اطلاعات کامل كتاب نسخ خطي آداب بحث

ماخذ کتاب:
كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري سپهسالار
در صفحات:
19 تا 19
زبان كتاب:
فارسي
نام كتابخانه:
محل كتابت:
منطق
منابع ديگر:
شايداز ابن كمال پاشا باشد ، در فهرست دانشگاه3 : 4 . ش 3/339 . و فهرست مشهد ج 1 : ص 7 شناخته شده
توضيخات در مورد چاپ نسخه:
در سالنامه پارس سال 1323 خ . چاپ شده است
اطلاعات کلی کتاب:
(14) - آداب بحث - ( منطق . فارسي )
شايداز ابن كمال پاشا باشد ، در فهرست دانشگاه3 : 4 . ش 3/339 . و فهرست
مشهد ج 1 : ص 7 شناخته شده ، در سالنامه پارس سال 1323 خ . چاپ شده است