اطلاعات کامل كتاب نسخ خطي حسن و عشق

ماخذ کتاب:
نشريه نسخه هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران
در صفحات:
365 تا 365
نام كتابخانه:
مولف كتاب:
نعمت عالي
منابع ديگر:
در بنياد خاور شناسي تاشكند نسخه اي خطي آن به شماره 3/334 هست
توضيخات در مورد چاپ نسخه:
چاپ سنگي نولكشور به نستعليق
اطلاعات کلی کتاب:
از حسن و عشق نعمت عالي چاپ سنگي نولكشور به نستعليق در 26 ص با
حواشي ديده ام و در بنياد خاور شناسي تاشكند نسخه اي خطي آن به شماره 3/334 هست