فهرست کتاب های خطی موزه تاريخ ادبيات شهر باكو بنام نظامي

تعداد ایتم های یافت شده : 8

شناسه عنوان کتاب مولف کتاب تاریخ کتابت ماخذ کتاب شماره جلد شروع صفحه پایان صفحه عملیات
445 جنگ رباعيات فارسي به ترتيب تهجي از سيصد سراينده از ازآذر تا هوائي از سده 12 نشريه دفتر9 227 227 مشاهده جزییات این کتاب
446 جنگ شعرهاي فارسي نشريه دفتر9 227 227 مشاهده جزییات این کتاب
447 جنگ شعرهاي تركي و فارسي نشريه دفتر9 227 227 مشاهده جزییات این کتاب
448 ديوان عسكري نشريه دفتر9 227 227 مشاهده جزییات این کتاب
449 قصائد محمد نشريه دفتر9 227 227 مشاهده جزییات این کتاب
450 كليله و دمنه تركي نشريه دفتر9 227 227 مشاهده جزییات این کتاب
451 جنگ شعر ( بياض ) نشريه دفتر9 227 227 مشاهده جزییات این کتاب
452 ويس و رامين گرگاني سده 11 نشريه دفتر9 227 227 مشاهده جزییات این کتاب