اطلاعات کامل كتاب نسخ خطي شاه نامه كه شاه نامه نيست و نقاشي هم ندارد

ماخذ کتاب:
نشريه نسخه هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران
در صفحات:
363 تا 363
نام كتابخانه:
اطلاعات کلی کتاب:
258 - شاه نامه كه شاه نامه نيست و نقاشي هم ندارد