فهرست کتاب خانه های نسخ خطی

فيلتر اطلاعات

تعداد ایتم های یافت شده : 397

شناسه عنوان کتابخانه کشور شهر فهرست کتابها
1 فرهنگستان علوم آذربايجان آذربايجان باكو فهرست کتابهای خطی این کتابخانه
2 موزه تاريخ ادبيات شهر باكو بنام نظامي آذربايجان باكو فهرست کتابهای خطی این کتابخانه
3 چند نسخه ديگر در شهر باكو آذربايجان باكو فهرست کتابهای خطی این کتابخانه
4 كتابخانه شهر مونيخ آلمان مونيخ فهرست کتابهای خطی این کتابخانه
5 نسخه هاي ايروان در ماتناداران ارمنستان ايروان فهرست کتابهای خطی این کتابخانه
6 موزه نوايي در تاشكند ازبكستان تاشكند فهرست کتابهای خطی این کتابخانه
7 كتابخانه دانشگاه تاشكند ازبكستان تاشكند فهرست کتابهای خطی این کتابخانه
8 كتابخانه مسجد طلا شيخ ازبكستان تاشكند فهرست کتابهای خطی این کتابخانه
9 كتابخانه بنياد خاورشناسي فرهنگستان علوم بنام ابوريحان بيروني ازبكستان تاشكند فهرست کتابهای خطی این کتابخانه
10 كتابخانه دانشگاه سمرقند ازبكستان سمرقند فهرست کتابهای خطی این کتابخانه
11 كتابخانه ابوعلي سينا در دانشگاه دولتي شهر بخارا ازبكستان بخارا فهرست کتابهای خطی این کتابخانه
12 چند نسخه خطي از افغانستان افغانستان كابل فهرست کتابهای خطی این کتابخانه
13 نسخ خطي فارسي انجمن پادشاهي آسيائي (لندن) انگلستان لندن فهرست کتابهای خطی این کتابخانه
14 موزه بريتانيا ( كتابخانه بريتانياي كنوني ) انگلستان لندن فهرست کتابهای خطی این کتابخانه
15 كتابخانه ملي اسكاتلند(ادنبورگ) انگلستان ادنبورگ فهرست کتابهای خطی این کتابخانه