اطلاعات کامل كتاب نسخ خطي آتشكده (3)

ماخذ کتاب:
كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري سپهسالار
در صفحات:
19 تا 19
رديف كتاب:
3
كد دستيابي كتاب:
2682
نام كتابخانه:
تاريخ كتابت:
1229 ق
منابع ديگر:
سپه 2 : 456 )
اطلاعات کلی کتاب:
2682
شكسته نستعليق 1229 ق نام نويسنده ندارد . و پس از نام ابو القاسم هجري و شرح
حال مختصر و آثار منتخبه از وي كه آخرين كس از معاصرين مولف ميباشد ، نويسنده نسخه
بشرح حال محمد صادق متخلص به " زري " و اخيرا به " زبور " كه در هنگام نگارش نسخه 18
سال داشته با نقل قصائد و مقطعات و غزليات و رباعياتي از او در ص 586 تا 611 نسخه پرداخته .
و بنا بر آنچه گذشت تولد اين محمد صادق 16 سال پس از فوت آذر مولف آتشكده بوده
و كاتب الحاق نموده است .
در حاشيه ص 166 مقابل نام خواجو : اعتضاد السلطنه همان يادداشت را كه در شماره
2676 ياد كرديم نوشته است
يك سرلوح و چهارده مجلس نقاش دارد . دو صفحه او مذهب و نقاشي شده و ميان
سطرهاي آن طلا اندازي شده . صفحه ها در جدول زر . عنوانها شنگرف . وقف سپهسالار .
كاغذ فرنگي . جلد روغني دورو . برون يكطرف فتحعليشاه قاجار در شكار و برون
ديگر در راه شكار نشان داده شده است ؛ درون يكي شيرين و فرهاد و درون ديگري شيرين
در حال شستشو .
340 گ 30 × 5/20 و 15 س ( سپه 2 : 456 )