اطلاعات کامل كتاب نسخ خطي آتشكده (1)

ماخذ کتاب:
كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري سپهسالار
در صفحات:
19 تا 19
رديف كتاب:
1
كد دستيابي كتاب:
2674
نام كتابخانه:
كاتب كتاب:
علي اصغر
تاريخ كتابت:
127 و گويا در 1207 ق
منابع ديگر:
سپه 2 : 454 )
اطلاعات کلی کتاب:
2674
شكسته نستعليق علي اصغر در 127 و گويا در 1207 ق . نوشته شده ، عنوانها گاهي زر
و گاهي شنگرف . يك سر لوح زيبا دارد . دو صفحه اول مذهب و نقاشي شده ، ميان سطرها زر
اندود . صفحه ها در جدول زر .
جلد روغني دورو يكطرف تصوير مريم و تصوير زكريا و عيسي هنگام ولادت و پس
از آن بابعضي از ياران ، و تصوير كليسا . و درون جلد تصوير مريم وعيسي در وسط و اطراف
آن نقاشيها ميباشد .
كاغذ سمر قندي .
386 گ 29 × 19 و 21 س . ( سپه 2 : 454 ) .