فهرست کتاب های خطی نسخه هاي ايروان در ماتناداران

تعداد ایتم های یافت شده : 62

شناسه عنوان کتاب مولف کتاب تاریخ کتابت ماخذ کتاب شماره جلد شروع صفحه پایان صفحه عملیات
530 رموز المعما نشريه دفتر10 361 361 مشاهده جزییات این کتاب
531 كشف الاسرار في معرفه الاحجار 957 نشريه دفتر10 361 361 مشاهده جزییات این کتاب
532 نجات ابن سينا 1036 نشريه دفتر10 361 361 مشاهده جزییات این کتاب
533 ديوان حسن ( ؟ ) نشريه دفتر10 361 361 مشاهده جزییات این کتاب
534 بياض نشريه دفتر10 361 361 مشاهده جزییات این کتاب
535 فرمانهاي خاطون خان و يعقوب خان ابن حسن بهادر نشريه دفتر10 361 361 مشاهده جزییات این کتاب
536 حلل نشريه دفتر10 361 361 مشاهده جزییات این کتاب
537 بياض شعر با داستان جنگ اسماعيل و شيبك خان نشريه دفتر10 361 361 مشاهده جزییات این کتاب
538 ميزان الاشعار سيفي نشريه دفتر10 361 361 مشاهده جزییات این کتاب
539 خسرو شيرين هاتفي محرم 922 نشريه دفتر10 361 361 مشاهده جزییات این کتاب
540 علم البيان نشريه دفتر10 361 361 مشاهده جزییات این کتاب
541 ديوان عرفي نشريه دفتر10 361 361 مشاهده جزییات این کتاب
542 مجمع البحرين نشريه دفتر10 363 363 مشاهده جزییات این کتاب
543 ديوان جامي ، هفت اورنگ مورخ 952 تا 956 نشريه دفتر10 363 363 مشاهده جزییات این کتاب
544 ديوان وفايي شاعر نشريه دفتر10 363 363 مشاهده جزییات این کتاب