اطلاعات کامل كتاب نسخ خطي آتشكده (4)

ماخذ کتاب:
كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري سپهسالار
در صفحات:
19 تا 19
رديف كتاب:
4
كد دستيابي كتاب:
2726
نام كتابخانه:
كاتب كتاب:
ميرزا كوچك اصفهاني
منابع ديگر:
( سپه 2 : 454 )
اطلاعات کلی کتاب:
2726
شكسته نستعليق ميرزا كوچك اصفهاني ( بگواهي اعتضاد السلطنه پشت صفحه نخستين
نسخه ) نويسنده شاگرد درويش عبد المجيد م 1190 ق . بوده . سرلوح زيبا دارد . صفحه اول
و دوم مذهب و نقاشي است . صفحه ها دراي جدول زر . عنوانها شنگرف . وقف سپهسالار .
كاغذ خانبالغ . جلد ساغري ضربي .
239 گ ، 28 × 5/18 و 17 س ( سپه 2 : 454 )