 - 601
ديوان رودكي 602 - 604
ديوان سحاب ( سيد محمد پسر هاتف ) 604 - 606
ديوان سلمان ساوجي 606 - 608
ديوان سنائي ( مجدود بن آدم غزنوي ) 608 - 609
ديوان سوزني 609 - 611
ديوان سيف اسفرنگ 612 - 614
ديوان شادان 614 - 616
ديوان شاهي = امير شاهي سبزواري 616 - 618
ديوان شريف تبريزي 618 - 619
ديوان شهاب اصفهاني 619 - 620
ديوان سيد صالح قزويني = الدرر الغرويه 620 - 621
ديوان صائب تبريزي 622 - 624
ديوان صاحب علي آبادي 624 - 665
ديوان صبا ( ملك الشعرا فتحعليخان ) 626 - 667
ديوان صهبا 627
ديوان طالب آملي 668
ديوان طوفان هزار جريبي 629 - 630
ديوان ( كليات ) ظهوري 630 - 631
ديوان ظهير فاريابي 631 - 635
ديوان عبد المجيد درويش 635 - 636
ديوان عبد الواسع جبلي 636 - 637
ديوان ( كليات ) عرفي 637 - 641
ديوان علي نقي كمره اي 641 - 642
ديوان عماد فقيه 643 - 644
ديوان عنصري 644 - 645
× ديوان فضولي بغدادي 646 - 648
ديوان فغاني ( بابافغاني ) شيرازي 648 - 651
ديوان فيض كاشاني 651 - 652
ديوان فيضي هندي 652 - 653
ديوان ( كليات ) قاسم انوار ( قاسمي ) 653 - 656
ديوان قطب الدين حيدر 656 - 657
ديوان قطران تبريزي 657 - 658
ديوان كاتبي 659
ديوان كليم كاشاني 659 - 560
ديوان كمال اسمعيل اصفهاني 661 - 663
ديوان كمال خجندي 663 - 665
ديوان لساني شيرازي 666 - 667
× ديوان لطفي 667 - 668
+ ديوان متنبي 668 - 669
ديوان مجد الدين ساوجي 670 - 671
ديوان مجمر 671 - 672
ديوان مختاري 672 - 674
ديوان مخمور 675 - 676
ديوان مسعود سعد سلمان 676 - 678
ديوان مشتاق 679
ديوان امير معزي 680 - 681
ديوان مغربي 681 - 683
ديوان ملك قمي 683 - 684
ديوان منوچهري دامغاني 684 - 686
ديوان ناصر خسرو 686 - 688
ديوان نظام استرابادي ( نظام معمائي ) 688 - 689
ديوان نظيري نيشابوري 689 - 691
× ديوان نوائي ( نوادر الشباب ) 691 - 694
× ديوان نوائي 694 - 695
ديوان نور عليشاه 695 - 696
ديوان واله اصفهاني 696 - 697
ديوان وحشي كرماني 697 - 699
ديوان وحيد قزويني 699 - 702
ديوان ولي دشت بياضي 702 - 703
ديوان هاتف اصفهاني 703 - 704
ديوان همايون اسفرايني 704 - 705
ر
رباعيات خيام ( پيوسته شماره 199 كتابخانه است ) 582
رساله در الفاظ مفرده 186
رساله در الفاظ مفرده و مركبه 186 - 187
رساله در شرح حال ناصر خسرو ( پيوسته كتاب شماره 192 كتابخانه است ) 687
× رساله در لغات جغتائي نوائي ( پيوسته كتاب شماره 367 كتابخانه است ) 693
+ رساله در مجاز و استعاره 414 - 415
+ رساله در محل اعراب جمله ( پيوسته كتاب شماره 3150 كتابخانه است ) 398
رساله در معرفت تقويم ( پيوسته كتاب شماره 100 كتابخانه است ) 268
+ رساله در معاني و بيان وبديع = الانموزج = موجز البيان 415 - 416
رساله نفسيه عرفي ( پيوسته ديوان شماره 297 و 297 اين كتابخانه است ) 369
رسم الخط آخوند زاده 24 - 28
رموز العاشقين ( تركيب بندتاثير و جزء ديوان اوست ) 573
روضه الانوار ( يكي از كتابهاي خمسه خواجو است ) 512 - 516
ز
زبور العاشقين ( مثنوي محمد داود و پيوسته ديوان اوست ) 598
س
ساقي نامه ظهوري ( پيوسته ديوان ظهوري شماره 382 كتابخانه است ) 620
سبحه الاوتاد ( مقاله اي از تحفه العراقين است ) 462
× سبعه سياره ( نام يكي از كتابهاي خمسه نوائي است ) 540
× سد سكندري ( نام يكي از كتابهاي خمسه نوائي است ) 540
سفينه الانشاء ( تذكره الشباب ) 28 - 32
سفينه خوشگو ( تذكره خوشگو ) 473 - 475
+ سلوه الشيعه 447
سويداء الضمير ( نام يكي از قصائد اظهري است ) 562
ش
+ شافيه ابن حاجب 330 - 332
شبستان خيال فتاحي ( پيوسته كتاب شماره 2721 اين كتابخانه است ). 462
+ شرح الاعراب عن قواعد الاعراب ( موصل الطلاب ) 332 - 333
+ شرح الفيه ( شرح ابن عقيل ) 333 - 335
+ شرح الفيه ( شرح ابن ناظم ) 335 - 337
+ شرح الفيه ( شرح سيوطي = البهجه المرضيه ) 337 - 341
شرح الفيه ( توسركاني ) 341 - 342
شرح الفيه ( ترجمه الفيه ) 342 - 343
+ شرح انموزج 343 - 344
+ شرح اوضح المسالك ( التصريح بمضمون التوضيح ) 309 - 312
+ شرح تصريف 344 - 346
+ شرح تلخيص المفتاح ( مختصر ) 416 - 420
+ شرح تلخيص المفتاح ( مطول ) 420 - 423
+ شرح جامي ( شرح كافيه = الفوائد الضيائيه ) 357 - 360
+ شرح جمع الجوامع ( همع الهوامع ) 346 - 348
+ شرح رضي ( بر كافيه است ) 361 - 363
شرح زيارت رجبيه ( پيوسته بكتاب شماره 3231 كتابخانه است ) 374
+ شرح سمرقنديه 423 - 424
+ شرح شافيه ( شرح جاربردي ) 348 - 349
+ شرح شافيه ( شرح نظام ) 350 - 352
شرح شافيه ( شرح محمد هادي ) 352 - 353
شرح بر شرح جامي 353
+ شرح شواهد التلخيص ( معاهد التنصيص ) 424 - 426
+ شرح شواهد سيوطي 384 - 385
+ شرح شواهد مطول ( كمال الدين فسائي ) 426 - 427
+ شرح شواهد مغني اللبيب 385 - 386
شرح عهدنامه مالك اشتر ( ابوالحسن عاملي ) 33 - 34
شرح غرر الحكم و درر الكلم 34 - 36
+ شرح فوائد الصمديه ( شرح صمديه = الحدائق النديه ) 353 - 354
+ شرح فوائد الصمديه ( شرح صمديه = الفوائد البهيه - شرح صغير ) 354 - 355
+ شرح فوائد الصمديه ( شرح صمديه = شرح عبد العظيم ) 355 - 356
+ شرح قطر الندي 356 - 357
+ شرح كافيه ( شرح جامي = الفوائد الضيائيه ) 357 - 360
+ شرح كافيه ( شرح رضي ) 361 - 363
+ شرح كافيه ( شرح متوسط استرابادي = الوافيه ) 363 - 366
شرح كافيه ( شرح گيپائي ) 366 - 368
+ شرح لب الالباب ( العباب ) 369 - 371
+ شرح مراح الارواح ( المفراح ) 371 - 372
+ شرح المصباح ( الضوء ) 372 - 373
+ شرح معاني و بيان و بديع 427 - 428
+ شرح مغني اللبيب ( اغناء الاديب ) 373 - 375
+ شرح مغني اللبيب ( تحفه الغريب ) 375 - 378
+ شرح مغني اللبيب ( منتهي امل الاديب ) 379 - 380
+ شرح مغني اللبيب ( المنصف من الكلام ) 380 - 382
+ شرح مفتاح العلوم = مفتاح المفتاح 429 - 432
+ شرح مفصل زمخشري ( المحصل ) 382 - 384
+ شرح مقامات حريري ( شريشي ) 36 - 38
+ شرح مقامات حريري ( مطرزي = الايضاح ) 39 - 41
شرح نصاب 187 - 189
+ شرح نهج البلاغه ( ابن ابي الحديد ) 41 - 49
+ شرح نهج البلاغه ( ابن ميثم ) 49 - 54
شرح نهج البلاغه ( امام جمعه طهران ) 55 - 57
شرح نهج البلاغه ( عز الدين آملي ) 57 - 60
+ شرح نهج البلاغه ( علاء الدين گلستانه ) 60 - 63
شرح نهج البلاغه ( ملا فتح الله كاشي ) 16 - 17
شرح نهج البلاغه ( محمد باقر لاهيجي ) 17 - 19
شرح نهج البلاغه ( محمد صالح روغني ) 63 - 66
شرفنامه ( يكي از كتابهاي خمسه نظامي است ) 529 - 530
شرفنامه احمد منيري 189 - 192
شوارد الاوراد و خزانه الاوتاد ( مقاله اي از تحفه العراقين است ) 466
شيخ و وزير 66 - 68
ص
+ صحاح اللغه 192 - 200
صد كلمه يا ترجمه مائه كلمه الجاحظ 68 - 72
+ صراح اللغه = الصراح من الصحاح 200 - 204
صرف منظوم = رساله در صرف 386 - 387
+ صمديه = الفوائد الصمديه 389 - 390
ض
الضوء = شرح المصباح 372 - 373
ضياء القلب ( نام يكي از قصائد اظهري است ) 561
ط
+ طراز اللغه 204 - 209
+ الطراز الموشي في الانشاء 72 - 74
ظ
ظفر نامه = تمر نامه ( يكي از كتابهاي خمسه هاتفي است ) 543 - 546
ع
+ العباب = شرح لب الالباب 369 - 371
عبرت نامه صبا ( پيوسته به كتاب شماره 411 كتابخانه است ) 468
عرائس الفكر و مجالس الذكر ( مقاله اي از تحفه العراقين است ) 466
عراضه العروضيين 445 - 446
+ عروض اندلسي 448
عروض محمد مومن حسيني 442 - 443
عروض نجاتي = الكافيه في العروض و الصنعه القافيه 444 - 445
عروض وقافيه وحيدي تبريزي = مختصر وحيدي = جمع مختصر 440 - 442 و 446 و 449
+ العزي في التصريف ( تصريف ) 312 - 313
عقل نامه سنائي ( پيوسته شماره 347 كتابخانه است ) 499
عهدنامه مالك اشتر ( پيوسته به شماره 3087 كتابخانه است ) 158
عهدنامه محمد شاه با نادر شاه ( پيوسته به شماره 368 كتابخانه است ) 693
+ عوامل جرجاني = العوامل المائه 387 - 388
+ عوامل ملامحسن 388 - 389
عوامل منظوم ( پيوسته به كتاب شماره 276 كتابخانه است ) 468
+ عيون الحكم و المواعظ = العيون و المحاسن 74 - 76
غ
غره الكمال = سيمين ديوان امير خسرو دهلوي 593 - 595
غرر الحكم و درر الكلم 76 - 78
ف
فخر السالكين ( نام يكي از قصائد اظهري است ) 561
+ الفرائد البهيه ( شرح صغير صمديه ) 354 - 355
فخري نامه = حديقه الحقيقه سنائي 494 - 500
فرهاد و شيرين ( نام يكي از كتابهاي خمسه نوائي است ) 538 - 541
فرهاد و شيرين وحشي ( پيوسته شماره 2680 كتابخانه است ) 699
فرهنگ بشيرخاني 209 - 211
فرهنگ جهانگيري 212 - 217
فرهنگ رشيدي 217 - 219
فرهنگ سروري ( مجمع الفرس ) 219 - 224
فرهنگ عباسي 224 - 226
فرهنگ مثنوي = لطائف اللغات 226 - 229
فرهنگ ميرزا ابراهيم اصفهاني = نسخه ميرزا 229 - 232
+ الفوائد الصمديه = صمديه 389 - 390
+ الفوائد الضيائيه ( شرح جامي بر كافيه ) 357 - 360
ق
قافيه جامي 449
+ القاموس المحيط ( قاموس فيروز آبادي ) 232 - 247
قانون الادب 247 - 250
قصيده بدرالدين خبوشاني 446
+ قصيده حرباويه 447
قصيده همام تبريزي 446 - 447
قوافي 250 - 251
ك
+ كافيه ابن حاجب 390 - 392
الكافيه في العروض و الصنعه القافيه = عروض نجاتي 444 - 445
كمال نامه ( يكي از كتابهاي خمسه خواجو است ) 515
كليات تاثير = ديوان تاثير 573 - 575
كليات ظهوري = ديوان ظهوري 630 - 631
كليات عرفي = ديوان عرفي 637 - 641
كليات قاسم انوار = ديوان قاسم انوار 653 - 656
كنز اللغات 651 - 253
گ
گلزار ابراهيم ( پيوسته شماره 382 كتابخانه است ) 631
گلزار سعادت ( پيوسته و جزء ديوان تاثير است ) 574
گلزار عباسي ( پيوسته و جزء ديوان وحيد قزويني است ) 699
گهرنامه ( نام يكي از كتابهاي خمسه خواجو است ) 515
ل
لطائف اللغات = فرهنگ مثنوي 226 - 229
لعل قطبي = حاشيه بر عروض محمد مومن 443 - 444
لغات ثلثه = ترجمان معارف 254 - 255
لغات جوك 255 - 256
لغات دساتير 256 - 257
لغات رامند قزوين 257 - 258
لغات زند و پازند و اوستا 259
لغت فارسي و عربي 261 - 263
لغت كبير اختري = اختري 263 - 264
لغت نعمت الله رومي 265 - 266
× لغت نوائي 267 - 268
ليلي و مجنون مكتبي ( پيوسته شماره 463 كتابخانه است ) 467
ليلي و مجنون ( يكي از كتابهاي خمسه نظامي است ) 528
× ليلي و مجنون ( يكي از كتابهاي خمسه نوائي است ) 540
ليلي و مجنون ( يكي از كتابهاي خمسه هاتفي است ) 542
م
+ مائه كلمه الجاحظ 78 - 81
مباني اللغه = مقدمه سنگلاخ 268 - 269
مثلثات قطرب ( ترجمه فارسي ) 269 - 271
مثلث منظوم 271 - 272
مثنوي در تعريف نرد ( جزء ديوان وحيد است ) 699
مثنوي در ذكر و معرفي ادوات جنگ ( جزء ديوان وحيد است ) 699
مثنوي در وصف همايون تپه ( جزء ديوان وحيد است ) 699
مجالس النفائس ( پيوسته كتاب شماره 100 كتابخانه است ) 268
مجمع الابكار ( مثنوي عرفي و جزء ديوان اوست ) 639
مجمع البحرين طريحي 272 - 278 مجمع الفرس ( فرهنگ سروري ) 219 - 224
مجموعه عروض و غيره 444 - 449
مجموعه عروض و قافيه 449 - 450
+ المحصل = شرح مفصل زمخشري 382 - 384
+ مختار الصحاح 278 - 279
+ مختصر تفتازاني ( شرح تلخيص المفتاح ) 461 - 420
+ مختصر تقويم اللسان 81 - 85
+ مختصر الصحاح 279 - 282
مختصر وحيدي = عروض و قافيه وحيدي تبريزي = جمع مختصر 440 - 442 و 446 و 449
مخزن الاسرار ( يكي از كتابهاي خمسه نظامي است ) 527 - 528
+ مراح الارواح 393 - 394
مركز ادوار ( يكي از كتابهاي خمسه فيضي است ) 523
المصادر زوزني 282 - 285
+ مصادر مخالف قياس 446
مصباح السالكين ( شرح نهج البلاغه ابن ميثم ) 49 - 54
مطلع 450 - 451
مطول ( شرح تلخيص المفتاح ) 420 - 423
معاهد التنصيص ( شرح شواهد التلخيص ) 424 - 426
معراج العقول و منهاج الفحول ( مقاله اي از تحفه العراقين است ) 466
+ مغني اللبيب عن كتب الاعاريب 394 - 397
+ مفتاح المفتاح = شرح مفتاح العلوم 429 - 432
المفراح = شرح مراح الارواح 371 - 372
+ مفصل زمخشري 397 - 398
+ مقامات بديع الزمان همداني 85 - 90
+ مقامات حريري 90 - 93
مقامات حميدي 93 - 96
مقامات العارفين = تذكره الاوليا ( پيوسته ديوان قاسم انوار است ) 653 - 656
+ مقائيس اللغه 285 - 293
+ المقدمه الجزريه ( پيوسته به شماره 3189 كتابخانه است ) 308
مكتوب آخوند زاده 96 - 97
مكتوب امير عليشير نوائي به سلطان حسين ميرزا ( پيوسته شماره 368 كتابخانه است ) 692
مكتوب سلطان حسين ميرزا در جواب امير عليشير پيوسته شماره 368 كتابخانه است ) 692
مكتوب سنائي به بهرامشاه ( پيوسته شماره 345 كتابخانه است ) 500
مكتوب ظهوري ( پيوسته شماره 382 كتابخانه است ) 631
مكتوب ظهوري به فيضي ( پيوسته شماره 382 كتابخانه است ) 631
مكتوب كمال الدين اسمعيل ( پيوسته شماره 265 كتابخانه است ) 663
مكتوب مرتضي قلي خان 98 - 99
مكتوب ميرزا مهديخان نادري ( پيوسته شماره 2743 كتابخانه است ) 629
ملحقات برهان قاطع ( پيوسته شماره 69 كتابخانه است ) 165
مناظر الانشاء 99 - 102
+ منتخب شرح شواهد سيوطي 398 - 399
منتخب اللغات شاهجهاني 293 - 294
منتخب النفائس ( نام يكي از قصائد اظهري است ) 561
+ منتهي امل الاديب = شرح مغني اللبيب 379 - 380
+ المصنف من الكلام علي مغني ابن هشام = شرح مغني اللبيب 380 - 382
+ منظومه ابن شحنه در معاني و بيان و بديع 432 - 434
منهاج المعراج = معراج نامه ( جزء ديوان تاثير است ) 573
+ مونثات سماعي ابن حاجب ( پيوسته شماره 2953 و 3155 كتابخانه است ) 360 و 419
+ موصل الطلاب ( شرح الاعراب عن قواعد الاعراب ) 332 - 333
مهذب الاسماء 294 - 297
+ ميزان البلاغه و تبيان الرشاقه 434 - 435
ميمنت نامه ( جزء ديوان تاثير است ) 574
ن
= نثر اللالي 102 - 104
نسخه ميرزا = فرهنگ ميرزا ابراهيم اصفهاني 229 - 232
+ نصائح حضرت امير ع 104 - 105
نظم الغرر و نضد الدرر 105 - 112
نكات بيدل ( پيوسته ديوان بيدل است ) 572
نل و دمن ( يكي از كتابهاي خمسه فيضي است ) 522
نمكدان دين ( نام يكي از قصائد محمد داودست ) 598
+ النهايه في غريب الحديث و الخبر 297 - 302
+ نهج البلاغه 113 - 159
و
واجب الحفظ ( جزء ديوان صائب است ) 523 - 524
+ الوافيه ( شرح متوسط استرابادي بر كافيه ) 363 - 366
وامق و عذرا ( يكي از كتابهاي خمسه حسيني است ) 509 - 512
ورد الابرار ( نام يكي از قصائد اظهري است ) 561
ه
هدايه المهتدي الي الهادي ( مقاله اي از تحفه العراقين است ) 466
هشت بهشت ( نام يكي از كتابهاي خمسه دهلوي است ) 516 - 520
هفت اقليم ( تذكره هفت اقليم ) 482 - 486
ي
× يائيه ابن كمال پاشا 399 - 400
× × ×
در روز شنبه اول دي ماه سال يكهزار و سيصد و هيجده خورشيدي برابر يازدهم
ذيقعده الحرام يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري قمري در چاپخانه مجلس شوراي ملي
ايران چاپ گرديد.