اطلاعات کامل كتاب نسخ خطي بدايع الصنايع

ماخذ کتاب:
نشريه نسخه هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران
در صفحات:
365 تا 365
نام كتابخانه:
مولف كتاب:
امير سيد برهان الدين عطاءاله بن محمود حسيني - نيشابوري مشهدي درگذشته 919
تاريخ تاليف:
898 و 899
منابع ديگر:
( منزوي 2128 ) : 1 - خاور شناسي لنينگراد ناقص ( 3760 B ) ( ص 72 فهرست ) 2 - كتابخانه عمومي شچدرين از سده 11 كامل و معتبر مورخ 1 ج 2/898 ( ش 319 ) 3 - موزه تاريخي مدنيت و صنعت شهر سمرقند شماره 3351 - KTI به نستعليق زيباي خوش خوانا در 327 ص 15 س ، نغز و خوب نگه داري شده و حواشي دارد و گويا از روزگار خود نيشابوري باشد ( مجله صداي شرق به فارسي به خط روسي ش 8 سال 1972 ص 132 - مقاله رحيم مسلمان اف به عنوان " يادگار جامع و مفيد "
اطلاعات کلی کتاب:
نسخه هاي بدايع الصنايع امير سيد برهان الدين عطاءاله بن محمود حسيني -
نيشابوري مشهدي درگذشته 919 ، ساخته در 898 و 899 ( منزوي 2128 ) :
1 - خاور شناسي لنينگراد ناقص ( 3760 B ) ( ص 72 فهرست )
2 - كتابخانه عمومي شچدرين از سده 11 كامل و معتبر مورخ 1 ج 2/898 ( ش
319 )
3 - موزه تاريخي مدنيت و صنعت شهر سمرقند شماره 3351 - KTI به
نستعليق زيباي خوش خوانا در 327 ص 15 س ، نغز و خوب نگه داري شده و حواشي دارد
و گويا از روزگار خود نيشابوري باشد
( مجله صداي شرق به فارسي به خط روسي ش 8 سال 1972 ص 132 - مقاله
رحيم مسلمان اف به عنوان " يادگار جامع و مفيد "