اطلاعات کامل كتاب نسخ خطي ديباچه بياض شاه تهماسب

ماخذ کتاب:
نشريه نسخه هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران
در صفحات:
365 تا 365
نام كتابخانه:
منابع ديگر:
در نسخه شماره 46/12 PK هم اين ديباچه ديده ميشود.
توضيخات در مورد چاپ نسخه:
ژوكوفسكي از چاپي كه پل هرن در 1891 از اين بياض كرده است در زاپيسكي چاپ 1892 براي سال 1891 ص 277 - 383 نقدي كرده است و ديده ام
اطلاعات کلی کتاب:
ديباچه بياض شاه تهماسب
ژوكوفسكي از چاپي كه پل هرن در 1891 از اين بياض كرده است در زاپيسكي
چاپ 1892 براي سال 1891 ص 277 - 383 نقدي كرده است و ديده ام
در نسخه شماره 46/12 PK هم اين ديباچه ديده ميشود.