فهرست کتاب های خطی فرهنگستان علوم آذربايجان

تعداد ایتم های یافت شده : 444

شناسه عنوان کتاب مولف کتاب تاریخ کتابت ماخذ کتاب شماره جلد شروع صفحه پایان صفحه عملیات
1 الصحاح جوهري ع 1/511 نشريه دفتر9 201 201 مشاهده جزییات این کتاب
2 القانون ابن سينا 15 شعبان 537 نشريه دفتر9 201 201 مشاهده جزییات این کتاب
3 قرآن به خط كوفي و چندين قرآن آراسته و زرين. نشريه دفتر9 201 201 مشاهده جزییات این کتاب
4 يك برگ به عبري و مصور. نشريه دفتر9 201 201 مشاهده جزییات این کتاب
5 شهدانامه ذ ح 945 نشريه دفتر9 201 201 مشاهده جزییات این کتاب
6 كليات عبدي نويدي شيرازي روز دوشنبه 20 ذ ح 984 نشريه دفتر9 201 201 مشاهده جزییات این کتاب
7 شاه نامه فردوسي سده 9 نشريه دفتر9 201 201 مشاهده جزییات این کتاب
8 ديوان جامي 1264 نشريه دفتر9 203 203 مشاهده جزییات این کتاب
9 زيج ايلخاني طوسي. نشريه دفتر9 203 203 مشاهده جزییات این کتاب
10 زيج الغ بيك. نشريه دفتر9 203 203 مشاهده جزییات این کتاب
11 بوستان سعدي نشريه دفتر9 203 203 مشاهده جزییات این کتاب
12 ديوان حافظ نشريه دفتر9 203 203 مشاهده جزییات این کتاب
13 روضه الابرار زواري پايان رجب 1053 نشريه دفتر9 203 203 مشاهده جزییات این کتاب
14 داستان مهستي و امير احمد با رباعي ها روز سه شنبه 21 شوال 900 نشريه دفتر9 203 203 مشاهده جزییات این کتاب
15 مرقع اشعار و تصورهاي خورشيد بانوي ناتوان نشريه دفتر9 203 203 مشاهده جزییات این کتاب