فهرست کتاب های خطی چند نسخه خطي از افغانستان

تعداد ایتم های یافت شده : 65

شناسه عنوان کتاب مولف کتاب تاریخ کتابت ماخذ کتاب شماره جلد شروع صفحه پایان صفحه عملیات
1082 ديوان عادل افغان محمد نشان ملا گل محمد بي. روز چهارشنبه پايان ماه محرم 1255 نشريه دفتر7 562 562 مشاهده جزییات این کتاب
1083 ديوان قاسمي. سده 12 نشريه دفتر7 562 562 مشاهده جزییات این کتاب
1084 ديوان كمال خجندي سده 10 نشريه دفتر7 564 564 مشاهده جزییات این کتاب
1085 رشحات عين الحياه كمال الدين حسين كاشفي واعظ بيهقي سده 10 و 11 نشريه دفتر7 564 564 مشاهده جزییات این کتاب
1086 روضه الاحباب في سيره النبي و الال و الاصحاب مير جمال الدين عطاء الله بن فضل الله حسيني دشتكي شيرازي هروي. نشريه دفتر7 564 564 مشاهده جزییات این کتاب
1087 روضه الاحباب في سيره النبي و الال و الاصحاب (1) نشريه دفتر7 564 564 مشاهده جزییات این کتاب
1088 روضه الاحباب في سيره النبي و الال و الاصحاب (2) سده 10 نشريه دفتر7 564 564 مشاهده جزییات این کتاب
1100 مقامات العارفين . نشريه دفتر7 564 564 مشاهده جزییات این کتاب
1101 مجموعه سده 12، 13 نشريه دفتر7 564 564 مشاهده جزییات این کتاب
1102 مفتاح المقاصد عبد الملك بن عبدالسلام ملاميرمنشي. نشريه دفتر7 564 564 مشاهده جزییات این کتاب
1103 پراكنده ها از حكايات رعنا و زيبا و بهار دانش و جز اينها. نشريه دفتر7 564 564 مشاهده جزییات این کتاب
1104 سي فصل طوسي. نشريه دفتر7 564 564 مشاهده جزییات این کتاب
1105 جدولهاي نجومي. نشريه دفتر7 564 564 مشاهده جزییات این کتاب
1106 جنگ شعر فارسي. نشريه دفتر7 564 564 مشاهده جزییات این کتاب
1107 مجموعه سده 10 نشريه دفتر7 564 564 مشاهده جزییات این کتاب