اطلاعات کامل كتاب نسخ خطي تفهيم

ماخذ کتاب:
نشريه نسخه هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران
در صفحات:
365 تا 365
كد دستيابي كتاب:
ش 4242 و 4243
نام كتابخانه:
مولف كتاب:
بيروني
اطلاعات کلی کتاب:
از گفته آقاي برتلس : تفهيم بيروني در خاور شناسي شهر دوشنبه مورخ 610
( 1213 ) ( سده هفتم ) و نسخه تاشكند كمي نو است ( ش 4242 و 4243 )