اطلاعات کامل كتاب نسخ خطي ضروب الامثال لقمان

ماخذ کتاب:
نشريه نسخه هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران
در صفحات:
365 تا 365
زبان كتاب:
عربي
نام كتابخانه:
اطلاعات کلی کتاب:
627 - ضروب الامثال لقمان به عربي