اطلاعات کامل كتاب نسخ خطي تذكره الشعراء

ماخذ کتاب:
نشريه نسخه هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران
در صفحات:
365 تا 365
نام كتابخانه:
اطلاعات کلی کتاب:
643 - تذكره الشعراء