اطلاعات کامل كتاب نسخ خطي آثار الملوك و الانيباء

ماخذ کتاب:
كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري سپهسالار
در صفحات:
19 تا 19
كد دستيابي كتاب:
1665
زبان كتاب:
فارسي
نام كتابخانه:
تاريخ كتابت:
دوشنبه 1086 ق
محل كتابت:
تاريخ
منابع ديگر:
( استوري 155 - مجلس . ش 6/619 فهرست 2 : 373 - فهرست دانشگاه 2 : 636 )
كتاب مادر:
( روضه الصفا ديده شود )
اطلاعات کلی کتاب:
(12) - آثار الملوك و الانيباء - ( تاريخ . فارسي )
تاريخ و جغرافياي زمان صفويه را در بر دارد و بخشي است از " حبيب السير " . نام شاه
اسماعيل در ديباچه بتضمين ياد شده است ( استوري 155 - مجلس . ش 6/619 فهرست
2 : 373 - فهرست دانشگاه 2 : 636 ) تاريخش " آثار الملوك و الانبياء " = 931 ميباشد .
آغاز : اي يافته از منزل مه تاماهي ذرات جهان از كرمت آگاهي
افتتاح اخبار آثار پادشاهي بحمد و ثناي قدسي الهي انسب است ... علي هذا اين ذره
احقر ... ( بي نام ) ... از كتاب ... حبيب السير از ذكر غرايب فتوحات شاه دين پناه
زيب و زينت بخشد ...
انجام : كه پيوسته اين آصف سر فراز باقبال بادا رعيت نواز
سرش باد از تاج عزت بلند زنور شرف خاطرش بهره مند
1665
ش 2 دفتر 15ر - 127 پ . نستعليق همان نويسنده شماره پيشين دفتر ، در دوشنبه
1086 ق . ( روضه الصفا ديده شود ) .
22س20×12