اطلاعات کامل كتاب نسخ خطي آثار علوي

ماخذ کتاب:
كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري سپهسالار
در صفحات:
19 تا 19
كد دستيابي كتاب:
7426
زبان كتاب:
عربي و فارسي
نام كتابخانه:
محل كتابت:
طبيعي
بخش بندي:
داراي يكي تمهيد و دو مقدمه و چهار اصل ويك خاتمه است . شعر فارسي نيز در ضمن متن عربي گنجانده است . مقدمه اول در جسم ، دوم انقلاب عناصر ، اصل يكم بخار ، دوم دخان ( دود ) ، سوم ريح ، چهارم قوس و قزح و هاله ، تذنيب در اسباب زلزله ، تتمه در ضرر زلزله
كتاب مادر:
( شرح رساله هيئت ديده شود
اطلاعات کلی کتاب:
(11) - آثار علوي - ( طبيعي . عربي و فارسي )
داراي يكي تمهيد و دو مقدمه و چهار اصل ويك خاتمه است . شعر فارسي نيز در
ضمن متن عربي گنجانده است .
مقدمه اول در جسم ، دوم انقلاب عناصر ، اصل يكم بخار ، دوم دخان ( دود ) ، سوم ريح ،
چهارم قوس و قزح و هاله ، تذنيب در اسباب زلزله ، تتمه در ضرر زلزله .
انجام: انه علي كل شيء قدير،ومنه المبدءواليه المصير
آغاز: بسمله.الحمدلوليه...امابعدفقده رساله مرتبه علي تمهيدواصول اربعهوخاتمه ، مشتمل علي مقد متين...
7426
ش 2 دفتر ، بهمان خط شماره يكم . 71ر - 74 پ . 21 س 10 × 5/15 ، ( شرح
رساله هيئت ديده شود )