فهرست کتاب های خطی كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران - جلد دوم

تعداد ایتم های یافت شده : 730

شناسه عنوان کتاب مولف کتاب تاریخ کتابت ماخذ کتاب شماره جلد شروع صفحه پایان صفحه عملیات
70702 جغرافيايي عالم اسلام محمد عارف مترجم 5 شنبه 6 صفر 1309 ه.ق ملي جلد2 1 1 مشاهده جزییات این کتاب
69065 سفرنامه چمن سلطانيه سام بن محمد قلي ميرزا ملقب بملك آرا متخلص برضوان 1275 - 1276 ه.ق ملي جلد2 1 1 مشاهده جزییات این کتاب
69648 مقاليد الظفر 7 محرم 1319 ه. ق ملي جلد2 3 3 مشاهده جزییات این کتاب
70049 سفرنامه منظوم عيوق قرن سيزدهم ه.ق. ملي جلد2 3 3 مشاهده جزییات این کتاب
66235 تقويم سال 1284 ق. 1283 ه. ق. ملي جلد2 3 3 مشاهده جزییات این کتاب
70421 تحفه الملوك جعفر ابن ابي اسحق اوايل قرن سيزدهم ه.ق. ملي جلد2 5 5 مشاهده جزییات این کتاب
68210 مهذب الاخلاق مترجمين: لوئي فريدل آلماني و محمدعلي بن فتح الله فراش خلوت ربيع الاول 1301 ه.ق. ملي جلد2 5 5 مشاهده جزییات این کتاب
69503 تقويم ناسخ التقويم حبيب الله خان نظام اواخر قرن سيزدهم ه.ق. ملي جلد2 5 7 مشاهده جزییات این کتاب
70065 مختصري در نباتات و بادمجان بري علي اكبر طبيب قرن سيزدهم ه.ق. ملي جلد2 7 7 مشاهده جزییات این کتاب
68137 ترجمه عهدنامه حضرت امير به مالك اشتر مترجم: محمد بن مهدي شهير به بهشتي قرن سيزدهم ه.ق. ملي جلد2 7 7 مشاهده جزییات این کتاب
69404 جواب نامه هدايت الله هدايت الله مستوفي ديوان اعلي پسر لسان الملك قرن سيزدهم ه.ق. ملي جلد2 9 9 مشاهده جزییات این کتاب
67129 ترجمه تاريخ مصر بارون دومالرتي، ترجمه: آقاخان مهندسي چهارشنبه ربيع الاول 1266 ه.ق. ملي جلد2 9 9 مشاهده جزییات این کتاب
67350 ديوان منوچهري منوچهري سه شنبه 24 ذي حجه 1288 ه.ق. ملي جلد2 9 11 مشاهده جزییات این کتاب
69783 ترجمه احوال چين اليس، مترجم: ادوارد بر جيس و ميرزا صادق 4 شنبه 8 صفر 1266 ه.ق. ملي جلد2 11 11 مشاهده جزییات این کتاب
67363 ديوان صباحي صباحي قرن سيزدهم ه.ق. ملي جلد2 11 11 مشاهده جزییات این کتاب